Hotărârea nr. 227/2011

Asocierea Municipiului Galati cu Biblioteca 'V. A Urechia' pentru realizarea Festivalului de Carte 'AXIS LIBRI'

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.227 din 26 05 2011

privind asocierea Municipiului Galați cu Biblioteca “V. A Urechia”pentru realizarea Festivalului de Carte “AXIS LIBRI”

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 150/10 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.48 630/10 05 2011, a inițiatorului- Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.48 632/10 05 2011, al Direcției Administrație Publică Locală și Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere adresa nr.1086/31 03 2011, a Bibliotecii „V.A. Urechia”;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”e”și alin.7, lit.”a”dinLegea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit.”f” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Biblioteca “V. A Urechia” pentru realizarea Festivalului de Carte “AXIS LIBRI”.

Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 31 000 lei din capitolul de cheltuială 67 02, pentru realizarea Festivalului național de carte „AXIS LIBRI”.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.227/26 05 2011

CONTRACT NR. _________/_________

de asociere intre Municipiul Galati, si Biblioteca “V.A. Urechia” Galati, pentru realizarea Festivalului National de Carte “Axis Libri”

Intre

Municipiul Galati cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin ing. Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

și

Biblioteca « V.A. Urechia »cu sediul în Galați, str. ________________ nr. ____,

cod fiscal __________, cont _______________________________, deschis la

____________________, reprezentată prin dl. Prof. Zanfir Ilie - Director s-a incheiat prezentul contract

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galati aloca pe durata incheierii contractului suma de 31.000 lei de la bugetul local Bibliotecii « V.A. Urechia » pentru realizarea in comun a Festivalului Natio-nal de Carte “Axis Libri” in perioada 1 - 5 iunie 2011.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a actiunii Festivalului National de Carte “Axis Libri” in perioada 1 - 5 iunie 2011.

CAPITOLUL III: .OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Biblioteca « V.A. Urechia »

Art. 3. Biblioteca « V.A. Urechia » se obligă:

  • b. sa foloseasca suma acordata de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a actiunii Festivalului National de Carte “Axis Libri”, respectiv in scopul acoperirii cheltuielilor cu transportul a 30 casute pe ruta Bucuresti - Galati si retur, precum si pentru cheltuielile de inchiriere a 30 de casute, 2 corturi si cazarea invitatilor.

  • c. Sa sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltarii si atribut esential al identita-tii nationale.

  • d. Sa promoveze si sa incurajeze libertatea de exprimare si de afirmare a diversita-tii culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esentiale ale unei societati deschise, democratice.

  • e. Sa tinda in permanenta, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetatenilor asupra culturii si artelor din municipiul Galati.

  • f. Sa prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor in vederea decontarii acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local, in termen de 30 de zile de la data efectuarii platii de catre Municipiul Galati .

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galati

Art. 4. Municipiul Galati are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligatia de a asigura 31.000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea actiunii Festivalului Na-tional de Carte “Axis Libri” in perioada 1 - 5 iunie 2011.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul nr. _______________________________,                   deschis                   la ___________________________ al Biblioțecii « V.A. Urechia »

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract inceteaza la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre parti poate revoca prezentul contract in conditiile notificarii deciziei celelilalte parti in termen legal. Revocarea produce efecte dupa 15 de zile de la data notificarii.

Art. 8. In cazul in care Biblioteca nu respecta condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galati isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea aplicarii prevederilor prezentului contract, notificand biliotecii anularea platilor acordate de la bugetul local. Daca biblioteca nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instanței de judecata.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați:                            Biblioteca « V.A. Urechia »,

PRIMAR,

DIRECTOR

Prof. Zanfir Ilie


Președinte de ședință

Răzvan Mircea Cristea


Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Ing. Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZA T JURIDIC

c.j. Mirela Roman

SEF SERVICIU COMUNICARE

Ing. Alexandru Luminita