Hotărârea nr. 8/2010

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.8

din 11 02 2010

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:21/9 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 11 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13 358/5 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 360/5 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APATERM SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

Sheet1

ANEXA la HCL nr.8/11 02 2010

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2010

Nr. Crt.

INDICATORI

Aprobat

Realizat

Aprobat

2009

2009

2010

1

I. VENITURI TOTALE :

131,823,939

106,707,439

145,913,079

2

1. Venituri din exploatare :

115,507,548

91,708,110

130,211,625

3

a). venituri din activitatea de baza

65,159,174

54,692,612

69,147,429

4

b). venituri din alte activitati

1,753,487

1,202,974

1,250,000

5

c). venituri din surse bugetare :

41,013,718

35,383,996

51,954,799

6

subventii pt.acoperirea dif. de pret la populatie

16,310,729

14,611,702

19,783,079

7

compensare combustibil CET

23,810,552

19,886,903

26,423,246

8

alte sume de la bugetul local RK

892,437

885,391

9

diferenta venituri datorate majorarii pretului CET

5,748,474

10

d). venituri ANL

500,000

428,528

500,000

11

Alte venituri probabile

7,081,169

7,359,397

12

2. Venituri financiare

1,391

551

1,454

13

3. Venituri din majorari intarzieri la clienti

16,315,000

14,998,778

15,700,000

14

II. CHELTUIELI TOTALE :

131,823,939

126,045,696

145,913,079

15

1. Cheltuieli de exploatare :

131,114,194

125,414,109

145,187,709

16

a). cheltuieli materiale:

88,340,961

83,270,943

102,473,535

17

- materii prime

Sheet1

INDICATORI

Aprobat

Realizat

Aprobat

2009

2009

2010

18 - materiale consumabile

1,298,159

1,007,495

1,053,000

19 - combustibil, energie, apa

87,042,802

82,263,448

101,420,535

20 b). cheltuieli cu personalul :

33,018,869

32,760,884

32,856,408

21 - salarii brute

25,298,206

25,202,271

25,202,271

22 - contributii la asig. sociale de stat 20,8 %

5,262,027

5,202,265

5,202,265

23 - ajutor de somaj 0,5 %

126,491

124,330

124,330

24 - contributia la asig. sociale de sanatate 5,2 %

1,315,507

1,310,518

1,310,518

25 - cheltuieli socio - culturale 2 %

505,964

425,982

504,045

26 - cheltuieli privind accid. 0,306%

77,413

77,220

77,220

27 - solidaritatea pentru posturi vacante 4%

154,980

141,444

158,949

28 - fond garantare creante salariale 0,25%

63,246

62,634

62,634

29 - FNUASS 0,85%

215,035

214,220

214,176

30 c) cheltuieli privind pregatirea profesionala

127,274

74,021

126,011

31 d). Cheltuieli privind amortizarea

472,442

490,166

515,800

32 e) Diferente din provizioane

275,134

33 f). Cheltuieli cu provizioane de risc

34 g). Cheltuieli cu reclama si publicitatea

35 i). Cheltuieli taxa dezvoltare

36 h). Alte cheltuieli :

9,154,648

8,542,961

9,215,955

37 - redeventa din concesionarea bunurilor publice

181,860

181,860

189,684

38 - tichete de masa

2,301,612

1,968,781

2,249,171

39 - reparatii ( mat. R.T.+ R.I.+ R.C. )

1,991,200

1,900,085

1,986,000

-reparatii capitale - materiale

40 - contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.)

1,065,000

995,488

1,090,000

41 - servicii terti

696,060

658,120

729,500

42 - taxe, impozite

1,900,500

1,924,968

2,011,600

43 - alte cheltuieli

1,018,416

913,659

960,000

* Cheltuieli reclama .publicitate nu sunt incluse in B.V.C. 2010

Sheetl

Sheet1

INDICATORI

Aprobat

Realizat

Aprobat

2009

2009

2010

44 2. Cheltuieli financiare

9,745

3,221

3,370

3. Cheltuieli cu impozitul pe profit

14,667

22,000

45 4. Cheltuieli privind despagubiri, amenzi, penalitati

700,000

613,699

700,000

46 III. REZULTAT BRUT ( profit / pierdere ) :

0

-19,338,257

0

47 IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii :

48 - fond de rezerva

49 V. Acoperirea PIERDERILOR precedente :

50 VI. IMPOZIT pe PROFIT :(conf. O.U.G.34/2009)

51 VII. PROFITUL de REPARTIZAT :

52 a). rezerve legale

53 b). acoperirea pierderilor din anii precedenti

54 c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

55 d). alte repartizari prevazute de lege

56 e). max. 10% - participarea salariatilor la profit

57 f). min. 50% - varsaminte la buget

58 g) profitul nerepartizat pe destinatiile de mai sus

59 VIII.SURSEdeFINANTAREptrINVESTITII

60 1. Surse proprii

234,000

234000

515,800

61 2. Alocatii de la buget

62 3. Credite bancare :

63 - interne

64 - externe

65 4. Alte surse din care:

66 - cota dezvoltare conform OG 73 art. 43

121,233

67 IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII :

68 1. Investitii, inclusiv cele in curs la finele anului

69 2. Rambursari rate aferente creditelor pt. investitii

Sheet1

INDICATORI

Aprobat

Realizat

Aprobat

2009

2009

2010

70

- interne

71

- externe

72

X. REZERVE :

73

- legale

74

- statutare

75

- alte rezerve

76

XI. DATE de FUNDAMENTARE :

77

1. Venituri totale

131,823,939

106,707,439

145,913,079

78

2. Costuri aferente volumului de activitate

131,823,939

126,045,696

145,913,079

79

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

1,090

1090

1,090

80

4. Nr. mediu personal total

1,090

1090

1,090

81

5. Fond de salarii :

25,298,206

25,202,271

25,202,271

82

a). fond de salarii aferent posturilor blocate

83

b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii :

181,951

155,752

65,688

84

- salariu brut

66,426

56,839

65,688

85

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

33,793

22,584

0

86

- premiul anual

81,732

76,329

0

87'

c) indemnizatii membri C.A. Si AGA

5,280

87

d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

25,298,206

25,131,303

25,131,303

88

6. Castigul mediu lunar pe salariat

1,934

1926

1,926

89

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in preturi curente )

124

112

114

90

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( in preturi comparate-inflatie )

130

118

119

91

10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale

1,000

1,181

1,000

92

11. Plati restante :

Sheet1

93

- preturi curente

104,429,454

284,775,465

356,712,404

94

- preturi comparate(inflatie)

109,650,927

297,590,361

372,764,462

* salariul conducator unitate - este la nivelul salariului viceprimarului

* indemnizatia membrilor C.A. si AGA este de 5.280 lei/an (1% din salariul conducatorului unitatii)

95

INDICATORI

Aprobat

Realizat

Aprobat

2009

2009

2010

12. Creante restante :

  • 96

  • 97

- preturi curente

260,396,322

124,245,544

190,216,737

- preturi comparate(inflatie)

273,416,138

129,836,593

198,776,490

OTA:

* Veniturile din subventii sunt calculate fara T.V.A. , astfel incat la fundamentarea bugetului Consiliului Local se va avea in vedere si T.V.A aferenta

* Sumele inscrise pe realizat pot suferi modificari pana la inchiderea finala a exercitiului financiar al anului 2009

Presedinte de sedinta

Gheorghe Teodor Iulian