Hotărârea nr. 21/2011

Modificarea si completarea art. 1 si 2 al HCL nr. 97/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contributiei lunare de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati si sustinatorii legali ai acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.21 din 10 02 2011

privind: modificarea și completarea art.1 și 2 al HCL nr. 97/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar, a contribuției lunare de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 22/25 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6836/21 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6838/21 01 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.2836/12 01 2011, a Căminului pentru persoane vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.530/10 11 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;

Având în vedere prevederile art. 24, alin.3 si art.25, alin.1,alin.5, lit.”b” din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr. 97/2009, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 — Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Ștefan cel Mare și Sfânt » Galați, pentru anul 2011, în cuantum de 420 lei.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr. 97/2009, care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Se aprobă contribuția lunară datorate de beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați pentru anul 2011, conform Secțiunii II din anexa la HCL nr.97/2009 .”

Art.III- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei