Hotărârea nr. 10/2011

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrarile de reparatii capitale propuse pentru anul 2011, Societatii Comerciale APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.10

din 10 02 2011

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrările de reparații capitale propuse pentru anul 2011, Societății Comerciale APATERM SA Galati

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 9/19 01 2011

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 10 02 2011;

Având în vedere expunerea de motive nr.140 142/20 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.140 144/20 12 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”b” și art.2, alin.2 din HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Având în vedere Devizele generale privind cheltuielile necesare realizării investițiilor;

Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”b”și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru lucrările de reparații capitale propuse pentru anul 2011, Societății Comerciale APATERM SA Galati, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa la HCL nr.10/10 02 2011

Indicatorii tehnico-economici pentru obiective de investiții

 • 1. Inlocuire retea exterioara apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : PT R3 Sector Port

Zona aferenta - Bloc Siret (trotuar + zona carosabila str. Navelor), bloc Ai Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun si canal nevizitabil.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 67.360,08 lei din care C+M - 62.387,13 lei

Capacitati fizice

 • -  teavazincata - 03",                       lungime - 151 ml

 • -  teava din polipropilena Dn 40 mm r Dn 63 mm, lungime - 390 ml

 • 2. Inlocuire retele termice exterioare de incalzire - zona I.S.U. aferenta

PT Policlinica Sector Centru II

Zona aferenta - Str. Eroilor (in curtea ISU Galati) Locatie - retelele sunt amplasate in canal nevizitabil.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 12.905,61 lei din care C+M - 10.917,87 lei

Capacitati fizice:

 • - teava neagra - Dn 101,6x4 mm            - lungime - 71 ml

 • 3. Inlocuire retea termica exterioara de incalzire, apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : SC 111 Sector Piata

Zona aferenta - Blocurile A8, A9, A10, A11, A12,

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 66.072,38 lei

din care C+M


61.170,02 lei


Capacitati fizice :

 • - teava neagra - Dn 57 mm r Dn 88,9 mm,         lungime - 217 ml

 • -  teavazincata 011/4 " r 03",                   lungime - 274 ml

 • - teava din polipropilena - Dn 25 mmrDn 40 mm, lungime -  95 ml

 • 4. Inlocuire retea termica exterioara de incalzire, apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : SC 113 Sector Piata

Zona aferenta - Blocurile C1 - C2, D sc.4, B 4A - C 2B Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 138.848,11 lei din care C+M - 130.720,33 lei

Capacitati fizice:

 • - teava neagra - Dn 57 mmrDn 88,9 mm,           lungime - 299 ml

 • -  teava zincata 0 11/4 " r 04",                     lungime - 587 ml

 • - teava din polipropilena - Dn 25 mmrDn 63 mm,     lungime - 370 ml

 • 5. Inlocuire retele exterioare de incalzire aferenta : SC 16 Sector Mazepa I

Zona deservita - Bl. Dafin, Gorun, Paltin 2A, 2B, Alun 1, Alun 2, Pescarus Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 211.061,16 lei din care C+M - 198.925,01 lei

Capacitati fizice:

 • - teava neagra - Dn 57x3,6 mmrDn 114,3x4,9 mm,  lungime - 445 ml

 • -  teava zincata 0 11/4 " r 0 2 1/2"                lungime - 518 ml

 • - teava din polipropilena - Dn 25 mmrDn 63 mm, lungime - 988 ml

 • 6. Inlocuire retele termice exterioare aferenta : SC 19 Sector MICRO 16

Zona deservita - Blocuri B5, C3, C4, G, F1

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) -    39.229,14 lei

din care C+M


36.562,51 lei


Capacitati fizice :

 • -  teava neagra - Dn 108x4 mm,             lungime - 51 ml

 • -  teava zincata - 0 3 ",                      lungime - 45 ml

 • 7. Montat retea recirculare apa calda de consum aferente : SC 23 Sector MICRO 17

Zona deservita -Blocurile ram. I -N1, A1, H, B1, B2, K1; ram II - A2, B3, B4, N2, K2, M .

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) -    44.118,92 lei

din care C+M -    41.184,23 lei

Capacitati fizice:

 • - teava din polipropilena - Dn 40 mm+Dn 63 mm, lungime - 614 ml

 • 8. Inlocuire retea termica exterioara de incalzire, apa calda de consum si montare retea recirculare apa calda de consum aferenta : SC 26 Sector MICRO 18

Zona deservita - retea incalzire bl. F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, E10, E11.

- retea a.c.c. bl. F10, F11, F12, E11, E12, D6, D8A

- montare retea recirculatie bl. E9, E10, E12, D6, D8, D9, D7 Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) -   441.558,28 lei

din care C+M -    416.786,18 lei

Capacitati fizice:

 • - teava neagra - Dn 57x3,6 mm+Dn 219,1x8 mm,       lungime - 1740 ml

 • - teava zincata - 04 ",                              lungime - 565 ml

 • -  teava din polipropilena - Dn 25 mm + Dn 63 mm, lungime - 473 ml

 • 9.  Inlocuire retele termice exterioare de incalzire aferente : SC 51 Sector MICRO 18

Zona deservita -zona blocurilor A7 - A8.

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 16.133,27 lei din care C+M -  14.732,77 lei

Capacitati fizice:

 • -  teava neagra - Dn I33x4mm,                 lungime - 61 ml

 • 10. Inlocuire retele termice exterioare apa calda de consum aferente :

SC 53 Sector MICRO 18

Zona deservita - zona blocurilor G8, G9, E 5, E6 .

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 10.217,62 lei din care C+M -   9.141,42 lei

Capacitati fizice:

 • - teava zincata - 04 ",                               lungime - 51 ml

 • 11. Inlocuire retea exterioara de incalzire aferenta : SC 35 Sector MICRO 20

Zona deservita - zona blocurilor J5, G4.

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 35.760,74 lei din care C+M - 33.284,25 lei

Capacitati fizice:

 • - teava neagra - Dn 57x3,6 r Dn 88,9x3,6mm,       lungime - 314 ml

 • 12. Inlocuire retea termica exterioare de incalzire aferenta : SC 36

Sector MICRO 20

Zona deservita - retele termice aferente bl. A5, A7

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 10.615,91 lei din care C+M -  9.517,87 lei

Capacitati fizice:

teava neagra - Dn 88,9x3,6mm ,                 lungime - 67 ml

 • 13. Inlocuire retele termice exterioare de incalzire aferente : SC 44 Sector MICRO 21

Zona deservita -zona aferenta blocurilor L6 - D7, D11, K12, C11, D9, str. V. Vilcovici

Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 62.158,78 lei

din care C+M -

58.235,14 lei


Capacitati fizice

teava neagra - Dn 57x3,6 mm r 121x4 mm,

lungime - 479 ml


 • 14. Inlocuire retele exterioare de incalzire aferente : SC 5 Sector MICRO 38

Zona deservita - blocul . T5 pana la bl. N14 (sc.3 si 4) Locatie - retelele sunt amplasate in tunel tehnic comun.

Valoare totala (inclusiv TVA) - 88.408,47 lei

din care C+M -


83.045,81 lei


Capacitati fizice:

teava neagra - Dn 168,3x6,3 r Dn 244,5x8 mm,

lungime - 169 ml


Președinte de ședință Ilie Zanfir