Hotărârea nr. 221/2011

Inregistrarea Municipiului Galati in Sistemul National Electronic de Plata Online a Taxelor si Impozitelor utilizand cardul bancar si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

HO TĂRÂREA nr.221

din 26 05 2011

privind: înregistrarea Municipiului Galați în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 156/17 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.46 834/10 05 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 48 636/10 05 2011, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.3, alin.1, lit.”a” și art. 10, alin.2 din HG nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;

Având în vedere prevederile pct.2.2.3, lit.”b” din Normele metodologice privind sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, aprobate prin Ordinul nr.168/2011, emitent MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE, MINISTERUL ADMINISTRAȚIILOR ȘI INTERNELOR, MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă înregistrarea Municipiului Galați în Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar.

Art.2 - Se aprobă suportarea integrală a comisionului de către bugetul local al municipiului Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea pr+ezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei