Hotărârea nr. 183/2011

Modificarea si completarea Regulamentului privind finantarea de la bugetul local a unor activitati desfasurate de structurile sportive din municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.42/10 03 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TĂRÂ REA nr.183

din 17 05 2011

privind modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, aprobat prin HCL nr.42/10 03 2011

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, ing. Răzvan Mircea Cristea;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:153/17 05 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de

17 05 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.50 622/16 05 2011 -, a inițiatorului-Viceprimarul municipiului Galați, Răzvan Mircea Cristea;

Având în vedere raportul de specialitate nr.50 624/16 05 2011, al domnului Voicu Costică;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările;

Având în vedere prevederile art.3,alin.1 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, actualizată:

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”d” și alin.6, lit.”a”, pct.6 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, aprobatprinHCL nr.42/10 03 2011, prin completarea capitolului CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE cupozitia nr. 9 — Salarii sportivi si antrenori.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei