Hotărârea nr. 23/2011

Modificarea si completarea art. 1 si 2 al HCL nr. 94/26.02.2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galati si sustinatorii legali ai acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.23

din 10 02 2011

privind: modificarea și completarea art.1 și 2 al HCL nr.94/26 02 2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Galați și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 24/25 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6844/21 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6846/21 01 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.21/13 01 2011, a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.456/24 09 2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Medico-Social Galati;

Având în vedere prevederile art.8, lit.”b” din Norme privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin HG nr.412/2003;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.94/2009, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, pentru anul 2011, în cuantum de 567 lei. “

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.94/2009, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de asistați și /sau susținători legali, pentru anul 2011, conform metodologiei prevăzută în anexa de la HCL nr.94/2009”.

Art.III - Se aprobă modificarea și completarea art.6, alin.2 din Normele metodologice privind stabilirea costului lunar și a contribuției lunare de întreținere datorată de asistați în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii lor legali, aprobat prin HCL nr.94/2009, care va avea următorul cuprins:

“(2) Contribuția lunară de întreținere este prevăzută în anexa de la HCL nr.94/2009”

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.V- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei