Hotărârea nr. 19/2011

Stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru Centrul Financiar Crese

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.19

din 10 02 2011

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru Centrul Financiar Creșe

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 20/25 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.6848/21 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6850/21 01 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 31/12 01 2011, a Centrului Financiar Creșe;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 6 din Legea nr. 263/2007- privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă costului mediu lunar de întreținere pentru Centrul Financiar Creșe, în sumă de 256 lei.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei