Hotărârea nr. 186/2011

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, UTR 8, str. Romana nr. 149 (147-149)

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂ RE A nr.186 din 26 05 2011

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul muni

cipiului Galați, UTR 8, str. Română nr. 149 (147-149)

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 192/26 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24 644/8 03 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. DumitruNicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54 086/25 05 2011, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 56, alin.1 și art.65, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”c” coroborat cu art.63, alin.5, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cumodificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 8, str. Română nr. 149 (147-149), în vederea realizării unei clinici stomatologice, beneficiar SC Vitadent SRL, cu regim de înălțime D+P+3E, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic Zonal în vederea realizării investiției, se va încadra în PUG, care se află în proces de elaborare.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privindamenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore