Hotărârea nr. 262/2011

Preluarea din concesiunea S.C. Gospodarire Urbana S.R.L. in administrarea Consiliului Local Galati a unor parti din Patinoarul Artificial situat in Galati, B-dul George Cosbuc nr. 253

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.262

din 28 07 2011

privind: preluarea din concesiunea S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a unor părți din Patinoarul Artificial situat în Galați, B-dul George Coșbuc nr. 253

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 183/24 03 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 07 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50 838/17 05 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.51 840/17 05 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.3, art.5, lit.”b” și art.59 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit “c”, alin.5, lit.”a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș TE

Art. 1 - Se aprobă preluarea din concesiunea S.C. Gospodărire Urbană S.R.L. în administrarea Consiliului Local Galați a unor părți din Patinoarul Artificial situat în Galați, B-dul George Coșbuc nr. 253 , individualizate în anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei