Hotărârea nr. 169/2011

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe trimestrul I 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 169 din 11 04 2011

privind: aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al

municipiului Galați pe trimestrul I 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 122/7 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37 272/7 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37 274/7 04 2011, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.49, alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale

nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe trimestrul I 2011 :

  • -  secțiunea de funcționare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • -  secțiunea de dezvoltare conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă contul de execuție al bugetului din surse proprii și subvenții pe trimestrul I 2011, prevăzut în anexele I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3- Se aprobă contul de execuție al bugetului din credite interne și externe pe trimestrul I 2011 , prevăzut în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4- Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor nerambursabile pe trimestrul I 2011, prevăzut în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Unitatea administrativ - teritoriala: MUNICIPIUL GALATI

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE TRIM I 2011

ANEXA I


lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2011

BUGET

TRIM I 2011

REALIZAT

31,03,2011

A

B

1

TOTAL VENITURI (00,02+00,15+00,16+00,17+45,02)

00.01

388,831,000.00

126,511,000.00

128,586,377.00

2

VENITURI PROPRII (00,02-11,02-37,02+00,15+00,16)

48.02

257,638,000.00

82,669,000.00

88,233,474.00

3

I. VENITURI CURENTE (00,03+00,12)

00.02

355,538,000.00

107,794,000.00

112,551,398.00

4

A. VENITURI FISCALE (00,04+00,09+00,10+00,11)

00.03

300,450,000.00

92,991,000.00

92,524,046.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00,05+00,06+00,07)

00.04

132,366,000.00

40,004,000.00

33,923,591.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (01,02)

00.05

0.00

0.00

450,749.00

7

Impozit pe profit (01,02,01)

01.02

0.00

0.00

450,749.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0.00

0.00

450,749.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03,02+04,02)

00.06

132,366,000.00

40,004,000.00

33,469,489.00

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02.

1,725,000.00

532,000.00

745,622.00

11

Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17.

0.00

0.00

0.00

12

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,725,000.00

532,000.00

745,622.00

13

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

130,641,000.00

39,472,000.00

32,723,867.00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130,296,000.00

39,385,000.00

32,723,867.00

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

345,000.00

87,000.00

0.00

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (05,02)

00.07

0.00

0.00

3,353.00

17

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (05.02.50)

05.02

0.00

0.00

3,353.00

18

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

3,353.00

19

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - restante ani anteriori

06.02,

0.00

0.00

0.00

20

Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante ani anteriori

06.02.02

0.00

0.00

0.00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07,02)

00.09

52,197,000.00

21,067,000.00

26,448,675.00

22

Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

52,197,000.00

21,067,000.00

26,448,675.00

23

Impozitul si taxa pe cladiri (07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

43,414,000.00

17,675,000.00

22,380,576.00

24

Impozitul pe clădiri pf

07.02.01.01

11,269,000.00

5,600,000.00

6,761,609.00

25

Impozitul si taxa pe clădiri pj

07.02.01.02

32,145,000.00

12,075,000.00

15,618,967.00

26

Impozitul si taxa pe terenuri (07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

6,888,000.00

2,918,000.00

3,174,101.00

27

Impozit pe teren pf

07.02.02.01

1,693,000.00

824,000.00

971,701.00

28

Impozit si taxa pe teren pj

07.02.02.02

4,019,000.00

1,800,000.00

1,581,653.00

29

Impozit pe teren extravilan, restante ani anteriori din imp pe teren agricol

07.02.02.03

1,176,000.00

294,000.00

620,747.00

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

1,895,000.00

474,000.00

893,998.00

33

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0.00

0.00

0.00

34

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

115,887,000.00

31,920,000.00

32,151,780.00

35

Sume defalcate din TVA (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

98,895,000.00

25,377,000.00

25,250,000.00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0.00

0.00

0.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor

11.02.02

98,654,000.00

25,250,000.00

25,250,000.00

40

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

0.00

41

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

241,000.00

127,000.00

0.00

42

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezv a infrastructurii din spatiul rural

11.02.07

0.00

0.00

0.00

43

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

360,000.00

90,000.00

75,266.00

44

Taxe hoteliere

12.02.07

360,000.00

90,000.00

75,266.00

45

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

18,000.00

5,000.00

4,505.00

46

Impozit pe spectacole

15.02.01

18,000.00

5,000.00

4,505.00

48

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0

0

49

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

16,614,000.00

6,448,000.00

6,822,009.00

50

Impozitul pe mijloacele de transport (16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

12,830,000.00

5,500,000.00

5,909,539.00

51

Impozitul pe mijloace de transport pf

16.02.02.01

7,229,000.00

3,200,000.00

3,711,835.00

52

Impozitul pe mijloace de transport pj

16.02.02.02

5,601,000.00

2,300,000.00

2,197,704.00

54

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

3,479,000.00

871,000.00

775,703.00

55

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

305,000.00

77,000.00

136,767.00

56

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0.00

0.00

0.00

57

Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)

18.02

0.00

0.00

0.00

58

Alte impozite si taxe

18.02.50

0.00

0

0

59

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

55,088,000.00

14,803,000.00

20,027,352.00

60

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30,02+31,02)

00.13

16,806,000.00

4,204,000.00

5,335,186.00

61

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

16,806,000.00

4,204,000.00

5,335,186.00

62

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

493,000.00

124,000.00

0.00

63

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16,313,000.00

4,080,000.00

5,235,186.00

64

Venituri din dividende (30.02.08.02)

30.02.08

0.00

0.00

100,000.00

65

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0.00

0.00

100,000.00

66

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

0.00

0.00

67

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

68

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0.00

0.00

0.00

69

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

38,282,000.00

10,599,000.00

14,692,166.00

70

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

678,000.00

170,000.00

248,745.00

71

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

288,000.00

72,000.00

70,594.00

72

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

151,000.00

38,000.00

29,851.00

73

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

239,000.00

60,000.00

148,300.00

74

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

0.00

75

Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

0.00

0.00

0.00

76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0.00

0.00

0.00

77

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

0.00

0.00

78

Venituri din taxe administrative, eliberari permise ( cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1,570,000.00

395,000.00

381,914.00

79

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,570,000.00

395,000.00

381,914.00

80

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0.00

0.00

0.00

81

Amenzi, penalitati si confiscari ( cod 35.02.01 la 35.02.50)

35.02

5,899,000.00

1,180,000.00

1,647,915.00

82

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

5,899,000.00

1,180,000.00

1,647,850.00

83

Penalitati pentru nedep sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

0.00

84

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

65.00

85

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

0.00

0.00

86

Diverse venituri ( cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

30,135,000.00

8,854,000.00

12,413,592.00

87

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

0.00

0.00

22,163.00

88

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

6,822.00

89

Taxe speciale

36.02.06

14,839,000.00

5,000,000.00

6,062,419.00

90

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

1,415,000.00

354,000.00

389,006.00

91

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

0.00

92

Alte venituri

36.02.50

13,881,000.00

3,500,000.00

5,933,182.00

93

Transferuri voluntare, altele decat subventiile ( cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

0.00

94

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0.00

0.00

0.00

95

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-65,090,000.00

-22,617,000.00

-10,000,000.00

96

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

65,090,000.00

22,617,000.00

10,000,000.00

97

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

98

II. VENITURI DIN CAPITAL (39,02)

00.15

869,000.00

220,000.00

931,076.00

99

Venituri din valorificarea unor bunuri

(39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

869,000.00

220,000.00

931,076.00

100

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

0.00

101

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

519,000.00

130,000.00

120,017.00

102

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

103

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

100,000.00

25,000.00

732,137.00

104

Depozite speciale pt construcții de locuințe

39.02.10

250,000.00

65,000.00

78,922.00

105

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

126,000.00

32,000.00

1,000.00

106

Incasari din rambursare imprumuturilor acordate ( cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

126,000.00

32,000.00

1,000.00

107

Incas din ramb imprumut pt inf unor instit și serv publ de interes local sau a unor act fin integr din ven proprii

40.02.06

126,000.00

32,000.00

1,000.00

108

Incasari din rambursarea microcreditelor de la p.f. și p.j.

40.02.07

0.00

0.00

0.00

109

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0.00

0.00

0.00

110

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11

0.00

0.00

0.00

111

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare

40.02.13

0.00

0.00

0.00

112

Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

0.00

0.00

113

Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

0.00

114

IV. SUBVENTII (00,18)

00.17

19,045,000.00

15,145,000.00

13,638,795.00

115

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42,02+43,02)

00.18

19,045,000.00

15,145,000.00

13,638,795.00

116

Subventii de la bugetul de stat (00,19+00,20)

42.02

19,045,000.00

15,145,000.00

13,638,795.00

117

A. De capital (42.02.01 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

4,821,000.00

3,441,000.00

2,163,717.00

118

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

0.00

119

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

0.00

120

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

121

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

0.00

122

Strazi care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi

42.02.06

0.00

0.00

0.00

123

Finantarea studiilor de fezabilitate aferenteproiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

0.00

0.00

124

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

42.02.09

0.00

0.00

0.00

125

Finantarea subprog privind pietruirea, reabil.,moderniz. si/sau asfaltarea drumurilor de interes local

42.02.09.01

0.00

0.00

0.00

126

Finantarea subprog privind alimentarea cu apa a satelor

42.02.09.02

0.00

0.00

0.00

127

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

42.02.10

0.00

0.00

0.00

129

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

0.00

130

Subventii pentru finantarea programelor multianuale priritare de mediu si gospodarire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

0.00

131

Subventii pentru finantarea chelt de capital la instit de invat preuniversitar de stat

42.02.14

0.00

0.00

0.00

132

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

0.00

133

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

0.00

134

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0.00

0.00

0.00

135

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0.00

0.00

0.00

136

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

0.00

137

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

0.00

138

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0.00

0.00

0.00

139

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

0.00

0.00

140

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0.00

0.00

0.00

141

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

0.00

142

Subventii de la BS catre BL pt FEADR

42.02.20

4,821,000.00

3,441,000.00

2,163,717.00

143

B. Curente ( cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la

42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46)

00.20

14,224,000.00

11,704,000.00

11,475,078.00

144

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0.00

0.00

0.00

145

Subventii primite din Fondul de Interventie

42.02.28

0.00

0.00

0.00

146

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

147

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

10,464,000.00

10,464,000.00

10,464,000.00

148

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

0.00

149

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

326,000.00

85,000.00

194,528.00

150

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unit de asistenta medico-sociale

42.02.35

134,000.00

55,000.00

29,300.00

151

Subventii din bugetul de stat pt trusouri nou-nascuti

42.02.36

0.00

0.00

0.00

152

Subventii de la bugetul de stat catre B.L. pentru finantarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

0.00

153

Subventii de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0.00

0.00

0.00

154

Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

3,300,000.00

1,100,000.00

787,250.00

155

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

0.00

156

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

0.00

157

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

0.00

158

Subventii de la bugetul de stat catre bugetelor locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

0.00

159

Subventii de la alte administratii ( cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0.00

0.00

0.00

160

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0.00

0.00

0.00

161

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

0.00

162

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

0.00

163

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate

43.02.08

0.00

0.00

0.00

164

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)

45.02

13,253,000.00

3,320,000.00

1,464,108.00

165

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

12,760,000.00

3,195,000.00

1,366,316.00

166

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.01.01

3,455,000.00

865,000.00

0.00

167

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.01.02

2,066,000.00

520,000.00

1,366,316.00

168

prefinantare

45.02.01.03

7,239,000.00

1,810,000.00

0.00

169

Fondul Social European (45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

493,000.00

125,000.00

97,792.00

170

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

0.00

171

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.02.02

415,000.00

105,000.00

97,792.00

172

prefinantare

45.02.02.03

78,000.00

20,000.00

0.00

173

Fondul de Coeziune (45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

0.00

174

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.03.01

0.00

0.00

0.00

175

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.03.02

0.00

0.00

0.00

176

prefinantare

45.02.03.03

0.00

0.00

0.00

177

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.0

45.02.04

0.00

0.00

0.00

178

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.04.01

0.00

0.00

0.00

179

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.04.02

0.00

0.00

0.00

180

prefinantare

45.02.04.03

0.00

0.00

0.00

181

Fondul European pentru Pescuit (45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

0.00

0.00

182

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.05.01

0.00

0.00

0.00

183

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.05.02

0.00

0.00

0.00

184

prefinantare

45.02.05.03

0.00

0.00

0.00

185

Instrumentul European de Dezvoltare Regionala (45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07

45.02.07

0.00

0.00

0.00

186

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.07.01

0.00

0.00

0.00

187

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.07.02

0.00

0.00

0.00

188

prefinantare

45.02.07.03

0.00

0.00

0.00

189

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0.00

0.00

0.00

190

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

0.00

191

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.08.02

0.00

0.00

0.00

192

prefinantare

45.02.08.03

0.00

0.00

0.00

193

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0.00

0.00

0.00

194

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.15.01

0.00

0.00

0.00

195

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.15.02

0.00

0.00

0.00

196

prefinantare

45.02.15.03

0.00

0.00

0.00

197

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0.00

0.00

0.00

198

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

0.00

199

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.16.02

0.00

0.00

0.00

200

prefinantare

45.02.16.03

0.00

0.00

0.00

201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

0.00

202

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.17.01

0.00

0.00

0.00

203

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.17.02

0.00

0.00

0.00

204

prefinantare

45.02.17.03

0.00

0.00

0.00

205

Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0.00

0.00

0.00

206

sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.02.18.01

0.00

0.00

0.00

207

sume primite in contul platilor efectuate ani anteriori

45.02.18.02

0.00

0.00

0.00

208

prefinantare

45.02.18.03

0.00

0.00

0.00

Editat la data de: 31-MAR-1 1

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de: 31 -MAR-11

Page 57 of 60

MUNICIPIUL GALAȚI GL

An:   2011 Trezorerie Municipiul Galați

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

113,638,470.23

.00

Imp pe profit

0102

.00

450,749.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

450,749.00

.00

Impozit pe venit

0302

.00

745,622.00

.00

Imp ven transf prop im patr pr

030218

.00

745,622.00

.00

Cote si sume def.din imp. pe v

0402

.00

32,723,866.96

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

32,723,866.96

.00

Ate imp.pe venit,profit si cas

0502

.00

3,353.00

.00

Alte impozite pe venit,profit

050250

.00

3,353.00

.00

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

26,448,674.77

.00

Impozit si taxa pe clădiri

070201

.00

22,380,576.13

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

6,761,608.99

.00

Imp si taxa pe clădiri p jurid

07020102

.00

15,618,967.14

.00

Impozit si taxa pe teren

070202

.00

3,174,100.53

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

971,700.76

.00

Imp taxa pe teren de la p jur

07020202

.00

1,581,652.77

.00

Imp pe teren extrav ani anteri

07020203

.00

620,747.00

.00

Tx jud timbru si alte tx timbr

070203

.00

893,998.11

.00

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

.00

25,250,000.00

.00

Sume df tx val ad fin ch des c

110202

.00

25,250,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

75,266.28

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

75,266.28

.00

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

4,505.00

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

4,505.00

.00

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

.00

6,822,009.41

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

5,909,539.27

.00

Imp mij transp det per fizice

16020201

.00

3,711,835.04

.00

Imp miji transp det pers jurid

16020202

.00

2,197,704.23

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

775,703.11

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

136,767.03

.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

5,335,186.20

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

5,235,186.20

.00

Venituri din dividende

300208

.00

100,000.00

.00

Venit dividente de la alti pla

30020802

.00

100,000.00

.00

VENIT.DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

248,744.47

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

70,594.00

.00

Contribuția părinților

330210

.00

29,851.00

.00

330212

.00

148,299.47

.00

VENIT.DIN TAXE ADMIN..ELIBERAR

3402

.00

381,913.59

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

381,913.59

.00

AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR

3502

.00

1,647,915.25

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

1,647,850.25

.00

Incasari din valorif.bunurilor

350203

.00

65.00

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

12,024,586.30

.00

<Bottom Title>

<Page

Sum 1>

<Page

Sum 2>

Contul de execuție al bugetului

local-functionare


Page 58 of 60


la data de: 31-MAR-11

MUNICIPIUL GALAȚI GL

An:   2011 Trezorerie Municipiul Galați

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Venit aplicarea prescr extinct

360201

.00

22,162.85

.00

Varsaminte din veniturile disp

360205 ■

.00

6,822.50

■ .00

Taxe speciale

360206

.00

6,062,418.81

.00

Alte venituri

360250

.00

5,933,182.14

.00

TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECÂT

3702

.00

10,000,000.00

.00

Vărs din SF pt SD

370203

.00

10,000,000.00

.00

INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA

4002

.00

1,000.00

.00

Incasari din ramb.imprumut.

400206

.00

1,000.00

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

11,475,078.00

.00

Subv.comp crest.nepr.pret comb

420232

.00

10,464,000.00

.00

Sub pt acord aj incalzire locu

420234

.00

194,528.00

.00

Sub BS fin unit asist med soc

420235

.00

29,300.00

.00

Sub de la BS către BL pt sanat

420241

.00

787,250.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

100,959,000.00

77,847,914.17

23,111,085.83

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

5,917,000.00

3,547,147.57

2,369,852.43

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

4,619,000.00

2,678,783.52

1,940,216.48

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

1,198,000.00

876.452.31

321,547.69

TITL.VII.Alte transferuri

510255

100,000.00

.00

100,000.00

TITL.VII.AIte transferuri

51025501

100,000.00

.00

100,000.00

PI ef in an prec recup ac

510285

.00

8,088.26

.00

PI ef in an prec recup ac

51028501

.00

8,088.26

.00

ALTE SERV.PUBUCE GENERALE

5402

600,000.00

235,253.70

364,746.30

TITL.I.Cheltuieli de personal

540210

437,000.00

228,260.00

208,740.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

163,000.00

6,993.70

156,006.30

Dobânzi

5502

250,000.00

31,069.33

218,930.67

Tranz dat pub impr bunuri serv

550220

50,000.00

.00

50,000.00

TITLUL Dobânzi

550230

200,000.00

31,069.33

168,930.67

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

1,896,000.00

1,540,606.85

355,393.15

TITL.I.Cheltuieli de personal

610210

98,000.00

44,387.00

53,613.00

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

94,000.00

2,715.85

91,284.15

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

1,704,000.00

1,493.650.00

210,350.00

TITL.VI.Transf.intre unitati

61025101

1,704,000.00

1,493,650.00

210,350.00

TITL XIV.Plăti ef in ani prece

610285

.00

146.00

.00

TITL XlV.Plati ef in ani prece

61028501

.00

146.00

.00

INVATAMANT

6502

33,222,000.00

30,189,934.65

3,032,065.35

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

23,610,000.00

23,299,392.00

310,608.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

9,318,000.00

6,779,500.23

2,538,499.77

TITL.Vili.. Asistenta sociala

650257

136^000.00

94,238.11

.....41,761.89

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

158,000.00

81,938.65

76,061.35

TITL XlV.Plati ef in ani prece

650285

.00

65,134.34

.00

TITL XlV.Plati ef in ani prece

65028501

.00

65,134.34

.00

SANATATE

6602

2,630,000.00

1,978,237.27

651,762.73

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

1,207,000.00

838,443.00

368,557.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

98,000.00

17,026.91

80,973.09

Contul de execuție al bugetului


local-functionare


la data de:

31-MAR-11

Page 59 of 60

MUNICIPIUL GALAȚI GL

An:   2011 Trezorerie Municipiul Galați

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

1,325,000.00

1,122,767.36

202,232.64

TITL.VI.Transf.intre unitati

66025101

• 1,325,000.00

1,122,767.36

202,232.64

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

5,570,000.00

2,870,674.42

2,699,325.58

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,131,000.00

1,027,115.60

1,103,884.40

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

2,839,000.00

1,872,804.82

966,195.18

TITL.VI.Transf.intre unitati

67025101

2,839,000.00

1,872,804.82

966,195.18

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

600,000.00

.00

600,000.00

TITL XIV.Plăti ef in ani prece

670285

.00

29,246.00

.00

TITL XIV.Plăti ef in ani prece

67028501

.00

29,246.00

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

7,094,000.00

6,127,457.85

966,542.15

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

2,640,000.00

2,513,024.89

126,975.11

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

2,045,000.00

1,571,491.17

473,508.83

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

1,069,000.00

816,276.72

252,723.28

TITL.VI.Transf.intre unitati

68025101

1,069,000.00

816,276.72

252,723.28

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

940,000.00

893,948.08

46,051.92

TITL.IX. Alte cheltuieli

680259

400,000.00

338,146.52

61,853.48

TITL XIV.Plăti ef in ani prece

680285

.00

5,429.53

.00

TITL XIV.Plăti ef in ani prece

68028501

.00

5,429.53

.00

LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

5,686,000.00

2,879,521.27

2,806,478.73

TITL.I.Cheltuieli de personal

700210

52,000.00

16,939.00

35,061.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

5,234,000.00

2,863,209.27

2,370,790.73

TITL.VIl.Alte transferuri

700255

400,000.00

.00

400,000.00

TITL.VII.AIte transferuri

70025501

400,000.00

.00

400,000.00

TITL XIV.Plăti ef in ani,prece

700285

.00

627.00

.00

TITL XlV.PIati ef in ani prece

70028501

.00

627.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

7,050,000.00

3,584,074.63

3,465,925.37

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

7,000,000.00

3,584,074.63

3,415,925.37

TITL.VII.AIte transferuri

740255

50,000.00

.00

50,000.00

TITL.VII.AIte transferuri

74025501

50,000.00

.00

50,000.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

19,464,000.00

16,964,000.00

2,500,000.00

TITL.IV. Subvenții

810240

19,464,000.00

16,964,000.00

2,500,000.00

TRANSPORTURI

8402

11,580,000.00

7,899,936.63

3,680,063.37

TITL.ll.Bunuri si servicii

840220

2,915,000.00

667,911.63

2,247,088.37

TITL.IV. Subvenții

840240

7,825,000.00

7,232,025.00

592,975.00

TITL.XIII.Rambursari de credit

840281

840,000.00

.00

840,000.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

35,790,556.06

.00


întocmit,
MUNICIPIUL GALAȚI GL


Contul de execuție al bugetului


la data de: 31-MAR-11


local-dezvoltare


Page 28 of 29


An:   2011 Trezorerie Municipiul Galați

Venituri/Cheltuieli


Veniturile bugetelor locale

DIVERSE VENITURI


Varsaminte din amortiz mj

TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECÂT

Vărsăm din SF


VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI


Venit.din vanzarea locuințelor


Venit.din vanz.unor bunuri


Depoz sp pt constr locuințe

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT


Subvenții de la BS pt FEN pos Sume primite de la UE pt plăti Fd European de Dezv. Reg. FEDR sum prim ct pl ef ani ant Fd soc european

Fd soc euro-sume an curent


Cheltuielile bugetelor focale

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.


TITL.X. Active nefinanciare


ALTE SERV.PUBLICE GENERALE


TITL.X. Active nefinanciare

ORDINE PUB.SI SfGURANTA NATION

TITL.X. Active nefinanciare


INVATAMANT


Proiecte fin din FEN postadera

TITL.X. Active nefinanciare


SANATATE


TITL.VI.Transf.intre unitati


TITL.VI.Transf.intre unitati


TITL.VII.AIte transferuri


TITL.X. Active nefinanciare


CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

Proiecte fin din FEN postadera

TITL.X. Active nefinanciare


ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA


Proiecte fin din FEN postadera

TITL.X. Active nefinanciare


LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

TITL.VII.AIte transferuri


TITL.VII.AIte transferuri


Proiecte fin din FEN postadera

TITL.X. Active nefinanciare


TITL XIV.Plăti ef in ani prece

TITL XlV.PIati ef in ani prece


Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

.00

14,947,907.60

.00

3602

.00

389,006.28

.00

360207

.00

389,006.28

.00

3702

.00

10,000,000.00

.00

370204

.00

10,000,000.00

.00

3902

.00

931,075.83

.00

390203

.00

120,017.13

.00

390207

.00

732,137.05

.00

390210

.00

78,921.65

.00

4202

.00

2,163,717.35

.00

420220

.00

2,163,717.35

.00

4502

.00

1,464,108.14

.00

450201

.00

1,366,316.04

.00

45020102

.00

1,366,316.04

.00

450202

.00

97,792.10

.00

45020201

.00

97,792.10

.00

39,548,000.00

14,774,298.61

24,773,701.39

5102

2,491,000.00

291,015.92

2,199,984.08

510271

2,491,000.00

291,015.92

2,199,984.08

5402

3,000.00

.00

3,000.00

540271

3,000.00

.00

3,000.00

6102

50,000.00

.00

50,000.00

610271

50,000.00

.00

50,000.00

6502

4,405,000.00

2,314,209.80

2,090,790.20

650256

2,869,000.00

2,196,125.39

672,874.61

650271

1,536,000.00

118,084.41

1,417,915.59

6602

5,319,000.00

4,978,920.51

340,079.49

660251

328,000.00

.00

328,000.00

66025102

328,000.00

.00

328,000.00

660256

4,983,000.00

4,970,920.51

12,079.49

660271

8,000.00

8,000.00

.00

6702

3,302,000.00

685,313.75

2,616,686.25

670256

300,000.00

.00

300,000.00

670271

3,002,000.00

685,313.75

2,316,686.25

6802

1,877,000.00

214,770.28

1,662,229.72

680256

1,160,000.00

.00

1,160,000.00

680271

717,000.00

214,770.28

502,229.72

7002

8.818,000.00

2,666,207.07

6,151,792.93-

700255

150,000.00

150,000.00

.00

70025502

150,000.00

150,000.00

.00

700256

136,000.00

45,718.84

90,281.16

700271

8,532,000.00

2,474,093.15

6,057,906.85

700285

.00

3,604.92

.00

70028502

.00

3,604.92

.00

<Bottom Title>

<Page

Sum 1>

<Page

Sum 2>


la data de: 31-MAR-11

Page 29 of 29


MUNICIPIUL GALAȚI GL

An:   2011 Trezorerie Municipiul Galați

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

5,219,000.00

354,405.80

4,864,594.20

TITL.X. Active nefinanciare

740271

5,219,000.00

354,405.80

4,864,594.20

ACȚIUNI GENERALE EC.,COMERCIAL

8002

4,000.00

3,570.00

430.00

TITL.X. Active nefinanciare

800271

4,000.00

3,570.00

430.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

4,585,000.00

2,947,874.55

1,637,125.45

TITL.VIl.Alte transferuri

810255

400,000.00

325,800.00

74,200.00

TITL.VII.AIte transferuri

81025502

400,000.00

325,800.00

74,200.00

TITL.X. Active nefinanciare

810271

4,185,000.00

2,622,074.55

1,562,925.45

TRANSPORTURI

8402

3,300,000.00

318,010.93

2,981,989.07

Proiecte fin din FEN postadera

840256

15,000.00

14,500.00

500.00

TITL.X. Active nefinanciare

840271

3,285,000.00

303,510.93

2,981,489.07

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

8702

175,000.00

.00

175,000.00

TITL.VII.AIte transferuri

870255

175,000.00

.00

175,000.00

TITL.Vil.Alte transferuri

87025502

175,000.00

.00

175,000.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

173,608.99

.00

întocmit,
g. 1 din 5

la data 30.03.2011

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

A

B

1

2

3

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

114,029,000

31,759,000

23,622,870

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

88,749,000

23,984,000

18,214,842

A.   VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

88,749,000

23,984,000

18,214,842

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2,711,000

1,016,000

707,112

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2,711,000

1,016,000

707,112

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2,711,000

1,016,000

707,112

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

86,038,000

22,968,000

17,507,730

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

85,333,000

22,739,000

17,375,165

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

4,891,000

1,600,000

1,224,689

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

34,909,000

9,124,000

5,462,813

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

804,000

229,000

215,127

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

2,562,000

895,000

695,795

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

101,000

26,000

12,765

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

111,000

32,000

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

36,974,000

9,503,000

8,921,470

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

3,848,000

1,065,000

704,850

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului

33.10.31

162,000

0

0

Sanatatii

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

la data 30.03.2011

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

A

B

1

2

3

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

971,000

265,000

137,656

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

100,000

25,000

14,463

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

100,000

25,000

14,463

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

590,000

189,000

96,931

Alte venituri

36.10.50

590,000

189,000

96,931

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

15,000

15,000

21,171

Donatii si sponsorizari

37.10.01

15,000

15,000

21,171

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1,617,000

0

0

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

1,617,000

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

25,280,000

7,775,000

5,408,028

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

25,280,000

7,775,000

5,408,028

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate 42.10.39

0

0

0

din FEN postaderare

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor

42.10.43

0

0

0

FEGA implementate de APIA

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10

23,730,000

7,250,000

5,297,878

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

19,153,000

5,667,000

4,212,032

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

3,479,000

1,255,000

1,085,846

la data 30.03.2011

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

A

B

1

2

3

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

1,098,000

328,000

0

Subvenții din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod

43.10.16

0

0

0

43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in

43.10.16.01

0

0

0

urgenta in sanatate

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0

0

0

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

43.10.16.03

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod

43.10.17

0

0

0

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si

43.10.17.01

0

0

0

echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

43.10.17.02

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

43.10.17.03

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

1,550,000

525,000

110,150

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

1,550,000

525,000

110,150

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.01.01

1,510,000

485,000

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.01.02

40,000

40,000

110,150

Prefinantare

45.10.01.03

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.02.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

Sume primite in contul platlor efectuate in anul curent

45.10.03.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.03.03

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

la data 30.03.2011

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

A

B

1

2

3

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.04.01

0

0

0

Sume primite in contul pllailor efectuate in anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.04.03

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.05.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.05.03

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.07.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.07.03

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.08.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.08.03

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.15.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.15.03

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.16.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

Prefinantare

45.10.16.03

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.17.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

la data 30.03.2011

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Incasari

realizate

A

B

1

2

3

Sume primite in avans

45.10.17.03

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economica si Dezvoltare Durabil? (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.10.18

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45.10.18.01

0

0

0

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

Sume primite in avans

45.10.18.03

0

0

0

Ordonator de credite,


Conducatorul compartimentului financiar contabil ,

MUNICIPIUL GALATI

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2011

CHELTUIELI

lei

Nr. Crt.

DENUMIRE INDICATOR

cod

indicator

BUGET

2011

BUGET TRIM I

REALIZAT

3/31/2011

PROCENT

%

TOTAL

119,094,000

36,824,000

24,039,923

65.28%

1.

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

54.10

33,493,000

8,775,000

5,972,227

68.06%

- Cheltuieli de personal

10

4,786,000

1,598,000

1,386,786

86.78%

- Bunuri si servicii

20

28,707,000

7,177,000

4,585,441

63.89%

2.

POLITIA COMUNITARA

61.10

7,077,000

1,729,000

1,488,733

86.10%

- Cheltuieli de personal

10

6,427,000

1,523,000

1,423,377

93.46%

- Bunuri si servicii

20

650,000

206,000

65,356

31.73%

3.

INVATAMANT

65.10

11,068,000

3,828,000

2,397,665

62.63%

- Bunuri si servicii

20

10,938,000

3,766,000

2,397,665

63.67%

- Alte cheltuieli

59

2,000

1,000

0

0.00%

- Active nefinanciare

71

128,000

61,000

0

0.00%

4.

SANATATE

66.10

50,455,000

16,711,000

10,893,665

65.19%

- Cheltuieli de personal

10

26,864,000

8,390,000

7,012,761

83.58%

- Bunuri si servicii

20

21,240,000

6,977,000

3,880,904

55.62%

- Active nefinanciare

71

2,351,000

1,344,000

0

0.00%

5

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.10

9,314,000

3,036,000

2,052,729

67.61%

- Cheltuieli de personal

10

4,375,000

1,396,000

1,081,845

77.50%

- Bunuri si servicii

20

1,589,000

800,000

394,180

49.27%

- Alte cheltuieli

59

3,200,000

840,000

576,704

68.66%

- Active nefinanciare

71

150,000

0

0

0.00%

6.

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.10

6,438,000

2,469,000

1,045,063

42.33%

- Cheltuieli de personal

10

2,340,000

671,000

538,997

80.33%

- Bunuri si servicii

20

1,816,000

627,000

453,220

72.28%

- Proiecte cu finantare nerambursabila

56

2,196,000

1,171,000

52,846

4.51%

- Active nefinanciare

71

86,000

0

0

0.00%

7.

SERVICIUL GEOTOPOCAD- EXPERT

87.10

1,249,000

276,000

189,841

68.78%

- Cheltuieli de personal

10

385,000

155,000

132,652

85.58%

- Bunuri si servicii

20

787,000

116,000

56,189

48.44%

- Rambursari de credite

81

77,000

5,000

1,000

20.00%

Municipiul Galati

Domneasca nr.38

ANEXA

CONTUL DE EXECUTIE AL CREDITELOR EXTERNE LA DATA DE 31.03.2011

LEI

Nr. Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD INDICATOR

BUGET INIȚIAL 2011

PREVEDERI TRIM I 2011

REALIZAT LA

31.03.2011

TOTAL CHELTUIELI

50.06

25,783,000

25,783,000

2,198,144

PROTECTIA MEDIULUI

74.06

25,783,000

25,783,000

2,198,144

alte transferuri

55

16,100,000

16,100,000

791,661

cheltuieli de capital

70

9,683,000

9,683,000

1,406,483

MUNICIPIUL GALATI

ANEXA


STR. DOMNEASCA NR. 38

ROMANIA

CONT DE EXECUTIE BUGET FONDURI NERAMBURSABILE 2011

LEI

Nr.

DENUMIRE INDICATOR

cod

BUGET

Trim I

Realizat Trim I

%

Crt.

indicator

2011

2011

31.03.2011

2011

A.

TOTAL VENITURI

24,082,000

12,492,000

28

1.

Alte venituri din dobanzi

31.O8.O3

10,000

10,000

28

2.

Diverse venituri

36.O8.5O

72,000

72,000

3.

Donatii din strainatate

44.O8.O1

24,000,000

12,410,000

B.

TOTAL CHELTUIELI

24,082,000

12,492,000

72,879

0.58%

1

INVATAMANT - TOTAL

65.O8

376,000

376,000

70,879

18.85%

Bunuri si servicii, din care

20

376,000

376,000

70,879

18.85%

2

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.O8

11,000

11,000

2,000

18.18%

- Bunuri si servicii

20

11,000

11,000

2,000

18.18%

3

PROTECTIA MEDIULUI

74.O8

23,695,000

12,105,000

0

0.00%

- Cheltuieli de capital

71

23,695,000

12,105,000

0

0.00%