Hotărârea nr. 260/2011

Aprobarea proiectului "SUSTINEREA EFICIENTIZARII CALITATII SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.IOAN" GALATI PRIN IMPLEMENTAREA UNEI APLICATII INFORMATICE TIP E-SANATATE"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.260

din 28 06 2011

privind: aprobarea proiectului „SUSȚINEREA EFICIENTIZĂRII CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF.IOAN” GALAȚI PRIN IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE TIP E-SĂNĂTATE”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 240/28 06 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 06 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65 524/28 06 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 65 526/28 06 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă realizarea proiectului „SUSȚINEREA EFICIENTIZĂRII CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF.IOAN” GALAȚI PRIN IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII INFORMATICE TIP E-SĂNĂTATE”, având o valoare totală de 1.600.267,30 lei (fărăTVA), precum și suportarea de către Consiliul Local Galați a contribuției proprii în proiect, în sumă de 416.700,62 lei, alcătuită din:

  • - contribuția proprie la cheltuielile eligibile, în sumă de 31.992,47 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

  • - cheltuielile neeligibile, în sumă de 384.708,15 lei.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bogatu Hristache

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei