Hotărârea nr. 94/2010

Vanzarea, in exclusivitate, a terenului in suprafata de 77,45 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galati, liber de constructii, cu destinatia de curte-gradina aferent imobilului din str. Salistei nr. 15, doamnei PAPURA PAUNA, care il detine in inchiriere

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.94 din 29 04 2010

privind vânzarea, în exclusivitate, a terenului în suprafață de 77,45 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str. Săliștei, nr. 15, doamnei PAPURĂ PĂUNA, care îl deține în închiriere.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:88/16 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.28 454/8 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 456/8 03 2010, al Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Decizia nr.1274/27.05.1963 a Sfatului Popular Galați ;

Având în vedere Raportul de evaluare al terenului;

Având în vedere prevederile HCL nr.121/26 03 2009 privind aprobarea regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea, în exclusivitate, a terenului în suprafață de 77,45 mp, intravilan, proprietatea municipiului Galați, liber de construcții, cu destinația de curte-grădină aferent imobilului din str. Săliștei, nr. 15, doamnei PAPURĂ PĂUNA, care îl deține în închiriere.

Art.2 - Prețul de vânzare este de 103,292 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

Art.3 - Consiliul Local își însușește Raportul de evaluare a terenului prevăzut la art.1.

Art.4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore