Hotărârea nr. 78/2010

Modificarea si completarea HCL nr. 150/02.11.2000 referitoare la infiintarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" si aprobarea Regulamentului de functionare al Portului de Ambarcatiuni de agrement

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.78

din 11 03 2010

privind: modificarea și completarea HCL nr.150/2 11 2000 referitoare la înființarea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” și aprobarea Regulamentului de funcționare al Portului de Ambarcațiuni de agrement

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:83/9 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 230/9 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 232/9 03 2010, al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere că au fost respectate prevederile art.6, alin.1 și 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”a”, “c”, alin.3, lit.”b” alin.5 lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.5 al HCL nr.150/211 2000, care va avea următorul text:

Art.5 - Obiectul de activitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public este:

 • -  administrarea, întreținerea, și exploatarea zonelor verzi de pe raza municipiului Galați;- cultura florilor și plantelor ornamentale;

 • - servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

 • - servicii de îmbunătățiri funciare și irigații;

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestier(împădurire, reîmpădurire, asigurare de puieți, butași, arbuști);

 • -  administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement și bazelor sportive; Plaja Turn, Lac Vânători, Patinoarul;

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative;

 • -  administrarea cimitirelor, întreținerea acestora, concesionarea locurilor de veci aferente cimitirelor(Cimitir “Eternitatea”, “Sf. Lazăr”, “Ștefan cel Mare”);

 • - servicii funerare;

 • - servicii anexe înhumării și incinerării(închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor)

 • -  administrarea, întreținerea și exploatarea spațiilor de parcare aparținând domeniului public;

 • -  servicii de închiriere a bunurilor personale și gospodărești;

 • -  servicii de închiriere a mijloacelor de transport pe apă, fără echipaj;

 • -  servicii de întreținere și curățenie;

- publicitate;

 • -  reparații de articole personale și gospodărești;

 • -  asanarea și îndepărtarea gunoaielor, salubritate și activități similare;

 • -  serviciul de curățire a locurilor publice(străzi, dreumuri, stații pentru transport etc);

 • -  blocarea/deblocarea autovehiculelor, vehiculelor și remorcilor staționate sau parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului;

 • -  manipulări;

 • -  depozitări;

 • -  alte activități anexe transporturilor terestre;

 • -  alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

 • -  operațiuni de mecanică generală;

 • -  lucrări de instalații tehnico-sanitare;

 • -  colectarea și tratarea apelor uzate;

 • -  Anual, cu avizul Primarului municipiului Galați, se pot încheia contracte de

dare în folosință gratuită către instituții publice a unor spații din incinta Patinoarului Artificial Galați, cu obligativitatea acestora de a achita cheltuielile pentru    utilitățile de care beneficiază    Serviciul Public

„Administrarea Domeniului Public

 • -  Administrarea, întreținerea și exploatarea Portului de ambarcațiuni de agrement”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea anexei 2, pct.II, al HCL nr.150/211 2000, care va avea următorul cuprins:

“II- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Serviciul Administrarea Domeniului Public are ca obiect de activitate:

 • -  administrarea, întreținerea, și exploatarea zonelor verzi de pe raza municipiului Galați;- cultura florilor și plantelor ornamentale;

 • - servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

 • - servicii de îmbunătățiri funciare și irigații;

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestier(împădurire, reîmpădurire, asigurare de puieți, butași, arbuști);

 • -  administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement și bazelor sportive; Plaja Turn, Lac Vânători, Patinoarul;

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative;

 • -  administrarea cimitirelor, întreținerea acestora, concesionarea locurilor de veci aferente cimitirelor(Cimitir “Eternitatea”, “Sf. Lazăr”, “Ștefan cel Mare”);

 • - servicii funerare;

 • - servicii anexe înhumării și incinerării(închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor)

 • -  administrarea, întreținerea și exploatarea spațiilor de parcare aparținând domeniului public;

 • -  servicii de închiriere a bunurilor personale și gospodărești;

 • -  servicii de închiriere a mijloacelor de transport pe apă, fără echipaj;

 • -  servicii de întreținere și curățenie;

 • -  publicitate;

 • -  reparații de articole personale și gospodărești;

 • -  asanarea și îndepărtarea gunoaielor, salubritate și activități similare;

 • -  serviciul de curățire a locurilor publice(străzi, dreumuri, stații pentru transport etc);

 • -  blocarea/deblocarea autovehiculelor, vehiculelor și remorcilor staționate sau parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului;

 • -  manipulări;

 • -  depozitări;

 • -  alte activități anexe transporturilor terestre;

 • -  alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

 • -  operațiuni de mecanică generală;

 • -  lucrări de instalații tehnico-sanitare;

 • -  colectarea și tratarea apelor uzate;

 • -  Anual, cu avizul Primarului municipiului Galați, se pot încheia contracte de

dare în folosință gratuită către instituții publice a unor spații din incinta Patinoarului Artificial Galați, cu obligativitatea acestora de a achita cheltuielile pentru    utilitățile de care beneficiază    Serviciul Public

„Administrarea Domeniului Public

 • -  Administrarea, întreținerea și exploatarea Portului de ambarcațiuni de agrement”

Art.III - Se aprobă Regulamentul de funcționare al Portului de Ambarcațiuni de agrement, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regulamentul de funcționare al Portului de Ambarcațiuni de agrement este anexă la Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public, aprobat prin art.8 la HCL nr.150/2 11 2000.

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.V-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ANEXA

La HCL nr.78/11 03 2010

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE AL PORTULUI DE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT GALAȚI

Art. 1. Scop și obiective

 • 1.1 Realizarea investiției Port de Ambarcațiuni de Agrement are ca scop dezvoltarea turismului în zonă și implicit a dezvoltării economice a orașului Galați.

Portul de Ambarcațiuni de Agrement Galați este situat pe malul stâng al Dunării, la km 153. Întregul ansamblu plutitor ocupă un front la Dunăre de cca. 250m și se află amplasat la o distanță care nu depășește 42 m de mal, retras față de frontul ocupat în prezent, în amonte de punctul de trecere cu bacul Țiglina-I.C. Brătianu.

 • 1.2 Implementarea acestui proiect anticipează soluționarea unei cereri tot mai mari de acostare modernă, care să corespundă cerințelor amabarcațiunilor de agrement de ultimă generație ce va creea un impact economic relativ imediat cu privire la ocuparea forței de muncă în zonă precum și, dezvoltarea unui nou segment de afaceri de specialitate.

 • 1.3 Portul de Ambarcațiuni de Agrement va avea un impact major în dezvoltarea turismului și introducerea municipiului Galați pe hărțile de navigație de specialitate ca și obiectiv turistic sau punct de vizitare.

 • 1.4 Prezentul Regulament de funcționare al Portului de Ambarcațiuni de Agrement constă în reglementarea activităților de agrement nautic ce se desfășoară în apele fluviului Dunărea și în mod special în Portul de Ambarcațiuni de Agrement, pentru protecția calității apei, a calității vieții și pentru a supraveghea impactul pe care îl are dezvoltarea economică asupra apelor fluviale.

 • 1.5 Administrarea apelor Portului de Ambarcațiuni de Agrement se va realiza astfel încât să se impiedice abandonarea sau eșuarea ambarcatiunilor, să se respecte prevederile cadrului legal, în vigoare, să se reducă pagubele și influențele negative asupra faunei și florei fluviale, să se asigure funcționarea Portului la standarde ridicate de securitate și siguranță și să respecte Normele Registrului Naval Galați.

 • 1.6 Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de agrement în incinta Portului de Ambarcațiuni. Aceștia trebuie să acționeze și să se comporte astfel încât desfășurarea activităților portuare și șederea celorlalți rezidenți ai Portului să nu fie periclitate, lezate sau impiedicate.

Art. 2 Definirea/Interpretarea termenilor

În sensul prezentului regulament, următorii termeni vor fi înțeleși astfel:

 • ❖    “Portul de Ambarcațiuni de Agrement”, numit în continuare “Port” - suprafața delimitată din teritoriul orașului, construită și echipată astfel încât să permită, în principal, primirea și adăpostirea ambarcatiunilor, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor; este zona asupra căreia Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public“ are drept de folosință/administrare, inclusiv aria aflată sub sau la suprafața întinderii de apă precum și, infrastructura de bază, adică orice amenajări, instalații, construcții și echipamente necesare pentru utilizarea în bune condiții a locurilor de ancorare sau de acostare.

 • ❖    “Administrația Portului de Ambarcațiuni de Agrement”, numită în continuare “Prestator” sau “Titularul dreptului de administrare portuară” - compartiment organizat în cadrul Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”, desemnată să asigure funcționalitatea portului.

 • ❖    “Acvatoriu portuar” sau “Bazin portuar”- totalitatea suprafețelor apelor incluse în limitele portului.

 • ❖     “Teritoriu portuar” - totalitatea terenurilor incluse în limitele portului.

 • ❖    “Domeniu portuar” - ansamblul format din acvatoriul și teritoriul portuar.

 • ❖    “Contract de prestări servicii” - act încheiat între Prestator și orice persoană fizică sau juridică ce dorește/intenționează să utilizeze zona de ancorare sau suprafața de ancorare/acostare a Portului, cu respectarea normelor și reglementărilor ce le guvernează și cu achitarea taxelor prevăzute de Regulament sau contract.

 • ❖    “Proprietarul înregistrat al ambarcațiunii”, numit în continuare “Proprietar” sau “Beneficiar” este persoana fizică sau juridică ce are calitatea de proprietar de drept sau orice alt reprezentant legal care răspunde de drept (alta decât Administrația) pentru ambarcațiune și care a obținut permis de ancorare /acostare în apele portuare.

 • ❖    “Căpitănia de Port” - organ teritorial operativ al Autorității Navale Române cu atribuții privind inspecția și supravegherea desfășurării în siguranță a navigației;

 • ❖    “Manevra” - orice deplasare a unei ambarcatiuni efectuată în zona de control a traficului, din momentul intrării în această zonă și până la părăsirea ei;

 • ❖    “Ambarcațiune de agrement nautic, denumită în continuare ambarcațiune - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are o lungime de la 2,5 m până la 12 m și care este destinată să fie utilizată în scopuri sportive și recreative;

 • ❖     “Poluarea mediului” alterarea caracteristicilor fizico-chimice și structurale ale componentelor naturale ale mediului și/sau a echilibrului ecologic și a calității vieții;

 • ❖    “Suprastructura portuară” - totalitatea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor cu caracter fix sau mobil, amplasate pe infrastructura portuară, necesare bunei funcționări a serviciilor prestate în port.

 • ❖    “Ambarcațiune abandonată” - ambarcatiune lăsată fără supraveghere pentru o perioadă de timp destul de îndelungată, suficientă ca aceasta să devină un pericol pentru celelalte ambarcatiuni, pentru navigație și pentru a nu mai prezenta o stare bună de navigabilitate;

 • ❖    Infrastructură    portuară-ansamblul    construcțiilor    destinate    acostării

ambarcațiunilor.

 • ❖    Facilități portuare-folosirea infrastructurii, a rampei de lansare, a dotărilor portuare precum și, a utilităților din dotarea Portului.

Art. 3. Domeniu de aplicare

Regulamentul de funcționare al Portului de Amabarcațiuni de Agrement Galați, denumit în continuare Regulament este conceput avand în vedere Memoriul Justificativ al documentației de proiectare al Portului de Ambarcațiuni de Agrement Galați și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 528/2002 și republicată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2007, ale Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 412/2002 privind navigația civilă și republicată și modificată prin Legea nr. 290/2007 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 42/1997, ale Hotărârii Guvernului nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic precum și, ale altor reglementari naționale și internaționale aplicabile activităților desfășurate în porturi.

Art.4. În Portul de Ambarcațiuni de Agrement Galați pot acosta un număr de 80 de ambarcațiuni.

Din punct de vedere al dimensiunilor, ambarcațiunile care pot acosta se pot structura pe 3 categorii, după cum urmează:

 • 1) ambarcațiuni mari: L(lungime)=12,00m,

T(pescaj)=0,80m;

 • 2)  ambarcațiuni medii:

T(pescaj)=0,80m;

 • 3)  ambarcațiuni mici:

T(pescaj)=0,80m;


L(lungime)=9,00m,


L(lungime)=6,00m,


(lățime)=2,40m,


(lățime)=2,20m,


(lățime)=2,20m,


Art. 5. Drepturi și obligații ale titularului dreptului de administrare portuară/Prestatorului

Titularul dreptului de administrare portuară are, în principal, următoarele atribuții și obligații:

 • a) de a asigura funcționalitatea, exploatarea, repararea, întreținerea și menținerea caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de staționare (ancorare/acostare) care i-a fost dată în administrare;

 • b) să acționeze în calitate de agent/reprezentant al Primăriei Municipiului Galați în ce privește respectarea reglementărilor și normelor legislative și a prezentului Regulament de funcționare și implicit a termenelor și condițiilor din contractele de prestări servicii.

 • c) dreptul de a elibera sau refuza eliberarea unui aviz de staționare, precum și de a repartiza un loc de staționare unei ambarcațiuni, dintr-un motiv întemeiat și în baza caracteristicilor ambarcatiunii, menționate în contract;

 • d) de a muta sau de a solicita mutarea ambarcațiunilor abandonate și a structurilor plutitoare în derivă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • e) să pună la dispoziție pubele pentru deșeurile menajere, de hârtii-cartoane și cele de pet-uri -mase plastice, etc;

 • f) are obligatia de a aduce la cunoștința Beneficiarului situațiile în care, din cauza executării unor lucrări de dezvoltare sau întreținere, se va întrerupe furnizarea apei și a curentului electric;

 • g) în caz de accident sau coliziune, titularul dreptului de administrare portuară își rezervă dreptul de a anunța, după caz, Poliția Transporturi Navale Galați, Salvarea, Căpitania Portului Galați, Agenția de Protecția Mediului Galați, Garda de Mediu Galați și Apele Române Galați.

 • h) asigură rampa de lansare la apă și punere la uscat a ambarcațiunilor, cu o limită de lungime stabilită prin contract.

 • i) nu își asumă răspunderea pentru eventuale furturi sau distrugeri suferite de o ambarcațiune/ambarcațiunile Beneficiarului, ce pot interveni ca urmare a neîndeplinirii de către acesta din urmă a obligațiilor ce îi revin potrivit Regulamentului de funcționare și contractului de prestari servicii.

 • j) efectuează dragajul de întreținere pentru menținerea nivelului normal de exploatare în acvatoriul portuar.

 • k) are obligația de a respecta Normele de prevenire și stingere a incendiilor precum și asigurarea dotării cu mijloace inițiale pentru intervenție (pichet PSI).

 • l) dotează Portul cu veste și colaci de salvare.

 • m) are obligația de a asigura iluminarea pe timp de noaptea a Portului de Ambarcațiuni de Agrement Galați și respectiv, a căilor de acces din incinta acestuia.

 • n) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare a Portului de Ambarcațiuni de Agrement Galați se va face sub supravegherea CN APDM Galați, conform Regulamentului de Navigație pe Dunăre (RND).

 • o) asigurarea iluminării pe timp de zi și de noapte se va face conform Regulamentului de Navigație pe Dunăre (RND) (cu semnul A9 și semnalizarea luminoasă, o lumină roșie sus și o lumină albă jos).

 • p) are obligația să asigure prevenirea poluării apelor portului cu hidrocarburi precum și, intervenția rapidă de neutralizare a hidrocarburilor cu substanțe adecvate, în caz de poluare.

r) la reîntoarcerea ambarcațiunii în port, în cazul constatării unor avarii, titularul dreptului de administrare, are obligația de a raporta de urgență către Căpitănia Portului Galați cele constatate.

Art. 6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 6.1    Beneficiarul are dreptul de a solicita un drept de intrare/ancorare/acostare/staționare/plecare pentru orice ambarcatiune care îi aparține în și din Portul de Ambarcațiuni de Agrement Galați.

 • 6.2 a) Solicitarea trebuie să specifice caracteristicile ambarcatiunii, în special lungimea totală (LOA) și lățimea ambarcațiunii, nume proprietar, număr de înmatriculare, marcaje de identificare a ambarcațiunii (nume/număr) în funcție de care îi va fi repartizat un loc de staționare corespunzător/adecvat.

b) Nicio altă ambarcatiune decât cea menționată în contract, chiar dacă aparține aceluiași Beneficiar, nu poate staționa în locul repartizat de Prestator/Titularul dreptului de administrare în baza acelui contract.

 • 6.3 (a) Beneficiarul se obligă să prezinte Prestatorului/Titularului dreptului de administrare copii după certificatele doveditoare ale înregistrării ambarcatiunii în registrele de evidență (dacă este cazul) și să comunice orice modificare ulterioară a acestora și a dreptului de proprietate asupra ambarcatiunii; de asemenea, se obligă să prezinte copie după polița de asigurare a ambarcațiunii și dovada achitării primei de asigurare. Beneficiarul trebuie să prezinte certificatul de capacitate al conducătorului ambarcațiunii de agrement.

 • (b) Dacă certificatul de înregistrare și/sau polița de asigurare expiră înainte de termenul final al contractului de prestări servicii, Beneficiarul se obligă să prelungească termenul certificatului cu 20 de zile înainte de expirare și să prezinte, în termen de 48 de ore, Prestatorului/Titularului dreptului de administrare, copii ale documentelor cu noua dată de înregistrare.

 • 6.4 Beneficiarul se obligă să achite Prestatorului/Titularului dreptului de administrare contravaloarea serviciilor și facilității portuare precum și, a oricăror obligații de plată ce decurg din prezentul Regulament de funcționare al Portului și din contractul de prestări servicii.

 • 6.5 Beneficiarul se va folosi de facilitățile portuare într-o manieră corespunzătoare destinației acestora, astfel încât să nu afecteze în niciun fel acest complex portuar și nici alte ambarcațiuni aflate în port.

 • 6.6 Ambarcatiunile Beneficiarului vor respecta Regulamentul de Navigație pe Dunăre (RND).

 • 6.7 Ambarcațiunile sunt obligate să pună la dispoziție parâme de legare la chei, în stare bună, prevăzute cu apărători impotriva răzătoarelor precum și instalațiile de manevră pentru manipularea acestora.

 • 6.8 Ambarcațiunile vor fi legate și acostate cu un număr de legături (parâme), astfel încât acestea să fie în siguranță.

 • 6.9 Numărul legăturilor și poziția punctelor de legare se va stabili de personalul de specialitate al ambarcațiunii și se va realiza astfel încât toate parâmele să aibă aceeiași sarcină.

 • 6.10 Este interzisă folosirea cauciucurilor.

 • 6.11 Este interzisă atingerea de orice fel a cablurilor de ancorare a pontoanelor.

 • 6.12 Ambarcațiunea va intra și va ieși în/din port în baza legitimației de acces a proprietarului acesteia, legitimație emisă de titularul dreptului de administrare.

 • 6.13 Proprietarul ambarcațiunii va acosta ambarcațiunea numai în locul stabilit și indicat de către titutlarul dreptului de administrare.

 • 6.14 Proprietarul ambarcațiunii are obligația de a efectua manevrele de acostare fără a deteriora în niciun fel dotările Portului sau ambarcațiunile vecine. În cazul în care din vina sa se produc daune, acesta are obligația de a suporta contravaloarea acestora.

 • 6.15 Executarea manevrelor de acostare sau plecare este interzisă pe timp de furtună.

 • 6.16 Beneficiarul are obligația respectării Normelor de prevenire și stingere a incendiilor precum și, asigurarea dotării cu mijloace inițiale pentru intervenție a ambarcațiunii.

 • 6.17 Beneficiarul se obligă să păstreze curățenia pe platforma aferentă locului de staționare a ambarcațiunii/ambarcațiunilor sale și să depoziteze deșeurile menajere, de hârtii-cartoane și cele de pet-uri -mase plastice în pubele special amenajate și inscripționate în acest sens. În caz contrar, Beneficiarului îi vor fi aplicate sancțiuni sau amenzi de către organele abilitate în domeniul protecției mediului.

 • 6.18 Beneficiarul se obligă să nu deverseze în bazinul portuar sau pe uscat vreun material solid sau lichid, inclusiv ape menajere/uzate sau hidrocarburi.

 • 6.19 Beneficiarul se obligă să nu afișeze pe ambarcatiunile sale materiale publicitare, care să fie vizibile pe durata staționării în port și/sau în timpul deplasării în bazinul portuar, decât cu aprobarea prealabilă scrisă a Prestatorului/Titularului dreptului de administrare.

 • 6.20 Beneficiarul, vizitatorii acestuia și echipajul ambarcatiunii nu pot locui la bordul ambarcatiunii pe perioada staționării acesteia în Port.

 • 6.21 Beneficiarul trebuie să aducă la cunoștința Prestatorului/Titularului dreptului de administrare și să răspundă pentru orice avarie sau daună produsă de ambarcațiune sa asupra bunurilor sau altor ambarcațiuni aflate în bazinul portuar.

 • 6.22 În caz de urgență sau necesitate și la solicitarea expresă a Prestatorului/Titularului dreptului de administrare, Beneficiarul va elibera imediat locul de staționare, Prestatorul/Titularul dreptului de administrare obligându-se, la rândul său, să pună la dispoziția Beneficiarului un alt loc pentru ancorare/ acostare.

 • 6.23 Beneficiarul se obligă să informeze Prestatorul /Titularul dreptului de administrare, asupra oricărei situații sau incident care apare pe parcursul staționării ambarcațiunii sale în incinta Portului, precum și situații neprevăzute sau anormale (accidente, incendii, explozii etc.) de natură să pericliteze securitatea și siguranța persoanelor și/sau a mediului, integritatea proprietății sau bunurilor Prestatorului/Titularului dreptului de administrare, obligându-se totodată să ia măsuri pentru combaterea pericolului și limitarea consecințelor acestuia. Beneficiarul este obligat să suporte cheltuielile cauzate de intevenții efectuate pentru lichidarea poluării precum și, eventualele daune aduse altor beneficiari de folosințe.

 • 6.24 În apele portului sunt interzise activitățile de înot, scufundări, sky-diving (parapantism pe apă), pescuitul și alte sporturi nautice.

 • 6.25 Nu se execută modificări la structurile sau echipamentele portului.

 • 6.26 Este interzisă staționarea persoanelor pe pontoane, îmbarcarea se face prin locurile special destinate în acest scop. Numărul persoanelor îmbarcate este cel specificat în rolul ambarcațiunii.

Art. 7. Tarifarea prestațiilor portuare

 • 7.1  Pentru punerea la dispoziția utilizatorilor a infrastructurii de acostare, Prestatorul/Titularul dreptului de administrare percepe tarife/taxe aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local.

 • 7.2 Contravaloarea taxei de acostare/ancorare se achita anticipat pentru luna următoare, până în ultima zi a lunii în curs la caseria Serviciului Public “Administrarea Domeniului public” sau în contul acesteia.

 • 7.3 (a) Tarifele/taxele de ancorare și acostare pot fi modificate periodic, când intervin modificări ale prețului prin acte normative precum și, datorită indicelui inflației transmis de către Direcția Județeană de Statistică.

 • (b) Pentru întârzieri la plata contravalorii taxei de acostare/ancorare se calculează și se percep penalități/majorări de întârziere reprezentând 0,5% pe zi raportate la datoria restantă.

 • (c) Neplata timp de 2 luni consecutiv a contravalorii taxei de acostare/ancorare atrage după sine încetarea contractului fără intervenția instanței de judecată.

Art. 8 Polița de asigurare

 • 8.1 Orice ambarcațiune care solicită dreptul de a staționa în Portul de Ambarcațiuni de Agrement Galați trebuie să beneficieze de o poliță de asigurare încheiată la o firma de asigurări recunoscută, pentru o sumă considerată de către asigurat ca fiind prudentă.

Art. 9 Masuri de securitate, management si administrare

 • 9.1 Beneficiarul va naviga și va efectua manevrele astfel încât să nu reprezinte vreun pericol sau inconvenient pentru alte ambarcațiuni, persoane sau bunuri. Ambarcațiunea trebuie să respecte limita de viteză în apele portului. Ambarcațiunile care nu sunt legate la ancoră trebuie să aibă motorul în ralanti. Motoarele ambarcațiunilor trebuie menținute în bune condiții de funcționare, pentru a preveni riscul scurgerilor de combustibil sau ulei de santină.

 • 9.2 Combustibilul nu se păstrează la bord pe perioadă staționării în port.

 • 9.3 Toate echipamentele de siguranță de la bord (inclusiv dispozitivele de plutire și salvare) trebuie menținute în bună stare de funcționare, să fie accesibile și în termen de valabilitate.

 • 9.4 (a) Este strict interzisă folosirea focului descoperit, a unor substanțe de curățare/pentru îndepărtat vopseaua care conțin amoniu, solvent cu clorit/hipoclorit de sodium sau alte materiale și echipamente periculoase.

b) Se vor respecta afișele de atenționare “Nu se fumează”/'Don't smoke”.

 • (c) Alimentarea cu combustibil se va face NUMAI la docurile special amenajate și dotate corespunzător.

 • (d) Alimentarea cu combustibil la locul de staționare este strict interzisă, în cazul încalcării acestei prevederi, contractul va fi reziliat, iar ambarcațiunea va părăsi incinta portului.

 • 9.5 Curentul electric furnizat de către Prestatorul/Titularul dreptului de administrare poate fi folosit doar cu acordul acestuia, doar de către ambarcațiunile care staționează și doar în locul ce le-a fost repartizat pentru staționare. Prelungitoarele necesare pentru furnizarea curentului electric în altă parte sunt strict interzise. Consumul nu trebuie să depășească limitele stabilite de către Prestator/Titularul dreptului de administrare.

 • 9.6 Tinerii și copiii sub 12 ani trebuie să fie permanent sub supravegeherea unui adult și trebuie să poarte veste de salvare în zona de apă.

 • 9.7 Animalele domestice trebuie ținute permanent în lesă. Proprietarii lor au obligația să curețe mizeria făcută de animale. Este interzis accesul animalelor periculoase sau gălăgioase în incinta portului.

 • 9.8 Puntea ambarcațiunii trebuie menținută în stare de curățenie și acces facil.

 • 9.9 Prestatorul/Titularul dreptului de administrare își rezervă dreptul de a restricționa mișcarea ambarcațiunilor în apele portului pentru motive de securitate, siguranță sau scopuri publicitare.

 • 9.10 În perimetrul Portului este interzis consumul de băuturi alcoolice.

 • 10. Măsuri privind mediul înconjurător

Bazinul Portului de Ambarcațiuni de Agrement Galați se află într-o zonă naturală primitoare.

 • (a) Deșeurile reciclabile și gunoiul vor fi depozitate în pubele și containere special inscripționate și amplasate în incinta portului.

 • (b) Se interzice deversarea în bazinul portuar a apelor menajere/uzate, a toaletelor de la bord și a rezervoarelor colectoare.

 • (c) Spălarea ambarcațiunilor necomerciale se va face regulat, dar nu mai des de o dată pe săptămână și doar pentru îndepărtarea prafului. Spălarea se face numai cu produse biodegradabile.

 • (d) Procedurile de curățare a corpului ambarcatiunii aflată sub nivelul apei prin operațiuni subacvatice nu pot fi executate în bazinul portuar.

 • (e) Toate furtunurile de cauciuc trebuie prevăzute cu închidere mecanică pentru a evita risipa de apă pe timpul spălării.

 • (f) Nivelul zgomotului trebuie să fie cât mai scăzut în permanență, în special după ora 22. Folosirea motoarelor, aparatelor de radio sau altor aparaturi și mașinării care produc zgomote puternice și noxe este interzisă.

 • (g) Nerespectarea unei prevederi de la acest capitol atrage fie aplicarea unor sancțiuni și penalități, fie rezilierea contractului de prestări servicii și părăsirea portului de către ambarcațiunea Beneficiarului în cauză.

 • 11. Răspunderea părților

  • 11.1 Beneficiarul va despăgubi Prestatorul/Titularul dreptului de administrare sau pe angajați sau agenți ai acestuia pentru daune, pagube, costuri, reclamații și procese formulate de aceștia sau de alți rezidenți ai portului dacă au fost provocate de către vasul Beneficiarului sau chiar de către acesta, angajații, agenții, echipajul, vizitatorii sau antreprenorii ambarcațiunii care îi aparține.

  • 11.2 Beneficiarul răspunde pentru faptele și acțiunile angajaților sau reprezentanților săi și pentru încălcarea de către aceștia a prevederilor legale și a clauzelor prezentului Regulament de funcționare.

  • 11.3 În cazul desfășurării unor activități ilegale în incinta portului, Prestatorul/Titularul dreptului de administrare va sesiza autoritățile competente.

  • 11.4 Este strict interzis orice comportament care contravine bunelor moravuri, precum și orice abuz verbal, fizic sau scris îndreptat împotriva angajaților, rezidenților sau vizitatorilor portului. Orice persoană care se face vinovată de un asemenea comportament va fi raportată organelor de poliție și vor fi luate măsuri corespunzătoare.

  • 11.5 Împotriva abuzului de alcool sau substanțe interzise se vor lua măsuri severe, având în vedere potențialul pericol într-o zonă portuară, cu informarea imediată a autorităților competente.

  • 11.6 Prestatorul/Titularul dreptului de administrare își rezervă dreptul de a exclude orice persoană din incinta portului, temporar sau definitiv, în cazul în care a avut un comportament inadecvat sau a fost implicată într-o situație ilegală.

  • 11.7 În cazul în care Beneficiarul nu chită taxa de acostare/ancorare și nu își respectă obligațiile esențiale prevăzute în prezentul Regulament de funcționare, Prestatorul/Titularul dreptului de administrare este îndreptățit să ia următoarele măsuri:

 • (a) Să nu permită accesul în port a ambarcațiunii Beneficiarului;

 • (b) Să nu permită accesul Beneficiarului în Port pentru folosirea ambarcațiunii.

 • 12. Perioada de valabilitate a contractului

  • 12.1 Contractul de prestari servicii încetează în următoarele cazuri:

 • a) la data de încetare prevăzută în contract la art. 4.1;

 • b) prin voința comună a părților;

 • c) în caz de neplată timp de 2 luni consecutiv a contravalorii taxei de acostare/ancorare

 • 12.2 În cazul în care perioada de valabilitate a contractului va fi modificată la solicitarea Beneficiarului în sensul prelungirii perioadei, se va întocmi un act adițional, iar perioada aferentă acestuia se va tarifa conform tarifului stabilit prin contract.

 • 12.3 Solicitarea pentru prelungirea termenului de valabilitate a contractului trebuie depusă de către Beneficiar cu cel puțin 30 zile înainte de data de încetare a contractului.

 • 12.4 Prestatorul/Titularul dreptului de administrare poate rezilia contractul din motive legale și suficiente sau când se află în imposibilitatea de a-și achita obligațiile prevăzute în contract, trimițând o notificare scrisă Beneficiarului cu 48 de ore înainte.

 • 12.5 Prestatorul/Titularul dreptului de administrare poate rezilia contractul și în lipsa unei notificări scrise în cazul în care Beneficiarul, reprezentanții, angajații, agenții sau vizitatorii acestuia încalcă o prevedere a contractului sau a Regulamentului de funcționare sau alte prevederi legale în vigoare.

 • 12.6 În termen de 7 zile de la vânzarea, cesionarea sau constituirea unei ipoteci asupra vasului, precum și orice altă modificare survenită în situația legală a vasului și dreptului de proprietate a Beneficiarului, acesta va informa în scris Prestatorul/Titularul dreptului de administrare cu privire la numele și adresa cumpărătorului, cesionarului sau titularului dreptului de ipotecă, după caz.

 • 12.7 (a) Beneficiarul are obligația de a informa cumpărătorul, cesionarul sau titularul dreptului de ipotecă asupra faptului că dreptul la un loc de staționare nu este transmisibil.

(b) Noul proprietar trebuie să reaplice pentru un loc de staționare în Portul de Ambarcațiuni de Agrement Galați, independent de contractul avut anterior de fostul proprietar.

 • 12.8 La data de încetare prevazută în contract sau la data de reziliere, Beneficiarul are obligația de a muta ambarcatiunea din incinta portului, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă scrisă sau de altă procedură legală în acest sens. În caz contrar, îi vor fi impuse taxe suplimentare până la data la care ambarcatiunea va părăsi portul.

 • 12.9 În situația în care apar ca Beneficiari într-un contract mai multe persoane sau entități, acestea vor răspunde în solidar pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

 • 12.10 Încheierea valabilității contractului nu atrage și stingerea obligațiilor de plată datorate de către Beneficiar Prestatorului/Titularului dreptului de administrare.

 • 12.11 Orice obligație a Prestatorului/Titularului dreptului de administrare față de orice ambarcațiune a Beneficiarului încetează la expirarea sau rezilierea termenului contractului. Prin urmare, Prestatorul/Titularul dreptului de administrare nu-și asumă răspunderea pentru daune sau defecțiuni suferite de această ambarcațiune după încetarea valabilității contractului.

 • 13. Dispoziții finale

  • 13.1 Corespondența și orice notificare adresată de către una dintre părți celeilalte se va face prin fax, e-mail sau scrisoare recomandată și este valabil îndeplinită dacă va fi trimisă/transmisă la sediul/adresa prevazută în contract, cu confirmare de transmitere.

  • 13.2 Numai acordurile scrise între părți sunt valide și produc efecte asupra părților. Acordurile și înțelegerile verbale, promisiunile, negocierile și prezentările ulterioare care nu capătă forma scrisă nu vor avea forța contractuală și nu vor produce efecte. Inaplicabilitatea, invaliditatea sau ilegalitatea unei prevederi din Regulamentul de funcționare sau din contractul de prestări servicii nu determină inaplicabilitatea, anularea sau ilegalitatea celorlalte prevederi ale acestora.

  • 13.3 Prezentul Regulament respectă legislația existentă în România și toate modificările ce vor interveni pe perioada derulării lui.

Președinte de ședință

Podlați Lucian