Hotărârea nr. 154/2011

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii S.C. APATERM S.A. a obiectivelor: "Retele termice exterioare aferente unor puncte termice la care s-au executat reparatii capitale"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.154

din 11 04 2011

privind atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii S.C. APATERM S.A a obiectivelor : “Retele termice exterioare aferente unor puncte termice la care s-au executat reparatii capitale”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 110/5 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11

04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.32 286/25 03 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 288/25 03 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.3742/3 03 2011 a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii S.C. APATERM S.A a obiectivelor : “Retele termice exterioare aferente unor puncte termice la care s-au executat reparatii capitale”, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.154/11 04 2011

NR.

CRT.

DENUMIREA MIJLOACELOR FIXE CARACTERISTICI TEHNICE

U.M.

CANTIT

ATE

COD CLASI FICARE

DURATE

NORMALE

ANI

NUMĂR

INVENTAR

VALOARE

INVENTAR (LEI)

1.

Montare rețea termică exterioară de

5

recirculare acc SC 75 Aurel Vlaicu

Țeavă polipropilenă Dn 32-63 mm

m

461

1.9.2.1.

20-30

211307

34096,03

2.

Montare rețea termică exterioară de

5

recirculare acc SC 64 Țiglina II Țeavă polipropilenă Dn 25-63 mm

m

377

1.9.2.1.

20-30

211308

29813,61

3.

Montare rețea termică exterioară de

5

recirculare acc SC 11 Aurel Vlaicu Țeavă polipropilenă Dn 32-63 mm

m

230

1.9.2.1.

20-30

211309

20143,26

4.

Montare rețea termică exterioară de

5

recirculare acc SC 104 Micro 39 Țeavă polipropilenă Dn 25-63 mm

m

700

1.9.2.1.

20-30

211310

41921,92

5.

Montare rețea termică exterioară de

5

recirculare acc SC 6 Micro 39 Țeavă polipropilenă Dn 25-63 mm

m

472

1.9.2.1.

20-30

211311

35499,25

6.

Montare rețea termică exterioară de

5

recirculare acc SC 5 Micro 38 Țeavă polipropilenă Dn 32-63 mm

m

1743

1.9.2.1.

20-30

211312

98958,71

TOTAL

260432,78

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

HCL 154.doc