Hotărârea nr. 223/2011

Aprobarea termenului de depunere sau completare a dosarelor depuse în vederea repartizarii locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

HOTĂ RÂR E A nr.223

din 26 05 2011

privind: aprobarea termenului de depunere sau completare a dosarelor depuse în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depuneriiproiectului de hotărâre:148/10 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de

26 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.42 750/26 04 2011 , a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.42 752/26 04 2011, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, alin.2 din OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile art.42,43 și 48 dinLegea locuinței nr.114/1996 republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.21 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin HG nr.1275/2000;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Termenul limită de depunere sau completare a dosarelor depuse în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari este 30 06 2011.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei