Hotărârea nr. 18/2011

Aprobarea criteriilor proprii privind veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 18

din 10 02 2011

privind aprobarea criteriilor proprii privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 42/01 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 14932/09 02 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14934/09 02 2011, al Direcției Administrație Publică Locală și Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 22 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă criteriile proprii privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa

La HCL 18/10 02 2011

CRITERII

privind veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

-lei/buc

Nr. crt.

Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*-1 :

Limite prevăzute de HG nr. 50/2011:

Aprobat 2011

minime

maxime

1.

mașina de gătit

460

820

500

2.

frigider

560

1.568

800

3.

combină frigorifică

899

2.000

1.000

4.

congelator

595

920

700

5.

mașina de spălat automată

849

1.650

900

6.

televizor color

279

2.000

500

7.

video (DVD player)

240

1.650

250

8.

calculator personal

1.400

3.577

1.500

*) pentru bunurile menționate mai sus, folosite mai mult de 24 de luni, limitele minime și maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

Nr. crt.

Veniturile potențiale provenite din:

Limite prevăzute de HG nr. 50/2011:

Aprobat 2011

minime

maxime

A. vânzarea terenurilor:                                                                     -lei/ha

1.

terenuri arabile

600

28.000

28.000

2.

teren intravilan

2.000

220.000

220.000

3.

teren intravilan municipiul București

2.300.000

4.

teren forestier

2.500

10.000

10.000

5.

pășuni

500

27.000

17.000

6.

fânețe

500

27.000

17.000

7.

vii nobile

15.000

50.000

43.000

B. valorificarea culturilor agricole:                                                  -venit net/ha/an

1.

culturi agricole:

x

x

x

grâu

90

169

169

porumb

90

126

126

fasole

90

145,6

145

orz

95

203,6

200

floarea soarelui

92,4

110

110

cartofi

700

5.000

2.000

pepeni

400

4.000

2.000

sfeclă

150

334

334

vie: -struguri de masă

400

800

500

-struguri de vin

200

400

300

tutun

90

1.200

1.000

soia

90

160

150

2.

livezi

500

700

600

3.

legume

500

1.500

1.000

Nr. crt.

Categorii de animale:

Limite prevăzute de HG nr. 50/2011:

Aprobat 2011

minime

Aprobat 2011

1.

bovine

1.000

4.000

1.000

2.

porcine

300

1.000

500

3.

ovine/caprine

80

200

100

4.

cabaline

400

3.000

1.000

5.

păsări

25

30

25

6.

familii de albine

100

200

120

7.

iepuri de casă

30

50

40

*) prețul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

Președinte de ședință Ilie Zanfir