Hotărârea nr. 254/2011

Modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr.59/25.02.2010 referitoare la atribuirea directa prin contract de concesiune, SC Administratia Pietelor Agroalimentare S.A. Galati, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local, pentru o perioada de 5 ani

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.254

din 28 06 2011

privind: modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr.59/25 02 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 178/24 05 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28 06 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 50 918/17 05 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.50 920/17 05 2010, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.44 662/2 05 2011, a SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “c” si art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr.59/25 02 2010 referitoare la atribuirea directă prin contract de concesiune, SC Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local, pentru o perioadă de 5 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bogatu Hristache

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei