Hotărârea nr. 177/2011

Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Gradinitei nr. 39 "Dumbrava Minunata" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.177

din 11 04 2011

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței nr. 39 „Dumbrava Minunată” Galati.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 125/07 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37 230/07 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37 232/07 04 2011, al Biroului Management, Resurse Umane, Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 87/24 02 2011, a Grădiniței nr. 39 „Dumbrava Minunată” Galati;

Având în vedere prevederile art.33, alin.1, lit.”e” din Ordinul 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, emis de Ministerul Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.145, alin.6 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă desemnarea domnului consilier local Gheorghe Teodor Iulian, în Consiliul de Administrație al Grădiniței nr. 39 „Dumbrava Minunată” Galati.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei