Hotărârea nr. 155/2011

Aprobarea strategiei de tarifare (Planului anual de evolutie a tarifelor); modificarea si completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, aprobata prin anexa nr. 3 la HCL nr. 310/2010; aprobarea Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; acordarea de mandat Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Serviciul Regional APA Galati" cu sediul in Galati, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecatoriei Galati cu nr. 21bis al carui membru este municipiul Galati sa semneze Actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.155 din 11 04 2011

privind: aprobarea strategiei de tarifare (Planului anual de evoluție a tarifelor); modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, aprobată prin anexa nr.3 la H.C.L. nr.310/2010 ; aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; acordarea de mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară “Serviciul Regional APA Galați” cu sediul în Galați, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundatiilor de la grefa Judecătoriei Galați cu nr.21 bis al cărui membru este municipiul Galați să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:108/5 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.36 070/5 04 2011 și expunerea de motive nr.37 190/7 04 2011, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.36 072/5 04 2011 și raportul de specialitate nr.37 192/7 04 2011, al Direcției Economice și Serviciului Gestiunea Patrimioniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 6 alin. 1 din HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă strategia de tarifare - Planul anual de evoluție a tarifelor -prevăzută în anexa A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă modificarea și completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, aprobată prin anexa nr.3 la H.C.L. nr.310/2010, cu bunurile prevăzute în anexa B și radierea din listă a bunurilor prevăzute în anexa C.

Anexele B și C fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă Actul Adițional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin art.3 al HCL nr.310/2010.

Actul adițional este prevăzut în anexa D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se acordă mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară „Serviciul Regional APA Galati”, cu sediul în Galati, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Galati cu nr. 21 bis al cărei membru este municipiul Galați, să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului Galați.

Art.5 - Se revocă:

 • -  HCL 325/30 09 2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat

al municipiului Galați a unor active (mijloace) fixe corporale, aflate în concesiunea SC APA CANAL SA;

 • -  HCL 329/30 09 2010 privind privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A. a obiectivului : Racorduri de apă rece și canalizare la blocuri dinȚiglina I, Țiglina II și la bloc Plombă;

 • -  HCL 339/30 09 2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A., a obiectivului: „Rețele de apă și canalizare aferente centrului de agrement pentru tineret din Micro 21” ;

 • -  HCL 340/30 09 2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A. a obiectivului: Branșament apă și rețea de canalizare din str. Muzicii ;

 • -  HCL 348/30 09 2010 atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A. a obiectivului : Conducă apă din str. Mihail Kogălniceanu.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa 1

STRATEGIA DE TARIFARE

(PLAN ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR)

Creșterea tarifelor în termeni reali necesara pentru perioada 2011-2014:

Evoluție tarife (tarife in RON/m3 fara TVA)

Tarife actuale

1 iulie 2011

1 iulie 2012

1 iulie 2013

1 iulie 2014

|

n-l

n+1

n+2

n+3

n+4

l.Municipiul Galați

Apa

RON/m3

2,41

18.40%

4.00%

2.50%

2.00%

Apa subteran

R0N/m3

1,70

18.40%

10.00%

9.75%

27.68%

Canal

RON/m3

0,73

64.00%

17.00%

10.00%

17.00%

2. Municipiul Tecuci

Apa

RON/m3

2,41

18.40%

4.00%

2.50%

2.00%

Apa subteran

RON/m3

1,15

0.00%

35.00%

35.00%

48.03%

Canal

RON/m3

0,73

64.00%

17.00%

10.00%

17.00%

3. Orașul Tg. Bujor

Apa

RON/m3

2,50

14.14%

4.00%

2.50%

2.00%

Canal

RON/m3

0,50

100.00%

20.00%

2.72%

46.25%

4. Orașul Beresti

Apa

RON/m3

1,80

41.67%

10.00%

5.00%

5.34%

Canal

RON/m3

0,16

525.00%

20.00%

2.72%

46.25%

5, Comuna Barcea

Apa

RON/m3

2,65

7.68%

4.00%

L

2.50%

2.00%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

6.1 Sat Braniștea

Apa

RON/m3

1,95

35.00%

10.00%

5.00%

2.04%

Apa subteran

R0N/m3

1,70

18.40%

10.00%

9.75%

27.68%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

6.2. Sat Vasile Alecsandri

Apa

RON/m3

2,90|   0.00%

2.33%

2.50%

2.00%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

6.3. Sat Traian

Apa

RON/m3

2,40

18.89%

4.00%

2.50%

2.00%

Apa subteran

RON/m3

1,70

18.40%

10.00%

9.75%

27.68%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

7. Comuna Cosmesti

Aga

RON/m3

1,20

105.00%

| 10.00%

8.00%

6.16%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

8. Comuna Fundeni

Apa

RON/m3

2,80

1.91%

4.00%

2.50%

2.00%.

|Apa subteran

RON/m3

1,70

18.40%

10.00%

9.75%

27.68%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

9. Comuna Ivești

Apa

RON/m3

2,20

20.00%

10.00%

5.00%

1.75%

Canal

RON/m3

0,73

64.00%

17.00%

10.00%

17.00%

10. Comuna Liesti

A£a

RON/m3

1,50

70.00%

10.00%

5.00%

5.34%

Apa subteran

RON/m3

1,70

18.40%

10.00%

9.75%

27.68%

Canal

RON/m3

0,45

122.22%

20.00%

2.72%

46.25%

11. Pechea

Apa

RON/m3

1,10

120.00%

15.00%

5.00%

6.18%

Canal

RON/m3

0,30

233.33%

20.00%

2.72%

46.25%

12. Piscu

Aga

RON/m3

2,00

27.50%

10.00%

5.00%

5.34%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

13. Sendreni

Apa

RON/m3

2,36

11.86%

10.00%

5.00%

1.75%

Apa subteran

RON/m3

1,70

18.40%

10.00%

9.75%

2.7.68%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

14. Comuna Umbraresti

Apa

RON/m3

2,65

7.68%

4.00%

2.50%

2.00%

Canal

RON/m3

Când va exista serviciu, se va aplica tariful din Municipiul Galați

* Ajustările sunt in termeni reali nu includ inflația in perioada dintre ajustările tarifare si nici taxa pe valoare adaugata.

Anexa nr.B

La HCL 155/11 04 2011

Bunurile cu care se completează Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare catre S.C.Apă Canal S.A. Galați aprobată prin art.4 la H.C.L. nr.310/2010

Investiție : „Racorduri blocuri din Țiglina I, Țiglina II și la bloc Plomba — apă rece și canalizare”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N.

(ani )

Valoare de Inventar ( lei)

1

Rețele af.bloc C25,C29,C33,C34 , Țiglina I , str. Regiment 11 Siret

316.141,22

1.a.

Rețea apă rece , O= 3'', tv.OL Zn,

L= 30 ml, bloc C25,C29,C33,C34 , Țiglina I , str. Regiunea 11 Siret

2103191

1.8.6.

36

12.658,31

1.b.

Rețea și racord canalizare, tub Pafsin Dn 50 cm., montata în tunel, L= 36 ml , bloc C25,C29,C33,C34,Țiglina I, Reg.11 Siret

2103192

1.8.7.

48

303.482,91

2

Rețele aferente blocurile C19, E5, E6, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret

473.889,79

2.a.

Rețea apă rece PEID PE80,O160mm, L=215 ml.,C.V.=1 bc,bl. C19,E5,E6, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret

2103241

1.8.6.

36

50.104,23

2.b.

Rețea și racord canalizare, tub Pafsin Dn 30 cm, montata în tunel , L= 170 ml , bloc C19, E5, E6, Țiglina I, str.Reg.11 Siret

2103242

1.8.7.

48

423.785,56

3.

Rețele aferente bloc C22, Tiglina I, str. Regiment 11 Sire

t

79.489,39

3.a

Rețea apă rece PE80,O160mm, L=75ml,

C.V.=1 bc,bl. C22, Țiglina I, str.Reg.11 Siret

2103201

1.8.6.

36

28.485,95

3.b

Rețea și racord canalizare, tub Pafsin Dn 20 cm, L= 20 ml., montată în tunel, bloc C22 , Țiglina I, str.Reg.11 Siret

2103202

1.8.7.

48

51.003,44

4.

Rețea aferentă bloc C23 ,C 24 Țiglina I, str. R

egiment 11 Siret

4.a.

Rețea și racord canalizare, tub Pafsin

Dn 30 cm, L= 80 ml ,bloc C23,C 24 Țiglina I, str.Reg.11 Siret

2103211

1.8.7.

48

96.109,92

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de

clasificare

D.N.

(ani )

Valoare de Inventar ( lei)

5.

Rețele aferente bloc Plomba , strada Domnească nr. 116

114.040,83

5.a.

Rețea apă rece Dn 150mm, OL O 159X8 mm,

L=90 ml ,bl. Plomba, str. Domneasca nr. 116

2103221

1.8.6.

36

19.543.,23

5.b.

Rețea și racord canalizare, tub Pafsin Dn 20cm montata în canal de protecție 1,0x 1,0 m , L= 50 ml ,bloc Plomba, str. Domnească 116

2103222

1.8.7.

48

94.497.,60

6.

Rețea aferentă blocuri E6 ( B 4 ) Tiglina II

412.376,35

6.a.

Rețea apă rece Dn 4'',OL Zn, montată în tunel, L= 20 ml , blocuri E6 ( B 4 ) Țiglina II

2103231

1.8.6.

36

2.868,40

6.b.

Rețea și racord canalizare, Pafsin Dn 50 cm, montata în canal de protecție 1,0x 1,0 m , L= 140 ml., blocuri E6 ( B 4 ) Țiglina II, (traseu nou: aleea circulată bl. C17 )

2103232

1.8.7.

48

409.507,95

TOTAL GENERAL ( LEI )

1.492.047,50

« Modernizare strada Muzicii între strada Română și B-dul George Coșbuc »

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N.

(ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

Rețea de canalizare strada Muzicii -

 • - tub PREMO Dn 400 mm; L= 370 ml.

 • - guri de scurgere racordate prin tub Dn 200 mm,

Ltot racorduri canalizare=200 ml.

9 buc. C.V.; 20 buc G.S.

28533

1.8.7.

48

284.479,97

2.

Branșament apă

(la rețeaua stradală Dn 100 mm existentă) - Branșament apă din tub PEXAL 03/4" Ltot branșamente= 300 ml.

28534

1.8.6.

36

19.982,20

TOTAL GENERAL

304.462,17

Investiție: „Conductă apă din strada Mihail Kogălniceanu ”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N. (ani)

Valoare de Inventar ( lei)

1.

Rețea apă Dn 500 mm, OL44 , L=260 ml, str. Mihail Kogălniceanu

210306

1.8.6.

36

133.835,77

TOTAL GENERAL

133.835,77

'' Modernizare stră zi cartier Traian Nord “

-Strada Privighetorii (de la str.Pescăruș la vest); Intersecție strada Privighetorii cu strada Zimbrului ; Acces Baza ecarisaj.

Nr. crt

Denumire mijloace fixe

Nr. inventar

Cod clasificare

D.N.

(ani)

Valoare de inventar (lei)

1.

REȚEA APĂ

-rețea apă -str. Privighetorii,

Dn 100 mm; PE-HD ; Dext.110mm;

L = 195 ML ; 4 buc hidranți incend.;

3 că mine vizitare ;

- branșamente apă imobile

PE-HD 3/4 ''( Ltot. Brans. =250 ml )

2103711

1.8.6.

36

25.046,97

2.

REȚEA CANALIZARE

 • 2.1. rețea canalizare str. Privighetorii

-tub PAFS Dn 600 mm, L= 190 ml;

8 buc camine vizitare 1,1 x 1,1 mp;

 • - racorduri de canalizare din tub PAFS Dn

200mm,Ltot racord.=300ml

24 buc. Cămine de vizitare;

 • - 9 buc guri scurgere;

 • - racorduri la guri de scurgere

din tub PAFS Dn 200mm(Ltot= 60ml);

 • 2.2. Acces Baza ecarisaj

-rețea canalizare Dn 400 mm,tub PAFS

L= 70 ml ; 3 buc CV ; 2 buc GS ; racorduri la guri scurgere din PAFS Dn200mm, Ltot racord.= 20 ml.

 • 2.3. Intersecția str Privighetorii cu str.

Zimbrului

-rețea canalizare Dn 400 mm,tub PAFS

L= 50 ml ; 2 buc CV ; 5 buc GS ; racorduri la guri scurgere din PAFS Dn 200mm, Ltot racord.= 45 ml.

2103712

1.8.7.

48

60.094,95

TOTAL GENERAL

85.141,92

„Conducta apă și guri scurgere la rețea canalizare - zona Elice B-dul Marii Uniri ”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de

inventar

Cod de

clasificare

D.N.

(ani )

Valoare de Inventar ( lei)

1

Tronson rețea apă Dn 600 mm, Fonta ductilă,

L= 132 ml - zona Elice-B-dul Marii Uniri

2103671

1.8.6.

36

450.244,52

2

Cămin vizitare (1 buc) și guri scurgere (2 bc.) racordate la colector canalizare Ov.370x250cm cu tub Pafsin Dn 200 mm.( L=14 ml), zona Elice-B-dul Marii Uniri

2103672

1.8.7.

48

569.669,25

TOTAL GENERAL

1.019.9113,77

Investiție : „Modernizare strada Aprodu Purice - rețea de canalizare ”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificare

D.N.(AN I )

Valoare de Inventar ( lei)

1.

Rețea canalizare, tub tub PAFS Dn 400 mm.,

L = 410 ml.,str. Aprodu Purice, 24 CV racordate cu tub PAFS Dn 200 mm

210369

1.8.7.

48

43.030,32

TOTAL GENERAL

43.030,32

Investiție: ,,Modernizare strada Transilvaniei - rețele apă și canalizare ”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificar e

D.N.

(ani )

Valoare de Inventar ( lei)

1

Rețea apă:

Subtraversare stradala - retea apa Dn 200 mm, tv. OL Zn , L=20 ml, montata in tub protectie

2103701

1.8.6.

36

31.255,79

din OL, Dn 300mm.- str. Transilvaniei

2

Rețea canalizare:

9

-Colector canalizare tubPAFS Dn 600 mm,

L= 490 ml- str. Transilvaniei,

-29 bc. Camine vizitare( tip carosabil ) ; -26 guri scurgere .

2103702

1.8.7.

48

835.203,92

TOTAL GENERAL

866.459,71

Investiție: „Racorduri canalizare - strada Transilvaniei ”

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe

Nr. de inventar

Cod de clasificar e

D.N.

(ani )

Valoare de Inventar( lei)

1

Camine vizitare din B.A.( 58 buc.), pozate pe trotuar - str. Transilvaniei, racordate prin tuburi PAFS Dn 200 mm la colectorul stradal de canalizare Dn 600 mm.

- lungimea totală a racordurilor ( L = 450 ml. ).

2103705

1.8.7.

48

248.464,11

TOTAL GENERAL

248.464,11

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Anexa nr. C

La HCL nr.155/11 04 2011

PROPUNERI CASĂRI ETAPA I - MIJLOACE FIXE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT, ÎNLOCUITE TOTAL PRIN PROGRAMUL DE INVESTIȚII I.S.P.A.

9

Nr. crt.

Nr.

inventar

Denumire mijloc fix

Pozițiile din Capitolul “Rețele de apă canal canalizare și termoficare”din anexa 2 la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin H.G.

nr. 562/2002/poziția din contractul de concesiune nr.

117540/06.12.2004, încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A.

Cod clasificare

An P.I.F.

Valoare inventar (lei)

Valoare rămasă de amortizat

Observații

9

Cantitate

deșeuri valorifica bile

A1. DEPARTAMENT UNITATE CAPTARE APĂ ADÂNCIME ȘERBEȘTI

1.

2210381

Vană corp oval Dn 200 la camin -Șerbești

1209

1.8.6.

01.07.1969

5,47

0

Sector

ȘEBEȘTI

Tronson

Cantitate estimată: 9500 kg. fontă

2210382

Vană corp oval Dn 200 la camin -Șerbești

1210

1.8.6.

01.07.1969

5,47

0

2210383

Vană corp oval Dn 200 la camin -Șerbești

1211

1.8.6.

01.07.1969

5,47

0

2210421

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1214

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

2210422

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1215

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

2210423

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1216

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

2210424

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1217

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

2210425

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1218

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

conductă

DN 800

2210426

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1219

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

mm

2210427

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1220

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

* deșeurile urmează a

2210428

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1221

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

fi predate de S.C.

2210429

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1222

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

VEGA 93

S.R.L.

2210430

Cămin conductă ref. tub PREMO -Șerbești

1223

1.8.6.

01.07.1969

191,99

0

2210372

Vane la cămin subtrav CFR -Șerbești

1200

1.8.6.

01.07.1969

224,57

53,15

2210373

Vane la camin subtrav CFR -Șerbești

1201

1.8.6.

01.07.1969

224,57

53,15

2210374

Vane la cămin subtrav CFR -Șerbești

1202

1.8.6.

01.07.1969

224,57

53,15

2210375

Vane la camin subtrav CFR -Șerbești

1203

1.8.6.

01.07.1969

224,57

53,15

2210446

Subtraversare cond. cale ferată -Șerbești

1232

1.8.6.

01.07.1969

518,02

0

2210449

Inst. cămin ventil cond. ref. -Șerbești

1234

1.8.6.

01.07.1969

223,45

0

2210448

Inst. cămin ventil cond. ref. -Șerbești

1175

1.8.13

01.07.1969

3063,31

0

2214837

Cămin B.A. golire Șerbești Fir II -Șerbești

1318

1.8.6.

01.12.1979

1517,47

0

2214803

Cămin B.A. golire Șerbești -

Movileni - Șerbești

1284

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

sector

ȘEBEȘTI

2214804

Cămin B.A. golire Șerbești -

Movileni - Șerbești

1285

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

Cantitate estimată:

2214805

Cămin B.A. golire Șerbești -

Movileni - Șerbești

1286

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

Tronson conductă

1700 kg. fontă

2214806

Cămin B.A. golire Șerbești -

Movileni - Șerbești

1287

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

DN 1000

mm

2214792

Subtrav. CFR Tecuci - Bărboși -Șerbești

1273

1.8.6.

01.12.1979

28.285,82

0

* deșeurile urmează a fi predate de S.C. VEGA 93 S.R.L.

2214793

Cămin B.A. pentru ventil Șerbești -Movileni - Șerbești

1274

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

2214794

Cămin B.A. pentru ventil Șerbești -Movileni - Șerbești

1275

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

2214795

Cămin B.A. pentru ventil Șerbești -Movileni

1276

1.8.6.

01.12.1979

1769,78

0

2214838

Cămin B.A. vane cond. Șerbești -Gal. Fir. II - Șerbești

1319

1.8.6.

01.12.1979

4764,18

0

Subtotal gestiune 42320 - sector ȘERBEȘTI

53.595,30

212,60

2.

2260147

Conductă oțel + robineți - Vadu Roșca

962

1.8.6.

01.02.1998

3.793,53

2.589,97

Sector VADU ROȘCA

Conductele rămas îngropate în pământ, conform proeictului

2210221

Conductă leg. între puțuri - Vadu Roșca

854

1.8.6.

01.07.1969

30.902,69

0

2210222

Conductă leg. între puțuri DN 400-Vadu Roșca

855

1.8.6.

01.07.1969

9,12

0

2210223

Conductă leg. între puțuri DN 400-Vadu Roșca

856

1.8.6.

01.07.1969

625,62

0

2210189

Cămin de golire cond. legătură-Vadu Roșca

835

1.8.6.

01.07.1969

51,50

0

2210190

Cămin de vană la cond. legătură-Vadu Roșca

836

1.8.6.

01.07.1969

714,13

23,73

2210195

Conductă leg. între puturi- Vadu Roșca

841

1.8.6.

01.07.1969

676,28

22,30

2210202

Cămin dezaerisire la cond. legătură- Vadu Roșca

848

1.8.6.

01.07.1969

46,26

0

Subtotal gestiune 42210 - Sector VADU ROȘCA

36.819,13

2.636

A1. DEPARTAMENT UNITATE CAPTARE APĂ ADÂNCIME

3.

2210403

Cămin cond. aduct. Vadu -

Șerbești. PREMO

1052

1.8.6.

01.07.1979

62,88

0

Sector aducțiune

9

Deșeuri nevalorificabile

2210404

Cămin cond. aduct. Vadu -

Șerbești. PREMO

1053

1.8.6.

01.07.1979

62,88

0

2215267

Vană fluture DN 1000, cond. ad. Tr. I.

1084

1.8.6.

01.12.1980

33.547,22

0

2215268

Vană fluture DN 1000, cond. ad. Tr. I.

1085

1.8.6.

01.12.1980

33.547,22

0

12.670 kg fier vechi

au fost predate cu

P.V. de către S.C. VEGA 93 S.R.L.

2215277

Cond. aducțiune BA tr. III Hanu Conachi

1094

1.8.6.

01.12.1980

262.026,11

0

2260112

Țeavă Dn 1000 - 30 ml.

1129

1.8.6.

01.01.1994

13.392,38

8.762,79

2210358

Subtrav. CFR Hanu Conachi

1086

1.8.6.

01.07.1969

24.598,01

3.422,55

2210389

Cămin conductă aducțiune Vadu Roșca - Șerbești PREMO

1038

1.8.6.

01.07.1969

62,88

0

2210390

Cămin conductă aducțiune Vadu Roșca - Șerbești PREMO

1039

1.8.6.

01.07.1969

62,88

0

2210391

Cămin conductă aducțiune Vadu Roșca - Șerbești PREMO

1040

1.8.6.

01.07.1969

62,88

0

2210405

Cămin conductă aducțiune Vadu Roșca - Șerbești PREMO

1054

1.8.6.

01.07.1969

62,88

0

Subtotal gestiune 42310 - SECTOR ADUCȚIUNE

367.488,22

12.185,34

2215351

Tub beton PREMO 600 - sector SALCIA

1009

1.8.6

01.06.1980

5.323.282,25

0

Deșeuri nevalorificabile

Subtotal gestiune 42220 - SECTOR SALCIA LIEȘTI

5.323.282,25

0

TOTAL A1 - DEPARTAMENTUL UNITATE CAPTARE APĂ ADÂNCIME

5.781.184,90

15.033,94

Deșeuri fontă: 9500 kg.

Deșeuri fier vechi: 14.370 kg.

A2. DEPARTAMENT CANALIZARE

11235

Rețea canalizare str. Logofăt Tăutu

4500

1.8.6.

30.06.1948

41.313,15

0

Canal colector îngropat

Dn 300

4.

110608

Rețea canalizare str. Sulinei

/figurează în domeniul public și în anexa la contractul de concesiune nr. 117540/ 06.12.2004

1.8.6.

31.12.1921

70.822,54

0

Canal colector îngropat

Dn 300

11246

Rețea canalizare str. Crișana

4511

1.8.6.

30.06.1921

35.411,27

0

Canal colector îngropat

Dn 250

210550

Rețea canalizare str. Aleea Bravilor

4524

1.8.6.

01.12.1953

156,33

0

Canal colector îngropat

Dn 300

11243

Rețea canalizare str. Parcului

4508

1.8.6.

30.06.1954

35.027,19

0

Canal colector îngropat

Dn 800

11244

Rețea canalizare str. Florilor

4509

1.8.6.

30.06.1946

18.886,01

0

Canal colector îngropat

Dn 300

11225

Rețea canalizare str. Zânelor

4176

1.8.6.

30.06.1927

17.705,63

0

Canal colector îngropat

Dn 800

11227

Rețea canalizare str. Silfidelor

4178

1.8.6.

30.06.1927

14.010,87

0

Canal colector îngropat

Dn 600

110597

Rețea canalizare str. Plantelor

/ figurează în domeniul public și în anexa la contractul de concesiune nr. 117540/ 06.12.2004

31.12.1919

21.016,31

0

Canal colector îngropat

Dn 400

110592

Rețea canalizare str. Păunului

/ figurează în domeniul public și în anexa la contractul de concesiune nr. 117540/ 06.12.2004

31.12.1920

25.920,12

0

Canal colector îngropat

Dn 300

110601

Rețea canalizare str. Rubinelor

/figurează în domeniul public și în anexa la contractul de concesiune nr. 117540/ 06.12.2004

31.12.1920

24.519,03

0

Canal colector îngropat

Dn 300

110617

Rețea canalizare str. Lupeni

/ figurează în domeniul public și în anexa la contractul de concesiune nr. 117540/ 06.12.2004

31.12.1921

8.852,82

0

Canal colector îngropat

Dn 600

11224

Rețea canalizare str. Aurel Vlaicu

5265

1.8.6.

30.06.1960

63.048,94

0

Colector nevizitabil Dn

400

210564

Rețea canalizare str. Cotești -canale circulare D30 cm 95 m D15 Cotești

5233

1.8.4.

01.12.1962

162,34

66,94

Tunele și rețele

canalizare Dn 300

11239

Rețea canalizare str. Vizantea

4504

1.8.6.

30.06.1946

17.705,63

0

Colector nevizitabil Dn

300

213080

Rețea canalizare str. Focșani

5348

1.8.7.

01.01.1976

4.061,45

1.655

Rețea canalizare

îngropată Dn 300

213107

Rețea canalizare str. Odobești

5349

1.8.7.

01.04.1976

1.570,80

657,06

Rețea canalizare

îngropată Dn 300

TOTAL A2 - DEPARTAMENT CANALIZARE

400.190,43

2.379

Deșeuri nevalorificabile

A3. DEPARTAMENT UZINE APROVIZIONARE APĂ

211069

Conductă apă str. Brateș

3775

1.8.6.

1968

1,90

0

Deșeuri pred. de VEGA 93

2800 kg fier vechi

760 kg fier vechi

215247

Conductă apă str. Bravilor - tub OL Dn 3 țoli

3929

1.8.6.

1980

7.994,38

0

216564

Conductă apă str. Tudor Vladimirescu

/ figurează în domeniul public și în anexa la contractul de concesiune nr. 117540/ 06.12.2004

1.8.6.

1988

357.664,17

191.913,82

5.175 kg fier vechi

212767

Branșamente apă etapa 2, Micro 38

3547

1.8.6.

1974

1.106,37

0

212768

Rețea apă - etapa 2, Micro 38

3548

1.8.6.

1975

9.109,14

0

212824

Rețea apă - etapa 2, Micro 38

3549

1.8.6.

1975

52.646,26

0

213323

Branșamente apă rece, etapa I, Micro 38

3604

1.8.6.

1975

895,65

0

Deșeuri predate cu

2.470 kg.

213180

Hidrant incendiu la cond. apă

3300

1.8.13.

1976

259,67

117,75

proces verbal de

fier vechi

213181

Hidrant incendiu la cond. apă

3301

1.8.13.

1976

259,67

117,75

VEGA 93

S.R.L.

213182

Hidrant incendiu la cond. apă

3302

1.8.13.

1976

259,67

117,75

213183

Hidrant incendiu la cond. apă

3303

1.8.13.

1976

259,67

117,75

213184

Hidrant incendiu la cond. apă

3304

1.8.13.

1976

259,67

117,75

213324

Hidrant incendiu la lucrări branșamente bloc bloc J1 - J2

3305

1.8.13.

1976

353,89

157,34

213325

Rețea exterioară apă rece etapa 2, Micro 38, str. Milcov

3605

1.8.6.

1976

5.908,09

0

213326

Hidrant incendiu la lucrări rețea Micro 38, str. Milcov

3306

1.8.13.

1976

344,32

138,79

213327

Hidrant incendiu la lucrări rețea Micro 38, str. Milcov

3307

1.8.13.

1976

344,32

138,79

213650

Branșament apă tub OL Zn

3609

1.8.6.

1977

1064,26

0

220119

Conductă apă OL, Micro 38, bloc

Y1, J1, O3, L8, J2

3638

1.8.6.

1998

43.669,59

30.162,91

TOTAL A3 - DEPARTAMENT UZINE APROVIZIONARE APĂ

482.745,01

223.239,19

11.205 kg.

fier vechi

TOTAL ( A1 + A2 + A3)

MIJLOACE FIXE ÎNLOCUITE TOTAL PRIN PROGRAMUL DE INVESTIȚII I.S.P.A. -ETAPA I

VALOARE PROPUSĂ LA CASARE - ANEXA 1

6.664.120,34

240.652,13

25.575 kg.

fier vechi

9.500 kg.

fontă

MIJLOACE FIXE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT, ÎNLOCUITE TOTAL PRIN PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI

9

Nr. crt.

Nr.

inventar

Denumire mijloc fix, loca

Pozițiile din Capitolul “Rețele de apă canal canalizare și termoficare”din anexa 2 la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin H.G. nr. 562/2002/poziția din contractul de concesiune nr. 117540/06.12.2004, încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A.

Cod

clasificare

An

P.I.F.

Valoare inventar (lei)

Valoare rămasă de amortizat

Înlocuit prin modernizare -Act adițional la

9

Contractul de concesiune nr.

117540/

06.12.2004

1.

210925

Canal scurgere beton Dn 500 -

str. Păcii, B.A., Dn 500

4574

1.8.7.

1920

7,44

0

Modernizare str. Păcii

Act adițional la contractul de concesiune nr.

26/2008

2.

210524

Canal scurgere beton Dn 1100 -str. Păcii, B. A., Dn 1100

4535

1.8.7.

1923

9,01

0

3.

210523

Canale scurgere beton Dn 500 - 2 -

str. Păcii, B.A., Dn 500

4534

1.8.7.

1931

7,11

0

4.

210895

Canale scurgere beton

Dn 300 ML 1000 - 700 - str. Păcii,

B.A., Dn 300

4569

1.8.7.

1901

236,55

0

5.

210905

Canale circulare - str. Păcii, B.A.,

Dn 500

4572

1.8.7.

1901

887,07

0

6.

210904

Canal scurgere beton - str. Păcii,

B.A., Dn 500

4571

1.8.7.

1901

352,10

0

7.

210897

Canal scurgere beton - str. Păcii,

B.A., Dn 500

Dn 1000/6, Dn 500, ML

4570

1.8.7

1901

307,69

0

8.

210593

Canalizare, str. Năruja -Rețea canalizare Dn 400 mm

5303

1.8.7.

1970

12.031,23

0

Modernizare str. Năruja

9.

210520

Canal scurgere din beton - str.

Năruja, canal scurgere Dn 400

5298

1.8.7.

1928

24,60

0

Act adițional la contractul de concesiune nr.

10.

210547

Cămine vizitare canal - 3 buc.

Str. Năruja, cămine vizitare la rețea Dn 400 mm

5300

1.8.7.

1930

0,84

0

50/2009

11.

210517

Canal scurgere din beton - str.

Năruja, Dn 400 mm

5296

1.8.7.

1929

4,93

0

12.

210552

Conductă canalizare din beton ,

- str. Cezar, rețea canalizare în tunel, colector Dn 300 mm, L = 222 m

4539

1.8.7.

1954

2.125,65

682,15

Modernizare str.

Cezar

13.

210526

Conducte canalizare din beton

Dn 500 - str. Cezar, rețea canalizare

4536

1.8.7.

1953

691,16

218,96

Act adițional la contractul de

14.

210541

Cămine vizitare B.A. - str. Cezar -

5 cămine vizitare BA la rețea canalizare

4523

1.8.6.

1931

1,41

0

concesiune nr.

30/2008

15.

11250A

Colector canalizare - str. Cezar Boliac, canal colector îngropat, Dn 300 mm

4515

1.8.6.

1921

11.803,76

0

Modernizare str.

Cezar Boliac

16.

210927

Canal scurgere din beton - str.

Cezar Boliac, canal scurgere B.A., Dn 500 ml.

4576

1.8.7.

1921

5,4

0

Act adițional la contractul de

17.

210918

Cămine vizitare canale - str. Cezar Boliac - 6 cămine vizitare la rețea canalizare

4257

1.8.7.

1918

1,68

0

concesiune nr.

45/2008

18.

11240A

Colector canalizare - str. Poșta Veche - canal colector îngropat Dn 300 mm

4505

1.8.6.

1939

35.027,19

0

Modernizare str.

Poșta Veche

Act adițional la contractul de concesiune nr.

49/2009

19.

210568

Canale circulare ciment - str. Poșta Veche- canal colector 670 ml

Dn 500 mm

4485

1.8.4.

1964

3.874,66

0

20.

210558

Canal circular din beton - str. Grădin Veche, canal colector B.A., L = 428 ml.

4483

1.8.4.

1960

594,10

222,76

Modernizare str. Grădina Veche Act adițional la contractul de concesiune nr.

48/2009

21.

210570

Canale beton - str. Radu Negru, rețea canalizare în tunel, colector Dn 200 mm, L = 80 ml, Dn 250

4486

1.8.4.

1964

327,05

0

Modernizare str.

Radu Negru

Act adițional la contractul de concesiune nr.

54/2009

22.

210519

Canale scurgere din beton - Dn 500/400, 300 ml

Rețea canalizare, Dn 500 mm, Str. Arcașilor - str. Vânători

5297

1.8.7.

1927

26,26

0

Modernizare str. Arcașilor

Act adițional la contractul de concesiune nr.

33/2008

23.

210913

Gura scurgere tip București - str. Nicolae - gură scurgere la rețea

4064

1.8.13.

1918

25,18

0

Înlocuite cu guri de scurgere la rețea canalizare Nicolae Bălcescu, an PIF 1976

24.

210916

Gura scurgere tip București - str. Nicolae - gură scurgere la rețea

4067

1.8.13.

1918

13,03

0

25.

210908

Gura scurgere tip București - str. Nicolae - gură scurgere la rețea

4063

1.8.13

1918

0,87

0

26.

210915

Gura scurgere tip București - str.

Traian - gură scurgere la rețea canal

4066

1.8.13.

1918

1,03

0

Înlocuite cu guri de scurgere la rețea canalizare str. Traian, an

PIF 1979

27.

210914

Gura scurgere tip București - str.

Traian - gură scurgere la rețea canal

4065

1.8.13.

1918

23,45

0

TOTAL VALOARE ANEXA 2

68.410,45

1.123,87

DIRECTOR ADJUNCT                                                    ȘEF SERVICIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                        SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

Ec. Rodica Câmpeanu                                              ȘI CONCESIONĂRI BUNURI PATRIMONIALE

Ing. Lucia Dan

MIJLOACE FIXE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT, ÎNLOCUITE PARȚIAL PRIN PROGRAMUL DE INVESTIȚII I.S.P.A.

TRONSON REȚEA PROPUS PENTRU CASARE:

9

APARȚINE REȚELEI:

9                                9

Nr.

crt.

Denumire tronson rețea înlocuit

Lungime

tronson înlocuit

L1

Nr.

inventar tronson

Data

P.I.F.

Valoare de inventar tronson L1 (lei)

Valoare ram. de amortiz. tronson

L1 (lei)

Nr. inventar

Pozițiile din Capitolul “Rețele de apă canal canalizare

Și termoficare”din anexa 2 la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin H.G. nr. 562/2002/poziția din contractul de concesiune nr. 117540/06.12. 2004, încheiat

cu

Denumire

Lungime totală

Data

P.I.F.

Valoare de inventar (lei)

Valoare de inventar tronson L1 (lei)

S.C. APĂ

CANAL S.A.

1.

Tronson -

Rețea canalizare str. Traian (Basarabiei

- Rizer)

1,28 km

210549*

1931

2,56

0

210549

4537

Rețea

canalizare str. Traian (Basarabiei -

Rizer) 55 cămine de vizitare

7,7 km

1931

15,43

0

2.

Tronson -Rețea canalizare str. Traian (Ștefan cel Mare -Venus)

0,95 km

210534*

1957

168,95

34,50

210534

4061

Tronson -

Rețea canalizare str. Traian (Ștefan cel

Mare -Venus) 26 guri de scurgere

7,7 km

1957

1.373,58

250,67

3.

Tronson -Rețea canalizare str. N. Bălcescu (Basarabiei

- Gării)

0,24 km

210917*

1918

0,32

0

210917

4256

Tronson -Rețea canalizare str. Bălcescu 9 cămine vizitare canale)

1,85 km

1918

2,51

0

4.

Tronson -

Conducta de refulare Șerbești

1,58 km

2210360*

1969

6.110,93

0

2210360

1199

Conducte refulare Șerbești

9 km

1969

34.809,10

0

5.

Tronson -Conducta de refulare

Șerbești Dn

800

0,817 km

2210445*

1969

2.685,41

0

2210445

1231

Tronson -Conducta de refulare Șerbești Dn 800

8 km

1969

26.295,28

0

6.

Tronson -

Cond.

PREMO

1000 ref.

Șerbești -Movileni

1.051km

2214790*

1979

1.021.705,96

0

2214790

1271

Cond. PREMO 1000 ref.

Șerbești -

Movileni

4,25 km

1979

4.131.541,71

0

7.

Tronson -

Conductă OL Dn 1000 refulare treapta I apa

0,991 km

2214789*

1979

182.717,93

0

2214789

1270

Conductă OL Dn 1000 refulare treapta I apa

4,25 km

1979

783.603,65

0

8.

Tronson -

Conducta

PREMO

1000 refulare Fir.

2

0,119 km

2214821*

1979

581.136,93

0

2214821

1302

Conducta

PREMO 1000 refulare Fir. 2

4,25 km

1979

2.076.318,93

0

9.

Tronson -

Conductă

OL 1000 mm la conducta de refulare

0,643 km

2214822*

1979

89.998,88

0

2214822

1303

Tronson -

Conductă OL 1000 mm la conducta de refulare

4,25 km

1979

594.860,38

0

10.

Tronson -

Conducta de aducțiune tub

PREMO

1,288 km

2213788*

1969

25.468,69

8.871,74

2213788

1078

Tronson -

Conducta de aducțiune tub PREMO

43 km

1969

850.274,62

296.183,98

Total valoare tronsoane propuse pentru casare (lei):

1.909.996,56

8.906,24

 • •  Deșeuri recuperate și predate de S.C. VEGA 93 S.R.L: 9.360 kg. fier vechi

 • •  Deșeuri recuperate de S.C. VEGA 93 S.R.L. (nepredate): 5.500 kg. fier vechi

  TOTAL:

  14.860 kg. fier vechi

Președinte de ședință

Răzvan Mircea Cristea

Anexa nr.D

La HCL nr.155/11 04 2011

ACT ADIȚIONAL

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

INCHEIAT ÎNTRE:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Serviciul Regional Apa Galati” (denumită

Asociația), cu sediul în Galati, str. Eroilor nr. 7, jud. Galati, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Galati, conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 21 bis /23.07.2010, reprezentată de domnul EUGEN CHEBAC, în calitate de Președinte al Asociației,

Și

Societatea Comercială Apa Canal SA Galati, codul unic de înregistrare RO16914128 înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Galati cu numărul J17/1795/05.11.2004 cu sediul principal în Galati, str. C.Brancoveanu, nr. 2, județul Galati, reprezentată de domnul GELU STAN, având funcția de Director General (Societate),

Art. 1 -La art. 35 din Contractul de delegare- Dispozitii generale se modifica strategia de tarifare (planul anual de evolutie a tarifelor) , conform anexei A la prezentul Act aditional.

Art.2 - Se modifică Anexa nr. 1 din Contractul de delegare - Dispoziții speciale - Partea de apă "Prețul pentru apa".

Art.3 Se modifică Anexa nr. 1 din Contractul de delegare- Dispoziții speciale - Partea de canalizare „Tariful pentru Canalizare".

Anexa A - strategia de tarifare si anexele în forma modificată "Prețul pentru apa" si „Tariful pentru Canalizare" fac parte integrantă din prezentul Act Adițional.

Art.4 Se modifică și se completează lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferent sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, cu bunurile menționate în Anexa nr.B, Anexa nr.C la prezentul Act adițional.

Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare rămân neschimbate.

Prezentul Act aditional va intra in vigoare de la data semnarii lui de catre parti.

Prezentul Act aditional s-a incheiat la data de ___________ in 3 (trei) exemplare originale si

constituie parte integranta din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.29/16108 din 23.09.2010.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„SERVICIUL REGIONAL APA GALATI”

Presedinte EUGEN CHEBAC

Semnatura

Stampila

Operatorul

S.C. APA CANAL S.A. GALATI

Director general GELU STAN

Semnatura

Stampila

Reprezentat prin Viceprimar MIRCEA RĂZVAN CRISTEA

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan