Hotărârea nr. 93/2010

Modificarea si completarea art. 215 din Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Galati, prevazut in anexa 1 din HCL nr. 310/13.05.2008

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.93

din 29 04 2010

privind: modificarea si completarea art.215 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Galați, prevăzut în anexa 1 din HCL nr. 310/13 05 2008

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:87/16 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 062/9 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 064/9 03 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere că au fost respectate prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată, conform adresei nr.11 460/2 02 2010;

Având în vedere prevederile art.215 din REGULAMENTUL-CADRU al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Ordinul 88/2007, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA;

Având în vedere prevederile SR nr.1846-2/C91;

Având în vedere prevederile art.30, alin.6 din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea si completarea art.215 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Galați, prevăzut în anexa 1 din HCL nr. 310/13 05 2008, care va avea următorul cuprins:

“Art.215

  • (1) Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua de canalizare se determina prin inmultirea cantitatii specifice de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru fiecare luna a anului anterior, cu suprafetele totale ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator si cu coeficientii de scurgere recomandati de SR 1846-2/2007.

  • (2) Facturarea apei meteorice se va realiza lunar, utilizand media anuală a cantităților de precipitații a anului anterior, transmise de A.N.M. Centrul Meteorologic Galați, urmand ca regularizarea sa se realizeze in anul urmator, in functie de cantitatea specifica comunicata pentru anul in curs.

  • (3) In cadrul contractelor de furnizare se vor putea utiliza formule de calcul analitic, aplicabile fiecarui utilizator, sau norme specifice locale, pe categorii de utilizatori, determinate tot analitic, pe baza prevederilor alineatului (1). Indiferent de varianta aleasa, in documentele mentionate se va evidentia formula de determinare folosita.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore