Hotărârea nr. 257/2011

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI si Municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 257 din 28 06 2011

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI si Municipiul Galati

Inițiator: Constantin Aurelian - consilier local

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:236/23 06 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 06 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.63 392/21 06 2011, a inițiatorului-Constantin Aurelian - consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr.63 394/21 06 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ , sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere incheiat intre RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI si Municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.67/22 03 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bogatu Hristache

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr. 257/28 06 2011

ACT ADITIONAL NR. _____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ________/__________

Intre:

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

RUGBY CLUB MUNICIPAL GALATI,, cu sediul în ____________, str.

______________ , cod fiscal _______________, cont nr __________________________________________,deschis la Banca ______________________, reprezentata prin          Presedinte -

In temeiul H.C.L. nr. _______/_____2011 a intervenit prezentul act aditional:

Art. 1 Anexa la contractul de asociere se modifica prin modificarea capitolului CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE - pozitia nr. 9 - Salarii sportivi si antrenori prin completarea si redenumirea acestuia in: “pozitia nr. 9 - Salarii, premii, indemnizatii, prime si alte drepturi sportivi si antrenori.”

Art. 2 -Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI

RUGBY CLUB MUNICIPAL


PRESEDINTE


GALATI,

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Voicu Costica

Președinte de ședință

Bogatu Hristache