Hotărârea nr. 20/2011

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 95/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfantul Spiridon" Galati si sustinatorii legali ai acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.20 din 10 02 2011

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.95/2009 referitoare la aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galați și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 21/25 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6832/21 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6834/21 01 2011, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.3802/14 01 2011, a Căminului pentru Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.528/10 11 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon”;

Având în vedere prevederile art. 24, alin.3 si art.25, alin.1, alin.5, lit.”b” din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.i, alin. 2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.95/2009, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galați, pentru anul 2011, diferențiat pe grade de dependență, astfel:

  • -  în cuantum de 535 lei pentru beneficiarii care nu sunt incadrati in grade de dependență;

  • -  în cuantum de 592 de lei pentru beneficiarii care sunt incadrati in gradul II de dependență;

  • -  în cuantum de 642 de lei pentru beneficiarii care sunt incadrati in gradul I de dependență.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din Norme metodologice privind stabilirea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii lor legali, conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată si actualizata, aprobate la art.2 al HCL nr.95/2009, care va avea următorul text:

“Art.2 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul pentru Persoane Vârstnice « Sfântul Spiridon » Galați, pentru anul 2011, diferențiat pe grade de dependență, astfel:

  • -  în cuantum de 535 lei pentru beneficiarii care nu sunt incadrati in grade de dependență;

  • -  în cuantum de 592 de lei pentru beneficiarii care sunt incadrati in gradul II de dependență;

- în cuantum de 642 de lei pentru beneficiarii care sunt incadrati in gradul I de dependență.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei