Hotărârea nr. 163/2011

Aprobarea categoriilor de persoane si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta si a unor prestatii financiare exceptionale

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.163

din 11 04 2011

privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 121/5 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.37 065/7 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.37 067/7 04 2011, al Serviciului Public de Asistență Socială;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.121 din Legea nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată;

Având în vedere prevederile art.28, alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

Având în vedere prevederile art.41 și art.42 din NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”d”, alin.6, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă   condițiile de acordare a prestațiilor financiare

excepționale, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă criteriile de acordare a ajutorului de urgență pentru achitarea totală sau parțială a datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere, prevăzute în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă criteriile de acordare a ajutoarelor de urgență pentru alte situații deosebite, prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă desemnarea domnului Rainea Nicolae - consilier local în comisia de analiză a ajutoarelor de urgență pentru achitarea totală sau parțială a datoriilor la plata cheltuielilor la întreținere.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa 2

la HCL 163/11 04 2011

CRITERII DE ACORDARE

a ajutorului de urgență pentru achitarea totală sau parțială a datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere

 • I. Categorii de beneficiari:

 • •  familii monoparentale cu copii în întreținere, care vor face dovada frecventării unei forme de învățământ;

 • •  copii/tineri, orfani de ambii părinți, care se gospodăresc singuri;

 • •  persoane vârstice fără susținători legali sau ai căror susținători nu au posibilități financiare;

 • •  persoane/familii cu probleme grave de sănătate care necesită tratamente medicale;

 • •  persoane singure sau familii aflate în dificultate.

 • II. Condiții pentru acordarea ajutorului de urgență:

 • - să nu aibă susținători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreținere (obligație legală de întreținere, contract de întreținere sau de habitație viageră, etc) cu excepția cazurilor în care și susținătorii legali au probleme sociale și nu le pot asigura nevoile familiale;

 • - venitul net/membru de familie să fie sub salariul minim pe economie/lună/membru de familie;

 • - să nu dețină în proprietate: o altă locuință, autoturism, teren în municipiul Galați sau în alte localități;

 • - spațiul de locuit să nu depășească exigențele minimale pentru locuințe prevăzute în Legea nr. 114/1996, legea locuinței;

 • - persoanele apte de muncă să facă dovada că sunt în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru încadrare în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;

 • - să facă dovada bunei credințe la plata cheltuielilor de întreținere pentru cel puțin 3 ani anteriori depunerii cererii de acordare a ajutorului de urgență.

 • III. Ajutorul de urgență se acordă în urma efectuării anchetei sociale.

Propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență se analizează de către o comisie numită prin dispoziția Primarului.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Anexa 3 la HCL 163/ 11 04 2011

CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ

PENTRU ALTE SITUAȚII DEOSEBITE

 • I.    Situații în care se acordă ajutorul de urgență:

 • 1.  Situații de necesitate datorate calamităților naturale (tasări, alunecări de teren, inundații, cutremure), incendiilor și accidentelor;

 • 2. Venituri insuficiente în vederea asigurării de medicamente, proteze, asigurare contravaloare transport în alte localități în vederea efectuării de tratamente medicale, intervenții chirurgicale, etc ;

 • 3. Decesul unei persoane care nu beneficiază de nici o altă formă de protecție socială ;

 • 4. Alte situații deosebite constatate în urma anchetei sociale (venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viață: alimente, îmbrăcăminte, încălzirea locuinței, etc.).

 • II.   Categorii de persoane care pot beneficia de ajutorul de urgență:

 • 1.  familii monoparentale cu copii minori în întreținere sau încredințați prin tutelă sau plasament familial, cu venituri sub salariul minim pe economie/lună/membru de familie;

 • 2. orfani de ambii părinți cu vârsta sub 26 de ani, rămași în gospodăria familială, cu venituri sub salariul minim pe economie /lună/membru de familie;

 • 3. pensionari singuri sau familii de pensionari fără susținători legali, sau cu susținători legali - dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu le pot asigura nevoile familiale - cu venituri sub salariul minim pe economie /lună/membru de familie;

 • 4. persoane / familii care se află în stare de necesitate datorată calamităților naturale

(tasări, alunecări de teren, inundații, cutremure etc.), incendiilor și accidentelor.

 • 5.  persoane și familii aflate în dificultate.

Ajutorul de urgență se acordă în urma efectuării anchetei sociale.

Propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență se analizează de către o comisie numită prin dispoziția Primarului.

III. Ajutorul de înmormântare în cuantum de 1 - 5 milioane, se acordă pentru soțul supraviețuitor, unui membru al familiei persoanei decedate sau persoanelor care dovedesc cu documente justificative că au suportat plata cheltuielilor cu înmormântarea pentru următoarele cazuri:

 • 1.  decesul persoanei care nu beneficiază de nici o altă formă de protecție socială (șomaj, pensie, ajutor social) la data survenirii decesului, conform reglementării în vigoare;

 • 2.  decesul unei persoane neidentificate sau persoane identificate, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea;

 • 3.  decesul unei persoane identificate cu susținători legali - dar aceștia, datorită stării de sănătate sau situației economice precare, nu pot asigura cheltuielile de înmormântare. Categoriile de cheltuieli ce pot fi acoperite din suma acordată ca ajutor de

înmormântare sunt următoarele:

 • -  prestația de înhumare;

 • -   cheltuieli legate de transport;

 • -   achiziționare sicriu și cruce;

 • -  haine de înmormântare pentru decedat.

În cazul decesului unei persoane neidentificate sau unei persoane identificate, lipsite de susținători legali, fără resurse din care să se asigure înmormântarea, în urma efectuării anchetei sociale, se poate propune, după caz, concesionarea gratuită a unui loc de veci, pentru o perioadă de 7 ani.

În cazul în care se constată că persoana neidentificată a posedat bunuri, acestea vor fi

valorificate conform legii.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Anexa 1 la HCL 163/11 04 2011

CONDIȚII DE ACORDARE A PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXCEPȚIONALE

 • I. Prestațiile financiare excepționale se acordă în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

 • II. Beneficiază de prestații fiinanciare excepționale familiile cu copii ai căror părinți nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa, precum și persoanele sau familiile aflate în dificultate și ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viață.

 • III. Condiții de acordare a prestației financiare excepționale :

 • - domiciliul stabil in municipiului Galați;

 • - veniturile familiei să fie modeste, dovedind caracterul excepțional al situației temporare în care se află la un moment dat familia;

 • - locuiește în condiții improprii;

 • - are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat;

 • - în cazul în care unul sau ambii părinți ai copilului aflat în situație de dificultate sunt decedați;

 • - în cazul în care în urma divorțului, părintele căruia i-a fost încredințat spre creștere și educare copilul întâmpină greutăți de natură a pune într-o situație de dificultate copilul;

 • - în cazul identificării situațiilor de violență domestică,situație ce pune copilul într-o stare de dificultate/pericol;

 • - în cazul în care unul din părinți sau copilul suferă de o boală cronică sau incurabilă dovedită prin certificat de încadrare în grad de handicap sau printr-un certificat eliberat de medicul de specialitate;

 • - în cazul în care familia a deținut în proprietate sau în chirie o locuință și a fost evacuată - se va plăti chiria pe o perioadă determinată;

 • - copii cu dizabilități, pentru tratament medical, intervenții chirurgicale și procurare de accesorii medicale;

 • - copii ai căror părinți suferă de afecțiuni de sănătate deosebit de grave;

 • - celor care au suferit daune în urma unor evenimente legate de catastrofe și calamități naturale, incendii, accidente.

 • IV. Prestațiile financiare excepționale, se acordă la solicitarea persoanei,a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, prin dispoziția primarului, pe baza anchetei sociale și a criteriilor de selecție, cu specificarea situației pentru care se solicită prestația și însoțită de actele doveditoare privind componența, veniturile familiei, domiciliul precum și cele referitoare la situația excepțională care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

 • V. Prestațiile financiare excepționale pot fi acordate în bani sau/și sub formă de prestații în natură constand în: alimente, îmbrăcăminte, manuale, rechizite sau echipamente școlare, transport, procurare de proteze, medicamente și alte accesorii medicale, lemne, etc..

 • VI. Acordarea prestațiilor financiare excepționale în bani și/sau natură se va face pe o perioadă de maximum 3 luni în decursul unui an cu posibilitatea prelungirii maximum 6 luni, în funcție de gravitatea situației financiare a familiei.

Pentru stabilirea continuării intervenției sau scoaterii din evidență a cazului, situația persoanei beneficiare se reevaluează periodic.

 • VII. Cuantumul maxim al prestației financiare excepționale (în bani sau natură) în sumă de 1000 lei.

Cuantumul prestației financiare se stabilește în funcție de veniturile realizate de fiecare familei sau persoană singură și de nevoile acestora.

 • VIII. În funcție de fiecare caz în parte, în baza anchetei sociale se va întocmi un referat cu privire la acordarea prestației financiare excepționale, cuantumul acesteia, modul de acordare (în bani sau în natură), precum și perioada de acordare, documente ce vor sta la baza dispoziției primarului.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

HCL 163.doc