Hotărârea nr. 76/2010

Modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 544/29.10.2009 referitoare la vanzarea terenului cu suprafata de 150,00 mp, intravilan, ocupat de constructii, proprietatea municipiului Galati, situat intre str. Brailei si str. Namoloasa - actualmente str. Brailei nr. 256A - catre SC SILVANO SRL, pe care il detine in concesiune

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.76 din 11 03 2010

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.544/29 10 2009 referitoare la vânzarea terenului cu suprafața de 150,00 mp, intravilan, ocupat de construcții, proprietatea municipiului Galați, situat între str. Brăilei și str. Nămoloasa-actualmente str. Brăilei nr. 256 A -către SC SILVANO SRL, pe care îl deține în concesiune

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:78/9 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.28 458/8 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.28 460/8 03 2010, al Biroului Concesionări și Vânzări Terenuri;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.544/2910 2009, care va avea urătorul text:

“Art.1 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 150,00 mp, intravilan, ocupat de construcții, proprietatea municipiului Galați, situat între str. Brăilei și str. Nămoloasa-actualmente str. Brăilei nr. 156 A -către SC SILVANO SRL, pe care îl deține în concesiune.”

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae