Hotărârea nr. 162/2011

Asigurarea de la bugetul local al municipiului Galati a resurselor financiare in vederea implementarii proiectului "Pregatirea practica primul pas spre un loc de munca"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.162

din 11 04 2011

privind asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați a resurselor financiare în vederea implementării proiectului “Pregatirea practica primul pas spre un loc de munca”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 119/5 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.36 986/6 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 988/6 04 2011, al Directiei Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galati a sumei de 42.248,20 lei reprezentind contributia proprie a beneficiarului, asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galati a sumei de 92.204 lei reprezentind cheltuielile neeligibile (TVA) in conditiile rambursarii ulterioare precum si asigurarea temporara in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor a resurselor financiare necesare implementarii proiectului “Pregatirea practica primul pas spre un loc de munca” de catre Grupul Scolar Industrial de Transporturi Cai Ferate Galati pe o perioada de 24 de luni.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei