Hotărârea nr. 250/2011

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.250

din 23 06 2011

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 234/23 06 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 23 06 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 63 222/21 06 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63 224/21 06 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă utilizarea fondului de rezervă în sumă de 2 570 mii lei, astfel:

  • •  2 508 mii lei pentru investiții buget local

  • •  11 mii lei pentru investiții surse proprii și subvenții

  • •  51 mii lei pentru cheltuieli de funcționare neprăvăzute (burse de merit).

Art. 2- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de funcționare , pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de dezvoltare, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă rectificarea bugetului din surse proprii și subvenții, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III - sectiunea funcționare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă rectificarea bugetului din surse proprii și subvenții, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V - sectiunea de dezvoltare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Apetrăchioaie Daniel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei