Hotărârea nr. 80/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 524/29.10.2009 referitoare la transmiterea, la finalizarea lucrarilor, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" a investitiei "Port ambarcatiuni de agrement"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.80

din 11 03 2010

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.524/29 10 2009 referitoare la transmiterea, la finalizarea lucrarilor, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public” a investitiei “ Port ambarcatiuni de agrement”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:80/9 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 234/9 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 236/9 03 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere HCL nr.405/23 07 2009 privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții propuse pentru anul 2009;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2,lit.”c”, alin.5, lit.”a” si art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.524/29 10 2009, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- La data finalizării lucrărilor investiției “Port ambarcațiuni de agrement”și a înregistrării acesteia în evidențele contabile, investiția cu valoarea de 3 431 492,31 lei, se va transmite din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”.

Investiția este prevăzută în planul de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae


r PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

PRC DES

HT

Zs/ZĂT

JIECTSt"

ENAT

DIVIZIA LUCRĂRI HIDRO

Colectiv HIDRO 2 pnq. C. SLHMIDT

L_____ Ing- D. IVASCU

^ST ; Df lng, V. DUMITRFSru Crr/z'llnq. C. PALAN       J'


PORT DE AMBARCAȚIUNI IN MUNICIPIUL GALAȚI documentație de proiectare


CU+PT+OE


cnv/;PU\N DE SITUAȚIE


Cod plan

LJr.plan

2

Nr.lnreg.