Proces verbal din 27.05.2010

Sedinta Consiliului Local al municipiului Galati din data 27/05/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIN DATA DE 27.05.2010

Convocarea Consiliului Local a fost făcută cu 5 zile înaintea ședinței, în baza Dispoziției nr. 4225 din data de 21.05.2010, întrucât ședința este ordinară.

Ordinea de zi a fost adusă la cunoștința locuitorilor municipiului Galați, prin intermediul ziarului “Viața Liberă” din data de 22.05.2010.

Ședința Consiliului Local din data de 27.05.2010 este ședință publică, având ca președinte de ședință pe domnul consilier Podlați Lucian.

Dl. președinte - Bună ziua. Începem ședința noastră de astăzi. În primul rând, dați-mi voie să vă anunț că îndeplinim cvorumul necesar pentru începerea ședinței.

Va informez că, din 27 de consilieri, suntem prezenți 22 de consilieri. Lipsesc motivați: dl. consilier Bogatu Hristache, dl. consilier Bugeag Gheorghe, dl. consilier Găvan Eugen, dl. consilier Stan Marius și d-na consilier Tercu Tincuța.

Înainte de a începe ședința, s-a înscris la cuvânt o singură persoană, dl. Constantinescu Gheorghe. Vă rog să poftiți la microfon. Aveți trei minute.

Dl. Constantinescu Gheorghe - Bună ziua. Mă numesc Constantinescu Gheorghe, sunt angajat al Teatrului Muzical „Nae Leonard” și am venit să susțin un anumit punct de vedere în legătură cu organigrama, cu aprobarea sau neaprobarea ei, întrucât sunt unul dintre cei pe care îi afectează această amânare, a aprobării organigramei. Am absolvit Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, anul trecut și am obținut o medie generală de 10 la toate examenele. Și instituția nu mă poate pune pe funcție, pe studii superioare, din motivele mai sus menționate. Prin urmare, aș vrea să vă comunic că în Teatrul Muzical sunt persoane care se află în aceeași situație cu mine. La fel sunt și viitoare persoane care vor fi în aceeași situație, care sunt în curs de absolvire a acestor studii și ne întrebăm în ce fel se poate rezolva această situație? Pentru că mi se pare de-a dreptul frustrant să absolvi o instituție de nivelul Universității „George Enescu” din Iași și să nu poți beneficia de meritele ei. Și de ceea, ce cred eu că mi se cuvine? O reacunoaștere a valorii noastre profesionale. Prin urmare, aș vrea să mai spun că dorim ca în această instituie în care domnește de ceva vreme profesionalismul, să domnească în continuare același lucru. Putem să fim ajutați să ne facem profesia noastră, pentru care am sacrificat atâtea lucruri. De aceea aș vrea să apelez la înțelegerea acestui Consiliu Local, să pună sub observație și aceste doleanțe ale noastre, pentru că singura soluție se pare că se află aici, în această sală. Și am dori ca ea să vină cât mai curând, pentru că și așa trăim vremuri absolut triste și nefericite, nu cred că este cazul să ni le facem și noi mai nefericite, unii altora. În încheiere, aș vrea să vă mai spun că alături de mine se mai află alți câțiva colegi, în aceeași situație și care m-au desemnat pe mine să spun acest lucru, pentru că sunt direct implicat, încât această situație ne afectează atât pe plan moral, dar și pe plan financiar. De aceea, încă odată fac un apel la înțelegerea dumneavoastră și închei prin a vă mulțumi pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și vă rugăm să luați o decizie înțeleaptă. Mulțumesc.

Dl. președinte - Mulțumesc. Înainte de ordinea de zi, dorește să ia cuvântul dl. consilier Mihai Alin.

Dl. consilier Mihai Alin - Bună ziua. Avem o situație prezentată de Viața Liberă, situație la care și comisia de buget-finanțe și-a exprimat o poziție înainte de a apărea acest articol din Viața Liberă și anume, salariile și nivelul veniturilor directorilor societăților aflate în subordinea Consiliului Local. Ultima dintre ele este aceea de reciprocitate, când un director este angajat consilier sau pe altă funcție expert la una din societățile aflate în subordinea Consiliului Local. Solicităm și noi Primăriei o luare de poziții în cadrul acestor directori, pentru că nu o considerăm a fi o poziție normală, mai ales în această perioadă, de a găsi diverse oportunități pentru a-și suplimenta veniturile care, conform legii, ele au fost reduse.

Comisia de buget-finanțe a solicitat către Primărie să ne fie prezentat un raport de activitate de către societăți, un nivel al veniturilor dumnealor, ce obiective stabilite au fost îndeplinite, o fundamentare a achizițiilor făcute în anul 2009, lucru care nu ne-a fost prezentat până acum, de aceea îi dau cuvântul colegului meu Trif Nicolae Viorel, care va solicita acest lucru din partea grupului PDL.

Dl. consilier Trif Nicolae Viorel - Bună Ziua, domnule președinte, stimați colegi. Noi am făcut o solicitare de la nivelul grupului PDL, încă din luna martie, într-o ședință a Consiliului Local, să ni se prezinte raport de activitate pentru fiecare societate subordonată Consiliului Local. Această solicitare cred ca s-a pierdut șinoi am venit,de data aceasta, cu o cerere scrisă.

În conformitate cu prevederile art.27, alin.5, art.27, alin.6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local și în conformitate cu prevederile art.38, alin.2, lit.i din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să dispuneți ca în prima ședință a Consiliului Local Galați, directorii societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local să prezinte un raport de activitate pentru anul 2009.

Raportul de activitate trebuie să cuprindă referiri cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru anul trecut, atingerea indicatorilor de performanță, achizițiile pe care societățile le-au făcut și temeiul care a stat la baza lor, precum și notele de fundamentare care au stabilit oportunitatea acestora, investițiile făcute, precizări referitoare la care este componenta din buget care a mers pentru salarii și care este componenta rezervată investițiilor, precum și referiri la gradul de soluționare a sesizărilor cetățenilor referitoare la problemele legate de modul de îndeplinire a activităților specifice fiecărei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Local. În raport mai pot fi menționate și alte date relevante pentru evaluarea cât mai obiectivă a activităților desfășurate la nivelul fiecărei societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Local.

Am să depun și această solicitare la sfârșitul ședinței. Vă mulțumesc.

Dl. președinte - Domnul Primar dorește să ia cuvântul.

Dl. Primar - Sigur, ce ați cerut dumneavoastră, o să vă dăm, dar știți că bilanțul societăților se dă până în luna iunie. Nici nu aveam de gând să scape vreunul, pentru că trebuie să analizăm problemele ca lumea. Deci trebuie să respectăm legea.

Dl. consilier Mihai Alin - Solicităm domnilor directori să aleagă o singură societate unde doresc să desfășoare activitatea, nu două sau trei. Ei, ca și salariați, să fie angajați ai unei singure societăți.

Dl. Primar - Fiți sigur că vă dăm în scris tot.

Dl. peședinte - Începem ședința. Înainte de a prezenta ordinea de zi, pe care o aveți și pe laptop, vreau să vă supun spre aprobare procesele-verbale de la ședințele anterioare: ședința ordinară din 29.04.2010 și două ședințe de îndată din 11.05.2010 și 18.05.2010.

Dacă sunt obiecții pe marginea acestor procese-verbale? Dacă nu, vă supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

- 21 voturi pentru - a ieșit din sală dl. consilier Olaru Constantin.

Trecem la ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010.

 • 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, SC APĂ CANAL SA, a obiectivului de investiții “Contorizare consumuri apă rece”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unei porțiuni de rețea de apă rece de 18 ml, aferentă bloc A2, A3, A4, A5, SUD Brăilei, Țiglina I, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, aflată în concesiunea SC APĂ CANAL SA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Poliția Comunitară Galați.

 • 5. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009.

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, aprobat prin HCL nr.229/13.05.2008.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 la HCL nr.386/25.06.2009 privind aprobarea Strategiei de Colectare Selectivă și Sortarea la Sursa pentru municipiul Galați.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Educație pentru viață” - solicitant fundația Familia.

 • 10.  Proiect de hotărâre privind excluderea unor imobile din zona unitară de încălzire din municipiul Galați, aprobată prin HCL nr.166/2008.

 • 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția unui autocar pentru Teatrul Dramatic “Fani Tardini”.

 • 12.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.180/2009 referitoare la acceptul trecerii unei părți din imobilul situat în Galați, str.Basarabiei nr.5-7, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în proprietaea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

 • 13. Proiecte de hotărâri privind proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri și PUZ-uri.

 • 14.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi.

 • 15.  Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.234/2006 referitoare la atribuirea denumirii străzii Dănăilă Negoiță.

 • 16.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi.

 • 17.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 • 18.  Interpelări, intervenții, cereri.

 • 19.  Diverse.

Dacă sunt discuții cu privire la ordinea de zi? Dacă nu, vă supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 20 voturi pentru

 • -  1 vot împotrivă - dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Da, am votat împotrivă, pentru că am discutat să se treacă pe ordinea de zi și punctul cu Zona Liberă - numirea unui reprezentant în Consiliul de Administrație la Zona Liberă Galați - și nu știu de ce nu s-a trecut.

Dl. președinte - Trecem la primul punct al ordinii de zi:

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 1 vot împotrivă - dl. consilier Bucatanschi Mihail

 • - 1 abținere - dl. consilier Avram Răzvan Corneliu

 • - 19 voturi pentru.

Punctul nr.2 - Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune, SC APĂ CANAL SA, a obiectivului de investiții “Contorizare consumuri apă rece”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? - 21 voturi pentru.

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind trecerea unei porțiuni de rețea de apă rece de 18 ml, aferentă bloc A2, A3, A4, A5, SUD Brăilei, Țiglina I, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, aflată în concesiunea SC APĂ CANAL SA.

Discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Vreau să fac o remarcă-colegii prezenți în sală, care poate nu au avut timp să se uite pe material așa cum se cuvine - din expunerea de motive rezultă că Primăria municipiului Galați a dat acordul pentru realizarea investiției înainte ca bucata aceea de țeavă să treacă din domeniul public în domeniul privat. Iar din corespondența SC Apă Canal SA, dacă vă uitați cu atenție, constatați că investiția s-a realizat deja, înainte de a trece din domeniul public în domeniul privat. Deci, dacă tot se vine cu hotărâri de genul acesta, că s-a trezit cineva ... este în mod evident un deficit de competență. În momentul când faci o asemenea procedură și dai un asemenea aviz, trebuie să ai habar de faptul că nu poți interveni pe domeniul public. Deci, s-a făcut lucrarea înainte să se primească aprobarea, ba mai mult, aprobarea Primăriei s-a dat înainte de a trece în domeniul privat. Rog să existe oarecare control de legalitate, inclusiv pe partea de investiții. Mulțumesc.

Dl. președinte - Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 2 abțineri - dl. consilier Cristea Mircea Răzvan și dl. consilier Mihai Alin.

 • - 20 voturi pentru - a revenit în sală dl. consilier Olaru Constantin.

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Poliția Comunitară Galați.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Trebuie făcută o prezentare la acest punct.

Dl. președinte - Vreți prezentare? A fost prezentată și pe comisii, are avizele. De exemplu, la comisia nr.1 a fost prezent chiar directorul acestei instituții. Este aici în sală dl. director Gâscă Cristian, dacă doriți să facă o prezentare a proiectului?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Domnule președinte, vă rog să nu certați un consilier, adică eu, care solicită la discuții prezentarea proiectului, pentru că nu ducem 18 m de țeavă din domeniul public, care nu mai există deja, că s-a realizat investiția, discutăm de organigrama Poliției Comunitare, care este un lucru important și este bine să ascultăm o prezentare a acestei organigrame.

Dl. președinte - Nu este nici o problemă. Domnule director Gâscă, poftiți la microfon, vă rog.

Dl. director Gâscă Cristian - Am solicitat Consiliului Local această nouă organigramă pentru a putea să ne încadrăm în prevederile Legii 329 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Față de vechea organigramă, am redus 11 funcții de conducere, în special 2 directori, șefi de servicii, șefi de birou, pentru a putea face o economie de aproximativ 6 miliarde lei. În locul acestor funcții de conducere, am numit, tot pe considerentul de a putea face economie, agenți cu atribuții de coordonare și control, care nu primesc nici un ban față de agenții ceilalți. Au îndatoriri în plus și obligații și nu sunt remunerați în plus. Cam acestea au fost în mare, să spunem, modificările făcute la organigrama Poliției Comunitare.

Dl. consilier Mihai Alin - O întrebare. Ați spus că prin reducerea de 11 posturi faceți o economie de 6 miliarde?

Dl. director Gâscă Cristian - Da.

Dl. consilier Mihai Alin - Asta prevede că este un salariu mediu de 4000 lei/lună?

Dl. director Gâscă Cristian- Nu, eu am zis că aproximativ este reducerea.

Dl. consilier Mihai Alin - Am înțeles.

Dl. președinte - Dl. viceprimar Cristea, sunteți mulțumit?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Să fiu clar înțeles. Este ședința Consiliului Local și este ședință publică. Sunt anumite chestiuni care sunt importante. Ce s-a întâmplat la Poliția Comunitară de-a lungul timpului, au fost acolo fel de fel de discuții și eu cred că orice subiect de genul acesta trebuie foarte simplu prezentat. Să fie însoțit de o prezentare. Când sunt lucruri mai puțin importante, nu este obligatoriu să facem prezentare, dar atunci când sunt, merită una.

Dl. președinte - V-am întrebat dacă mai aveți ceva de adăugat. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 1 abținere - dl. consilier Mihai Alin.

 • - 21 voturi pentru.

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Ne lipsește puțin dl. Pârlog. Este iarăși un subiect care necesită o scurtă prezentare din partea direcției de specialitate. Și făcute și câteva discuții pe anumite elemente.

Dl. președinte - Ați solicitat acest lucru, o rog pe d-na director Stamate să prezinte acest material.

D-na director Stamate Doina - În material, execuția este prezentată normal pe fiecare buget. Ca pondere, bineînțeles că este, cu execuția și cu valoarea cea mai mare, bugetul local, care are - ultimul buget local, a avut o sumă de 458 milioane de lei, s-a realizat în proporție de 93,5%, cu o restanță de 31.670 milioane lei.

Pe surse de venituri, această nerealizare se găsește la venituri proprii în sumă de 23. 667 milioane lei sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat, 3.106 milioane, subvenții de la bugetul de stat 3.177 miloane și alte diverse venituri, 1.720 milioane lei.

Acum, ca și încasare a veniturilor proprii, veniturile care sunt majoritate de la populație, de la societăți, procentul de realizare față de alți ani este destul de bun, este în proporție de 92,1 % și în materialul meu, v-am dat exemple de surse de venituri care s-au realizat mai puțin decât acest procent. De asemenea, v-am dat exemple și de societăți, alte venituri, care au avut nerealizări mai mari. Mai trebuie de explicat de ce nu s-au realizat veniturile de la bugetul de stat? Și la fel v-am dat explicații și anume că acolo unde au fost făcute economii, cum au fost economiile de la salarii învățământ, s-au retras banii. Motivul a fost aplicarea ordonanței din care, în ultimele 2 luni au fost opt zile nelucrătoare. Același lucru s-a întâmplat și la celelalte capitole de cheltuieli, nu numai la învățământ. De asemenea, la sfârșitul anului s-au retras - nu au venit integral - subvenții de la bugetul de stat și la fel am dat explicații, nu au venit subvenții pentru finanțarea sănătății, 188 mii lei, pentru reducerea riscului seismic, pentru spijinul financiar pentru constituirea familiei nu a fost plătit integral și la fel subvenția de la Ministerul Turismului pentru corpul de ambarcațiuni de 5 miliarde care se regăsește astăzi, în materialul pe care l-am propus de rectificare pe ordinea de zi de astăzi, a venit în anul 2010. Ulterior sunt prezentate capitolele de cheltuieli. Nu am să le prezint pe fiecare în parte. Procentele de realizare sunt până în 90 % fiecare. Ca și formă unitară la cheltuielile de personal, peste tot a existat economie deoarece s-a aplicat, cum vă spuneam, ordonanța de reducere a zilelor de muncă, cele 8 zile din ultimele 2 luni ale anului 2009.

Investițiile la fel au fost în procent de realizare de 90%, este la fel un procent bun de realizare. Și cam atât privind execuția bugetului local.

Următorul buget pe care l-am prezentat a fost execuția bugetului din fonduri externe nerambursabile. Aici, deși procentul nu reflectă exact realitatea, este vorba de un procent de realizare de 6%. Se prezintă așa deoarece banii de la ISPA de 65 milioane se plătesc direct prin Ministerul Finanțelor, asta nu înseamnă că nu s-a făcut plata. Dar, ea netrecând prin Trezoreria municipiului Galați, nu poate fi raportată ca execuție de către municipalitate.

Următorul buget, bugetul din venituri proprii și subvenții. Și acesta s-a realizat în procent de 95,9%, deci mai mult decât bugetul local, veniturile proprii sunt în sumă de 97% și subvențiile realizate, iar cheltuielile sunt în medie pe fiecare capitol de 95,9%. În acest buget se regăsește execuția Poliției Comunitare care a avut o realizare de 97% , la sănătate, 88, 5% - aici este vorba de plățile făcute pentru medicii preluați pentru unitățile de învățământ, la cultură este vorba de execuția la cele 3 teatre, execuția este de 93,2 %, iar la asigurări și asistență socială execuția este de 96,7 % - este vorba de Centrele de Asistență Socială 55 și 56 care sunt finanțate cu subvenții și cu surse proprii.

Următorul buget este bugetul din surse proprii - și aici avem o depășire a bugetului. Este vorba de o suplimentare la sfârșitul anului din excedentul fondurilor externe din bugetul local - la sfârșitul anului 2009 am avut un excedent de 50 miliarde care a supliementat bugetul anului 2009.

În acest buget se regăsește execuția la taxa de habitat și sunt prezentate fiecare capitol în acest buget care are în principal la fel un procent de realizare de 90%.

Următorul buget este bugetul extrabugetar - acesta s-a realizat în procent de 90,9%. Pe fiecare capitol în parte aveți prezentarea și în afară de învățământ, unde este un procent de 80% , și celelalte cultură, 89% și alte acțiuni 87%. La alte acțiuni, în acest buget se regăsește execuția serviciului Geotopocad, care este serviciu înființat subordonat Consiliului Local.

Ultimul buget, este vorba execuția bugetului din împrumuturi externe. Este vorba de împrumuturile de la BEI, pentru cele două fonduri ISPA unde s-au tras și s-au plătit pentru ISPA deșeuri de 10.188 mii lei, iar pentru ISPA apă 29.324 mii lei.

Dacă doriți și alte clarificări vă stau la dispoziție.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - În ceea ce privește execuția bugetară, mai ales pe fondul discuției de dimineață, când nu aveam bani, vreau să-mi permit să fac câteva considerații din raportul prezentat și să mă refer în primul rând la chestiuni care țin de execuția bugetară și care țin de noi, ca și Primaria municipiului Galati. Dacă

 • 10 avem o neexecutare a bugetului față de cel propus de 7%, nu pot să nu remarc faptul că acele impozite pe care trebuie să le luăm noi Primaria municipiului Galați, nu ce dă Guvernul, nu ce înseamnă defalcate, este vorba de ceea ce strângem noi, nu pot să nu constat faptul că deficitul este de 24% și se poate observa din listă, că pe de o parte la impozite și taxe pe clădiri ne-am propus 62 de milioane și am încasat 50, asta înseamnă diferența de 24% minus. Și aici dedesubt, dacă aveți răbdarea să urmăriți aceste coloane, vom constata ca sunt deficite între 16 și 28% din tot ceea ce înseamnă impozite șitaxepe clădiri și terenuri și persoane fizice și persoane juridice. Asta este o chestiune care stă la îndemâna noastră s-o facem, în sensul de a colecta aceste taxe. Aici s-au pierdut în principiu, nici mai mult nici mai puțin decât 4 milioane de Euro anul trecut, prin necolectarea lor. Acest procent scăzând față de anii anteriori, pentru că această execuție bugetară o urmărim din 1992 încoace, de când există administrație publică locală.

În acelasi timp, domnule președinte și stimați colegi, aș vrea să subliniez situația dramatică în care ne aflăm la capitolul impozite pe mijloace de transport. Unde, de exemplu, acolo trebuie să luăm în jur de 100 miliarde de la persoane fizice și în jur de 60 miliarde de la persoane juridice. La persoane fizice, din aproape 100 miliarde am încasat jumătate și la persoane juridice am luat 47 miliarde din 60, înseamnă 30% mai puțin. Oamenii au mașinile înregistrate la Galați și noi știm câți bani trebuie să luăm pe ele. Acestea sunt niște venituri care în mod evident trebuie facute. Din punctul meu de vedere, am ajuns la 7% pentru că am avut în altă parte venituri suplimentare. De exemplu, la ceea ce ne-am propus să luăm din cota defalcată din cota din impozitul pe salarii, am luat mai mult decât ne-am propus în buget și s-a facut o compensare. Dar cel puțin, ce înseamnă efortul Primăriei municipiului Galați și funcționarilor care se ocupă de colectarea taxelor, din punctul meu de vedere, ne aflam în pragul unei catastrofe. Noi de asta discutăm execuția bugetară, ca să constatăm care sunt elementele pe care trebuie să ne axăm pentru a avea o bună colectare a veniturilor. Pentru că, dacă repetăm această figură anul acesta, iar nu vom avea 12 milioane delei,adică4milioanedeeuro,pluscele4milioanedeeurodeanul trecut, pentru că oamenii trebuie să-și plătească impozitul pe mașină, impozitul pe cladiri și impozitul pe terenuri. Deci acestea sunt niște chestiuni pe care nu le putem tolera, pentru că sacrificăm o serie întreagă de activități de bază ale unei Primării și mă refer aici în primul rând la serviciile publice, care tot timpul spunem că nu avem bani, în condițiile în care dacă anul ăsta facem la fel, uite cum s-au dus aproape 10 milioane de euro, că nu am fost în stare să ii strângem, de fapt

 • 11 activitate pentru care cineva ia leafa. Îmi pun întrebarea, s-a luat leafa cu 27% mai mică ca anul trecut, dacă nu s-a facut treaba ? Vă spun eu că nu. Cred că s-au luat și premieri. Cred că este o chestiune care trebuie discutată și care, un plan de măsuri în spatele unei execuții bugetare, trebuie să existe. Altfel, înseamnă că nu dorim să îndeplinim decât o simplă formalitate.

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Cu tot respectul pentru dl. viceprimar, dar vorbim aici despre o chestie extrem de sensibilă. Vorbim despre execuția bugetară, despre o previziune. Noi facem o previziune despre taxe si impozite, cât trebuie să încasăm. Diferența de la cât trebuie să încasăm și de la cât poate cetățeanul să plătească. Vă rog d-le viceprimar, propuneți să formăm un batalion de legionari și să-i împușcăm pe aceștia care nu plătesc. Vă mai interesați, vă rog frumos, și la alte județe, la alte orașe, interesați-vă în lumea asta să vedeți că taxa de colectare nu a depășit niciodată 40%, cât este naționalul, mergem în media națională. Haideți să vedem dacă puterea cetățeanului este în concordanță cu dorința dumneavoastră și cu felul dumneavoastră de a pune problema referitor la această execuție bugetară.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Deci, îmi permit să atrag atenția mai tânărului nostru coleg că nu cunoaște legea. Este în afara oricăror prevederi legale ceea ce spune dumnealui. Gradul de colectare în municipiul Galați a fost întotdeauna mai mare și nu aș fi spus nimic, și nu aș fi făcut un asemenea comentariu dacă ce înseamnă impozit pe salariu pe 2009 nu ar fi fost în creștere față de cel estimat. În al doilea rând, noi trebuie să știm exact cât trebuie să încasăm, pentru că știm câte mașini avem, câte terenuri avem și știm câte case avem de impozitat. Deci aici diferențele, în ceea ce privește eventualele reevaluări pentru persoanele juridice, sunt minime. În al treilea rând, vorbim de impozit pe mașini, nu pe mașina de spălat. Și impozitul pe mașini -mașina circulă, merge pe stradă. Avem atâtea reclamații și atâtea plângeri că străzile nu sunt asfaltate, banii din impozitul pe mașini, teoretic, trebuie să meargă la întreținerea carosabilului. Dacă noi aruncăm așa cu milioanele și mai deasupra venim în ședința de consiliu și probăm un populism, nu ieftin, probabil foarte ieftin, nu ajungem nicăieri. Nu asta este o administrație modernă. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Constantin Aurelian -Legat de execuția bugetară, noi ca și comisia de buget finanțe am analizat îndeaproape toate aceste probleme, inclusiv problema ridicată de colegul nostru Mircea Cristea. Am cerut o listă cu toți furnizorii, cu toate persoanele juridice care sunt debitoare la Consiliul Local și am cerut care este situația lor. Lista o am chiar în față și 100% din ei sunt așa: cu dosare de executare, cu

 • 12 lichidare judiciară, radiate de la Registrul Comerțului, societăți cărora nu mai avem ce le face. Deci considerăm că cei care se ocupă de recuperarea lor într-un fel și-au facut datoria.

II. Legat de estimare: Să știți că gradul de estimare, din păcate, nu este așa de mare, asa cum spuneți dumneavoastră. De ce? Chiar anul acesta avem un exemplu. Noi ne-am estimat o gaură în bugetul local al anului 2010, datorită acelei scăderi de impozit la persoane juridice pe cladiri, o gaură de aproximativ 1 milion de euro, dacă vă amintiți, 40 de miliarde. Vreau să vă spun că acea gaură, datorită acestor reevaluări făcute de catre persoane juridice, nu este de 40, este de 100 miliarde, deci deja o diferență de 60 miliarde, printr-o estimare care a fost facută în decembrie 2009, ianuarie 2010. Dacă dorim să discutăm în lei noi, 6 milioane de Roni, diferența datorită reevaluărilor. Mulțumesc.

Dl. președinte - Vă rog, domnule Cristea, faceți dialog după aceea.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Îmi cer scuze de deranj domnule președinte, îmi cer scuze ca v-am trezit din somn.

Dl. președinte - Multumesc. Dar mă jigniți domnule Cristea. Eu nu dorm și nici nu vorbesc așa să jignesc pe cineva. Vă rog să vă măsurați cuvintele.

Dl. consilier Mihai Alin - Nu știu ce discutăm de proiecții, când noi avem pe ordinea de zi proiect de execuție bugetară pe anul 2009. Ceva ce s-a întamplat. Nu știu despre ce vorbim aici. Deci dl. Cristea a făcut referire la impozitele colectate în cursul anului 2009, care de fapt necolectate în cursul anului 2009. Și vorbim pentru anul 2010 pe diferențe de evaluare. Este adevărat, ele trebuie luate în seamă, dar acum pe ordinea de zi discutăm de execuția pe anul 2009. Vă multumesc.

Dl. președinte - Corect. Daca mai dorește cineva, dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 8 abineri: domnii consilieri: Gheorghe Teodor Iulian, Cristea Mircea Răzvan, Mihai Alin, Trif Nicolae Viorel, Olaru Constantin, Alexe Petru, Dobrea Victor, Avram Răzvan Corneliu.

 • - 14 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre a trecut.

Punctul nr.6 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2009.

Daca sunt discuții pe marginea acestui proiect? Daca nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 2 abțineri: dl. consilier Gasparotti Florin și dl. consilier Avram Răzvan Corneliu.

 • - 20 voturi pentru.

Punctul nr. 7  - Proiect de hotărâre privind modificarea

Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați aprobat prin HCL nr.229/13.05.2008.

Daca sunt discuții pe marginea acestui proiect?

Dl. consilier Mihai Alin - Vreau să știu și eu ce se întâmplă în cazul neîndeplinirii acestor criterii de performanță? Să-mi răspundă cineva. Am văzut că este la solicitarea Curții de Conturi, că ei au cerut acest lucru, dar ce se întâmplă în cazul neîndeplinirii acestor criterii de performanță? Sunt exclusive? Dacă nu îndeplinește unul, nu mai poate accesa fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local? Este un raport pus așa doar să fie ceva ce ne-a cerut Curtea de Conturi?

Dl. președinte - Poate aflăm de la cineva, de la comisia de fond, comisia 4, poate.

Dl. consilier Mihai Alin - Dar nu comisia 4 a inițiat acest proiect.

Dl. președinte - Nu, dar a analizat acest regulament, a dat avizul, că este comisie de fond.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - În mod normal trebuie să prezinte dl. Voicu Costică, așa cum scrie la proiect.

Dl. președinte - Nu este aici.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Stimați colegi, am fost primul dintre consilierii, acum vreo trei mandate, când am conceput împreună cu comisia nr.4, din care făceam parte, acest regulament. Văd că s-a ajuns la o filozofie și se dă vina pe Curtea de Conturi, că ne cere criterii de performanță. Domnilor, aceste fonduri pe care Primăria le alocă nu trebuie neaparat să lea dea pentru că suntem campioni mondiali, sau olimpici, sau naționali. Lumea trebuie să facă sport, să vadă fotbal. Nu, trebuie să se ducă, să facă sănătate, alergări și pentru asta trebuie să dăm. Ce performanță să cerem la noi, la cei care aleargă pe stradă și fac performanță, să fie sănătos să poată să fie bun de muncă? Eu zic că prea mult filozofăm și până la urmă ne încurcăm în criterii. Trebuie neapărat ca Primăria, așa cum a făcut până acum, să o facă și de acum încolo. Criteriile de perfomanță sunt criterii de performanță. Dacă vrem să luăm Oțelul, dacă vrem să luăm Dunărea, baschetul și alte discipline sportive, pe care le-am finanțat mai mult sau mai putin, sunt acolo în divziile în care activează. Anul acesta puțin mai prost, la unele echipe, anul viitor mai sus. Haideți să nu mai facem filozofie, să dăm bani la sport. Lumea vrea sport. Acum au venit toți cu sărut mâna. Cum au aflat că se dau bani la Primărie, la etajul doi acolo, la comisia 4, este plin întotdeana. Este bine să dăm bani la cei care ne reprezintă. Gandiți-vă cum s-ar mai vorbi de Galați dacă nu ar fi Oțelul, dacă nu ar fi Dunărea, dacă nu ar fi Politehnica, dacă nu ar fi box, Lucian Bute, căruia nu i s-a dat importanța respectivă la timpul potrivit și care acum beneficiem toți și ne lăudam cu el. Eu am spus de la început că am participat la primul regulament care s-a facut și la primul parteneriat cu Primăria, eu am adus formulare după ce m-am consultat cu vreo 5 județe, Brăila, Bistrița, etc. Am cerut contractele lor și am facut un cadru din astea cinci și a ieșit acesta care a ieșit. Dl. Primar cunoaște foarte bine problema. Nu vreau să fac apologia sportului și a performanței. Eu datorită sportului am ajuns la vârsta aceasta. Și apropo de asta, să vă spun o chestie care mi-a spus-o cineva:

<Dl. academician Iordan împlinea 90 de ani și au venit toți academicienii și l-au felicitat. Cum ați ajuns domnule profesor așa? Am facut sport, am alergat, gimnastică. Domnule profesor vă urăm să ajungeți 100 de ani. Bine, bine, eu ajung, dar voi ajungeți? >

Deci, trebuie să reflectăm foarte mult la această chestie, că sportul este necesar. Trebuie să dăm din toată sărăcia și criza care este, trebuie să facem de toate, domnilor și sport. Poate nu la nivelul anilor trecuți, dar așa din cât putem, să împărțim banii cu grijă și nu sportul este prima prioritate. Da, mai îmi șoptește un coleg aici, că tot filozofând așa am ajuns la jumătatea anului, când le mai dăm banii? La sfârșit de an și o să spunem atunci că nu vă dăm, că ati cheltuit atât, numai pe trei luni, cât a mai rămas din an. Știu că poate unora nu le convine, alții zâmbesc ironic, alții poate o să mă contracareze, dar am fost, sunt și voi fi totdeauna pentru sport. Atât cât se poate, să nu exagerăm, dar să dăm bani la sport, să supravietuiască măcar. Că asta este singura mângâiere a celor săraci. Multumesc.

Dl. consilier Mihai Alin - Întrebarea mea a fost dacă aceste criterii sunt exclusive sau neexclusive. Dacă neîndeplinirea acestor criterii exclude accesarea acestor fonduri, pentru că dorim să propunem un criteriu suplimentar și anume, existența unui centru de copii și juniori la nivelul fiecărei echipe care solicită acest lucru. Evident, în situația în care vom impune acest criteriu, anumite echipe, cum ar fi cea de volei, etc, vor fi afectate și vroiam să știu, dacă cerând acest criteriu, echipele care nu au centre de copii și juniori nu vor putea accesa aceste fonduri, sau doar vor fi în urma unui punctaj, sau în urma unui algoritm, vor avea o prioritate mai mică la accesarea lor. Acesta a fost subiectul întrebării mele.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Într-adevăr, mă simt nevoit să dau dreptate colegului meu, dl. Rainea. Nu cred că performanța este cea mai importantă. Noi, ca și autoritate locală, cred că ar trebui să ne orientăm spre sprijinirea sportului de masă. Probabil că un punct mai important pentru noi, ca și Consiliu Local, ar fi câți oameni participă la sportul respectiv, câți beneficiază de banii care sunt alocați de la Consiliul Local și am mai făcut o propunere și anul trecut și ca să fiu consecvent, vreau să o fac și anul acesta. Cred că ar fi interesant ca din banii respectivi, măcar un teren de sport pe an să facă Primăria, nu neapărat să subvenționăm diverse cluburi sportive, facem câte unul pe an în cartier. Dacă am fi început de acum 20 de ani, era Galațiul plin de terenuri de sport. Poate putem să luăm în considerare această propunere.

Dl. președinte - Față de ce s-a discutat, eu totuși vă supun spre aprobarea dumneavoastră hotărârea așa cum a fost ea formulată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 1 abținere - dl. consilier Avram Răzvan Corneliu.

 • - 21 voturi pentru.

Dl. președinte - Problema pe are ați ridicat-o, domnule consilier, cu centrul de copii, este la cluburile mari. Exemplul care l-ați dat este foarte elocvent- cel de la volei. Nu poate să aibă centru de copii cel de la volei. Nu are cum.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Eu zic să nu punem tabu chestia asta cu juniorii. La echipa de volei nu există juniori la sală, nici în campionat, nici în competiții. Înseamnă că aceștia, dacă nu au juniori, să nu ia bani? Nu, acolo unde se poate și sunt campionate organizate, este normal să facem centre de juniori. Vreau să vă anunt, pe cei care nu știti, că la nivelul țării există juniori categoria A, 18 ani, B, C, D, E . Sunt 5 categorii de juniori care obligă toate echipele din divizia A, trebuie să aibă cinci echipe de juniori. Divizia A are 4, Divizia C are 3, cea de județ îi obligăm și noi campionatul județean, al cărei președinte sunt eu, avem un campionat de 14 echipe în Liga a IV-a, obligatoriu în deschidere juniori. Deci, acolo unde se poate, putem face și juniori. Dar să nu fie condiții de bază, adică hotărâtoare. Poate la cei care au juniori, să le dea ceva în plus.

Dl. consilier Mihai Alin - Repet, amendamentul care l-am cerut îl fac doar în situația în care aceste criterii nu sunt exclusive. Nu dorim excluderea de la accesarea acestor fonduri a anumitor echipe care nu au centre de copii și juniori, doar o anumită depunctare a lor, dacă există aceste criterii de punctare sau nu.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Teoretic, trebuia să nu se mai ia cuvântul dacă s-a votat. Dacă tot s-a luat cuvântul, vreau să mai spun și eu de ce am votat așa. Am votat împotriva modificării regulamentului, nu împotriva alocării de bani. Am votat, era un regulament, da? Adică, dacă au rămas ceva bani, puteam să facem niște terenuri, de asta m-am abținut.

Dl. președinte - Trecem mai departe.

Punctul 8 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 la HCL nr.386 din 25.06.2009 privind aprobarea Strategiei de Colectare Selectivă și Sortarea la Sursa pentru municipiul Galați.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Dl. consilier Constantin Aurelian - Deoarece la comisia nr. 1, care este o comisie de fond pentru această hotărâre, nu a venit nimeni să ne explice despre ce este vorba, rugăm dacă este prezent cineva, să ne explice și nouă hotărârea. Multumesc.

Dl.președinte - Raportul de specialitate este semnat de dl. ing. Mircea Ostache. Este în concediu medical.

Eu vă rog frumos, domnule viceprimar Cristea să vă păstrați poziția dumneavoastră. Nu își au rostul niste replici lipsite de bun simț.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Îmi cer scuze, dar dumneavoastră m-ați certat la punctul anterior.

Dl. președinte - Nu v-am certat deloc și chiar dacă v-aș fi certat, poate că sunt mai în vârstă și nu meritam să spuneți că eu dorm aici.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - M-ați certat pentru că intervin și eu cred că acesta este rolul nostru. Nu mă refeream la dumneavoastră, pe cuvânt.

Dl. președinte - Atunci la cine? La dl. Primar?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Păi dumneavoastră ați spus-o.

Dl. Primar - Dumneavoastră, din partea Primăriei, sunteți cel care răspundeți de proiectul ISPA, colectare gunoi. Este în sarcina dumneavoastră să ne explicați ce este de explicat.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Da. Stimati colegi, explicația este simplă. Expunerea de motive și raportul de specialitate sunt două documente de bază aici. Cel care semnează expunerea de motive și raportul de specialitate pe de o parte, demonstrează și necesitatea și legalitatea respectivului act. Nu-mi permit să mă bag deasupra unei persoane care are această responsabilitate și pentru care ia leafă.

Stimați colegi, în linii mari, este vorba de următorul lucru. Noi am dezbătut și am votat într-o ședință, acum multă vreme, o strategie de colectare selectivă în municipiul Galați, în care ne-am propus mai multe

17 scenarii. Practic, am facut 3 scenarii: un scenariu la bani puțini, un scenariu la cam cât am spus noi că ne-am putea permite pe an și un scenariu la bani mulți. A fost o dezbatere, inclusiv publică, a fost pus pe internet respectivul document și am convenit cu toții că mergem pe varianta de mijloc, pe care ne-o și permitem din punct de vedere financiar. Acele cifre, care le-am așezat pentru dezbatere și pentru comparație, nu erau niște cifre exacte, ele au venit și s-au transformat ulterior, pe baza studiilor care au fost facute de consultanții de la ISPA. Deci, ce am folosit la respectiva hotărâre au fost mai degrabă niște cifre care țineau de o apreciere generală și nicidecum de calcule exacte. Aceste calcule exacte există acum, motiv pentru care venim și corectăm, și corelăm, ca să spun așa, acele cifre pe care le-am obținut acum, cu cifrele pe care le-am avut în respectiva hotărâre. Și spre cinstea d-nei director Stamate, dumneaei a observat această necorelare.

Dl. președinte - Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

- 22 voturi pentru.

Punctul nr.9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Educație pentru viață”, solicitant fundația Familia.

Dacă sunt discuții la acest punct?

Dl. consilier Rainea Nicolae - Cu altă ocazie, în altă ședință, am solicitat ca cei care fac aceste referate și proiecte de hotărâri, dacă se poate, să fie prezenți în ședința Consiliului Local. Dl. Primar ne-a spus atunci că nu este obligatoriu să vină, sau să vină cine vrea, pentru că trebuie să plătească ore suplimentare. Din acest motiv și al presei ca să aibă timp să ne publice nouă ceea ce facem aici, s-a mutat ședința la orele 15,00. Nici acum nu este nimeni. Eu, de exemplu, în legătură cu acest proiect, cunosc foarte bine, pentru că, pe lângă comisia nr.2 din care fac parte, lucrez și în comisia nr.4, cu aprobarea Consiliului Local. Dacă era cineva să ne explixe aici, era foarte interesant. De ce? Această fundație Familia funcționează din 1997. Da? Vă rog să ne explicați în legătură cu acest proiect “Educație pentru viață”. Eu am fost de foarte multe ori acolo, mai puțin de când sunteți dumneavoastră, că sunteți nouă. Acum este un alt proiect “Educație pentru viață”, care trebuie foarte mulți bani de la Primărie. Data trecută când am fost la dumneavoasatră, am văzut acolo 30-40-50 copii, care vin și își fac lecțiile acolo, stau la masă acolo, primesc consiliere educative, de psihologie și de alte domenii. Acum veniți cu altceva. Dacă vreți să faceți ceva nou, trebuie să vedeți și cu ce bani. Am văzut aici că vin de la UE niște bani. Nu știu dacă Primăria ar putea asigura și alt proiect, pe

lângă cel pe care îl are deja fundația, pentru că s-a făcut un proiect atunci. Fundația Familia este în parteneriat cu Primăria. Îi acordă bani. Dacă se vine cu un alt proiect, trebuie să vină și cu bani. Atât am avut de spus

Dl. președinte - Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 16 voturi împotrivă.

 • - 3 abțineri - domnii consilieri: Alexe Petru, Mihai Alin și Dobrea Victor.

 • - 3 voturi pentru - domnii consilieri: Roman Apostol Picu, Avram Răzvan Corneliu și Gasparotti Florin.

Acest proiect de hotărâre nu a trecut.

Dl. consilier Gasparotti Florin - Sunt uimit de colegul Rainea, pentru care am tot respectul. Dar nu pot să mă aliniez, în aceste zile de criză, celor care au luat bani nevoiașilor, pensionarilor și acum să le luăm la acești copii nevoiași. Nu este o sumă mare, domnule Rainea. Este vorba de 5000 de Euro, în ideea să poată accesa fonduri UE.

Dacă considerați că 5000 de Euro este o sumă mare pentru acești copii, pe care i-ați văzut și dumneavoastră, următorul punct ceva mai departe, este vorba de 50000 de Euro pentru achiziționarea unui autocar de mâna a II-a. Să vedem care este votul?

Dacă considerați că se poate repeta votul, insist pe acest lucru.

Dl. președinte - S-a votat deja.

Dl. Rainea Nicolae - Cunosc Regulamentul de funcționare al Consiliului Local, fiecare consilier are dreptul să ia cuvântul o singură dată, dar dacă mi s-a pronunțat numele, am dreptul să intervin a doua oară.

Vreau să vă spun că am fost înțeles greșit. Nu am nimic împotrivă pentru acești copii, care vor fi alții decât sunt acuma. Acesta este un nou proiect, în care vor fi selecționați 50 de tineri, care să facă nu știu ce cu ei, când în Galați sunt 500 sau1000 din aceștia, care sunt bătuți de soartă din cauza familiilor.

Nu sunt împotrivă, dar trebuia să ni se explice proiectul de la început și să nu ceară bani. Acolo, în Barboși nr.6, sunt Fundația Familia și Fundația de Sprijin a Vârstnicilor, am fost foarte des acolo și sunt în problemă.

Dl. viceprimar Ciumacenco Nicușor - Aș ruga colegii de la Comisia nr.1 - ar trebui făcută o analiză la toate fundațiile - nu aș vrea să am sentimentul că pe lângă alte lucruri cum se întâmplă și la alte societăți, să se întâmple și la aceste fundații. Atâta timp cât se cheltuie din bugetul local, merităm, este datoria noastră să știm exact cum se

19 cheltuie acești bani și care este scopul lor. Sunt multe fundații, un lucru bun, lăudabil, dar senzația mea este că nu este un control foarte strict la aceste fundații.

Dl. consilier Constantin Aurelian - În calitate de președinte al acestei comisii, chiar astăzi am programat pentru data de 8 mai o întâlnire cu toate aceste fundații, cu care Primăria este în parteneriat, tocmai în acest scop.

Dl. președinte - Trecem mai departe la următorul punct.

Punctul nr.10 - Proiect de hotărâre privind excluderea unor imobile din zona unitară de încălzire din municipiul Galați, aprobată prin HCL nr.166/2008.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Dl. consilier Dobrea Victor - Din raportul de specialitate rezultă că excludem din această zonă un număr de aproximativ 50 de blocuri. Nu este vorba de unul sau două. Aș vrea să știu, dacă este cineva aici și poate să răspundă, ce impact are această hotărâre asupra societății, adică asupra organigramei, asupra veniturilor, asupra cheltuielilor și altele legate de această chestiune?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Domnule președinte, stimați colegi, am lucrat la hotărârea din 2008 pentru declararea zonei de încălzire exclusivă și trebuie făcut un foarte scurt rezumat asupra a ce s-a întâmplat în 2008. Deci, în 2008 a fost o discuție la Brașov ținută de un secretar de stat, care se ocupa de problema încălzirii în țară, cu absolut toți primarii de orașe mari din România și s-a facut un târg, o înțelegere la nivel național, care suna în felul următor. Noi Guvernul vom finanța cu TVA-ul pe energie termică pe care l-am introdus la facturare toate lucrările pe care le veți face în ceea ce privește investițiile în sistem. Cu condiția ca aceste sisteme într-adevăr să fie durabile și sustenabile, în principiu să nu fie afectate de modificările ulterioare, de genul, scos blocuri din zonă, etc. În anul 2006, 2007, 2008 programul guvernamental a fost foarte generos. Noi am avut mulți bani și s-au făcut foarte multe lucrări de reparații în Galați, și pe rețele și pe puncte termice. În 2009 și 2010, participarea este săracă, nu neglijabilă. În principiu, ideea de a avea o zonă de încălzire exclusivă și să nu permită nimănui să-și pună centrală termică, în momentul de față este deja o chestiune, care, din punctul meu de vedere, nu mai ține seama de realitate, pentru că intervin două aspecte:

 • 1. Pe de o parte Guvernul nu mai dă banii aceia pentru investiții.

 • 2. Începând cu data de 1 iunie, știm cu toții că în pachetul acela de austeritate intervine și scăderea subvenției la energia termică. Ceea ce înseamnă că ni se pare cumva în afara realității să discutăm, să nu

20 permitem cuiva, unui cetățean, sau unui proprietar, să iasă din sistem și de a-și pune propria centrală pe motiv că zona este de încălzire exclusivă, pentru că, în mod evident, iarăși raportul prețului gcal. la stat, la încălzire centrală și cele obținute pe centrale proprii, să știți că se apropie. Motiv pentru care - bine nu văd o problemă cu această hotărâre de consiliu - putem să le scoatem de la încălzire exclusivă, dar pe de altă parte, nu cred că mai trebuie să păstrăm acea hotărâre, pentru că ea nu se justifică și să permitem oricărui proprietar să iasă din sistem dacă dorește. Pentru că dacă această reducere de subvenție va fi drastică, practic cea care merge la combustibil, pe acea o taie Guvernul, sunt două variante: ori venim noi cu nu știu câte milioane de euro să compensăm, să menținem gigacaloria la fel și nu văd de unde, fie prețul se va mări.

Dl. consilier Dobrea Victor - Dar nu s-a răspuns la întrebarea mea. Eu am întrebat ce impact are asupra întreprinderii?

Dl. Primar - Problema încălzirii este o problemă grea, tratată superficial de toate guvernele care s-au perindat la conducerea țării noastre. Ultima găselniță a fost cu anveloparea. Eu ziceam o dată la anvelopare: eu întâi imi cumpăr izmene și după acea cravată. De ce să mă apuc să-mi iau cravata acum? S-a început o treabă bună, are dreptate dl. Mircea Cristea, acum vreo 5 ani de zile, când Guvernul a hotărât reabilitarea conductelor de încălzire de la blocuri. Și ca să fie o treabă foarte clară, vă dau și niște cifre. Pierderea de căldură de la Electrocentrale până la punctul termic, când am venit eu în Primărie, era de 8% , dar probabil că nu era măsurată la lumea, acum este de 12%. Pierderea din punctul termic până la bloc, media este de 22% și mai se pierde și în apartament cam 20%. Dacă ar fi să rezolvăm problema, eu zic că ar trebui să ne gândim în primul rând ce este sub pământ, că acolo nu este numai de izolare, ci conductele sunt nenorocite. Impactul care-l va avea această treabă, dacă nu se primesc bani și nu se iau măsuri rapide, pentru întreprinderea care distribuie căldura în oraș, vor fi mari, implicațiile vor fi mari. Acum, de bine de rău se supraviețuiește. Al patrulea lucru, ca să fie treaba foarte clară, noi tot dăm preț de referință , preț la energia termică făcută de Electrocentrale. Domnilor, toate elementele de acolo sunt și alea în afara proiectului. Eu, proiectul grupului de la Electrocentrale îl cunosc, l-am văzut. În loc să ne gândim, hai să o luăm așa logic. Pe timpul acesta, la Electrocentrale mai merge un grup de 50. Ca să poată să producă energia termică, aceasta care este oarecum reziduală, cu preț cât mai scăzut, ar trebui ca centrala electrică să fie încărcată ca să poți să dai energie la un preț, iar în partea asta să fie prețul mai mic. Asta este problema care o avem astăzi. Eu îmi fac mari griji. Am fost la București, săptămâna trecută la

o întâlnire cu cei din Guvern care se ocupă cu această treabă și vreau să vă spun, după mirosul meu de acolo, că se dorește următoarea chestie: să nu se mai dea subvenții, ci să se dea ajutoare de căldură la cei nevoiași. Sigur o săfacem un hectar de hârtii de documente, dar părerea mea că lucrul este cam același. Noi până nu luăm lucrurile în mână ca lumea nu rezolvăm nimic. Eu sunt pentru acest punct, cu toate că știu că o să mai revenim asupra lui, pentru că în mod sigur vom avea de lucru. Ne-am bătut joc de încălzirea orașelor din România. Poți să-ți pui centrală termică, asta este prioritară, că avea unul firmă de vândut centrale termice și uite așa am ajuns unde am ajuns. Trebuie ajutor. Una din marile probleme ale noastre este problema costului încălzirii domnilor. Trebuie să ne rezolvăm instalațiile. Nu avem ce face. Este cineva de la Apaterm aici? Nu este. Când am umblat prin pământ să schimbăm conductele ce am văzut acolo, îți pui mâinile în cap. Noi suntem un oraș de care nu s-a preocupat nimeni în decursul timpului. Rețele, conducte de transport pe sub pământ de 40 de ani când durata de viață la conducta aia de oțel este de maxim 25 de ani. Dar trebuie să găsim soluții, să insistăm în continuu pe treaba asta.

Dl. Popa Florin - Vreau să fiu punctual la întrebarea pe care a pus-o dl. consilier. În cursul anului 2009 s-au debranșat de la sistemul centralizat de încălzire 435 de clienți, de consumatori. În schimb, 474 au cerut rebranșarea la sistemul centralizat de termoficare. Alăturând cele două cifre se vede că numărul celor care au cerut este puțin mai mic decât numărul celor care s-au debranșat.

Dl. președinte - Dacă mai sunt discuții laacest punct? Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

- 19 voturi pentru - au ieșit din sală domnii consilieri: Cristea Mircea Răzvan, Ciumacenco Nicușor și Radu Gheorghe.

Punctul nr.11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția unui autocar pentru Teatrul Dramatic “Fani Tardini”.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Dl. consilier Gasparotti Florin - Eu sunt un iubitor al actului cultural, dar ținând cont de aceste momente grele care sunt și în orașul nostru, ca și la nivelul țării, în materialul prezentat de dumneavoastră -ceva mai devreme am greșit, îmi cer scuze, am spus, contribuția noastră este de 50 de mii de euro. Nu este de 50 de mii de euro, este vorba de 110 mii de euro pentru că, spuneți dumneavoastră în material, ratele lunare vor fi plătite din venitul propriu al Teatrului Dramatic. Dar aceste venituri sunt de fapt tot de la Consiliul Local. Așa că dacă dumneavoastră - pomeneam ceva mai devreme de pensionari, de copii,

22 de cei care nu mai au serviciu - credeți că este momentul ca să se dea 110 mii de euro pentru un autocar care este Euro III, consumă foarte mult combustibil și care nici nu poate părăsi țara?

Dl. președinte - Eu vreau să vă spun două cuvinte legate de această problemă. Nu au nici o vină cei de la Teatrul Dramatic, că au împrumutat autocarul care l-au avut bun și a luat foc în Franța. Și este păcat ca Teatrul Dramatic din Galați să nu poată să facă deplasări, să-și desfășoare activitatea.

Dl. consilier Gasparotti Florin - Acum 6 luni am fost unul din susținători. Acum o lună, de asemenea, am susținut cumpărarea acestui autocar, dar vedeți ce se întâmplă din zi în zi. Dacă credeți că în acest moment, în care nu s-au dat 5000 de euro pentru copii, puteți da 110 mii pentru un autocar?

Dl. președinte - Eu zic să nu comparăm una cu alta că nu suferă comparația.

Dl. consilier Gasparotti Florin - Gândiți-vă la salariile din Primărie și la câtă nevoie de bani este în acest moment.

Dl. consilier Alin Mihai - Punctul de mai devreme cred că va reintra pe ordinea de zi, după ce vom face o analiză la comisia de buget-finanțe a fundațiilor. În mod cert va reintra. Iar cât privește achiziția acestui autocar, eu consider că este necesar pentru desfășurarea activității teatrului și este și dl. director de față, care poate să susțină importanța acestei achiziții.

Dl. consilier Gasparotti Florin - Dacă mai îmi permiteți o completare. În cazul în care se mai dorește să se treacă la vot, propun un amendament - în acești bani, să se achiziționeze cel puțin un autocar nou.

Dl. președinte - Unul nou? Am discutat în comisia de buget finanțe. Nu sunt bani pentru unul nou.

Dl. director Vlad Vasiliu - Dacă îmi permiteți. Noi am facut mai multe căutări, am mers pe ce este mai ieftin și mai bun pentru instituția noastră. Nu este vorba de un autocar vechi. Propunerea care este, pe lângă alte propuneri, este vorba de un autocar care nu are consumați decât 1000 de km. Noi nu ținem la acest autocar. Nu este afacerea lui Vlad Vasiliu sau a altcuiva. Vrem un autocar care să satisfacă nevoile instituției noastre, dar și a celorlalte instituții de cultură din Galați.

25 mii de euro sunt banii pe asigurare, acești bani se întind pe 3 ani de zile. Nu este vorba de un an, nu scoatem banii acum, iar al treilea lucru, în comisia aceea de licitatie, vom căuta autocarul cel mai bun, dar în parametrii pe care îi acceptați dumneavoastră.

Dl. președinte - Nu sunt bani pentru un autocar nou.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Stimați colegi. Avem o responsabilitate cu acest autocar. Anul trecut, știți că noi suntem înfrățiți cu Pessac de lângă Bordeaux. Dumnealor au o manifestare importantă acolo, am fost invitați. Pentru că aveam mari probleme cu bugetul anul trecut, nu am onorat invitația și nu aveam în plan să onorăm respectiva invitație. Dar am constatat că au fost scrisori la nivel de primari, la nivel de comunicare între Bordeaux și Consiliul Județului Galați și am fost rugați să onorăm această invitație. Și atunci, dl. președinte Chebac a dat dovadă de bunăvoință și a permis unei echipe de dansuri și cu taraf de la Centrul Cultural Dunărea de Jos să meargă acolo. Nu exista mijloc de transport. Nu ne permiteam să trimitem cu trenul sau cu avionul. Și le-am impus celor de Teatrul Muzical să ne dea autocarul, iar acesta a ars. Nu au nici o vină. Nu putem să-i lăsăm fără autocar. Nu poate să meargă la nici un festival, decât cu foarte mare greutate. Nu poate să onoreze nici o invitație. Atâtea discuții pentru un autocar la o instituție care are nevoie de el. Dacă trebuie să modificăm parametrii, îi modificăm, dar nu putem prelungi la nesfârșit.

Dl. consilier Oancea Constantin - Domnule președinte, stimați colegi, ce vroiam să vă spun, de fapt, a spus dl. director. Erau câteva elemente pe care am considerat că dl. Gasparotti, colegul nostru, nu le știa. Era vorba de acea primă de asigurare pe care a primit-o Primăria, pentru autobuzul care a ars, pentru că a fost asigurat. Deci, banii au venit, 25 de mii de euro înseamnă aproape 1 miliard, iar Primăria dă 1 miliard 180 lei în primă fază. Nu înseamnă decât 180 de milioane. Asta era ideea.

Dl. președinte - Și eu susțin să fim de acord.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Cred că este o sumă foarte mică. Teatrul Dramatic are nevoie de autocar, pentru că nu-și mai poate îndeplini activitatea. Aș fi dorit un autocar nou și aș fi susținut la fel de puternic achiziționarea unui autocar nou, dar dacă bugetul nu permite, trebuie să ne mulțumim cu ce este.

Dl. președinte - Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma redactată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 1 abținere - dl. consilier Gasparotti Florin.

 • - 21 voturi pentru.

Punctul nr.12 - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.180/2009 referitoare la acceptul trecerii unei părți din imobilul situat în Galați, str.Basarabiei nr.5-7, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale în proprietaea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 22 voturi pentru.

Punctul nr. 13 - Proiecte de hotărâri privind proiecte de hotărâri privind aprobarea unor PUD-uri și PUZ-uri.

 • 1. Universitatea “Danubius” Galați - UTR 48, B-dul Dunărea nr.1A - PUZ-Cămin studențesc “Danubius”.

 • 2. Popa Georgeta și Popa Florin - UTR 28, str.Arcașilor nr.1, T39, P19, LOT1/1/2-2 - PUD-Locuință.

 • 3. Hodorog Daniela - UTR 9, str.Melchisedec Ștefănescu nr.84 -PUD-Extindere, supraetajare și reamenajare.

 • 4. Ierima Augustin - UTR 28, str.Arcașilor, T39, P1, LOT 1/1 -PUD-Locuință.

 • 5. Antohi Anton - UTR 28, str.Arcașilor, T39, P11 - PUD-Locuință tip duplex.

 • 6. Marin Maricel - UTR 28, str.Traian Nord, Zona Metro, T43, P2 -PUD-Locuință.

 • 7. Șerban Marian Remus și Șerban Valerica - UTR 28, str.Arcașilor nr.15A, T39, P5, LOT 2 - PUD-Locuință.

 • 8. Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră - UTR 15, str.Portului nr.52 - PUD-Sediu de sector al Poliției de Frontieră.

Doriți să aprobăm în bloc aceste PUD-uri? S-a aprobat votarea PUD-urilor în bloc.

Dacă sunt discuții pe marginea acestor PUD-uri? Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 22 voturi pentru.

Punctul nr.14 - Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi.

Prima stradă este o propunere a d-lui consilier Ilie Zanfir -atribuirea denumirii de “Aleea Aurel Manolache”, arterei de circulație identificată între str.Arcașilor la est și vecinătatea cu Unitatea Militară 1247 la vest.

Dacă sunt discuții referitoare la acest proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 21 voturi pentru - a ieșit din sală dl. consilier Manoliu Mihai.

Punctul nr.15 - Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.234/2006 referitoare la atribuirea denumirii străzii Dănăilă Negoiță.

Următoarea hotărâre se referă la atribuirea denumirii de “Dănăilă Negoiță”, arterei de circulație identificată între Aleea Meteo și str. Arcașilor, conform planului de situație care face parte din acest proiect.

Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 22 voturi pentru - a revenit în sală dl. consilier Manoliu Mihai.

Punctul nr.16 - Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi.

Atribuirea denumirii următoarelor străzi: Aleea Ceferiștilor 1, Aleea Ceferiștilor 2, Aleea Ceferiștilor 3.

Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 22 voturi pentru.

Punctul nr.19 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

S-a terminat mandatul meu pentru cele trei ședințe și v-aș ruga, pentru următoarele 3 ședințe, să faceți propuneri pentru un nou președinte de ședință.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Domnule președinte, fac imediat propunerea. Domnule președinte, îmi cer încă o dată scuze pentru intervenția care am avut-o. Când am spus de trezit din somn nu m-am referit nici la dumneavoastră, nici la dl. Primar, dar vreau să fiu clar înțeles, am avut senzația că m-ați certat că dau puțin ritm ședinței. Știți foarte bine că întotdeauna v-am tratat cu cel mai mare respect și cu prietenie de fiecare dată când am avut ocazia. Și vă rog să-mi acceptați scuzele încă o dată.

Dl. președinte - Eu sunt un tip care nu ține ranchiună domnule Cristea. Mă știți, mă cunoașteți, dar nu m-am simțit bine.

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Îl propun ca președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe pe dl. consilier Mihai Manoliu.

Dl. președinte - Dl. viceprimar Cristea a propus pe dl. consilier Mihai Manoliu, ca președinte de ședință. Dacă sunteți de acord? Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

 • - 21 voturi pentru - a ieșit din sală dl. consilier Ilie Zanfir.

Trecem mai departe la punctul: Interpelări, intervenții, cereri.

Dacă sunt discuții la acest punct?

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Stimați colegi, pentru că duminică sunt alegeri la Partidul Național Liberal, îi urez domnului Mircea Cristea succes și să iasă dl. Manoliu, nu?

Dl. viceprimar Cristea Mircea Răzvan - Mulțumesc domnului Picu, dar eu nu candidez la municipiu.

Dl. președinte - Eu vreau să fac o intervenție. Aș ruga, cei care sunt, în special cei care într-adevăr iubesc sportul, am avut ocazia și am fost invitat la petrecerea de sfârșit de campionat de la echipa Oțelul. Acolo am întâlnit și un susținător din punct de vedere financiar a echipei Politehnica Galați. Am avut o discuție referitoare la Stadionul Portul Roșu. Care sunt mai în vârstă din Galați, sau chiar mai tineri, poate au auzit ce a însemnat pentru municipiul Galati stadionul Portul Roșu. Este într-o stare de degradare totală. Finanțatorul cu care am discutat la Politehnica a spus că este dispus să dea 6 miliarde de lei să vină și să ajute ca să refacem acest stadion.

Dl. consilier Roman Apostol Picu - Referitor la acest stadion, într-adevăr, în zona tabelei de marcaj sunt 600 de m revendicați. Acest stadion aparține, după unii autori, Universității Dunărea de Jos, dar nu prea au actele în regulă nici dumnealor. Ce știu, este că există un studiu de fezabilitate și un proiect privind asocierea cu Consiliul Județului Galați. Era pe punctul de a demara lucrarea și repararea acestui stadion care este emblematic pentru Galați. Și vă mulțumesc domnule președinte că ați ridicat această problemă, pentru că acest stadion Portul Roșu, legat cu str. Bolintineanu, legat cu Parcul din Rizer și cu Palatul Episcopal și Grădina Publică ar reprezenta un centru extraordinar de frumos pentru Galați. Iar un contract de asociere între Consiliul local și Consiliul județean, să facem această triadă, eu cred că este un lucru benefic pentru municipalitate. Cu atât mai mult cu cât este zonă studențească. Orice concert îl putem duce acolo, studenții pot veni să participe la aceste concerte. Că ne plângem tot timpul când facem concerte, ba pe faleză, ba în față la Hotel Dunărea; deci sunt anumite activități pe care le putem duce acolo. Este un alt punct de atracție al Galațiului.

Dl. consilier Trif Nicolae Viorel - Anul trecut, într-o sedință a Consiliului Local am adresat o solicitare executivului să înființeze o comisie de analiză a străzii Mihai Bravu, actuală Pătâlnea. Era o solicitare referitoare la circulația tramvaielor în acea zonă, care este zonă de patrimoniu cultural. Și acea solicitare a rămas fără ecou din partea executivului, motiv pentru care, din partea grupului PDL, îmi

27 permit să propun un proiect de hotărâre și sper să existe voința politică la nivelul tuturor grupurilor și comisiilor, să ajungă în ședința următoare a Consiliului Local. De curând am observat că există în acest sens și câteva prevederi într-o cercetare sociologică pentru actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Galați efectuat în vederea realizării Planului de Urbanism General și la acel studiu sunt câteva aspecte subliniate în urma sondajului. Chiar la un moment dat cetățenii s-au pronunțat referitor la strada Mihai Bravu, întrucât sunt factori de distrugere a zonei, să se scoată tramvaiul din acea zonă a orașului și să se redea circulației pietonale așa cum a fost înainte de anii 1980. Până la urmă și aceste aspecte pe care le-am precizat eu încă de anul trecut, au fost subliniate de cetățeni și în cadrul acestui sondaj sociologic și drept urmare, o să propun un proiect de hotărâre și sper să fie dezbătut în ședința următoare a Consiliului Local.

Dl. viceprimar Ciumacenco Nicușor - Domnule primar, eu vreau să fac la dumneavoastră un apel. S-a stabilit ca joi, înainte de ședința Consiliului Local, șefii de grup împreună cu dumneavoastră să ne întânim să discutăm problemele de pe ordinea de zi. Nu cred că mai trebuie să ținem aceste ședințe, pentru că sunt inutile, venim discutăm, pierdem timpul vreo 2 ore, timp în care ar trebui rezolvate ale cazuri și, nu știu din ce motive, tot ceea ce stabilim de comun acord cu toate partidele politice privind ordinea de zi, venim în ședința Consiliului Local și fiecare începe să spună cu totul altceva. Trag concluzia că, ori este o treabă tendențioasă care vine să facă campanie electorală, sau nu știu ce vor să facă, din motivul acesta, ori dacă nu, cei care sunt șefi la grup la partide nu sunt recunoscuți ca șefi de grup. Nu mai înțeleg nimic. Dacă la noi se stabilește o problemă, că ne convine, că nu ne convine, dar ne-au produs nouă, ca și partid, o imagine proastă. Dar dacă tot suntem disciplinați și facem acest lucru, mi se pare de bun simț și colegii de la celealte partide să ne respectăm, pentru că venim aici și dăm senzația la presă că suntem dușmani, că ne certăm, că vai Doamne, nu reușim să cădem de acord pe subiectele pe care le discutăm, când știm cu toții foarte bine că lucrurile nu stau așa.

Dl. consilier Rainea Nicolae - Aș vrea să revin la baza sportivă care se preconizează să o aducă în stare de funcționare. Vreau să știți că, acum vreo 35-40 de ani, eu am debutat la Galați ca arbitru și am arbitrat chiar pe acest stadion, care era la timpul acela o bijuterie. Vreau să mai știți că dacă îi întrebăm pe “proprietarii” care spun că este terenul lor, nu au actele corespunzătoare ca să fie proprietari. Acest stadion a fost dat Universității în folosință, ca studenții să se antreneze acolo, că era aproape de ei. Partidul Comunist Român a făcut acest stadion și l-a dat în folosință acestora. Să rămână la Universitate, dar

să-l facă Universitatea. Preferă de 40 de ani să-l aducă în cea mai penibilă situație, mă mir cum mai rezistă stadionul acela, în loc să dăm voie unui om care vrea să facă ceva, colectivitate, acolo s-ar antrena și studenții în continuare, dar am face o bază sportivă. Aceea nu mai este bună nici pentru juniorii de categoria C, nici măcar A și B.

Dl. consilier Avram Răzvan Corneliu - Domnule Primar, aș vrea să fac apel ca să se țină ședința de joi dimineața, pentru că azi a durat o ședință cu 15 puncte pe ordinea de zi 2 ore, dacă o să lipsescă ședința respectivă, la cele cu 60 de puncte cât va dura? Deja nu mai este lumea în sală acum.

Dl. președinte - Dar cine este vinovat? Exact cum a spus dl. viceprimar Ciumacenco.

Dacă mai sunt alte probleme? Dacă nu, închei ședința și vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Podlați Lucian

SECRETAR Costache Nicolae

ÎNTOCMIT

Ioana Morîndău