Hotărârea nr. 225/2011

Instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.225

din 26 05 2011

privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 149/10 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 052011;

Având învedere expunerea demotive nr.42 798/26 04 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.42 800/26 04 2011, al Direcției Economice și Direcției Impozite, taxe și alte venituri locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 278 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile pct.185 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”b” și alin.4, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.i.-Se aprobă instituirea taxei hoteliere în municipiul Galați, pentru anul fiscal 2012.

Art.2.- (1) Cota prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 2,5 %.

(2) Taxa hotelieră se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art.3._- Orice alte prevederi contrare se revocă.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 225.doc