Hotărârea nr. 25/2011

Aprobarea alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.25 din 10 02 2011

privind: aprobarea alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de

Ajutor Social Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 26/25 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 7994/25 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7992/25 01 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.125/17 01 2011, a Cantinei de Ajutor Social Galați;

Având în vedere prevederile art. 3 din HG nr. 421/2008- privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă alocația zilnică de hrană pentru beneficiarii Cantinei de

Ajutor Social Galați, în cuantum de 8 lei/zi/persoană.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei