Hotărârea nr. 98/2010

Vanzarea terenului in suprafata de 21,30 mp, reprezentand cota indiviza de 0,009% din terenul aferent imobilului situat in str. Rosiori, nr. 10, Bl. D1, sc. 3, parter, ap. 41, doamnei CHITU MARINA, care il detine in folosinta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.98 din 29 04 2010

privind vânzarea terenului în suprafață de 21,30 mp, reprezentând cota indiviză de 0,009 % din terenul aferent imobilului situat în str. Roșiori, nr. 10, Bl. D1, sc.3, parter, ap. 41, doamnei CHIȚU MARINA, care îl deține în folosință.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:92/16 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.28 434/8 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 436/8 03 2010, al Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia nr.98/1990 a Primăriei municipiului Galați;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile HCL nr.121/26 03 2009 privind aprobarea regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 21,30 mp, reprezentând cota indiviză de 0,009 % din terenul aferent imobilului situat în str. Roșiori, nr. 10, Bl. D1, sc.3, parter, ap. 41, doamnei CHIȚU MARINA, care îl deține în folosință.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 66,009 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore