Hotărârea nr. 88/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 687/2007 referitoare la aprobarea cofinantarii proiectelor "Amenajare parc Micro 21, aferent blocurilor R4 - R7 supermarket Selgros" si "Amenajare parc Micro 13, aferent blocuri ANL - str. Nicolae Mantu"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.88

din 20 04 2010

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.687/2007 referitoare la aprobarea cofinanțării proiectelor „Amenajare parc Micro 21, aferent blocurilor R4 - R7 supermaket Selgros” și “Amenajare parc Micro 13, aferent blocuri ANL - str. Nicolae Mantu”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:111/20 04 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată în data de 20 04 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.45 864/19 04 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.45 866/19 04 2010, al Direcției de Programe și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 și 4 și excepția prevăzută de art.44 , alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5, alin.3 și art.47 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.687/2007, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă alocarea sumei de 1 999 820,8 lei cu TVA, de la bugetul local al municipiului Galați, pentru cofinanțarea proiectelor :

„Amenajare parc Micro 21, aferent blocurilor R4 - R7 supermaket Selgros” - 1 699 820,8 lei

“Amenajare parc Micro 13, aferent blocuri ANL - str. Nicolae Mantu” - 300 000 lei”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Matei Grigore