Hotărârea nr. 184/2011

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre SC FOTBAL CLUB OTELUL S.A GALATI si Municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.76/22.03.2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 184 din 17 05 2011

privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între SC FOTBAL CLUB OTELUL SA. GALATI și Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr.76/22 03 2011

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, ing. Răzvan Mircea Cristea;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:153/17 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 17 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.50 630/16 05 2011, a inițiatorului- Vice-primarul municipiului Galați, Răzvan Mircea Cristea;

Având în vedere raportul de specialitate nr.50 632/16 05 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului referitor la finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3,alin.1, art.67 - 69 din Legea educațieifiziceși sportului nr.69/2000, actualizata;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2,lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între SC FOTBAL CLUB OTELUL S.A GALATI și Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr.76/22 03 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

La HCL nr. 184/17 05 2011

ACT ADITIONAL NR. _____/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. ________/_________

Intre:

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar, ing. Dumitru Nicolae și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică, și

FOTBAL CLUB OTELUL S.A., cu sediul în municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret , cod fiscal 17422808, cont nr RO37BACX0000000433504000,deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC BANK, reprezentata prin Presedinte - MARIUS STAN.

In temeiul H.C.L. nr. _______/_____2011 a intervenit prezentul act aditional:

Art. 1 Art. 5.2.4. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„5.2.4. Saprezinte decontulpentruplata efectuata in decurs de 60 dezile de la data efectuariiplatiide catre Municipiul Galati, constand in documente justificative (copii de pe facturi, ordine de plata, chitante, contracte, state de plata, etc.).”

Art. 2 Anexa la contractul de asociere se modifica prin completarea Categoriilor de cheltuieli care vor fi finantate prin contractul de asociere cu pozitia nr. 9 - Salarii sportivi si antrenori.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI


S.C. FOTBAL CLUB OTELUL S.A.

PRIMAR

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică

Ec. Doina Stamate

Control Financiar Preventiv

Ec. Campeanu Rodica

Avizat Juridic

C.J. Mirela Roman

Responsabil Contract

Voicu Costica

PRESEDINTE

Marius Stan


Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan