Hotărârea nr. 9/2010

Aprobarea organigramei pentru RA Administratia Zonei Libere Galati, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.9 din 11 02 2010

privind: aprobarea organigramei pentru RA Administrația Zonei Libere Galați, pe anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 17/26 01 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 11 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.8288/26 01 2010, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8290/26 01 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 6638/21 01 2010 a Administratiei Zona Libera Galati;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, li.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă organigrama pentru RA Administrația Zonei Libere Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

2010

RA Administrația Zonei Libere Galați

30 pers (29 + DG )


Aprobat .

Director

Ivan Ang'e&L   ___

.....<Wțwal^