Hotărârea nr. 15/2011

Atribuirea directa prin contract de concesiune SC APATERM SA a lucrarilor de modernizare aferente statiei hidrofor PT P2, zona Port

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 15

din 10 02 2011

privind atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. APATERM S.A. a lucrărilor de modernizare aferente stației hidrofor PT P2, zona Port

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 34/01 02 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.6262/20 01 2011, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6264/20 01 2011, al Serviciului Evidenta Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune S.C. APATERM SA. a lucrărilor de modernizare aferente stației hidrofor PT P2, zona Port, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr.15/10 02 2011

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/

Locația/

Caracteristici tehnice

Cantitate

U.M.

Cod clasificare

DN

(ani)

Nr.

inventar

Valoare de

inventar

1.

Instalații termice, Dn 25 mm

40 ml.

1.9.2.

20-30

3.963,11

2.

Instalații electrice cablu CYY 0,6/1 kw, CYY 5x16 ’

70 ml.

1.7.2.3.

24-36

5.992,16

3.

Tablou electric

1 buc.

1.7.2.3.

24-36

2.266,03

4.

Instalații sanitare Dn 100, OL ȚEAVĂ Zn, robineți -4 buc.

35 ml.

16.793,01

5.

Utilaje în PT- Grup pompare cu 4 pompe GRUNDFOS 2 active +1 rezerv.+ 1 pilot Q pompe baza 3x20 mc0/h

1 buc.

1.9.4.

35.654,93

6.

Contor apă rece Dn 65 mm

2 buc.

2.2.4.2.

5.746,60

7.

Contor apă rece Dn 80 mm

1 buc.

2.2.4.2.

3.958,43

8.

Filtru impurități Y 65

2 buc.

2.2.4.2.

143,97

9.

Filtru impurități Y 80

1 buc.

1.9.4.

104,39

10.

Contor en. Teremică Dn 20 mm și filtru impurități

1 buc.

2.2.4.2.

1.550,82

11.

Convertizor

1 buc.

5.451.09

TOTAL GENERAL

210375

81.624,54

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Anexa nr.1 la Raportul de specialitate nr.

/ / / 2011


Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/

Locația/

Caracteristici tehnice

Cantitate

U.M.

Cod clasificare

DN

(ani)

Nr.

inventar

Valoare de

inventar

1.

Instalații termice, Dn 25 mm

40 ml.

1.9.2.

20-30

3.963,11

2.

Instalații electrice cablu CYY 0,6/1 kw, CYY 5x16 ’

70 ml.

1.7.2.3.

24-36

5.992,16

3.

Tablou electric

1 buc.

1.7.2.3.

24-36

2.266,03

4.

Instalații sanitare Dn 100, OL ȚEAVĂ Zn, robineți -4 buc.

35 ml.

16.793,01

5.

Utilaje în PT- Grup pompare cu 4 pompe GRUNDFOS 2 active +1 rezerv.+ 1 pilot Q pompe baza 3x20 mc0/h

1 buc.

1.9.4.

35.654,93

6.

Contor apă rece Dn 65 mm

2 buc.

2.2.4.2.

5.746,60

7.

Contor apă rece Dn 80 mm

1 buc.

2.2.4.2.

3.958,43

8.

Filtru impurități Y 65

2 buc.

2.2.4.2.

143,97

9.

Filtru impurități Y 80

1 buc.

1.9.4.

104,39

10.

Contor en. Teremică Dn 20 mm și filtru impurități

1 buc.

2.2.4.2.

1.550,82

11.

Convertizor

1 buc.

5.451.09

TOTAL GENERAL

210375

81.624,54

DIRECTOR ADJUNCT

ȘEF SERVICIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

9

ec. Rodica Câmpeanu

SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI CONCESIONĂRI BUNURI PATRIMONIALE ing. Lucia Dan