Hotărârea nr. 160/2011

Modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 413/28.10.2010 privind trecerea din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a imobilului cu destinatia Punct termic, situat in Galati, strada Milcov nr. 13, in incinta Grupului Scolar "Gheorghe Asachi"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.160

din 11 04 2011

privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 413/28.10.2010 privind trecerea din administrarea din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a imobilului cu destinatia Punct termic, situat in Galati, strada Milcov nr.13, in incinta Grupului Scolar “Gheorghe Asachi”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 118/5 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.35 896/5 04 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.35 898/5 04 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.591/21 02 2011 a Grupului Școlar “Gheorghe Asachi”;

Având în vedere prevederile art.12, alin.1 și 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I— Se aprobă modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 413/28.10.2010, care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aproba trecerea din administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati a imobilului situat in Galati, strada Milcov nr. 13, in incinta Grupului Scolar Gheorghe Asachi”, cu destinatia Punct termic si a retelelor termice extertioare.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei