Hotărârea nr. 165/2011

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor mijloace fixe aflate in concesiunea S.C. APATERM S.A. si diminuarea corespunzatoare a redeventei datorate de catre S.C. APATERM S.A., pentru bunurile apartinand domeniului public concesionat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.165

din 11 04 2011

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A. si diminuarea corespunzătoare a redevenței datorate de către S.C. APATERM S.A., pentru bunurile aparținând domeniului public concesionat

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 134/7 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.37 322/7 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.37 324/7 04 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor mijloace fixe aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 165.doc

Anexa

La HCL 165/11 04 2011

Lista mijloace ce trec din proprietatea publica a municipiului Galati in proprietatea privata, ca urmare a inlocuirii acestora conform Proiectului nr.9147/2005 „Inlocuire racorduri la blocuri Tiglina 1,2 bloc Plomba, str. Domneasca nr.116”

Denumire

Sector PT/SC

Nr.inv

Val inv.

(lei)

Anul punerii in functiune

Valoare propusa    la

casare (lei)

Cantitate

Observatii

Retea termica PT5

11265A

88449,73

1964

88449,97

1

Amortizat

Retea termica PT6

212148

12793,13

1971

2558,63

1

-

Retea termica PT7

213102

5432,91

1976

814,94

1

-

Retea termica PT8

11266A

51418,68

1969

30851,21

1

Amortizat

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

HCL 165.doc