Hotărârea nr. 153/2011

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati, a unor parti componente a retelelor termice aflate in concesiunea S.C. APATERM S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.153

din 11 04 2011

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor părți componente a rețelelor termice aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 109/5 04 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 04 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.32 282/25 03 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 284/25 03 2011, al Serviciului Evidența Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.502/11 01 2011 a SC APATERM SA Galați;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați, a unor părți componente a rețelelor termice aflate în concesiunea S.C. APATERM S.A. , identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redevența datorată de SC APATERM SA pentru bunurile concesionate aparținând domeniului public, se diminuează cu valoarea mijloacelor fixe prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Președinte de ședință

Cristea Mircea Răzvan


ANEXA

la HCL nr.153/11 04 2011

Nr.

Crt

An PIF

Pozițiile din Capitolul “Rețele de apă canal canalizare și termoficare”din anexa2 la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Galați, aprobat prin

H.G. nr. 562/2002

Număr Inventar

Denumire

Sector PT/SC

Valoare Inventar

Valoare propusă pentru casare

Observatii

1.

1969

5329

11262A

REȚEA TERMICĂ PT W3 MAZEPA 1

22,932.39

4,586.48

amortizat

2.

3.

1977

1970

5317

5314

214059

212125

REȚEA TERMICĂ SC14 MAZEPA 1

REȚEA TERMICĂ SC14 MAZEPA 1

4,801.45

57.44

480.15

5.74

amortizat

4.

1985

5447

217202

REȚEA TERMICĂ PT8 Regiment 11 Siret

38,904.08

2,723.29

amortizat

5.

1985

5375

217184

REȚEA TERMICĂ SC81 MAZEPA 2

29,014.26

0

amortizat

6.

7.

8.

9.

1974

1974

1974

1977

  • 5762

  • 5763

  • 5764

  • 5765

212329

212487

212488

213453

REȚEA TERMICĂ SC 35 MICRO 20

REȚEA TERMICĂ SC 35 MICRO 20

REȚEA TERMICĂ SC 35 MICRO 20

REȚEA TERMICĂ SC 35 MICRO 20

61,436.12

38,689.65

1,665.86

1,039.95

0

0

0

0

10.

11.

12.

13.

1965

1969

1974

1982

5857

5856

5862

5868

212214

212208

212656

214292

REȚEA TERMICĂ SC59 ȚIGLINA II B REȚEA TERMICĂ SC59 ȚIGLINA II B REȚEA TERMICĂ SC59 ȚIGLINA II B

REȚEA TERMICĂ SC59 ȚIGLINA II B

1,757.4

548.6

268.07

32,706.32

0

0

0

0

amortizat

amortizat

14.

1981

5865

214228

REȚEA TERMICĂ SC64 ȚIGLINA II B

37,452.59

0

amortizat

15.

1984

5987

217294

REȚEA TERMICĂ SC 11 Aurel Vlaicu

12,557.45

0

amortizat

16.

17.

1992

1992

5991

5990

218498

218496

REȚEA TERMICĂ SC 75 Aurel Vlaicu

REȚEA TERMICĂ SC 75 Aurel Vlaicu

16,874.31

31,372.86

0

0

18.

19.

20.

1974

1974

1974

6032

6013

6015

11276A

212760

212762

REȚEA TERMICĂ SC5 MICRO 38

REȚEA TERMICĂ SC5 MICRO 38

REȚEA TERMICĂ SC5 MICRO 38

7,185.36

68,022.44

48,668.19

0

0

0

amortizat

21.

22.

23.

1975

1978

1975

6048

6065

6054

212904

214038

213539

REȚEA TERMICĂ SC 6 MICRO 39

REȚEA TERMICĂ SC 6 MICRO 39

REȚEA TERMICĂ SC 6 MICRO 39

740.93

350.77

898.59

0

0

0

24.

1983

6071

217025

REȚEA TERMICĂ SC 104 MICRO 39

53,624.97

0

amortizat

TOTAL

7,795.66

HCL 153.doc

HCL 153.doc