Hotărârea nr. 90/2010

Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii ofertantilor desemnati castigatori

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.90

din 20 04 2010

privind: atribuirea contractelor de delegare a gestiunii ofertanților desemnați câștigători

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:110/20 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 20 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.46 162/19 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.46 164/19 04 2010, al Direcției Tehnice;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Raportului de evaluare nr.45 816/19 04 2010;

Având în vedere prevederile art.34 din Ordinul nr.263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, emis de AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea contractelor de delegare a gestiunii ofertanților desemnați câștigători:

 • - Lotul 1 / traseul 63 - S.C. Comsamo SRL

 • - Lotul 2 / traseul 60 - S.C. Transcris SRL

 • - Lotul 3 / traseul 68 - S.C. Andry SRL

 • - Lotul 4 / traseul 76 - S.C. Bădilaș Com SNC

 • - Lotul 5 / traseul 79 - S.C. ACJ Globe Tour SRL

 • - Lotul 6 / traseul 62 - S.C. Relajcar SRL

 • - Lotul 7 / traseul 77 - S.C. Comsamo SRL

 • - Lotul 8 / traseul 84 - S.C. ACJ Globe Tour SRL

 • - Lotul 9 / traseul 64 - S.C. Relajcar SRL

 • - Lotul 10 / traseul 61 - S.C. Transdan SRL

 • - Lotul 11 / traseul 75 - S.C. Sogitour SRL.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

RAPORT DE EVALUARE nr. 45.816/19.04.2010

privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în regim regulat în municipiul Galați

Comisia de evaluare a fost numită prin HCL nr. 515 din 29.10.2009, Dispozițiile Primarului

municipiului Galați nr.

11.919/23.12.2009 și nr. 3.017/12.04.2010 cu următoarea componență:

Popa Florin

-președinte

Crivăț Liliana

-secretar

Roman Apostol Picu

-membru

Bogatu Hristache

-membru

Apetrăchioaie Daniel

-membru

Oancea Marcel

-membru

Roman Mirela

-membru

Nedelcu Mihail

-membru

Mirică-Bobiț Adrian

-membru

Cap. I. Principalele date legate de pregătirea licitației

Licitația publică deschisă a fost organizată și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, respectându-se HCL nr. 521/29.10.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați, HCL nr. 517/29.10.2009 privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați și a contractelor cadru de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza municipiului Galați, HCL nr. 516/29.10.2009 privind aprobarea criteriilor de evaluare în vederea licitației serviciului public de transport persoane în regim regulat.

Anunțul licitației a fost publicat în presă - Viața Liberă, România Liberă și Monitorul Oficial al României - Partea a Vl-a din data de 05.03.2010. De asemenea, anunțul licitației împreună cu documentația de atribuire și clarificările au fost postate pe site-ul Primăriei mun. Galați - www.primariagalati.ro.

Documentația de atribuire a fost aprobată de Consiliul Local Galați, ofertele urmând a fi depuse pe loturi, fiecare lot reprezentând un traseu, după cum urmează:

 • 1. Traseul nr. 63 : Billa 1 - Str. Oțelarilor - Brăilei - Centură - Oltului - Prel. Brăilei - Ghe. Asachi - A. Saligny - Siderurgiștilor - 1 Dec. 1918 - T. Vuia - H. Coandă - G. Coșbuc -Ștefan cel Mare - Cimitir Israclit (și retur) - 30 microbuze

 • 2. Traseul nr. 60 : Billa 1 - Str. Oțelarilor - Brăilei - Dunărea - Oțelarilor - Stadionului - Brăilei - Reg. 11 Șiret - Brăilei - Domnească - Parc CFR (și retur pe Str. Gării - Bălcescu) - 25 microbuze

 • 3. Traseul nr. 68 : ADP - Str. H. Coandă - T. Vuia - 1 Dec. 1918 - A. Vlaicu - Alba Iulia — Nae Leonard - Ghe. Doja - G. Coșbuc Brăilei - Navelor - Portului - INTFOR (și retur pe Str. Domnească - Mavramol - Bălcescu) - 15 microbuze

 • 4. Traseul nr. 76 : ADP - Str. H. Coandă - T. Vuia - 1 Dec. 1918 - Siderurgiștilor - Brăilei -Domnească - Prundului - Traian - Al. Măcelaru - G. Coșbuc - ADP - 15 microbuze

 • 5. Traseul nr. 79 : ADP - Str. G. Coșbuc - Al. Măcelaru - Traian - Prundului - Domnească — Gării -N. Bălcescu - Brăilei - Siderurgiștilor - 1 Dec. 1918 - T. Vuia - H. Coandă - ADP - 15 microbuze

 • 6. Traseul nr. 62 : Dimitrie Cantemir - Danubius - Str. Galați - Oțelarilor - Stadionului -Brăilei - Prelungirea Traian - Piața Centrală (și retur pe Str. Sf. Spiridon) - 15 microbuze

 • 7. Traseul nr. 77 : ADP — Str. H. Coandă - T. Vuia - 1 Dec. 1918 - Siderurgiștilor - Brăilei -Prel. Traian - Piața Centrală (și retur pe Str. Sf. Spiridon) - 15 microbuze

 • 8. Traseul nr. 84 : Dimitrie Cantemir - Danubius - Str.Galați - Oțelarilor - Stadionului -Brăilei - Siderurgiștilor - 1 Dec. 1918 - T. Vuia - H. Coandă - Coșbuc - Ștefan cel Mare -Cimitir Israelit (și retur) - 10 microbuze

 • 9. Traseul nr. 64 : Billa 1 - Str. Oțelarilor - Brăilei - Dunărea - Oțelarilor - Stadionului -Brăilei - Domnească - Gării - Gara CFR (și retur pe Str. Gării - Bălcescu) - 10 microbuze

 • 10. Traseul nr. 61 : Billa 1 - Str. Oțelarilor - Brăilei - Dunărea - Oțelarilor - Stadionului - Brăilei - Navelor - Portului - INTFOR (și retur pe Str. Domnească - Mavramol - Bălcescu) - 10 microbuze

 • 11. Traseul nr. 75 : Billa 2 - Str. Milcov - Petrinni -1. Femic - Centură - T. Vuia - 1 Dec. 1918 — Siderurgiștilor - Brăilei — Gării - Gara CFR (și retur pe Str. Gării - Bălcescu) - 10 microbuze

Cap. II. Modul de organizare si derulare a licitației

Până la data limită de depunere a ofertelor, 12.04.2010 ora 9, specificată în documentația de atribuire s-au depus următoarele oferte:

 • 1. SC BĂDILAȘ COM SNC GALAȚI

 • 2. SC ANDRY SRL GALAȚI

 • 3. SC RELAJCAR SRL GALAȚI

 • 4. SC SOGITOUR SRL GALAȚI

 • 5. SC ACJ GLOBE TOUR SRL GALAȚI

 • 6. SC TRANSDAN SRL GALAȚI

 • 7. SC TRANSCRIS SRL GALAȚI

 • 8. SC COMSAMO SRL GALAȚI

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul din str. Iancu Fotea nr. 20 - Casa Căsătoriilor, în ziua de 12.04.2010, ora 11, în prezența membrilor comisiei de evaluare și a reprezentanților împuterniciți ai ofertanților.

Cap. III. Analiza și verificarea documentelor de eligibilitate și de atestare a îndeplinirii condițiilor tehnice

înaintea deschiderii documentelor depuse de ofertanți s-a constatat integritatea plicurilor, după care s-a procedat la deschiderea plicurilor exterioare care conțin documentele de eligibilitate.

în continuare comisia de evaluare a verificat corespondența documentelor prezentate de ofertanți, cu cerințele solicitate de autoritatea publică prin documentația de atribuire, a consemnat existența documentelor de eligibilitate și a întocmit procesul verbal nr. 507.104/12.04.2010, semnat de membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertanților. Potrivit acestui proces verbal cei 8(opt) ofertanți sunt declarați eligibili, urmând ca membrii comisiei să procedeze la deschiderea plicurilor interioare corespunzătoare loturilor, respectiv evaluarea ofertelor.

Datorită numărului mare de oferte pentru fiecare lot, comisia de evaluare a procedat la deschiderea plicurilor interioare în două etape, pe parcursul a două zile, respectiv în datele de 12.04.2010 și 13.04.2010, și a fost încheiat procesul-verbal intermediar nr. 507.105/12.04.2010 și procesul-verbal nr. 507.109/13.04.2010. Ofertele depuse au fost următoarele:

 • I. Lot 1 - traseu 63 - SC RELAJCAR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • II. Lot 2 - traseu 60 - SC RELAJCAR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • III. Lot 3 - traseu 68 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • IV. Lot 4 - traseu 76 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • V. Lot 5 - traseu 79 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • VI. Lot 6 - traseu 62 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • VII. Lot 7- traseu 77 -SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • VIII. Lot 8- traseu 84 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSDAN SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • IX. Lot 9 - traseu 64 -SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSDAN SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • X. Lot 10 -traseu 61 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSDAN SRL

SC TRANSCRIS SRL

SC COMSAMO SRL

 • XI. Lot 11 - traseu 75 - SC BĂDILAȘ COM SNC

SC ANDRY SRL

SC RELAJCAR SRL

SC SOGITOUR SRL

SC ACJ GLOBE TOUR SRL

SC TRANSDAN SRL

SC TRANSCRIS SRL SC COMSAMO SRL

Comisia de evaluare a solicitat o serie de clarificări la care a primit și răspunsuri după cum urmează:

-SC SOGITOUR SRL - copii certificate de clasificare pentru autovehiculul nr. B-17-HPH pentru loturile: lot 3/traseu 68, lot 4/traseu 76, lot 5/traseu 79, lot 6/traseu 62, lot 7/traseu 77, lot 10/traseu 61, lot 11/traseu 75 solicitate cu adresa nr. 507.106/13.04.2010, răspunsul a fost concludent și în termen având nr. 507.110/13.04.2010;

-SC COMSAMO SRL - copii certificate de clasificare pentru autovehiculul nr. B-19-KPD pentru loturile: lot 4/traseu 76 și lot 11/traseu 75 solicitate cu adresa nr. 507.107/13.04.2010, răspunsul a fost concludent și în termen având nr. 507.111/13.04.2010;

-SC TRANSDAN SRL - dovada vechimii efectuării transportului public de persoane în municipiul Galați pentru perioada 02.07.2003 - 08.05.2005 pentru loturile la care a prezentat oferte: lot 8/traseu 84, lot 9/traseu 64, lot 10/traseu 61, lot 11/traseu 75 solicitată cu adresa nr. 507.108/13.04.2010, răspuns în termen cu nr. 507.112/13.04.2010. Potrivit acestuia SC TRANSDAN SRL nu a putut face dovada vechimii pentru perioada solicitată.

Ofertele depuse de către SC ANDRY SRL pentru loturile - lot 8/traseu 84, lot 9/traseu 64, lot 10/traseu 61, lot 11/traseu 75 nu au respectat cerințele caietului de sarcini, cuprinzând 15 microbuze în loc de 10. în aceste condiții comisia de evaluare a hotărât, în unanimitate de voturi, respingerea ofertelor pentru cele patru loturi.

De asemenea , comisia de evaluare a procedat la verificarea microbuzelor propuse pe cele 11 trasee licitate astfel încât să nu desfășoare activități de transport public de persoane în județul Galați.

Analizând în detaliu ofertele depuse și răspunsurile la clarificări, prin introducerea datelor în calculator, au fost stabilite punctajele rezultate pe fiecare lot și a fost întocmit procesul- verbal intermediar nr. 507.114/13.04.2010 în anexele căruia se regăsesc clasamentele corespunzătoare fiecărui lot (traseu).

In cadrul procesului de evaluare, comisia de evaluare a hotărât solicitarea opțiunilor privind loturile pe care ofertantul le poate asigura din punct de vedere tehnic. Clasamentul este următorul:

Lot 1 - traseu 63 -

l.SC COMSAMO SRL

 • 2. SC TRANSCRIS SRL

 • 3. SC ACJ GLOGE TOUR SRL

 • 4. SC RELAJCAR SRL

1.341 puncte

1.337 puncte

1.337 puncte

1.330 puncte

Lot 2 - traseu 60-

1. SC COMSAMO SRL

1.126 puncte

2. SC TRANSCRIS SRL

1.122 puncte

3. SC ACJ GLOGE TOUR SRL

1.122 puncte

4. SC RELAJCAR SRL

1.115 puncte

Lot 3 - traseu 68-

l.SC BĂDILAȘ COM SNC

694 puncte

2. SC ANDRY SRL

690 puncte

3. SC ACJ GLOGE TOUR SRL

690 puncte

4. SC TRANSCRIS SRL

690 puncte

5. SC COMSAMO SRL

686 puncte

6. SC SOGITOUR SRL

685 puncte

7. SC RELAJCAR SRL

685 puncte

Lot 4 - traseu 76

1. SC BĂDILAȘ COM SNC

694 puncte

2. SC TRANSCRIS SRL

692 puncte

3. SC ANDRY SRL

690 puncte

4. SC ACJ GLOGE TOUR SRL

690 puncte

5. SC COMSAMO SRL

690 puncte

6. SC SOGITOUR SRL

685 puncte

7. SC RELAJCAR SRL

685 puncte

Lot 5 - traseu 79

l.SC BĂDILAȘ COM SNC

694 puncte

2. SC ACJ GLOBE TOUR SRL

692 puncte

3. SC COMSAMO SRL

692 puncte

4. SC TRANSCRIS SRL

692 puncte

5. SC ANDRY SRL

690 puncte

6. SC SOGITOUR SRL

685 puncte

7. SC RELAJCAR SRL

685 puncte

Lot 6 - traseu 62

l.SC BĂDILAȘ COM SNC

694 puncte

2. SC ANDRY SRL

690 puncte

Lot 7 - traseu 77


Lot 8 - traseu 84


Lot 9 - traseu 64

Lot 10 - traseu 61

Lot 11 - traseu 75

3. SC ACJ GLOBE TOUR SRL

690 puncte

4. SC TRANSCRIS SRL

690 puncte

5. SC COMSAMO SRL

686 puncte

6. SC SOGITOUR SRL

685 puncte

7. SC RELAJCAR SRL

685 puncte

l.SC BĂDILAȘ COM SNC

694 puncte

2. SC TRANSCRIS SRL

692 puncte

3. SC ANDRY SRL

690 puncte

4. SC ACJ GLOGE TOUR SRL

690 puncte

5. SC COMSAMO SRL

686 puncte

6. SC SOGITOUR SRL

685 puncte

7. SC RELAJCAR SRL

685 puncte

1. SC BĂDILAȘ COM SNC

479 puncte

2. SC COMSAMO SRL

477 puncte

3. SC TRANSCRIS SRL

477 puncte

4. SC ACJ GLOGE TOUR SRL

475 puncte

5. SC SOGITOUR SRL

470 puncte

6. SC RELAJCAR SRL

470 puncte

7. SC TRANSDAN SRL

467 puncte

1. SC ACJ GLOBE TOUR SRL

475 puncte

2. SC TRANSCRIS SRL

475 puncte

3. SC COMSAMO SRL

471 puncte

4. SC SOGITOUR SRL

470 puncte

5. SC RELAJCAR SRL

470 puncte

6. SC TRANSDAN SRL

467 puncte

7. SC BĂDILAȘ COM SNC

399 puncte

1. SC BĂDILAȘ COM SNC

479 puncte

2. SC ACJ GLOBE TOUR SRL

475 puncte

3. SC TRANSCRIS SRL

475 puncte

4. SC COMSAMO SRL

471 puncte

5. SC SOGITOUR SRL

470 puncte

6. SC RELAJCAR SRL

470 puncte

7. SC TRANSDAN SRL

467 puncte

1. SC BĂDILAȘ COM SNC

479 puncte

2. SC TRANSCRIS SRL

477 puncte

3. SC ACJ GLOBE TOUR SRL

475 puncte

4. SC COMSAMO SRL

475 puncte

5. SC SOGITOUR SRL

470 puncte

6. SC RELAJCAR SRL

470 puncte

7. SC TRANSDAN SRL

467 puncte


Opțiunile privind loturile/traseele au fost prezentate astfel:


Pentru lotul 1/traseul 63 cu adresa nr. 507.116/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC COMSAMO SRL , răspuns nr. 507.117/13.04.2010 -acceptă;


Pentru lotul 2/traseul 60 cu adresa nr. 507.118/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC TRANSCRIS SRL, răspuns nr. 507.118/13.04.2010 -acceptă;

SC COMSAMO SRL, calificat pe locul 1 la lotul 1/traseul 63 are aceleași microbuze și pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru lotul 1/traseul 63, a fost exclus la lotul 2/traseul 60.

Pentru lotul 3/traseul 68 cu adresa nr. 507.120/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC BĂDILAȘ COM SNC, răspuns nr. 507.121/13.04.2010 -renunță;

Pentru lotul 3/traseul 68 cu adresa nr. 507.122/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC ANDRY SRL, răspuns nr. 507.123/13.04.2010 -acceptă;

Pentru lotul 4/traseul 76 cu adresa nr. 507.124/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC BĂDILAȘ COM SNC, răspuns nr. 507.125/13.04.2010 - acceptă;

Pentru lotul 5/traseul 79 cu adresa nr. 507.126/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC ACJ GLOBE TOUR SRL, răspuns nr. 507.127/13.04.2010 - acceptă;

SC BĂDILAȘ COM SNC, calificat pe locul 1 la lotul 5/traseul 79 are aceleași microbuze și pentru lotul 4/traseul 76. Deoarece a optat pentru lotul 4/traseul 76, a fost exclus la lotul 5/traseul 79.

Pentru lotul 6/traseul 62 cu adresa nr. 507.128/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC COMSAMO SRL , răspuns nr. 507.129/13.04.2010 -renunță;

Pentru lotul 6/traseul 62 cu adresa nr. 507.130/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC SOGITOUR SRL , răspuns nr. 507.131/13.04.2010 -renunță;

Pentru lotul 6/traseul 62 cu adresa nr. 507.132/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC RELAJCAR SRL , răspuns nr. 507.133/13.04.2010 -acceptă;

SC BĂDILAȘ COM SNC, calificat pe locul 1 la lotul 6/traseul 62 are aceleași microbuze și pentru lotul 4/traseul 76. Deoarece a optat pentru lotul 4/traseul 76, a fost exclus la Iotul 6/traseul 62.

SC ANDRY SRL , calificat pe locul 2 la lotul 6/traseul 62 are aceleași microbuze și pentru lotul 3/traseul 68. Deoarece a optat pentru lotul 3/traseul 68, a fost exclus la lotul 6/traseul 62.

SC ACJ GLOBE TOUR SRL , calificat pe locul 3 la lotul 6/traseul 62 are aceleași microbuze și pentru lotul 5/traseul 79. Deoarece a optat pentru lotul 5/traseul 79, a fost exclus la lotul 6/traseul 62.

SC TRANSCRIS SRL, calificat pe locul 4 la lotul 6/traseul 62 are aceleași microbuze și pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru lotul 2/traseul 60, a fost exclus la lotul 6/traseul 62.

Pentru lotul 7/traseul 77 cu adresa nr. 507.134/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC COMSAMO SRL , răspuns nr. 507.135/13.04.2010 -acceptă;

SC BĂDILAȘ COM SNC , calificat pe locul 1 la lotul 7/traseul 77 are aceleași microbuze și pentru lotul 4/traseul 76. Deoarece a optat pentru lotul 4/traseul 76, a fost exclus la lotul 7/traseul 77.

SC TRANSCRIS SRL , calificat pe locul 2 la lotul 7/traseul 77 are aceleași microbuze și pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru lotul 2/traseul 60, a fost exclus la lotul 7/traseul 77. SC ANDRY SRL, calificat pe locul 3 la lotul 7/traseul 77 are aceleași microbuze și pentru lotul 3/traseul 68. Deoarece a optat pentru lotul 3/traseul 68, a fost exclus la lotul 7/traseul 77.

SC ACJ GLOBE TOUR SRL, calificat pe locul 4 la lotul 7/traseul 77 are aceleași microbuze și pentru lotul 5/traseul 79. Deoarece a optat pentru lotul 5/traseul 79, a fost exclus la lotul 7/traseul 77.

Pentru lotul 8/traseul 84 cu adresa nr. 507.136/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC ACJ GLOBE TOUR SRL. răspuns nr. 507.137/13.04.2010 - acceptă;

SC BĂDILAȘ COM SNC, calificat pe locul 1 la lotul 8/traseul 84 are aceleași microbuze și pentru lotul 4/traseul 76. Deoarece a optat pentru lotul 4/traseul 76, a fost exclus la lotul 8/traseul 84.

SC COMSAMO SRL, calificat pe locul 2 la lotul 8/traseul 84 are aceleași microbuze și pentru loturile 7/traseul 77 și 1/traseul 63. Deoarece a optat pentru loturile 7/traseul 77 și 1/traseu 63, a fost exclus la lotul 8/traseul 84.

SC TRANSCRIS SRL, calificat pe locul 3 la lotul 8/traseul 84 are aceleași microbuze și pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru lotul 2/traseul 60, a fost exclus la lotul 8/traseul 84.

Pentru lotul 9/traseul 64 cu adresa nr. 507.138/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC SOGITOUR SRL , răspuns nr. 507.139/13.04.2010 -renunță;

Pentru lotul 9/traseul 64 cu adresa nr. 507.140/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC RELAJCAR SRL , răspuns nr. 507.141/13.04.2010 -acceptă;

SC ACJ GLOGE TOUR SRL, calificat pe locul 1 la lotul 9/traseul 64 are aceleași microbuze și pentru lotul 8/traseul 84. Deoarece a optat pentru lotul 8/traseul 84, a fost exclus la lotul 9/traseul 64.

SC TRANSCRIS SRL, calificat pe locul 2 la lotul 9/traseul 64 are aceleași microbuze și pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru lotul 2/traseul 60, a fost exclus la lotul 9/traseul 64.

SC COMSAMO SRL, calificat pe locul 3 la lotul 9/traseul 64 are aceleași microbuze și pentru loturile 1/traseul 63 și 7/traseu 77. Deoarece a optat pentru loturile 1/traseul 63 și 7/traseu 77, a fost exclus la lotul 9/traseul 64.

Pentru lotul 10/traseul 61 cu adresa nr. 507.142/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC SOGITOUR SRL , răspuns nr. 507.143/13.04.2010 -renunță;

Pentru lotul 10/traseul 61 cu adresa nr. 507.146/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC TRANSDAN SRL , răspuns nr. 507.147/13.04.2010 -acceptă;

SC BĂDILAȘ COM SNC, calificat pe locul 1 la lotul 10/traseul 61 are aceleași microbuze și pentru lotul 4/traseul 76. Deoarece a optat pentru lotul 4/traseul 76, a fost exclus la lotul 10/traseul 61.

SC ACJ GLOBE TOUR SRL, calificat pe locul 2 la lotul 10/traseul 61 are aceleași microbuze și pentru loturile 8/traseul 84 și 5/traseul 79. Deoarece a optat pentru loturile 8/traseul 84 și 5/traseul 79 , a fost exclus la lotul 10/traseul 61.

SC TRANSCRIS SRL, calificat pe locul 3 la lotul 10/traseul 61 are aceleași microbuze și pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru lotul 2/traseul 60, a fost exclus la lotul 10/traseul 61.

SC COMSAMO SRL, calificat pe locul 4 la lotul 10/traseul 61 are aceleași microbuze și pentru loturile 1/traseul 63 și 7/traseu 77. Deoarece a optat pentru lotul 1/traseul 63 și 7/traseu 77, a fost exclus la lotul 10/traseul 61.

SC RELAJCAR SRL, calificat pe locul 6 la lotul 10/traseul 61 are aceleași microbuze și pentru loturile 9/traseul 64 și 6/traseu 62. Deoarece a optat pentru loturile 9/traseul 64 și 6/traseu 62, a fost exclus la lotul 10/traseul 61.

- Pentru lotul 11/traseul 75 cu adresa nr. 507.144/13.04.2010 s-a solicitat acceptul pentru atribuirea prezentului traseu către SC SOGITOUR SRL , răspuns nr. 507.145/13.04.2010 -acceptă.

SC BĂDILAȘ COM SNC, calificat pe locul 1 la lotul 11/traseul 75 are aceleași microbuze și

pentru lotul 4/traseul 76. Deoarece a optat pentru  lotul 4/traseul 76, a fost exclus la lotul

11/traseul 75.

SC TRANSCRIS SRL, calificat pe locul 2 la lotul 11/traseul 75 are aceleași microbuze și

pentru lotul 2/traseul 60. Deoarece a optat pentru  lotul 2/traseul 60, a fost exclus la lotul

11/traseul 75.

SC ACJ GLOGE TOUR SRL, calificat pe locul 3 la lotul 11/traseul 75 are aceleași microbuze și pentru loturile 8/traseul 84 și 5/traseu 79. Deoarece a optat pentru loturile 8/traseul 84 și 5/traseu 79, a fost exclus la lotul 11/traseul 75.

SC COMSAMO SRL, calificat pe locul 4 la lotul 11/traseul 75 are aceleași microbuze și pentru loturile 1/traseul 63 și 7/traseu 77. Deoarece a optat pentru loturile 1/traseul 63 și 7/traseul 77, a fost exclus la lotul 11/traseul 75.

Cap.IV. Adjudecarea licitației

Pe baza criteriilor de evaluare aprobate prin HCL nr. 516/29.10.2009, a punctajelor anexate prezentului raport de evaluare conform ofertelor depuse, comisia de evaluare, în unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE

în conformitate cu Ordinul nr. 263/2007, ofertanții câștigători pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în regim regulat pentru o durată de 5(cinci) ani sunt următorii:

 • 1. SC COMSAMO SRL GALAȚI pentru lot 1/traseu 63: Billa 1-Cimitir Israelit (30 microbuze) și lot 7/traseu 77: ADP-Piața Centrală (15 microbuze);

 • 2. SC TRANSCRIS SRL GALAȚI pentru lot 2/traseu 60: Billa 1-Parc CFR (25 microbuze);

 • 3. SC ANDRY SRL GALAȚI pentru lot 3/traseu 68: ADP-INTFOR (15 microbuze);

 • 4. SC BĂDILAȘ COM SNC GALAȚI pentru lot 4/traseu 76: ADP - Domneasca -ADP ( 15 microbuze);

 • 5. SC ACJ GLOBE TOUR SRL GALAȚI pentru lot 5/traseu 79: ADP - N. Balceascu - ADP (15 microbuze) și lot 8/traseu 84: Dimitrie Cantemir - Cimitir Israelit(l 0 microbuze);

 • 6. SC RELAJCAR SRL GALAȚI pentru lot 6/traseu 62: Dimitrie Cantemir - Piața Centrala (15 microbuze) și lot 9/traseu 64: Billa 1 - Gara CFR (10 microbuze);

 • 7. SC TRANSDAN SRL GALAȚI pentru lot 10/traseu 61: Billa 1 - INTFOR (10 microbuze);

8. SC SOGITOUR SRL GALAȚI pentru lot 11/traseu 75: Billa 2- Gara CFR (10 microbuze).

Atribuirea contractului de delegare a gestiunii către ofertanții desemnați câștigători va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Galați. De asemenea, toți ofertantii participanti la licitație vor fi informați despre hotărârea referitoare la atribuirea contractului de delegare. Ofertanții câștigători vor fi invitați în scris în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în regim regulat.

întreaga documentație care a stat la baza acestui raport se află la sediul autorității publice -Consiliul Local Galați, str. Domnească nr.38.

COMISIA DE EVALUARE

Popa Florin

Crivăț Liliana

Roman Apostol Picu

Bogatu Hristache

Apetrăchioaie Daniel

Oancea Marcel

Roman Mirela

Nedelcu Mihail

Mirică-Bobiț Adrian-membru

-membruTraseul : 60

Locul 1 SC Comsamo SRL

Punctaj Total:    1.126

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 500

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 210

4. Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 375

Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data     Data   Inter-

Initiala   Finala val(zile)

Arh. PMG

PMG

J6.03.2004 8.05.2005     428

Contract

46570

PMG

J9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro[

Pct.

1

B-100-VE

2010

20

2

8

4

15

0

3

B-18-ZZV

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-18-ZZW

2010

20

2

8

4

15

0

7

GL-08-DP

2010

20

2

8

4

15

0

9

GL-08-DR

2010

20

2

8

4

15

0

11

GL-14-GZ

2010

20

2

8

4

15

0

13

B-19-KKB

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-19-KPI

2009

20

2

8

4

15

1

17

B-19-KKF

2009

20

2

8

4

15

1

19

B-19-XEH

2009

20

2

8

4

15

1

21

B-20-JWN

2009

20

1

10

4

15

1

23

B-20-JWJ

2009

20

1

10

4

15

n"

25

B-176-PA

2009

20

1

10

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-YBL

2010

20

2

8

4

15

4

B-19-ASP

2010

20

2

8

4

15

6

GL-08-DTI

2009

20

2

8

4

15

8

GL-10-EE

2010

20

2

8

4

15

10

GL-08-DR

2010

20

2

8

4

15

12

B-19-NXG

2009

20

2

8

4

15

14

B-111-TG

2009

20

2

8

4

15

16

B-19-KOV

2009

20

2

8

4

15

18

B-19-KPD

2009

20

2

8

4

15

20

B-19-XBW

2009

20

2

8

4

15

22

B-20-JWP

2009

20

1

10

4

15

24

B-274-BG

2009

20

1

10

4

15

Traseul : 60

Locul 2 SC Transcris SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pc auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului <le vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6. Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:    1.122

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 500

conf. Tabel 2

Punctaj : 202

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 375


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

17.03.2001 8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-18-JRA

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-19-LJT

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-17-YFD

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-17-YBX

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-19-LJH

2010

20

2

8

4

15

0

13

B-100-FIM

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-17-JDX

2009

20

2

8

4

15

1

17

B-19-LOF

2010

20

2

8

4

15

0

19

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

1

21

B-18-LSN

2009

20

2

8

4

15

1

23

GL-40-SIR

2009

20

2

8

4

15

1

25

B-114-NZ

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-JPJ

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-LJA

2010

20

2

8

4

15

6

B-19-LJS

2009

20

2

8

4

15

8

B-17-YDZ

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-YKZ

2009

20

2

8

4

15

12

B-19-LJM

2009

20

2

8

4

15

14

B-333-RA

2010

20

1

10

4

15

16

B-17-XZI

2009

20

2

8

4

15

18

B-17-XZV

2009

20

2

8

4

15

20

B-127-DIN

2010

20

2

8

4

15

22

B-34-MYR

2009

20

2

8

4

15

24

GL-08-EIV

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 60

Locul 3 SC ACJ GLOBE TOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:    1.122

3.255,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 500

conf. Tabel 2

Punctaj : 202

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 375


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Inter-val(zile)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c -t o

Pct.

1

B-20-JVA

2010

20

1

10

4

15

3

B-18-LJU

2009

20

2

8

4

15

5

B-18-LKC

2009

20

2

8

4

15

7

B-18-LJY

2009

20

2

8

4

15

9

B-18-LKE

2009

20

2

8

4

15

11

B-18-LJO

2009

20

2

8

4

15

13

B-18-LLH

2009

20

2

8

4

15

15

B-18-JRP

2009

20

3

6

4

15

17

B-18-ZYV

2009

20

2

8

4

15

19

B-17-XSE

2009

20

2

8

4

15

21

B-18-CYX

2009

20

2

8

4

15

23

B-18-JSZ

2009

20

2

8

4

15

25

B-18-JSG

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

2

B-20-JVF

2010

20

1

10

4

15

4

B-18-LJT

2009

20

2

8

4

15

6

B-18-LKO

2009

20

2

8

4

15

8

B-18-JTE

2009

20

2

8

4

15

10

B-18-JSM

2009

20

2

8

4

15

12

B-18-JSV

2009

20

2

8

4

15

14

B-18-JTG

2009

20

2

8

4

15

16

GL-08-DKI

2010

20

2

8

4

15

18

B-18-CZD

2009

20

2

8

4

15

20

B-17-XSH

2009

20

2

8

4

15

22

B-16-XJW

2009

20

2

8

4

15

24

B-18-JSO

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 60

Locul 4 SC Rclajcar SRL                                    Punctaj Total:    1.115

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 500

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

4. Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 375

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip


Doc. Serie


Doc. Nr


Emitent


Data Data    Data   Inter-

Emiterii Inițiala   Finala val(zile)


Contract


45562


PMG


27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010    1825


Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-15-XWD

2009

20

2

8

4

15

3

B-16-TWP

2009

20

2

8

4

15

5

B-16-TXS

2009

20

2

8

4

15

7

B-12-JUY

2009

20

2

8

4

15

9

B-12-JPP

2009

20

2

8

4

15

11

B-12-JTF

2009

20

2

8

4

15

13

B-16-TWX

2009

20

2

8

4

15

15

B-16-TXO

2009

20

2

8

4

15

17

B-16-HLE

2009

20

2

8

4

15

19

GL-08-DIC

2009

20

2

8

4

15

21

B-19-VWY

2009

20

2

8

4

15

23

B-19-BYH

2010

20

2

8

4

15

25

B-18-XZL

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Eurol Pct.

2

B-15-XWJ

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-16-TWU

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-12-JRB

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-16-TXI

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-16-TXJ

2009

20

2

8

4

15

1

12

B-12-JTB

2009

20

2

8

4

15

1

14

B-16-TWG

2009

20

2

8

4

15

1

16

GL-59-GY

2009

20

2

8

4

15

1

18

GL-08-EJT

2009

20

2

8

4

15

1

20

B-18-FYT

2009

20

2

8

4

15

1

22

B-17-PEK

2009

20

2

8

4

15

1

24

B-19-BLT

2010

20

2

8

4

15

0

Traseul : 61

Locul 1 SC Badilas Corn SNC

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      479

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 84

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


l abei I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

22.02.2001 8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

)9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9,44 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

0

An

| Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

1

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

0

7

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

0

9

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

0

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

Crt.

Inmatr.

An    Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

2

B-19-NYU

2010 20

2

8

4

15

0

4

B-19-NJW

2010 20

1

10

4

15

0

6

B-19-NRX

2010 20

2

8

4

15

0

8

B-19-NJZ

2010 20

2

8

4

15

0

10

B-19-LXM

2010 20

2

8

4

15

0

Traseul : 61

Locul 2 SC AC.J GLOBE TOUR SRL                      Punctaj Total:    475

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.820,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii   inițiala   Finala

Inter-

val(zile)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-103-AL

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-19-LBA

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-19-UTV

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-19-UUE

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-19-LAB

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-19-KZZ

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-19-UUD

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-19-UTW

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-19-UTX

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul: 61

Locul 3 SC Transcris SRL

Punctaj Total:     475

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.333.22 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Inter

valele)

Arh. PMG

PMG

37.03.2001

8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat. I Pct.

Eurol Pct.

1

B-18-JRA

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-17-YDZ

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-17-JDX

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-19-LHL

2010

20

2

8

4

15

0

9

B-100-FIM

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-19-LOF

2010

20

2

8

4    15

0

4

B-17-YBX

2009

20

2

8

4    15

1

6

B-18-JPJ

2009

20

2

8

4    15

1

8

B-19-LJS

2009

20

2

8

4    15

1

10

GL-08-EIV

2009

20

2

8

4    15

1

Traseul : 61

Locul 4 SC Comsamo SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      471

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

6 Ani

Punctaj :   6

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

lnter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

GL-32-BR

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-LSZ

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-LTB

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-XBR

2009

20

2

8

4

15

9

B-20-GJN

2010

20

..

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Eurol Pct.

2

B-19-EHV

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-KUS

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-LTH

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-GJM

2010

20

2

8

4

15

10

B-20-GJR

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 61

Locul 5 SC SOGITOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ):

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:     470

5.030,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

5 Ani

Punctaj :   5

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip


Doc. Serie


Doc. Nr


Emitent


Data Data    Data   Inter-

Eniitcrii   Inițiala   Finala val(zile)


Contract PMG


46570


PMG


19.05.2005 8.05.2010    1825


Vechime Zile = 1.825


5.13 Ani =aprox 5 Ani


Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-20-JWV

2009    20

2 8

4    15

3

B-20-BVU

2009    20

2 8

4    15

5

B-17-HPH

2009    20

2 8

4    15

7

B-17-HPE

2009    20

2 8

4    15

9

B-17-HPL

2009    20

2 8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-20-JWS

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-SJN

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 61

Locul 6 SC Relajcar SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:     470


3.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

5 Ani

Punctaj :   5

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii   Inițiala   Finala

Inter-val(zile)

Contract

45562

PMG

27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

VechimeZile= 1.825 =  5.13Ani =aprox 5 Ani

l abei 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-18-FKW

2009

20

2

8

4    15

3

B-16-TWP

2009

20

2

8

4    15

5

B-09-XKV

2009

20

2

8

4    15

7

B-12-JTF

2009

20

2

8

4    15

9

B-18-FKI

2009

20

2

8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-15-XWI

2009

20

2

8

4

15

4

B-15-XWG

2009

20

2

8

4

15

6

B-15-XWD

2009

20

2

8

4

15

8

B-15-XWJ

2009

20

2

8

4

15

10

B-16-TWU

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 61

Locul 7 SC Transdan SRL

Punctaj Total:     467

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.310,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

cow/ Tabel 2

Punctaj : 186

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 90

4. Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

15.04.2002 2.07.2003

443

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.268 =  6,37 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c O

Pct.

1

B-17-YKL

2010

20

2

8

4

15

0

3

GL-39-GGI

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-77-UPO

2008

18

1

10

4

15

2

7

B-81-EOM

2008

18

1

10

4

15

2

9

B-88-RKN

2008

18

2

8

4

15

2

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-17-YKM

2010

20

2

8

4

15

0

4

B-74-TYS

2008

18

1

10

4

15

2

6

B-81-EOR

2008

18

1

10

4

15

2

8

B-81-EPL

2008

18

1

10

4

15

2

10

GL-08-EF

2008

18

2

8

4

15

2

n. •» t . ie


Pape 7 din 7

Traseul: 62

Locul 1 SC Badilas Com SNC

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      694

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf Tabel 2

Punctaj : 124

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

12.02.2001 8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

8 Ani

Vechime Zile = 3.361

9,44 Ani = aprox

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

1

B-19-NKD

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-NKE

2010

20

2

8

4

15

7

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

9

B-19-NJR

2010

20

2

8

4

15

11

B-19-KFX

2010

20

2

8

4

15

13

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

15

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-19-NJW

2010

20

1

10

4

15

4

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

6

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-NRX

2010

20

2

8

4

15

10

B-19-KGG

2010

20

2

8

4

15

12

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

14

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 62

Locul 2 SC Andry SRL

Punctaj Total:      690

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

4.000,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.01.2001 8.05.2005

1573

Contract PMG

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.398 =  9,54 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-19-UZZ

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-VCN

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-VDH

2009

20

2

8

4

15

7

B-20-BIY

2010

20

2

8

4

15

9

B-20-BYW

2010

20

2

8

4

15

11

B-20-GGU

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-GGZ

2009

20

2

8

4

15

15

B-20-GHO

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

1

An

Pct.

Cat. | Pct.

Eurol Pct.

2

B-19-VAW

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-VCO

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-19-XDB

2010

20

2

8

4

15

0

8

B-20-BJE

2010

20

2

8

4

15

0

10

B-20-BYX

2010

20

2

8

4

15

0

12

B-20-GGX

2009

20

2

8

4

15

1

14

B-20-GHE

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul : 62

Locul 3 SC ACI GLOBE TOUR SRL

Punctaj Total:      690

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.820,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4. Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Seric     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data   Inter-

Emiterii Inițiala   Finala val(zile)

Arh PVIG

PNG

18.09.2002 8.05.2005     963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 19.05.2005 8.05.2010     1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-17-PEZ

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-17-PFE

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-17-PFJ

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-19-LAB

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-19-KZZ

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-19-UUD

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-19-UTW

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-19-UTX

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Eurol Pct.

2

B-102-AL

2009

20

2

8

4    15

1

4

B-17-PEO

2009

20

2

8

4    15

1

6

B-103-AL

2009

20

2

8

4    15

1

8

B-19-LBA

2009

20

2

8

4    15

1

10

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4    15

1

12

B-19-UTV

2009

20

2

8

4    15

1

14

B-19-UUE

2009

20

2

8

4    15

1

Locu

Traseul : 62

1  4 SC Transcris SRL

Punctaj Total:      690

1.

Redeventa (ruin 2500 pe auto, activ) :

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

17.03.2001

8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c “X O

Pct.

1

B-19-LJT

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-LOF

2010

20

2

8

4

15

5

B-17-YFD

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-XZI

2009

20

2

8

4

15

9

B-18-JPJ

2009

20

2

8

4

15

11

B-19-LJA

2010

20

2

8

4

15

13

B-19-LJH

2010

20

2

8

4

15

15

GL-40-SIR

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

2

B-18-JRS

2009

20

2

8

4

15

4

B-18-LSN

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-YBX

2009

20

2

8

4

15

8

B-17-JDX

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-LHL

2010

20

2

8

4

15

12

B-19-LJS

2009

20

2

8

4

15

14

B-100-FIM

2009

20

2

8

4

15

Loct

Traseul: 62

il 5 SC Comsamo SRL

Punctaj Total:      686

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

inițiala Finala

Inter-

val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

)9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani =aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

GL-32-BR

2009

20

2

8

4

15

3

B-101-TA

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-NGT

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-EHV

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-KUS

2009

20

2

8

4

15

11

B-19-LTH

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-GJM

2010

20

2

8

4

15

15

B-20-GJR

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| P

ct.

2

B-100-TA

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-AUI

2009

20

2

8

4

15

6

B-18-ZJI

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-LSZ

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-LTB

2009

20

2

8

4

15

12

B-19-XBR

2009

20

2

8

4

15

14

B-20-GJN

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 62

Locul 6 SC SOGITOUR SRL

Punctaj Total:     685

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

5.020,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4. Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr                Emitent               Data Data Data Inter-

Emiterii Inițiala Finala val(zile)

Contract PMG                   46570         PMG                                        19.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4

15

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4

15

11

B-20-JWV

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-BVU

2009

20

2

8

4

15

15

B-17-HPH

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

12

B-20-JWS

2009

20

2

8

4

15

14

B-17-SJN

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 62

Locul 7 SC Relajcar SRL

Punctaj Total:      685

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4. Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii  Inițiala   Finala

Inter-val(zile)

Contract

45562

PMG

27.04.2005 J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat. | Pct.

Euroj Pct.

1

B-16-TXS

2009

20

2

8

4

15

3

B-12-JUY

2009

20

2

8

4

15

5

B-12-JPP

2009

20

2

8

4

15

7

B-15-XWI

2009

20

2

8

4

15

9

B-15-XWG

2009

20

2

8

4

15

11

B-15-XWD

2009

20

2

8

4

15

13

B-12-JTF

2009

20

2

8

4

15

15

B-16-TWU

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat. | Pct.

Eurol Pct.

2

B-12-JRB

2009

20

2

8

4

15

4

B-16-TXI

2009

20

2

8

4

15

6

B-18-FKW

2009

20

2

8

4

15

8

B-16-TWP

2009

20

2

8

4

15

10

B-09-XKV

2009

20

2

8

4

15

12

B-18-FKI

2009

20

2

8

4

15

14

B-15-XWJ

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 63

Locul 1 SC Comsamo SRL

Punctaj Total:    1.341

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 600

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 250

4. Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 450

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip       Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract                         46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c -t o

Pct.

1

B-100-VE

2010

20

2

8

4

15

3

B-18-ZZV

2010

20

2

8

4

15

5

B-18-ZZW

2010

20

2

8

4

15

7

GL-08-DP

2010

20

2

8

4

15

9

GL-08-DR

2010

20

2

8

4

15

11

GL-28-GU

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-KJC

2009

20

2

8

4

15

15

B-460-CRI

2009

20

2

8

4

15

17

B-111-TG

2009

20

2

8

4

15

19

B-19-KOV

2009

20

2

8

4

15

21

B-19-KPD

2009

20

2

8

4

15

23

B-19-XEH

2009

20

2

8

4

15

25

B-19-XBW

2009

20

2

8

4

15

27

B-20-JWP

2009

20

1

10

4

15

29

B-274-BG

2009

20

1

10

4

15

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

Crt.

Inmatr.

An

Pct.

Cat.

Pct.

O U. □ LU

Pct.

2

B-18-YBL

2010

20

2

8

4

15

4

B-19-ASP

2010

20

2

8

4

15

6

GL-08-DTI

2009

20

2

8

4

15

8

GL-10-EE

2010

20

2

8

4

15

10

GL-08-DR

2010

20

2

8

4

15

12

GL-14-GZ

2010

20

2

8

4

15

14

B-19-NXG

2009

20

2

8

4

15

16

B-19-KKB

2009

20

2

8

4

15

18

B-19-KPI

2009

20

2

8

4

15

20

B-19-KKF

2009

20

2

8

4

15

22

B-19-KKC

2009

20

2

8

4

15

24

B-19-XDV

2009

20

2

8

4

15

26

B-20-JWN

2009

20

1

10

4

15

28

B-20-JWJ

2009

20

1

10

4

15

30

B-176-PA

2009

20

1

10

4

15

Traseul : 63

Locul 2 SC Transcris SRL

Punctaj Total:    1.337

1. Redeventa (min 2500 pc auto, activ) :

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 600

3. Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 242

4. Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 450

Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Arh. PMG

PMG

17.03.2001 8.05.2005

1523

Contract

__________45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-18-JRA

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-LJT

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-LIY

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-LJH

2010

20

2

8

4

15

9

B-17-YBX

2009

20

2

8

4

15

11

B-19-LJS

2009

20

2

8

4

15

13

B-100-FIM

2009

20

2

8

4

15

15

B-17-XZI

2009

20

2

8

4

15

17

B-17-XZV

2009

20

2

8

4

15

19

B-127-DIN

2010

20

2

8

4

15

21

B-34-MYR

2009

20

2

8

4

15

23

GL-08-EIV

2009

20

2

8

4

15

25

B-333-RA

2010

20

1

10

4

15

27

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

29

B-19-LOF

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

2

B-18-JRS

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-LJA

2010

20

2

8

4

15

6

B-17-YFD

2009

20

2

8

4

15

8

B-17-YDZ

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-YKZ

2009

20

2

8

4

15

12

B-19-LJM

2009

20

2

8

4

15

14

B-17-JDX

2009

20

2

8

4

15

16

B-18-JSD

2009

20

2

8

4

15

18

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

20

B-19-LHL

2010

20

2

8

4

15

22

GL-40-SIR

2009

20

2

8

4

15

24

B-114-NZ

2010

20

2

8

4

15

26

B-18-JPJ

2009

20

2

8

4

15

28

B-18-LSN

2009

20

2

8

4

15

30

B-101-FIM

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 63

Locul 3 SC ACJ GLOBE TOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ):

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6. Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:    1.337

3.255,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 600

conf. Tabel 2

Punctaj : 242

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 450


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data   Inter-

Emiterii Inițiala   Finala val(zile)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005     963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 J9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

1

B-20-JVA

2010

20

1

10

4

15

0

3

B-18-LJU

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-18-LKC

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-18-LJY

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-18-LKE

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-18-LJO

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-18-LLH

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-18-JRP

2009

20

3

6

4

15

1

17

B-18-ZYV

2009

20

2

8

4

15

1

19

B-17-XSE

2009

20

2

8

4

15

1

21

B-18-CYX

2009

20

2

8

4

15

1

23

B-18-JSZ

2009

20

2

8

4

15

rr

25

B-18-JSG

2009

20

2

8

4

15

1

27

B-102-AL

2009

20

2

8

4

15

1

29

B-17-PEO

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-20-JVF

2010

20

1

10

4

15

4

B-18-LJT

2009

20

2

8

4

15

6

B-18-LKO

2009

20

2

8

4

15

8

B-18-JTE

2009

20

2

8

4

15

10

B-18-JSM

2009

20

2

8

4

15

12

B-18-JSV

2009

20

2

8

4

15

14

B-18-JTG

2009

20

2

8

4

15

16

GL-08-DKI

2010

20

2

8

4

15

18

B-18-CZD

2009

20

2

8

4

15

20

B-17-XSH

2009

20

2

8

4

15

22

B-16-XJW

2009

20

2

8

4

15

24

B-18-JSO

2009

20

2

8

4

15

26

B-17-PEZ

2009

20

2

8

4

15

28

B-17-PFE

2009

20

2

8

4

15

30

B-17-PFJ

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 63

Locul 4 SC Relajcar SRL

Punctaj Total:    1.330

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

co/ț/. Tabel 2

Punctaj : 600

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 240

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 450

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Intervalele)

Contract

45562

P.MG

27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-18-FKI

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-12-JTB

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-15-XWJ

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-15-XWD

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-15-XWI

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-12-JTF

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-16-TWU

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-16-TXI

2009

20

2

8

4

15

1

17

B-16-TWX

2009

20

2

8

4

15

1

19

B-15-XWG

2009

20

2

8

4

15

1

21

GL-59-GY

2009

20

2

8

4

15

1

23

GL-08-EJT

2009

20

2

8

4

15

1

25

B-18-FYT

2009

20

2

8

4

15

1

27

B-17-PEK

2009

20

2

8

4

15

1

29

B-18-XZL

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-16-TXO

2009

20

2

8

4

15

4

B-12-JUY

2009

20

2

8

4

15

6

B-12-JPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-12-JRB

2009

20

2

8

4

15

10

B-16-TWG

2009

20

2

8

4

15

12

B-16-TXS

2009

20

2

8

4

15

14

B-16-TXJ

2009

20

2

8

4

15

16

B-16-TWP

2009

20

2

8

4

15

18

B-18-FKW

2009

20

2

8

4

15

20

B-09-XKV

2009

20

2

8

4

15

22

B-16-HLE

2009

20

2

8

4

15

24

GL-08-DIC

2009

20

2

8

4

15

26

B-19-VWY

2009

20

2

8

4

15

28

B-19-BLT

2010

20

2

8

4

15

30

B-19-BYH

2010

20

2

8

4

15

...


i/X IZ* AA


Punt* A /lin zl


Traseul : 64

Locul 1 SC ACJ GLOBE TOUR SRL

Punctaj Total:      475

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ):

3.820,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf Tabel 2

Punctaj : 200

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4. Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-103-AL

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-LBA

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-UTV

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-UUE

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c O

Pct.

2

B-19-LAB

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-KZZ

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-UUD

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-UTW

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-UTX

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 64

Locul 2 SC Transcris SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      475

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

17.03.2001

8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-17-YKZ

2009

20

2

8

4    15

3

B-17-XZV

2009

20

2

8

4    15

5

B-18-JRS

2009

20

2

8

4    15

7

B-19-LJM

2009

20

2

8

4    15

9

B-114-NZ

2010

20

2

8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-18-JSD

2009

20

2

8

4

15

4

B-18-LSN

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-LJA

2010

20

2

8

4

15

8

B-34-MYR

2009

20

2

8

4

15

10

B-101-FIM

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 64

Locul 3 SC Comsamo SRL                                  Punctaj Total:     471

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani =aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

Ort.

Inmatr.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

GL-32-BR

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-LSZ

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-LTB

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-XBR

2009

20

2

8

4

15

9

B-20-GJN

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-19-EHV

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-KUS

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-LTH

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-GJM

2010

20

2

8

4

15

10

B-20-GJR

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 64

Locul 4 SC SOGITOUR SRL

Punctaj Total:     470

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

5.010,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort :

conf Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


l abei 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4

15

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c O

Pct.

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 64

Locul 5 SC Relajcar SRL                                    Punctaj Total:     470

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3. Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4. Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5. Asigurarea managementului caiitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr                Emitent               Data Data Data Inter-

Eniiterii Inițiala Finala val(zile)

Contract                         45562         PMG             _____________ 27.04.2005 )9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile= 1.825 =  5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c -t O

Pct.

1

GL-59-GY

2009

20

2

8

4

15

3

GL-08-EJT

2009

20

2

8

4

15

5

B-18-FYT

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-PEK

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-BLT

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euroj Pct.

2

B-16-HLE

2009

20

2

8

4

15

4

GL-08-DIC

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-VWY

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-BYH

2010

20

2

8

4

15

10

B-18-XZL

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 64

Locul 6 SC Transdan SRL

Punctaj Total:     467

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.310,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tube! 2

Punctaj : 186

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 90

4. Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

l abei 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

15.04.2002 2.07.2003

443

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.268 =  6,37 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-17-YKL

2010

20

2

8

4

15

0

3

GL-39-GGI

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-77-UPO

2008

18

1

10

4

15

2

7

B-81-EOM

2008

18

1

10

4

15

2

9

B-88-RKN

2008

18

2

8

4

15

2

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-17-YKM

2010

20

2

8

4

15

0

4

B-74-TYS

2008

18

1

10

4

15

2

6

B-81-EOR

2008

18

1

10

4

15

2

8

B-81-EPL

2008

18

1

10

4

15

2

10

GL-08-EF

2008

18

2

8

4

15

2

Traseul: 64

Locul 7 SC Badilas Com SNC                               Punctaj Total:     399

1.

Redevcnta (min 2500 pe auto, activ):

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 158

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 70

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 126

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Scrie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Intervalele)

Arh. PMG

22.02.2001

8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 = 9,44 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat

Pct.

Euro| Pct

1

B-19-NKD

2010

20

2

8

4    15

3

B-19-NKE

2010

20

2

8

4    15

5

GL-07-ET

2003

8

3

6

3     7

7

B-19-KFX

2010

20

2

8

4    15

9

B-71-PWB

2007

16

3

6

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c ~t o

Pct.

2

B-19-NJR

2010

20

2

8

4

15

4

GL-91-VIP

2004

10

3

6

3

7

6

GL-06-WK

2003

8

3

6

3

7

8

B-19-KGG

2010

20

2

8

4

15

10

B-70-EER

2007

16

3

6

4

15

Traseul : 68

Locul 1 SC Badilas Com SNC

 • 1.  Redevcnta (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      694

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 124

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data

Finala

Inter-

val(zile)

Arh. PMG

>2.02.2001

8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9,44 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-19-NKD

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-NKE

2010

20

2

8

4

15

7

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

9

B-19-NJR

2010

20

2

8

4

15

11

B-19-KFX

2010

20

2

8

4

15

13

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

15

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-19-NJW

2010

20

1

10

4

15

4

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

6

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-NRX

2010

20

2

8

4

15

10

B-19-KGG

2010

20

2

8

4

15

12

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

14

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

Traseul: 68

Locul 2 SC Andrv SRL

Punctaj Total:      690

1.

Redeventa (inin 2500 pe auto, activ):

4.000,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

l abei 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.01.2001

8.05.2005

1573

Contract PMG

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.398 =  9,54 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-20-BYX

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-VCO

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-VDH

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-UZZ

2009

20

2

8

4

15

9

B-20-BJE

2010

20

2

8

4

15

11

B-20-GGZ

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-GHO

2009

20

2

8

4

15

15

B-20-GHE

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-20-BYW

2010

20

2

8

4

15

4

B-19-XDB

2010

20

2

8

4

15

6

B-20-BIY

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-VCN

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-VAW

2009

20

2

8

4

15

12

B-20-GGX

2009

20

2

8

4

15

14

B-20-GGU

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 68

Locul 3 SC ACJ GLOBE TOUR SRL                      Punctaj Total:    690

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.820.00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3. Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4. Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii  Inițiala   Finala

Intervalele)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 = 7,83 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An | Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

1

B-17-PEZ

2009    20

2 8

4    15

3

B-17-PFE

2009    20

2 8

4    15

5

B-17-PFJ

2009    20

2 8

4    15

7

B-19-LAB

2009    20

2 8

4    15

9

B-19-KZZ

2009    20

2 8

4    15

11

B-19-UUD

2009    20

2 8

4    15

13

B-19-UTW

2009    20

2 8

4    15

15

B-19-UTX

2009    20

2 8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-102-AL

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-PEO

2009

20

2

8

4

15

6

B-103-AL

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-LBA

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4

15

12

B-19-UTV

2009

20

2

8

4

15

14

B-19-UUE

2009

20

2

8

4

15

in


im n


no.îo. < i


Porrf» 7 rlin 7


Traseul : 68

Locul 4 SC Transcris SRL

Punctaj Total:      690

1.

Redeventa (min 2500 pc auto, activ):

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

17.03.2001

8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 = 9,40 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-19-LJT

2010

20

2

8

4

15

0

3

B-19-LOF

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-17-YFD

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-17-XZI

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-18-JPJ

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-19-LJA

2010

20

2

8

4

15

0

13

B-19-LJH

2010

20

2

8

4

15

0

15

GL-40-SIR

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-18-JRS

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-18-LSN

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-17-YBX

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-17-JDX

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-19-LHL

2010

20

2

8

4

15

0

12

B-19-LJS

2009

20

2

8

4

15

1

14

B-100-FIM

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul: 68

Locul 5 SC Comsamo SRL

Punctaj Total:      686

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului tle vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 = 6,33 Ani =aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

GL-32-BR

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-101-TA

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-19-NGT

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-19-EHV

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-19-KUS

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-19-LTH

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-20-GJM

2010

20

2

8

4

15

0

15

B-20-GJR

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-100-TA

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-19-AUI

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-18-ZJI

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-19-LSZ

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-19-LTB

2009

20

2

8

4

15

1

12

B-19-XBR

2009

20

2

8

4

15

1

14

B-20-GJN

2010

20

2

8

4

15

0

Traseul: 68

Locul 6 SC SOGITOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

 • 7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:


Punctaj Total:      685


5.010,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

5 Ani

Punctaj :   5

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr


Emitent


Data     Data    Data   Inter-

Emiterii Inițiala   Finala val(zile)


Contract PMG


46570


PMG


19.05.2005 8.05.2010     1825


Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

|Pct

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4

15

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4

15

11

B-20-JWV

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-BVU

2009

20

2

8

4

15

15

B-17-HPH

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

12

B-20-JWS

2009

20

2

8

4

15

14

B-17-SJN

2009

20

2

8

4

15

nn. w. <


Pac? A Hin 7

Traseul : 68

Locul 7 SC Relajcar SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:     685

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

5 Ani

Punctaj :   5

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Intervalele)

Contract

45562

PNG

27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

l'abel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-16-TXJ

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-16-TWX

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-16-TXO

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-16-HLE

2009

20

2

8

4

15

1

9

GL-08-DIC

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-19-VWY

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-19-BYH

2010

20

2

8

4

15

0

15

B-18-XZL

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-12-JTB

2009

20

2

8

4    15

1

4

B-16-TWG

2009

20

2

8

4    15

1

6

GL-59-GY

2009

20

2

8

4    15

1

8

GL-08-EJT

2009

20

2

8

4    15

1

10

B-18-FYT

2009

20

2

8

4    15

1

12

B-17-PEK

2009

20

2

8

4    15

1

14

B-19-BLT

2010

20

2

8

4    15

0

Traseul: 75

Locul 1 SC Badilas Corn SNC                                Punctaj Total:

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 84

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Arh. PMG

Î2.02.2001 8.05.2005

1536

i Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9,44 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

mi

c o

Pct.

1

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

0

3

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

0

7

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

0

9

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

O □ LU

Pct.

2

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

0

4

B-19-NJW

2010

20

1

10

4

15

0

6

B-19-NRX

2010

20

2

8

4

15

0

8

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

0

10

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

0

Traseul: 75

Locul 2 SC Transcris SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      477

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 82

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

17.03.2001 8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

GL-40-SIR

2009

20

2

8

4

15

3

B-17-XZI

2009

20

2

8

4

15

5

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

7

B-127-DIN

2010

20

2

8

4

15

9

B-19-LJH

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-17-YFD

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-LJT

2010

20

2

8

4

15

6

B-333-RA

2010

20

1

10

4

15

8

B-19-LIY

2009

20

2

8

4

15

10

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 75

Locul 3 SC ACJ GLOBE TOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      475


3.820,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 200

conf Tabel 2

Punctaj : 80

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii inițiala   Finala

Intervalele)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 = 7,83 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

1

B-103-AL

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-LBA

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-UTV

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-UUE

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat. | Pct.

Euroj Pct.

2

B-19-LAB

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-KZZ

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-UUD

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-UTW

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-UTX

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 75

Locul 4 SC Comsamo SRL

Punctaj Total:      475

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ):

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 84

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

GL-08-DTI

2009

20

2

8

4    15

3

B-19-NXG

2009

20

2

8

4    15

5

B-19-KKF

2009

20

2

8

4    15

7

B-19-XEH

2009

20

2

8

4    15

9

B-20-JWJ

2009

20

1

10

4    15


Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

2

GL-14-GZ

2010

20

2

8

4

15

4

B-19-KPI

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-KPD

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-XBW

2009

20

2

8

4

15

10

B-274-BG

2009

20

1

10

4

15


V.


2

1

1

7

7


Traseul : 75

Locul 5 SC SOGITOUR SRL

Punctaj Total:      470

1.

Redeventa (niin 2500 pe auto, activ) :

5.050,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr                Emitent               Data Data Data Inter-

Emiterii Inițiala Finala val(zile)

Contract PMG _____________46570        PMG                                      J9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-20-JWV

2009

20

2

8

4    15

3

B-20-BVU

2009

20

2

8

4    15

5

B-17-HPH

2009

20

2

8

4    15

7

B-18-JGN

2009

20

2

8

4    15

9

B-17-HPO

2009

20

2

8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-20-JWS

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-SJN

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

8

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 75

Locul 6 SC Relajcar SRL

Punctaj Total:     470

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf Tabel 2

Punctaj : 200

3. Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4. Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

cwz/ Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator                                                       ____________

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr                Emitent               Data Data Data Inter-

Emiterii Inițiala Finala val(zile)

Contract                         45562         PMG                              27.04.2005 J9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

Crt.

Inmatr.

An | Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

1

B-16-TXS

2009    20

2

8

4

15

1

3

B-12-JUY

2009    20

2

8

4

15

1

5

B-12-JPP

2009    20

2

8

4

15

1

7

B-12-JTB

2009    20

2

8

4

15

1

9

B-16-TWG

2009    20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-12-JRB

2009

20

2

8

4    15

1

4

B-16-TXI

2009

20

2

8

4    15

1

6

B-16-TXJ

2009

20

2

8

4    15

1

8

B-16-TWX

2009

20

2

8

4    15

1

10

B-16-TXO

2009

20

2

8

4    15

1

Traseul : 75

Locul 7 SC Transdan SRL                                   Punctaj Total:     467

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.310,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 186

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 90

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Arh. PMG

PMG

15.04.2002 2.07.2003

443

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.268 =  6,37 Ani =aprox 6 Ani

l abei 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-17-YKL

2010

20

2

8

4

15

0

3

GL-39-GGI

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-77-UPO

2008

18

1

10

4

15

2

7

B-81-EOM

2008

18

1

10

4

15

2

9

B-88-RKN

2008

18

2

8

4

15

2

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-17-YKM

2010

20

2

8

4    15

0

4

B-74-TYS

2008

18

1

10

4    15

2

6

B-81-EOR

2008

18

1

10

4    15

2

8

B-81-EPL

2008

18

1

10

4    15

2

10

GL-08-EF

2008

18

2

8

4    15

2

Traseul: 76

Locul 1 SC Badilas Corn SNC                                Punctaj Total:     694

1.

Redeventa (niin 2500 pe auto, activ) :

3.325,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 124

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

l abei 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

22.02.2001 8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9,44 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

Crt.

Inmatr.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-19-NKD

2010

20

2

8

4

15

0

3

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-19-NKE

2010

20

2

8

4

15

0

7

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

0

9

B-19-NJR

2010

20

2

8

4

15

0

11

B-19-KFX

2010

20

2

8

4

15

0

13

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

0

15

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-19-NJW

2010

20

1

10

4    15

0

4

B-19-NRF

2010

20

2

8

4    15

0

6

B-19-NKG

2010

20

2

8

4    15

0

8

B-19-NRX

2010

20

2

8

4    15

0

10

B-19-KGG

2010

20

2

8

4    15

0

12

B-19-NRE

2010

20

1

10

4    15

0

14

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4    15

0

Traseul : 76

Locul 2 SC Transcris SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      692

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

cwț/. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 122

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

J7.03.2001 8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9.40 Ani = aprox 8 Ani

l abei 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-18-JRA

2009

20

2

8

4    15

1

3

B-17-XZV

2009

20

2

8

4    15

1

5

B-17-YKZ

2009

20

2

8

4    15

1

7

B-127-DIN

2010

20

2

8

4    15

0

9

B-19-LJM

2009

20

2

8

4    15

1

11

B-114-NZ

2010

20

2

8

4    15

0

13

B-101-FIM

2009

20

2

8

4    15

1

15

B-333-RA

2010

20

1

10

4    15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-17-YDZ

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-18-JSD

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-19-LIY

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-34-MYR

2009

20

2

8

4

15

1

12

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

1

14

GL-08-EIV

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul : 76

Locul 3 SC Andrv SRL

Punctaj Total:      690

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ):

4.000,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.01.2001 8.05.2005

1573

Contract PMG

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.398 = 9,54 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-20-BYW

2010

20

2

8

4

15

0

3

B-20-BYX

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-19-VDH

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-19-UZZ

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-20-BJE

2010

20

2

8

4

15

0

11

B-20-GGZ

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-20-GHO

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-20-GHE

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-19-VCO

2009

20

2

8

4    15

1

4

B-19-XDB

2010

20

2

8

4    15

0

6

B-20-BIY

2010

20

2

8

4    15

0

8

B-19-VCN

2009

20

2

8

4    15

1

10

B-19-VAW

2009

20

2

8

4    15

1

12

B-20-GGX

2009

20

2

8

4    15

1

14

B-20-GGU

2009

20

2

8

4    15

1

Traseul : 76

Locul 4 SC ACJ GLOBE TOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      690

3.820,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Inter

valele)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-20-JVA

2010

20

1

10

4

15

0

3

B-18-LJT

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-18-LKO

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-18-JTE

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-18-JSM

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-18-JSV

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-18-JTG

2009

20

2

8

4

15

1

15

GL-08-DKI

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-18-LJU

2009    20

2 8

4    15

4

B-18-LKC

2009    20

2 8

4    15

6

B-18-LJY

2009    20

2 8

4    15

8

B-18-LKE

2009    20

2 8

4    15

10

B-18-LJO

2009    20

2 8

4    15

12

B-18-LLH

2009    20

2 8

4    15

14

B-18-JRP

2009    20

3      6

4    15

Traseul : 76

Locul 5 SC Comsamo SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pc auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      690

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 124

6 Ani

Punctaj :   6

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c “T O

Pct.

1

GL-08-DTI

2009

20

2

8

4

15

3

GL-14-GZ

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-KPI

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-KKF

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-KKC

2009

20

2

8

4

15

11

B-19-XDV

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-JWJ

2009

20

1

10

4

15

15

B-20-KJC

2009

20

2

8

4

15


Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

GL-28-GU

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-NXG

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-KOV

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-KPD

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-XEH

2009

20

2

8

4

15

12

B-19-XBW

2009

20

2

8

4

15

14

B-274-BG

2009

20

1

10

4

15


V.


1

7

7

1

7

7

1


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

J6.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani = aprox 6 Ani

Traseul : 76

Locul 6 SC SOG1TOLR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      685


5.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

5 Ani

Punctaj :   5

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel I :


Vechime


Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr

Emitent


Data     Data    Data   Inter-

Emiterii   Inițiala   Finala val(zile)

PMG


46570


PMG


)9.05.2005 8.05.2010     1825


Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4    15

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4    15

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4    15

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4    15

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4    15

11

B-20-JWV

2009

20

2

8

4    15

13

B-20-BVU

2009

20

2

8

4    15

15

B-17-HPH

2009

20

2

8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

12

B-20-JWS

2009

20

2

8

4

15

14

B-17-SJN

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 76

Locul 7 SC Relajcar SRL

Punctaj Total:      685

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4. Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr


Emitent


Data Data    Data Inter-

Emiterii Inițiala   Finala val(zile)

Contract


45562


PMG


27.04.2005 J9.05.2005 8.05.2010    1825


Vechime Zile = 1.825 =  5.13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-16-TXJ

2009

20

2

8

4    15

3

B-16-TWX

2009

20

2

8

4    15

5

B-16-TXO

2009

20

2

8

4    15

7

B-16-HLE

2009

20

2

8

4    15

9

GL-08-DIC

2009

20

2

8

4    15

11

B-19-VWY

2009

20

2

8

4    15

13

B-19-BYH

2010

20

2

8

4    15

15

B-18-XZL

2010

20

2

8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c —« o

Pct.

2

B-12-JTB

2009

20

2

8

4

15

4

B-16-TWG

2009

20

2

8

4

15

6

GL-59-GY

2009

20

2

8

4

15

8

GL-08-EJT

2009

20

2

8

4

15

10

B-18-FYT

2009

20

2

8

4

15

12

B-17-PEK

2009

20

2

8

4

15

14

B-19-BLT

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 77

Locul 1 SC Badilas Com SNC                                Punctaj Total:     694

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 124

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Intervalele)

Arh. PMG

22.02.2001

8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9,44 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

Crt.

Inmatr.

An

Pct.

Cat. | Pct.

m c "t o

Pct.

1

B-19-NKD

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-NKE

2010

20

2

8

4

15

7

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

9

B-19-NJR

2010

20

2

8

4

15

11

B-19-KFX

2010

20

2

8

4

15

13

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

15

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-19-NJW

2010

20

1

10

4

15

4

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

6

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-NRX

2010

20

2

8

4

15

10

B-19-KGG

2010

20

2

8

4

15

12

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

14

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

Traseul: 77

Locul 2 SC Transcris SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      692

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf Tabel 2

Punctaj : 122

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

J7.03.2001 8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-18-JRA

2009

20

2

8

4    15

1

3

B-17-XZV

2009

20

2

8

4    15

1

5

B-17-YKZ

2009

20

2

8

4    15

1

7

B-127-DIN

2010

20

2

8

4    15

0

9

B-19-LJM

2009

20

2

8

4    15

1

11

B-114-NZ

2010

20

2

8

4    15

0

13

B-101-FIM

2009

20

2

8

4    15

1

15

B-333-RA

2010

20

1

10

4    15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

1

An

| Pct.

Cat. I Pct.

Euro| Pct.

2

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-YDZ

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-18-JSD

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-19-LIY

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-34-MYR

2009

20

2

8

4

15

1

12

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

1

14

GL-08-EIV

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul : 77

Locul 3 SC Andry SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      690

4.000,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

16.01.2001 8.05.2005

1573

Contract PMG

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.398 =  9,54 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c —. o

Pct.

1

B-20-BYX

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-VCO

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-VDH

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-UZZ

2009

20

2

8

4

15

9

B-20-BJE

2010

20

2

8

4

15

11

B-20-GGZ

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-GHO

2009

20

2

8

4

15

15

B-20-GHE

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat. | Pct.

Euro| Pct.

2

B-20-BYW

2010

20

2

8

4

15

4

B-19-XDB

2010

20

2

8

4

15

6

B-20-BIY

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-VCN

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-VAW

2009

20

2

8

4

15

12

B-20-GGX

2009

20

2

8

4

15

14

B-20-GGU

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 77

Locul 4 SC ACJ GLOBE TOUR SRL

Punctaj Total:      690

1.

Rcdevcnta (min 2500 pc auto, activ) :

3.820,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Intervalele)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 = 7,83 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc/Vuto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| P

ct.

1

B-17-PEZ

2009

20

2

8

4

15

3

B-17-PFE

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-PFJ

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-LAB

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-KZZ

2009

20

2

8

4

15

11

B-19-UUD

2009

20

2

8

4

15

13

B-19-UTW

2009

20

2

8

4

15

15

B-19-UTX

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-102-AL

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-PEO

2009

20

2

8

4

15

6

B-103-AL

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-LBA

2009

20

2

8

4

15

10

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4

15

12

B-19-UTV

2009

20

2

8

4

15

14

B-19-UUE

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 77

Locul 5 SC Comsamo SRL

Punctaj Total:     686

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3. Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4. Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

l abei 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani =aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

GL-32-BR

2009

20

2

8

4

15

3

B-101-TA

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-NGT

2009

20

2

8

4

15

7

B-19-EHV

2009

20

2

8

4

15

9

B-19-KUS

2009

20

2

8

4

15

11

B-19-LTH

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-GJM

2010

20

2

8

4

15

15

B-20-GJR

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-100-TA

2009

20

2

8

4    15

4

B-19-AUI

2009

20

2

8

4    15

6

B-18-ZJI

2009

20

2

8

4    15

8

B-19-LSZ

2009

20

2

8

4    15

10

B-19-LTB

2009

20

2

8

4    15

12

B-19-XBR

2009

20

2

8

4    15

14

B-20-GJN

2010

20

2

8

4    15

mm


nn. t 1 .nn


Pcin»» S rlir» 7


Traseul: 77

Locul 6 SC SOGITOUR SRL

Punctaj Total:      685

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

5.050,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

l abei 1 : Vechime Operator                                                      __

Doc. Tip       Doc. Scrie Doc. Nr                Emitent               Data Data Data Inter-

Emiterii Inițiala Finala val(zile)

Contract PMG                   46570         PMG                                        J9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

O k_ □ LU

Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-20-JWV

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-20-BVU

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-17-HPH

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

1

12

B-20-JWS

2009

20

2

8

4

15

1

14

B-17-SJN

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul : 77

Locul 7 SC Relajcar SRL

Punctaj Total:      685

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie

Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Contract                         45562         PMG                              27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 1.825 = 5,13 Ani =aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-16-TXJ

2009

20

2

8

4    15

1

3

B-16-TWX

2009

20

2

8

4    15

1

5

B-16-TXO

2009

20

2

8

4     15

1

7

B-16-HLE

2009

20

2

8

4    15

1

9

GL-08-DIC

2009

20

2

8

4    15

1

11

B-19-VWY

2009

20

2

8

4    15

1

13

B-19-BYH

2010

20

2

8

4    15

0

15

B-18-XZL

2010

20

2

8

4    15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-12-JTB

2009

20

2

8

4

15

4

B-16-TWG

2009

20

2

8

4

15

6

GL-59-GY

2009

20

2

8

4

15

8

GL-08-EJT

2009

20

2

8

4

15

10

B-18-FYT

2009

20

2

8

4

15

12

B-17-PEK

2009

20

2

8

4

15

14

B-19-BLT

2010

20

2

8

4

15

79


Traseul:

Locul 1 SC Badilas Com SNC

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      694

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 124

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

>2.02.2001 8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9.44 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c 3

Pct.

1

B-19-NKD

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-NKE

2010

20

2

8

4

15

7

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

9

B-19-NJR

2010

20

2

8

4

15

11

B-19-KFX

2010

20

2

8

4

15

13

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

15

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

2

B-19-NJW

2010

20

1

10

4

15

4

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

6

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-NRX

2010

20

2

8

4

15

10

B-19-KGG

2010

20

2

8

4

15

12

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

14

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

Traseul : 79

Locul 2 SC AC.J GLOBE TOLR SRL

Punctaj Total:      692

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.820.00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf Tabel 2

Punctaj : 122

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Inter-val(zile)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005

963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 )9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-20-JVF

2010

20

1

10

4    15

0

3

B-18-CZD

2009

20

2

8

4    15

1

5

B-17-XSH

2009

20

2

8

4    15

1

7

B-16-XJW

2009

20

2

8

4    15

1

9

B-18-JSO

2009

20

2

8

4    15

1

11

B-17-PEZ

2009

20

2

8

4    15

1

13

B-17-PFE

2009

20

2

8

4    15

1

15

B-17-PFJ

2009

20

2

8

4    15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-18-ZYV

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-XSE

2009

20

2

8

4

15

6

B-18-CYX

2009

20

2

8

4

15

8

B-18-JSZ

2009

20

2

8

4

15

10

B-18-JSG

2009

20

2

8

4

15

12

B-102-AL

2009

20

2

8

4

15

14

B-17-PEO

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 79

Locul 3 SC Comsamo SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      692

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 126

6 Ani

Punctaj :   6

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Arh. PMG

PMG

J6.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani =aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-100-VE

2010

20

2

8

4

15

0

3

B-18-ZZV

2010

20

2

8

4

15

0

5

B-18-ZZW

2010

20

2

8

4

15

0

7

GL-10-EE

2010

20

2

8

4

15

0

9

GL-08-DR

2010

20

2

8

4

15

0

11

B-19-KKB

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-20-JWN

2009

20

1

10

4

15

1

15

B-176-PA

2009

20

1

10

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-18-YBL

2010

20

2

8

4    15

0

4

B-19-ASP

2010

20

2

8

4    15

0

6

GL-08-DP

2010

20

2

8

4    15

0

8

GL-08-DR

2010

20

2

8

4    15

0

10

B-460-CRI

2009

20

2

8

4    15

1

12

B-111-TG

2009

20

2

8

4    15

1

14

B-20-JWP

2009

20

1

10

4    15

1

Traseul : 79

Locul 4 SC Transcris SRL

Punctaj Total:      692

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.333,22 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 122

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data Inițiala

Data Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

J7.03.2001

8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9.40 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

1

B-18-JRA

2009

20

2

8

4

15

3

B-17-XZV

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-YKZ

2009

20

2

8

4

15

7

B-127-DIN

2010

20

2

8

4

15

9

B-19-LJM

2009

20

2

8

4

15

11

B-114-NZ

2010

20

2

8

4

15

13

B-101-FIM

2009

20

2

8

4

15

15

B-333-RA

2010

20

1

10

4

15

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

Crt.

Inmatr.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro]

Pct.

2

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-YDZ

2009

20

2

8

4

15

6

B-18-JSD

2009

20

2

8

4

15

8

B-19-LIY

2009

20

2

8

4

15

10

B-34-MYR

2009

20

2

8

4

15

12

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

14

GL-08-EIV

2009

20

2

8

4

15

Traseul : 79

Locul 5 SC Andry SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      690


4.000,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

16.01.2001 8.05.2005

1573

Contract PMG

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.398 =  9.54 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c -n O

Pct.

1

B-19-UZZ

2009

20

2

8

4

15

3

B-19-VCN

2009

20

2

8

4

15

5

B-19-VCO

2009

20

2

8

4

15

7

B-20-BIY

2010

20

2

8

4

15

9

B-20-BYX

2010

20

2

8

4

15

11

B-20-GGU

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-GGZ

2009

20

2

8

4

15

15

B-20-GHO

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct

Euro| Pct.

2

B-19-VAW

2009

20

2

8

4

15

4

B-19-VDH

2009

20

2

8

4

15

6

B-19-XDB

2010

20

2

8

4

15

8

B-20-BJE

2010

20

2

8

4

15

10

B-20-BYW

2010

20

2

8

4

15

12

B-20-GGX

2009

20

2

8

4

15

14

B-20-GHE

2009

20

2

8

4

15

Traseul: 79

Locul 6 SC SOGITOUR SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pc auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      685

5.030,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 300

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

5 Ani

Punctaj :   5

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 225


'l abei I : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Contract PMG

46570

PMG

39.05.2005 8.05.2010

1825

VechimeZile = 1.825 =  5,13Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4

15

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4

15

11

B-20-JWV

2009

20

2

8

4

15

13

B-20-BVU

2009

20

2

8

4

15

15

B-17-HPH

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4    15

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4    15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4    15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4    15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4    15

12

B-20-JWS

2009

20

2

8

4    15

14

B-17-SJN

2009

20

2

8

4    15


Traseul: 79

Locul 7 SC Relajcar SRL

Punctaj Total:      685

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tahel 2

Punctaj : 300

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 120

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 225

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data    Data

Emiterii Inițiala   Finala

Inter-

val(zile)

Contract

45562

PMG

27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

1

B-18-FKW

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-16-TWP

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-09-XKV

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-18-FKI

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-15-XWJ

2009

20

2

8

4

15

1

11

B-16-TXS

2009

20

2

8

4

15

1

13

B-12-JUY

2009

20

2

8

4

15

1

15

B-12-JPP

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-15-XWI

2009

20

2

8

4    15

1

4

B-15-XWG

2009

20

2

8

4    15

1

6

B-15-XWD

2009

20

2

8

4    15

1

8

B-12-JTF

2009

20

2

8

4    15

1

10

B-16-TWU

2009

20

2

8

4    15

1

12

B-12-JRB

2009

20

2

8

4    15

1

14

B-16-TXI

2009

20

2

8

4    15

1

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

I Pct.

Cat.

Pct.

m c o

Pct.

1

B-19-NKG

2010

20

2

8

4

15

3

B-19-NRF

2010

20

2

8

4

15

5

B-19-NRW

2010

20

2

8

4

15

7

B-19-NRE

2010

20

1

10

4

15

9

B-19-LXZ

2010

20

2

8

4

15

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

Crt.

Inmatr.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

2

B-19-NYU

2010

20

2

8

4

15

4

B-19-NJW

2010

20

1

10

4

15

6

B-19-NRX

2010

20

2

8

4

15

8

B-19-NJZ

2010

20

2

8

4

15

10

B-19-LXM

2010

20

2

8

4

15

Traseul: 84

Locul 1 SC Badilas Com SNC

Punctaj Total:     479

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 84

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zilc)

Arh. PMG

22.02.2001 8.05.2005

1536

Contract

45562

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.361 =  9,44 Ani = aprox 8 Ani


Traseul : 84

Locul 2 SC Comsamo SRL

 • 1.  Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort :

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      477

3.776,00 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 86

6 Ani

Punctaj :   6

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Inter-val(zile)

Arh. PMG

PMG

16.03.2004 8.05.2005

428

Contract

46570

PMG

>9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.253 =  6,33 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Ort.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-100-VE

2010

20

2

8

4    15

3

B-18-ZZV

2010

20

2

8

4    15

5

GL-10-EE

2010

20

2

8

4    15

7

GL-08-DR

2010

20

2

8

4    15

9

B-176-PA

2009

20

1

10

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.| Pct.

Euro| Pct.

2

B-18-YBL

2010

20

2

8

4

15

4

B-18-ZZW

2010

20

2

8

4

15

6

GL-08-DR

2010

20

2

8

4

15

8

B-20-JWP

2009

20

1

10

4

15

10

B-20-JWN

2009

20

1

10

4

15

Traseul : 84

Locul 3 SC Transcris SRL

 • 1.  Redevcnta (min 2500 pe auto, activ) :

 • 2.  Vechimea parcului de vehicule:

 • 3.  Gradul de confort:

 • 4.  Vechimea în transportul local de persoane:

 • 5.  Asigurarea managementului calitatii:

 • 6.  Asigurarea managementului mediului:

7.  Gradul de poluare al autovehiculelor:

Punctaj Total:      477


3.333,22 Lei

Punctaj : 15

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

conf. Tabel 2

Punctaj : 82

8 Ani

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

DA

Punctaj : 10

conf. Tabel 2

Punctaj : 150


Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data

Inițiala

Data Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

J7.03.2001

8.05.2005

1523

Contract

45562

PMG

J9.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 3.348 =  9,40 Ani =aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-333-RA

2010

20

1

10

4

15

0

3

B-19-LIY

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-18-JPU

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-17-YFD

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-19-LJT

2010

20

2

8

4

15

0

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-127-DIN

2010

20

2

8

4

15

0

4

B-19-LJH

2010

20

2

8

4

15

0

6

GL-40-SIR

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-17-XZI

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-18-LSW

2009

20

2

8

4

15

1

Traseul: 84

Locul 4 SC ACJ GLOBE TOUR SRL                      Punctaj Total:    475

1. Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.820,00 Lei

Punctaj : 15

2. Vechimea parcului de vehicule:

conf Tabel 2

Punctaj : 200

3. Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4. Vechimea în transportul local de persoane:

8 Ani

Punctaj : 10

5. Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6. Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7. Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data     Data     Data   Inter-

Emiterii Inițiala   Finala val(zilc)

Arh PMG

PMG

18.09.2002 8.05.2005     963

Contract

46572

PMG

03.05.2005 >9.05.2005 8.05.2010    1825

Vechime Zile = 2.788 =  7,83 Ani = aprox 8 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-103-AL

2009

20

2

8

4    15

3

B-19-LBA

2009

20

2

8

4    15

5

B-19-LAJ

2009

20

2

8

4    15

7

B-19-UTV

2009

20

2

8

4    15

9

B-19-UUE

2009

20

2

8

4    15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-19-LAB

2009

20

2

8

4    15

4

B-19-KZZ

2009

20

2

8

4    15

6

B-19-UUD

2009

20

2

8

4    15

8

B-19-UTW

2009

20

2

8

4    15

10

B-19-UTX

2009

20

2

8

4    15

Traseul : 84

Locul 5 SC SOGITOUR SRL

Punctaj Total:     470

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

5.010,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data

Data

Data

Inter-

Emiterii

Inițiala

Finala

val(zile)

Contract PMG

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 1.825 = 5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr.

Nr.

Vechime

Categorie

Euro

Crt.

Inmatr.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro|

Pct.

1

B-17-HPJ

2009

20

2

8

4

15

3

B-18-JGF

2009

20

2

8

4

15

5

B-17-HPM

2009

20

2

8

4

15

7

B-17-HPE

2009

20

2

8

4

15

9

B-17-HPL

2009

20

2

8

4

15

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

An

Pct.

Cat. I Pct.

Eurol Pct.

2

B-18-JGN

2009

20

2

8

4

15

4

B-17-HPO

2009

20

2

8

4

15

6

B-17-HPP

2009

20

2

8

4

15

8

B-20-BVL

2009

20

2

8

4

15

10

B-17-HPN

2009

20

2

8

4

15

Paop S din 7

Traseul : 84

Locul 6 SC Relajcar SRL                                    Punctaj Total:     470

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.300,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 200

3.

Gradul de confort :

conf. Tabel 2

Punctaj : 80

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

5 Ani

Punctaj :   5

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime

Doc. Tip       Doc. Serie Doc. Nr


Emitent


Data Data    Data   Inter-

Eniiterii   Inițiala   Finala val(zile)

Contract


45562


PMG


27.04.2005 19.05.2005 8.05.2010    1825


Vechime Zile = 1.825 =  5,13 Ani = aprox 5 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

1

B-18-FKW

2009

20

2

8

4

15

1

3

B-16-TWP

2009

20

2

8

4

15

1

5

B-09-XKV

2009

20

2

8

4

15

1

7

B-12-JTF

2009

20

2

8

4

15

1

9

B-18-FKI

2009

20

2

8

4

15

1

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

Pct.

Cat.

Pct.

Euro

Pct.

2

B-15-XWI

2009

20

2

8

4

15

1

4

B-15-XWG

2009

20

2

8

4

15

1

6

B-15-XWD

2009

20

2

8

4

15

1

8

B-15-XWJ

2009

20

2

8

4

15

1

10

B-16-TWU

2009

20

2

8

4

15

1

29 martie 2010      09:45:46

Page 6 din 7


Traseul: 84

Locul 7 SC Transdan SRL

Punctaj Total:      467

1.

Redeventa (min 2500 pe auto, activ) :

3.310,00 Lei

Punctaj : 15

2.

Vechimea parcului de vehicule:

conf. Tabel 2

Punctaj : 186

3.

Gradul de confort:

conf. Tabel 2

Punctaj : 90

4.

Vechimea în transportul local de persoane:

6 Ani

Punctaj :   6

5.

Asigurarea managementului calitatii:

DA

Punctaj : 10

6.

Asigurarea managementului mediului:

DA

Punctaj : 10

7.

Gradul de poluare al autovehiculelor:

conf. Tabel 2

Punctaj : 150

Tabel 1 : Vechime Operator

Doc. Tip

Doc. Serie     Doc. Nr

Emitent

Data Emiterii

Data    Data

Inițiala Finala

Intervalele)

Arh. PMG

PMG

15.04.2002 2.07.2003

443

Contract

46570

PMG

19.05.2005 8.05.2010

1825

Vechime Zile = 2.268 = 6,37 Ani = aprox 6 Ani

Tabel 2: Parc Auto Selectat

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

1

B-17-YKL

2010

20

2

8

4    15

0

3

GL-39-GGI

2009

20

2

8

4    15

1

5

B-77-UPO

2008

18

1

10

4    15

2

7

B-81-EOM

2008

18

1

10

4    15

2

9

B-88-RKN

2008

18

2

8

4    15

2

Nr. Crt.

Nr. Inmatr.

Vechime

Categorie

Euro

V.

An

| Pct.

Cat.

Pct.

Euro| Pct.

2

B-17-YKM

2010

20

2

8

4    15

0

4

B-74-TYS

2008

18

1

10

4    15

2

6

B-81-EOR

2008

18

1

10

4    15

2

8

B-81-EPL

2008

18

1

10

4    15

2

10

GL-08-EF

2008

18

2

8

4    15

2

29 martie 201(1


09:45:47


Pase 7 din 7


SC ACJ GLOBE

TOUR SRL


60

61

62

63

64

68

75

76

77

79

84

w

25

25

15

10

7T

10

10

10

10

10

10

10

~62

15

5

10

15

10

15

5

10

63

30

5

15

5

15

"64"

10

10

10

10

10

_68~

15

10

15

5

10

■75"

10

10

10

'76~

15

15

5

10

"W

15

ir

10


SC Andry SRL


60

61

62

63

64

68

75

76

77

79

84

62

15

15

15

15

15

68

15

15

15

15

15

15

15

15

15

79

15


SC Badilas Corn SNC


60

61

62

63

64

68

75

76

77

79

84

61

10

10

10

10

10

10

10

10

62

15

5

15

10

15

15

15

10

64

10

5

5

5

5

68

15

10

15

15

15

10

75

10

10

10

10

10

76

15

15

15

10

77

15

15

10

79

15

10

84

10


Nr. de mașini comune mai multor trasee

SC Comsamo SRL

SC Relajcar SRL

60

61

62

63

64

68

75

76

77

79

84

"60-

25

5

10

25

10

15

10

15

15

10

5

TF

10

10

10

10

10

TT

15

15

5

15

10

30

10

15

10

15

15

15

10

"FT

10

10

10

10

"FT

15

5

15

15

~T5

10

5

5

5

15

15

~~n

15

~19

15

10

”sT

10

SC SOGITOUR SRL

60

61

62

63

64

68

75

76

77

79

84

TT

10

10

5

10

5

10

10

10

5

~62

15

10

15

10

15

15

15

10

TT

10

10

5

10

10

10

10

Îs

15

10

15

15

15

10

75

10

10

10

10

5

~76

15

15

15

10

~rî

15

15

10

~79~

15

10

’sT

10

SC Transcris SRLSC Transdan SRLCLASAMENT

TRASEUL:   60

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Comsamo SRL

1126

2

SC Transcris SRL

1122

3

SC ACJ GLOBE TOUR S

1122

4

SC Relajcar SRL

1115

TRASEUL:   62

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Corn SNC

694

2

SC Andry SRL

690

3

SC ACJ GLOBE TOUR S

690

4

SC Transcris SRL

690

5

SC Comsamo SRL

686

6

SC SOGITOUR SRL

685

7

SC Relajcar SRL

685

TRASEUL:   61

Locul Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Com SNC

479

2

SC ACJ GLOBE TOURS

475

3

SC Transcris SRL

475

4

SC Comsamo SRL

471

5

SC SOGITOUR SRL

470

6

SC Relajcar SRL

470

7

SC Transdan SRL

467

TRASEUL:  63

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Comsamo SRL

1341

2

SC Transcris SRL

1337

3

SC ACJ GLOBE TOUR S

1337

4

SC Relajcar SRL

1330

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC ACJGLOBETOURS

475

2

SC Transcris SRL

475

3

SC Comsamo SRL

471

4

SC SOGITOUR SRL

470

5

SC Relajcar SRL

470

6

SC Transdan SRL

467

7

SC Badilas Corn SNC

399

TRASEUL:   75

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Corn SNC

479

2

SC Transcris SRL

477

3

SC ACJ GLOBE TOUR S

475

4

SC Comsamo SRL

475

5

SC SOGITOUR SRL

470

6

SC Relajcar SRL

470

7

SC Transdan SRL

467

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Com SNC

694

2

SC Andry SRL

690

3

SC ACJ GLOBE TOUR S

690

4

SC Transcris SRL

690

5

SC Comsamo SRL

686

6

SC SOGITOUR SRL

685

7

SC Relajcar SRL

685

TRASEUL:   76

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Com SNC

694

2

SC Transcris SRL

692

3

SC Andry SRL

690

4

SC ACJ GLOBE TOUR S

690

5

SC Comsamo SRL

690

6

SC SOGITOUR SRL

685

7

SC Relajcar SRL

685

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Com SNC

694

2

SC Transcris SRL

692

3

SC Andry SRL

690

4

SC ACJ GLOBE TOURS

690

5

SC Comsamo SRL

686

6

SC SOGITOUR SRL

685

7

SC Relajcar SRL

685

TRASEUL:   84

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Com SNC

479

2

SC Comsamo SRL

477

3

SC Transcris SRL

477

4

SC ACJ GLOBE TOUR S

475

5

SC SOGITOUR SRL

470

6

SC Relajcar SRL

470

7

SC Transdan SRL

467

TRASEUL:  79

Locul

Nume Operator

Punctaj

1

SC Badilas Corn SNC

694

2

SC ACJ GLOBE TOUR S

692

3

SC Comsamo SRL

692

4

SC Transcris SRL

692

5

SC Andry SRL

690

6

SC SOGITOUR SRL

685

7

SC Relajcar SRL

685