Hotărârea nr. 75/2010

Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.75

din 11 03 2010

privind: aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 67/25 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 23 120/23 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.23 122/23 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.11/2010 bugetului de stat pe anul 2010;

Având în vedere adresa nr.5799/2 02 2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere adresa nr.8235/18 02 2010 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.34/2010 privind alocarea unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, emitent MINISTER UL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1032/16 02 2010, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin care se transmite Lista de finanțare pentru anul 2010 a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați realizate conform prevederilor OUG nr.74/2007, în anul 2010, în municipiul Galați-județul Galați;

Având în vedere prevederile art.19, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se aprobă bugetul din surse proprii și subvenții pe anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă veniturile și cheltuielile extrabugetare, pe anul 2010, conform anexelor I, II,III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, prevăzute în anexele I, II , III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile aprobat pentru municipiul Galați în anul 2010, prevăzut în anexele I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Se aprobă bugetul din credite externe, pe anul 2010, conform anexelor I, II, III, IV și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari ai instituțiilor publice pe anul 2010, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.9- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

1

TOTAL VENITURI(rd.3+89+95+102+142)

00.01

440,287.00

2

VENITURI PROPRII(rd.3-33-86+89+95)

48.02

287,488.00

3

I. VENITURI CURENTE(rd.4+55)

00.02

413,463.00

4

A. VENITURI FISCALE(rd.5+18+21+32+52)

00.03

367,299.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(rd.6+9+15)

00.04

153,093.00

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE(rd.7)

00.05

1,496.00

7

Impozit pe profit(rd.8)

01.02

1,496.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

1,496.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(rd.10+12)

00.06

151,596.00

10

Impozit pe venit(rd.11)

03.02

0.00

11

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(rd.13 la 14)

04.02

151,596.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

151,165.00

14

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

431.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL(rd.16)

00.07

1.00

16

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital(rd.17)

05.02

1.00

17

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

1.00

18

A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL(rd.19)

00.08

0.00

19

Impozit pe salarii(rd.20)

06.02

0.00

20

Impozitul pe salarii restante din ani anteriori

06.02.02

0.00

21

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(rd.22)

00.09

61,793.00

22

Impozite si taxe pe proprietate(rd.23+26+30+31)

07.02

61,793.00

23

Impozit si taxa pe cladiri(rd.24 la 25)

07.02.01

51,325.00

24

impozit si taxa pe cladiri pf

07.02.01.01

13,996.00

25

Impozit si taxa cladiri pj

07.02.01.02

37,329.00

26

Impozit si taxa pe terenuri(rd.27 la 29)

07.02.02

8,861.00

27

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

2,792.00

28

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.02

4,765.00

29

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,304.00

30

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timb

07.02.03

1,600.00

31

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

7.00

32

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd-33+41+43+46)

00.10

152,413.00

33

Sume defalcate din TVA(rd.34 la 40)

11.02

129,619.00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru actiuni transferate sau noi cheltuiel

11.02.01

0.00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalz

11.02.02

129,359.00

MUNICIPIUL GALATI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenționarea energ.termice livrate

11.02.03

0.00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modern.si dezv sist

11.02.04

0.00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0.00

39

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sist.de prot. a pers. cu h

11.02.06

260.00

40

Sume defalcate din TVAentru finantarea Programului de dezv a infrastructurii din spatiul

11.02.07

0.00

41

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.42)

12.02

383.00

42

Taxe hoteliere

12.02.07

383.00

43

Taxe pe servicii specifice(rd.44 la 45)

15.02

17.00

44

Impozit pe spectacole

15.02.01

17.00

45

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

46

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de acti

16.02

22,394.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport(rd.48 la 49)

16.02.02

18,571.00

48

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

11,705.00

49

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.02

6,866.00

50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

3,418.00

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

405.00

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(rd.53)

00.11

0.00

53

Alte impozite si taxe fiscale(rd.54)

18.02

0.00

54

Alte impozite si taxe

18.02.50

0.00

55

C. VENITURI NEFISCALE(rd.56+66)

00.12

46,164.00

56

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.57+64)

00.13

17,981.00

57

Venituri din proprietate(rd.58+59+60+61+63)

30.02

17,981.00

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01

0.00

59

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.02.03

0.00

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

17,367.00

61

Venituri din dividente(rd.62)

30.02.08

614.00

62

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.02

614.00

63

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

64

Venituri din dobanzi(rd.65)

31.02

0.00

65

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0.00

66

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.67+75+78+83-86)

00.14

28,183.00

67

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(rd.68 la 74)

33.02

560.00

68

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

280.00

69

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

140.00

70

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

140.00

MUNICIPIUL GALATI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

72

Contribuția lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie so

33.02.27

0.00

73

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0.00

74

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

75

Venituri din taxe administrative, eliberări permise(rd.76 la 77)

34.02

1,400.00

76

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,400.00

77

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

0.00

78

Amenzi, penalitati si confiscari(rd.79 la 82)

35.02

7,000.00

79

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

7,000.00

80

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si ta

35.02.02

0.00

81

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata

35.02.03

0.00

82

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

83

Diverse venituri(rd.84 la 85)

36.02

19,223.00

84

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0.00

85

Alte venituri

36.02.50

19,223.00

86

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(rd.87 la 88)

37.02

0.00

87

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0.00

88

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

89

II. VENITURI DIN CAPITAL(rd.90)

00.15

3,514.00

90

Venituri din valorificarea unor bunuri(rd.91 la 94)

39.02

3,514.00

91

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

0.00

92

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul statului

39.02.03

600.00

93

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

94

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2,914.00

95

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE(rd.96)

00.16

130.00

96

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(rd.97+98+99+101)

40.02

130.00

97

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii de

40.02.06

130.00

98

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

40.02.07

0.00

99

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0.00

100

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casa

40.02.11

0.00

101

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.02.50

0.00

102

IV. SUBVENTII(rd.103)

00.17

19,885.00

103

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(rd.104+137)

00.18

19,885.00

104

Subventii de la bugetul de stat(rd.100+105+125)

42.02

19,885.00

105

A. De capital(rd.106+107+108+109+110+111+112+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124)

00.19

533.00

MUNICIPIUL GALATI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

106

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0.00

107

Investiții finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0.00

108

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

109

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

110

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuint

42.02.06

0.00

111

Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

112

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor(

42.02.09

0.00

113

Finantarea subprogr privind pietruirea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local

42.02.09.01

0.00

114

Finantarea suprogramului privind alimentarea cu apa

42.02.09.02

0.00

115

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu d

42.02.10

0.00

116

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

42.02.12

533.00

117

Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a

42.02.13

0.00

118

Subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniv

42.02.14

0.00

119

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.15

0.00

120

Subventii de la bugetul de stat investitiile la spitale

42.02.16

0.00

121

Subventii pentru finalizarea lucr de constr a asezamintelor culturale

42.02.17

0.00

122

Subventii primite de la Fondul pentru dezvoltarea satului

42.02.18

0.00

123

Subventii catre bugetele locale Progr. Operational Regional 2007-2013

42.02.19

0.00

124

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proie

42.02.20

0.00

125

B. Curente(rd.126 la 136)

00.20

19,352.00

126

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0.00

127

Subventii primite din Fondul de Interventie

42.02.28

0.00

128

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

129

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

12,869.00

130

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

1,200.00

131

Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne carbuni si combustibil

42.02.34

400.00

132

Subventii din bugetul de stat pt finantarea unitatilor medico-sociale

42.02.35

213.00

133

Subventii pentru acordarea trusoului pentru noi nascuti

42.02.36

400.00

134

Subventii de la B.S. catre bugetele locale pentru programe de electrificare

42.02.37

0.00

135

Subventii de la B.S. catre bugetele locale pt investitii in turism

42.02.40

0.00

136

Subventii de la B.S. pentru finantarea sanatatii

42.02.41

4,270.00

137

Subventii de la alte administratii(rd.138 la 141)

43.02

0.00

138

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0.00

139

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantare

43.02.04

0.00

140

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentr

43.02.07

0.00

MUNICIPIUL GALATI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

141

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale si județene pentru ajutoare in situat

43.02.08

0.00

142

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate(rd.143+147+150+151+152+153+154+155+156

45.02

3,295.00

143

Fondul European de Dezvoltare Regionala(rd.144 la 146)

45.02.01

3,295.00

144

Fond european dezv -sume an curent

45.02.01.01

0.00

145

FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0.00

146

Fond european dezv -sume prefinantare

45.02.01.03

3,295.00

147

Fondul Social European(rd.148 la 149)

45.02.02

0.00

148

Fondul Social European-sume an curent

45.02.02.01

0.00

149

Fondul Social European-sume prefinantare

45.02.02.03

0.00

150

Fondul de Coeziune

45.02.03

0.00

151

Fondul agricol de Dezvoltare Rurala

45.02.04

0.00

152

Fondul European de Pescuit

45.02.05

0.00

153

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

45.02.07

0.00

154

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

45.02.08

0.00

155

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

45.02.15

0.00

156

Alte facilitati si instrumente postaderare

45.02.16

0.00

Presedinte de sedinta

Cheltuieli buget local


2010


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET


Autoritati publice si actiuni externe

51.02

22,756.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,850.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3,200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,906.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,902.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

4.00

Alte servicii publice generale

54.02

8,211.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,174.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,100.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

74.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

7,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

37.00

Dobanzi

55.02

6,946.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,946.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

236.00

TITLUL III. DOBANZI

30

6,710.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale

56.02

120.00

administratiei

01. CHELTUIELI CURENTE

01

120.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

120.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

17,239.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,218.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

350.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

108.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

16,760.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

21.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

21.00

Invatamant

65.02

144,026.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

139,106.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

118,098.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,650.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

56

1,673.00

NERAMBURSABILE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


57

283.00

59

402.00

70

4,920.00

71

4,920.00


Sanatate


66.02


17,237.00


01. CHELTUIELI CURENTE


01


17,182.00


TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL


10


4,363.00


TITLUL


II.


BUNURI SI SERVICII


20


146.00


TITLUL


VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI


PUBLICE


51


3,454.00


VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE


TITLUL

NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL


56


70


9,219.00


55.00


TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


71


55.00


Cultura, recreere si religie


67.02


29,256.00


01. CHELTUIELI CURENTE


01


23,876.00


TITLUL II. BUNURI SI SERVICII                                    20

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE 51

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI                                       59

1,855.00

16,661.00

5,360.00


CHELTUIELI DE CAPITAL


70


5,380.00


TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


71


5,380.00


Asigurari si asistenta sociala


68.02


30,687.00


01. CHELTUIELI CURENTE 01 TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE 51 TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 56 NERAMBURSABILE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

30,392.00

10,723.00

3,720.00

6,864.00

441.00

7,270.00

1,374.00

295.00

295.00


Locuinte, servicii si dezvoltare publica

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI


70.02

37,383.00

01

14,066.00

10

540.00

20

11,826.00

55

1,456.00

EXTERNE

56

244.00


NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

23,317.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

23,317.00

Protectia mediului

74.

02

28,692.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

11,843.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,950.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

4,893.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16,849.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,849.00

Combustibili si energie

81.

02

50,370.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,825.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

41,925.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

900.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,545.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,545.00

Transporturi

84.

02

46,364.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

32,446.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,864.00

TITLUL IV. SUBVENTII

40

22,000.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

56

582.00

NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12,238.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12,238.00

79. OPERATIUNI FINANCIARE

79

1,680.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

1,680.00

Alte actiuni economice

87.

02

1,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,000.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1,000.00

Total :

440,287.00

Presedinte de sedinta

La HCL nr............

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

22,756.00

1 MUNICIPIUL GALATI

22,756.00

Alte servicii publice generale

54.02

8,211.00

1 MUNICIPIUL GALATI

8,211.00

Dobanzi

55.02

6,946.00

1 MUNICIPIUL GALATI

6,946.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

120.00

1 MUNICIPIUL GALATI

120.00

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

17,239.00

1 MUNICIPIUL GALATI

479.00

2 POLITIA COMUNITARA A MUN. GALATI

16,760.00

Invatamant

65.02

144,026.00

1 MUNICIPIUL GALATI

1,251.00

2 CF13 GRADINITA NR.1 "LUCEAFARUL"

2,625.00

3 CF GRADINITA NR.39 "DUMBRAVA MINUNATA"

1,883.00

4 CF SCOALA GIMNAZIALA NR.18

2,525.00

5 GRADINITA NR 23" TEDI"

711.00

6 GRADINITA 30 PINOCHIO

1,044.00

7 CF15 GRADINITA NR.41 "CODRUTA"

1,790.00

8 CF16 SCOALA NR.10 "PETRE TUTEA"

4,052.00

9 CF2 LICEUL "EMIL RACOVITA"

5,409.00

10 CF29 SCOALA NR.29 "SF.ANA"

4,905.00

11 CF3 GRADINITA NR. 53 "NICOLAE LABIS"

2,313.00

12 CF32 GRADINITA NR.51 "MOTANUL INCALTAT"

4,074.00

13 CF33 SCOALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU"

3,673.00

14 CF34 SCOALA NR.3

3,685.00

15 CF35 SCOALA NR.40 "IULIA HASDEU"

2,379.00

16 CF37 SCOALA NR.2

2,179.00

17 CF4 LICEUL TEORETIC"DUNAREA"

1,806.00

18 CF5 GRADINITA NR. 61 "ION CREANGA"

1,709.00

19 CF6 SCOALA NR. 28 "MIHAI EMINESCU"

3,886.00

20 CF7 SCOALA NR. 34 "MIHAI VITEAZUL"

2,188.00

21 CF8 GRADINITA NR.9 "SF.NICOLAE"

1,333.00

22 CF9 SCOALA NR.33 "SF. DUMITRU"

5,848.00

23 COLEGIUL "M.KOGALNICEANU"

2,112.00

24 COLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"

3,229.00

25 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

4,595.00

26 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

3,337.00

27 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

4,455.00

28 GRADINITA NR.38

1,018.00

29 SCOALA NR.12

3,342.00

30 GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"

3,054.00

31 GRUP SCOLAR "DUMITRU MOTOC"

4,382.00

32 GRUP SCOLAR "ELENA DOAMNA"

5,134.00

33 GRUP SCOLAR "GHEORGHE ASACHI"

3,524.00

34 GRUP SCOLAR "RADU NEGRU"

3,349.00

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

35 GRUP SCOLAR "SFANTA MARIA"

3,012.00

36 GRUP SCOLAR "TRAIAN"

3,669.00

37 GRUP SCOLAR DE MARINA

2,658.00

38 GRUP SCOLAR METALURGIC

4,588.00

39 GRUP SCOLAR TRANSPORT CFR

2,639.00

40 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

3,232.00

41 LICEUL DE ARTA "D.CUCLIN"

4,208.00

42 LICEUL PEDAGOGIC "COSTACHE NEGRI"

3,077.00

43 SCOALA NR.17 "NICHITA STANESCU"

1,559.00

44 SCOALA NR.24

3,211.00

45 SEMINARUL TEOLOGIC "SFANTUL ANDREI"

912.00

46 CF1 SC NR 25

3,081.00

47 CF11 GRADINITA NR.45 "PARFUMUL TEILOR"

2,488.00

48 CF12 COLEGIUL "AL.I.CUZA"

2,893.00

Sanatate

66.02

17,237.00

1 MUNICIPIUL GALATI

9,266.00

2 SERVICIUL COMUNITAR ASISTENTA MEDICO SOCIALA

4,517.00

3 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

1,250.00

4 SPITALUL DE PEDIATRIE

1,095.00

5 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

96.00

6 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

800.00

7 Unitatea medico-sociala Pechea

213.00

Cultura, recreere si religie

67.02

29,256.00

1 MUNICIPIUL GALATI

12,595.00

2 S.A.D.P.

5,000.00

3 TEATRUL MUZICAL

7,300.00

4 TEATRUL DE PAPUSI

1,392.00

5 TEATRUL DRAMATIC

2,969.00

Asigurari si asistenta sociala

68.02

30,687.00

1 MUNICIPIUL GALATI

19,640.00

2 CF-CRESE

1,004.00

3 CAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDON

2,075.00

4 Cantina de ajutor social

2,823.00

5 CAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARE

1,163.00

6 CENTRUL MEDICO SOCIAL

2,654.00

7 CENTRUL DE LOCUINTE SI SPRIJIN PENTRU TINERET

356.00

8 Unitatea medico-sociala Pechea

972.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

37,383.00

1 MUNICIPIUL GALATI

37,383.00

Protectia mediului

74.02

28,692.00

1 MUNICIPIUL GALATI

28,692.00

Combustibili si energie

81.02

50,370.00

1 MUNICIPIUL GALATI

50,370.00

Transporturi

84.02

46,364.00

1 MUNICIPIUL GALATI

46,364.00

Alte actiuni economice

87.02

1,000.00

1 MUNICIPIUL GALATI

1,000.00

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

TOTAL GENERAL 440,287.00

Presedinte de sedinta,

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr........../..............2010

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2010

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1,336,026.10

253,781.10

1,082,245.00

9,069.00

63,490.00

0.00

72,559.00

CAP.51.-Autoritati publice executive

2,578.10

676.10

1,902.00

166.00

1,736.00

0.00

1,902.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,475.10

676.10

799.00

166.00

633.00

0.00

799.00

1

Modernizare sediu Primaria municipiului Galati str.Prelungirea Brailei nr.7A H.C.L.nr.221/2007

250.00

237.00

13.00

12.00

1.00

13.00

2

Amenajare birouri arhiva str.Traian nr.254 H.C.L.nr.21/2008

1,225.10

439.10

786.00

154.00

632.00

786.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,103.00

1,103.00

1,103.00

1,103.00

CAP.54.-EVIDENTA POPULATIEI

37.00

0.00

37.00

0.00

37.00

0.00

37.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

37.00

0.00

37.00

37.00

37.00

CAP.61.02.05

21.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

21.00

21.00

21.00

21.00

CAP.65.- INVATAMANT

42,596.00

8,263.00

34,333.00

0.00

4,920.00

0.00

4,920.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

40,609.00

8,263.00

32,346.00

0.00

2,933.00

0.00

2,933.00

1

Centrul financiar nr.7

1,142.00

911.00

231.00

0.00

231.00

0.00

231.00

Reabilitare Școala clasa I-VIII nr.34

H.C.L.nr.684/2006

1,142.00

911.00

231.00

231.00

231.00

2

Centrul financiar nr. 13

337.00

312.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Extindere Gradinita nr. 36 HC.L.nr.221/2007

337.00

312.00

25.00

0.00

0.00

3

Centrul financiar nr.2

1,268.00

1,215.00

53.00

0.00

53.00

0.00

53.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare Liceul Emil Racoviță

H.C.L.nr.127/2007

1,268.00

1,215.00

53.00

53.00

53.00

4

Centrul Financiar nr.16

1,210.00

1,205.00

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

Sală de sport Școala nr.42 H.C.L.nr.684/2006

1,210.00

1,205.00

5.00

5.00

5.00

5

Grup Școlar C.F.R

861.00

556.00

305.00

0.00

305.00

0.00

305.00

Reabilitare Grup Scolar C.F.R.H.C.L.nr.684/2006

861.00

556.00

305.00

305.00

305.00

6

Centrul Financiar nr.32

2,018.00

632.00

1,386.00

0.00

600.00

0.00

600.00

Gradinita 8 sali grupa Micro 20-Gradinita nr.58

H.C.L.nr.127/2007

2,018.00

632.00

1,386.00

600.00

600.00

7

Centrul financiar nr. 6

2,314.00

1,614.00

700.00

0.00

652.00

0.00

652.00

Gradinita nr. 21 (4 Sali grupa )

H.C.L.nr.221/2007

1,127.00

547.00

580.00

532.00

532.00

Gradinita nr. 24( 5 Sali grupa) H.C.L.nr.221/2007

1,187.00

1,067.00

120.00

120.00

120.00

8

Liceul Sportiv

391.00

281.00

110.00

0.00

110.00

0.00

110.00

Reabilitare (centrala termica) Liceul Sportiv

H.C.L.nr.684/2006

391.00

281.00

110.00

110.00

110.00

9

Centrul financiar nr.12-Colegiul Al.I.Cuza

8,317.00

832.00

7,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Campus Scolar Colegiul National Al.I.Cuza

H.C.L.nr.404/2007

8,317.00

832.00

7,485.00

10

Liceul Pedagogic C.Negri

5,741.00

110.00

5,631.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare Liceul Pedagogic

5,741.00

110.00

5,631.00

H.C.L.nr.112/2009

11

Grup Scolar Gh.Asachi

445.00

158.00

287.00

0.00

287.00

0.00

287.00

Modernizare punct termic Grup Scolar Gh. Asachi si alimentare cu agent primar HCL17/03.02.2009

445.00

158.00

287.00

287.00

287.00

12

Grup Scolar Elena Doamna

280.00

0.00

280.00

0.00

280.00

0.00

280.00

Centrala termica corp B-Elena Doamna

280.00

280.00

280.00

280.00

H.C.L.nr.171/2009

13

Centrul financiar Colegiul Tehnic Traian

377.00

0.00

377.00

0.00

250.00

0.00

250.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

Statie de pompare ape menajare si pluviale HCL

17/03.02.2009

377.00

377.00

250.00

250.00

14

Primaria mun.Galati

15,908.00

437.00

15,471.00

0.00

160.00

0.00

160.00

Modernizare si reabilitare Grup Scolar

Gh.Asachi HCL 17/03.02.2009

8,823.00

8,823.00

100.00

100.00

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

1,439.00

437.00

1,002.00

10.00

10.00

H.C.L.nr.21/2008

Modernizare si reabilitare Scoala nr. 9

3,281.00

3,281.00

40.00

40.00

H.C.L.nr.435/2009

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente H.C.L.nr.161/2008

2,365.00

2,365.00

10.00

10.00

B

OBIECTIVE NOI

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

1

Centrul financiar nr.3

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

0.00

23.00

Scara exterioara Gradinita cu 8 Sali grupa Micro

39(Gradinita nr. 60) H.C.L.nr.28/2010

23.00

23.00

23.00

23.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,964.00

0.00

1,964.00

1,964.00

1,964.00

CAP.66.-SANATATE

13,305.00

86.00

13,219.00

6.00

49.00

0.00

55.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

13,286.00

86.00

13,200.00

6.00

30.00

0.00

36.00

Primaria municipiului Galati

13,286.00

86.00

13,200.00

6.00

30.00

0.00

36.00

1

Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.71,72/2008

13,286.00

86.00

13,200.00

6.00

30.00

36.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

19.00

0.00

19.00

19.00

19.00

CAP. 67.02.05.-Zone verzi si baze sportive

43,977.00

13,662.00

30,315.00

1,211.00

4,169.00

0.00

5,380.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

26,709.00

13,626.00

13,083.00

1,211.00

3,726.00

0.00

4,937.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Amenajare Parc Rizer

HCL nr.7/2006,H.C.L.nr.443/2009

2,531.00

60.00

2,471.00

130.00

130.00

2

Modernizare Stadion Dunarea etapa I

H.C.L.nr.14/2007

5,867.00

2,014.00

3,853.00

108.00

892.00

1,000.00

3

Locuri de joaca Aurel Vlaicu I,bl.SD4B-SD4C

H.C.L.nr.359/2007

178.00

173.00

5.00

5.00

5.00

4

Locuri de joaca Siderurgistilor Vest, bl.9G-9H,

H.C.L.nr.359/2007

220.00

209.00

11.00

11.00

11.00

5

Baia Comunala Fizioterapie

H.C.L. nr421/2002.

2,728.00

2,722.00

6.00

6.00

6.00

6

Modernizare Baia Comunala -bazin inot

H.C.L.nr.14/2007

7,177.00

4,827.00

2,350.00

1,050.00

1,250.00

2,300.00

7

Sera de flori

H.C.L.nr.404/2007

1,480.00

217.00

1,263.00

1.00

1.00

8

Loc de joaca Aurel Vlaicu,bl.K6 H.C.L.nr.14/2008

95.00

93.00

2.00

2.00

2.00

9

Amenajare Parc Micro 21 H.C.L.nr.688/2007

2,577.00

17.00

2,560.00

920.00

0.00

920.00

10

Amenajare teren pentru role H.C.L.nr.314/2008

533.00

525.00

8.00

8.00

8.00

11

Amenajare port ambarcatiuni

H.C.L.nr.217/2004,H.C.L.nr.405/2009

3,323.00

2,769.00

554.00

21.00

533.00

554.00

B

OBIECTIVE NOI

16,905.00

36.00

16,869.00

0.00

80.00

0.00

80.00

1

Loc de joaca Siderurgistilor Vest bl.10A-

10C,H.C.L.nr.14/2008

215.00

6.00

209.00

0.00

2

Loc de joaca Micro 19 bl.N-R5,

H.C.L.nr.14/2008

287.00

6.00

281.00

0.00

3

Loc de joaca Micro 19 bl.O10-T3,

H.C.L.nr.14/2008

208.00

6.00

202.00

0.00

4

Loc de joaca Micro 17 bl.G4A-G4B, H.C.L.nr.14/2008

200.00

6.00

194.00

0.00

5

Loc de joaca Micro 40 bl.L2-L1,

H.C.L.nr.14/2008

248.00

6.00

242.00

0.00

6

Loc de joaca Micro 21 bl.D7-D8,

H.C.L.nr.14/2008

372.00

6.00

366.00

0.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

7

Modernizare Parc Eminescu

H.C.L.nr.314/2008

774.00

0.00

774.00

0.00

8

Modernizare Gradina Publica

H.C.L.nr.405/2009

9,920.00

9,920.00

80.00

80.00

9

Modernizare Stadion Dunarea

H.C.L.nr.494/2009

1,494.00

1,494.00

0.00

10

Amenajare scuar bd.Galati-str.Otelarilor

H.C.L.nr.677/2009

969.00

969.00

0.00

11

Infiintare Parc Micro 20

H.C.L.nr.483/2009

2,218.00

2,218.00

0.00

DOTARI SI PLATI PROIECTE

363.00

0.00

363.00

363.00

363.00

CAP.68. - Asistenta Sociala

13,211.00

357.00

12,854.00

3.00

292.00

0.00

295.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5,767.00

341.00

5,426.00

3.00

91.00

0.00

94.00

Municipiul Galati

1

Modernizarea cladirilor Caminului pentru

2,284.00

341.00

1,943.00

3.00

17.00

20.00

persoane varstnice Sf.Spiridon

H.C.L.nr.70/2008

2

Modernizarea si extinderea centrului multifunctional de recuperare Kids H.C.L. nr.380/2009

3,483.00

3,483.00

74.00

74.00

B

OBIECTIVE NOI

7,313.00

16.00

7,297.00

0.00

70.00

0.00

70.00

1

Modernizare centru multifunctional de servicii socio-medicale pentru persoane varstnice H.C.L.nr.405/2009

4,502.00

4,502.00

40.00

40.00

2

Extindere Centru de Sprijin

2,811.00

16.00

2,795.00

30.00

30.00

si Locuinte pentru Tineri H.C.L.nr.494/2009

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

131.00

0.00

131.00

131.00

131.00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

16,997.00

4,336.00

12,661.00

616.00

3,500.00

0.00

4,116.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

14,183.00

4,336.00

9,847.00

616.00

686.00

0.00

1,302.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter, str.Traian

HCL nr.437/2005

3,621.00

1,967.00

1,654.00

436.00

438.00

874.00

2

Locuinte sociale str.Traian nr.446A

H.C.L.nr.359/2007

1,445.00

907.00

538.00

2.00

2.00

3

Locuinte sociale str.Privighetorii nr.23

H.C.L.nr.359/2007

964.00

640.00

324.00

1.00

1.00

4

Locuinte sociale str.Sculpturii nr.4

H.C.L.nr. 359/2007

428.00

426.00

2.00

1.00

1.00

2.00

5

L.T.E.bloc A4- H.C.L.nr.17/2009

476.00

173.00

303.00

68.00

235.00

303.00

6

Locuinte sociale str.Tecuci nr.70

H.C.L.nr 331/2008

765.00

16.00

749.00

1.00

0.00

1.00

7

Amenajare locuinte (bl.B3,Micro 40, bl.B7,Micro

20),H.C.L.nr.384/2009

280.00

184.00

96.00

95.00

1.00

96.00

8

Cresterea performantei energetice

2,450.00

8.00

2,442.00

8.00

8.00

a blocurilor de locuinte bl.L, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

9

Cresterea performantei energetice

1,432.00

5.00

1,427.00

5.00

5.00

a blocurilor de locuinte bl.D8, Tiglina II

H.C.L.nr.406/2009

10

Cresterea performantei energetice

1,150.00

5.00

1,145.00

5.00

5.00

a blocurilor de locuinte bl.A7, Micro 16 H.C.L.nr.406/2009

11

Cresterea performantei energetice

1,172.00

5.00

1,167.00

5.00

5.00

a blocurilor de locuinte bl.A21, Micro 16

H.C.L.nr.406/2009

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2,814.00

2,814.00

2,814.00

2,814.00

CAP. 70.02.05.-Alimentare cu apa .

45,074.00

30,516.00

14,558.00

603.00

2,883.00

0.00

3,486.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

36,648.00

30,516.00

6,132.00

603.00

2,183.00

0.00

2,786.00

1

Înlocuire conductă apă str. Carol Davila M.F.

648/1996,H.C.L.nr.118/2001

1,107.00

754.00

353.00

200.00

153.00

353.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

2

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97

584.00

584.00

3

Inlocuire conducta apa str.Traian

M.F.91/1994,H.C.L.nr.118/2001

4,882.00

4,829.00

53.00

53.00

53.00

4

Inlocuire conducta apa str.Stiintei

M.F. 251/1994

567.00

516.00

51.00

51.00

51.00

5

Inlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu

HCL 46/2000

328.00

268.00

60.00

30.00

30.00

6

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian Nord HCL 118/2001

230.00

227.00

3.00

3.00

3.00

7

Contorizare consumuri apa rece

H.C.L.nr. 421/2002

3,942.00

3,886.00

56.00

56.00

56.00

8

Inlocuire conducte apa str.Crizantemelor HCL nr.627/2003

832.00

520.00

312.00

100.00

212.00

312.00

9

L.T.E.-cartier Siret-Gospodarie apa si retele distributie HCL nr.199/2003

9,591.00

9,110.00

481.00

381.00

381.00

10

L.T.E.-cartier Siret-conducte aductiune tr.Barbosi, Micro 19-Dig HCL nr.199/2003

9,999.00

9,064.00

935.00

835.00

835.00

11

Inlocuire conducta de apa str.Posta Veche(str.Tecuci-str.Basarabiei) H.C.L.nr.14./2008

691.00

377.00

314.00

96.00

218.00

314.00

12

Reabilitarea celei de a 2 alimentari cu energie electrica a statiei de tratare pompare Uzina de apa II,Tiglina I H.C.L.nr.14/2008

210.00

208.00

2.00

2.00

2.00

13

L.T.E.-Locuinte Faleza-conducta de apa inel str.Partizanilor H.C.L.nr.14./2008

2,969.00

48.00

2,921.00

3.00

3.00

14

Deviere conducta de apa Dn 1200 Vadu Rosca -

Serbesti HCL nr.7/2006

204.00

6.00

198.00

15

Modernizare statie hidrofor PT-P2-PORT

H.C.L.nr.53/2008

152.00

69.00

83.00

70.00

13.00

83.00

16

Alimentare cu energie electrica puncte de consum apa-canal H.C.L.nr.494/2009

360.00

50.00

310.00

20.00

290.00

310.00

B

OBIECTIVE NOI

7,726.00

0.00

7,726.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare conducta apa str.Movilei

H.C.L. 73/2000

1,180.00

1,180.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

2

Reabilitare conducta apa str.Brailei

H.C.L. 73/2000

1,180.00

1,180.00

3

Reabilitare,mod.,optimizare captari apa din sursa subterana ptr. mun.Galati H.C.L.nr.424/2002

5,366.00

5,366.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

700.00

0.00

700.00

700.00

700.00

CAP.70.02.06-

48,165.00

21,039.00

27,126.00

680.00

7,088.00

0.00

7,768.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

41,645.00

21,039.00

20,606.00

680.00

5,875.00

0.00

6,555.00

1

Extindere iluminat public HCL nr.7/2006

41,645.00

21,039.00

20,606.00

680.00

5,875.00

6,555.00

B

OBIECTIVE NOI

6,520.00

0.00

6,520.00

0.00

1,213.00

0.00

1,213.00

1

Iluminat public cartier Dimitrie Cantemir

259.00

259.00

200.00

200.00

zona 1.1 C H.C.L.nr.28/2010

2

Alimentare cu energie electrica locuinte

863.00

863.00

840.00

840.00

cartier Dimitrie Cantemir H.C.L.nr.675/2009

3

Iluminat cartier Traian Nord intre Aleea Meteo-

Metro H.C.L.nr.493/2009

794.00

794.00

100.00

100.00

4

Extindere iluminat zona Drum Centura-Lac

Catusa H.C.L.nr.493/2009

682.00

682.00

25.00

25.00

5

Retea electrica iluminat festiv

H.C.L.nr.463/2009

3,145.00

3,145.00

25.00

25.00

6

Montare puncte aprindere iluminat

H.C.L.nr.464/2009

777.00

777.00

23.00

23.00

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

486,443.00

28,662.00

457,781.00

1,237.00

6,710.00

0.00

7,947.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

123,422.00

28,572.00

94,850.00

1,237.00

4,131.00

0.00

5,368.00

1

Lucrări tehnico-edilitare

M.F. 1168/95

3,995.00

3,929.00

66.00

66.00

66.00

2

Asigurare versant Lac Vânători

M.F. 1456/98

2,017.00

1,975.00

42.00

42.00

42.00

3

Extindere Cimitirul de Vest

HCL nr.118/2001

662.00

654.00

8.00

8.00

8.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

4

Studiu privind redresarea funcționarii drenajului din Valea Tiglinei H.C.L.nr.421/2002

585.00

55.00

530.00

5

Reabilitarea lucrarilor de desecare si irigatii cartier

Siret,H.C.L. nr.627/2003

12,592.00

8,619.00

3,973.00

3,973.00

3,973.00

6

Parc industrial Zona Libera H.C.L.185/2003

17,882.00

7,473.00

10,409.00

184.00

184.00

7

L.T.E.Parc Industrial H.C.L.359/2007

2,803.00

39.00

2,764.00

100.00

100.00

8

Semaforizare intersectie str.A.Saligny-str.Siderurgistilor H.C.L.nr.554/2005

123.00

119.00

4.00

4.00

4.00

9

Amplasare ceasuri stradale cu accesorii

H.C.L.nr.14/2008

1,016.00

44.00

972.00

0.00

0.00

10

Centrul de afaceri H.C.L.nr.18/2005

255.00

35.00

220.00

11

L.T.E.bloc U4, P5, b-dul Marii Uniri

H.C.L.nr. 14/2008

1,796.00

1,706.00

90.00

90.00

90.00

12

Piata de gros Calea Basarabiei H.C.L.nr.14/2008

1,013.00

1,006.00

7.00

5.00

2.00

7.00

13

Utilitati Micro 21 H.C.L.nr.21/2008

1,315.00

1,251.00

64.00

64.00

64.00

14

L.T.E.locuinte Drum de Centura (Coca-Cola)

H.C.L.nr.359/2007

3,293.00

44.00

3,249.00

3.00

3.00

15

L.T.E. cladiri auxiliare si de deservire Piata de gros Calea Basarabiei H.C.L.nr14./2008

1,678.00

1,286.00

392.00

336.00

56.00

392.00

16

Semaforizare inters.Prelungirea Brailei-Drum

Centura H.C.L.nr.14/2008

145.00

5.00

140.00

108.00

108.00

17

Semaforizare inters.str.Brailei-str.Otelarilor

H.C.L.nr.14/2008

165.00

4.00

161.00

1.00

1.00

18

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-bd.Marii Uniri

H.C.L.nr.14/2008

144.00

4.00

140.00

1.00

1.00

19

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-str.H.Coanda

H.C.L.nr.14/2008

212.00

7.00

205.00

184.00

184.00

20

Semaforizare inters.bd.G.Cosbuc-Drumul Viilor

H.C.L.nr.14/2008

125.00

3.00

122.00

120.00

120.00

21

C.I.R.S.E.-Centru de inovare Regiunea Sud -Est

H.C.L.nr.535/2007

61,557.00

1.00

61,556.00

22

Utilitati blocuri str.Brailei, Micro 17

H.C.L.nr.161/2008

245.00

230.00

15.00

15.00

15.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

23

L.T.E.-locuinte cartier Filesti

H.C.L. nr.21/2007

8,854.00

68.00

8,786.00

5.00

5.00

24

Amenajare depozit de materiale si baza de ecarisaj str.Zimbrului H.C.L.nr. 17/2009

950.00

15.00

935.00

1.00

1.00

B

OBIECTIVE NOI

360,442.00

90.00

360,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu privind stab. si reducerea niv. freatic in mun. Galati,H.C..L. nr.421/2002

360,442.00

90.00

360,352.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2,579.00

2,579.00

2,579.00

2,579.00

CAP.74.02.05.-SALUBRIZARE

42,911.00

2,847.00

40,064.00

339.00

4,208.00

0.00

4,547.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

41,496

2,847

38,649

339

2,793

0

3,132

1

Puncte gospodaresti

H.C.L. nr.331/2008

510.00

510.00

50.00

50.00

2

Managementul integrat al deseurilor urbane solide in municipiul Galati H.C.L.nr.395/2005

40,986.00

2,847.00

38,139.00

339.00

2,743.00

3,082.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,415.00

0.00

1,415.00

1,415.00

1,415.00

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor

333,654.00

48,243.00

285,411.00

1,309.00

10,993.00

0.00

12,302.00

reziduale

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

313,080.00

48,243.00

264,837.00

1,309.00

10,917.00

0.00

12,226.00

1

Nod hidarulic la intersectia str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunare SP 13 iunie H.C.L.nr.118/2001

7,944.00

101.00

7,843.00

0.00

2

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314 str.Marasti HCL nr.118/2001

170.00

16.00

154.00

0.00

0.00

3

L.T.E.cartier Siret-retele canaliz.ape pluvialeHCL

nr.199/2003

12,799.00

12,506.00

293.00

293.00

293.00

4

L.T.E.-cartier Siret -retele canalizare ape menajere HCLnr.199/2003

31,351.00

22,421.00

8,930.00

7,816.00

7,816.00

5

L.T.E.-cartier Siret -statie epurareHCL199/2003

3,003.00

2,561.00

442.00

442.00

442.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

6

Inlocuire racorduri la blocuri TiglinaI,TiglinaII,bloc

Plomba,str.Domneasca nr.116 H.C.L.nr.321/2005

1,906.00

1,376.00

530.00

530.00

530.00

7

Deviere colector de canaliz. str.Prel.Brailei -str.Brailei HCL nr.7/2006

2,318.00

2,166.00

152.00

2.00

150.00

152.00

8

Racorduri canalizare str.Razboieni

H.C.L.nr.402/2006

620.00

353.00

267.00

31.00

236.00

267.00

9

Inlocuire 4,5 km conducte canalizare si racorduri aferente in tunele H.C.L.nr.14/2007

1,099.00

996.00

103.00

103.00

103.00

10

Racorduri canalizare Bistrita 1,1A H.C.L.nr.359/2007

218.00

216.00

2.00

1.00

1.00

2.00

11

Racorduri canalizare str.Traian (Petrom) H.C.L. nr.359/2007,404/2007

978.00

920.00

58.00

57.00

1.00

58.00

12

Alimentare cu apa si introducere canalizare cartier Barbosi ,H.C.L. nr.510/2006

14,192.00

77.00

14,115.00

5.00

5.00

13

Alimentare cu energie electrica statii de pompare si epurare(ISPA)

H.C.L. nr.17/2009,H.C.L.nr.384/2009

2,914.00

1,003.00

1,911.00

580.00

1,331.00

1,911.00

14

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

329.00

12.00

317.00

317.00

317.00

H.C.L.nr.494/2009

15

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si de canalizare , statie de epurare in municipiul Galati H.C.L.nr.211/2006

233,239.00

3,519.00

229,720.00

330.00

330.00

B

OBIECTIVE NOI

20,498.00

0.00

20,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Înlocuire colector canalizare str. Gării - Gara 8 M.F. 141/93

2,378.00

0.00

2,378.00

2

Înlocuire colector str. Silozului, Roșiori, M.F.

1426/93

2,329.00

0.00

2,329.00

3

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii-

Navelor H.C.L.118/2001

10,040.00

0.00

10,040.00

4

Reabilitare retele str.Tecuci (Cosbuc-1 Decembrie

H.C.L. Nr. 554/2005

4,520.00

0.00

4,520.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

5

Amenajare spatiu exploatare SP1 Zagna

H.C.L.nr.14/2007

1,231.00

0.00

1,231.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

76.00

0.00

76.00

76.00

76.00

CAP.81.-Energie termica

78,899.00

48,261.00

30,638.00

1,378.00

6,167.00

0.00

7,545.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

75,380.00

48,261.00

27,119.00

1,378.00

5,902.00

0.00

7,280.00

1

Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97

960.00

956.00

4.00

3.00

1.00

4.00

2

Modernizare SC 34

H.C.L.nr.14/2008,M.F.nr.198/1997

1,261.00

1,224.00

37.00

36.00

1.00

37.00

3

Contorizare consumuri energie termica HCL nr.421/2002

15,273.00

13,953.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

4

Reabilitare, modernizare retele termice (incalzire, a.c.m., recirculatie) H.C.L.nr.28/2004 din care:

8,448.00

0.00

8,448.00

277.00

3,477.00

0.00

3,754.00

etapa III.1

5,154.00

5,154.00

277.00

723.00

1,000.00

etapa III.2

3,294.00

3,294.00

2,754.00

2,754.00

5

Reabilitare si modernizare puncte termice H.C.L. nr.29/26.2004

47,107.00

30,694.00

16,413.00

940.00

753.00

1,693.00

6

Centrala termica blocuri A,B,C-strada Cezar H.C.L.nr.14/2007

475.00

474.00

1.00

1.00

1.00

7

Amenajare puncte termice pentru

1,191.00

339.00

852.00

77.00

350.00

427.00

spatii de Protectie Civila

H.C.L.nr.359/2007

8

Punct termic sediu dispecerat

665.00

621.00

44.00

44.00

44.00

str.Crizantemelor nr.6 H.C.L.nr.53/2008

B

OBIECTIVE NOI

3,254.00

0.00

3,254.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Deviere retele termice af. bl.E2,B1,D1,D3 alim.din

SC 12 Tiglina II HCL 118/2001

884.00

0.00

884.00

2

Modernizare P.T.Grup Scolar Metalurgic

H.C.L.nr.14/2007

960.00

0.00

960.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

3

Laborator metrologie si reparații S.C.APATERM

S.A ( SC 14 BIS) H.C.L.nr.14/2007

1,410.00

0.00

1,410.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

265.00

265.00

265.00

265.00

CAP.84.-Strazi

168,158.00

46,833.00

121,325.00

1,521.00

10,717.00

0.00

12,238.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

163,684.00

46,833.00

116,851.00

1,521.00

9,741.00

0.00

11,262.00

1

Modernizare Drum Zona Liberă M.F.nr.1504/1998

731.00

671.00

60.00

2

Modernizare str. Abrud

M.F. 2316/95

169.00

38.00

131.00

1.00

1.00

3

Modernizare str.Rachitasi

M.F.2314/95

385.00

370.00

15.00

1.00

1.00

4

Modernizare str. 24 Ianuarie H.C.L.nr.86/1999

851.00

841.00

10.00

5

Modernizare str. Aprodu Purice H.C.L.nr.14/2008

1,208.00

1,194.00

14.00

13.00

1.00

14.00

6

Modernizare linii tramvai str. Traian

HCL 86/99

7,764.00

11.00

7,753.00

7

Modernizare str. Științei HCL 86/99

4,225.00

4,200.00

25.00

8

Modernizare str.Posta Veche H.C.L.nr.46/2000

5,687.00

4,475.00

1,212.00

1,212.00

1,212.00

9

Modernizare str.Aleea Trandafirilor

H.C.L.nr.46/2000

489.00

289.00

200.00

10

Modernizare str.Razboieni HCL46/2000

5,703.00

3,754.00

1,949.00

365.00

1,584.00

1,949.00

11

Modernizare str.LivezeniH.C.L.nr.46/2000

416.00

391.00

25.00

12

Modernizare str.Plugului H.C.L.nr.118/2001

551.00

21.00

530.00

13

Modernizare str.Unirii H.C.L.nr.118/2001

H.C.L.nr.443/2009

3,961.00

94.00

3,867.00

4.00

96.00

100.00

14

Modernizare str.Bucurestii Noi H.C.L.nr.46/2000

1,668.00

5.00

1,663.00

15

Modernizari strazi cartier Traian Nord H.C.L. nr.423/2002

4,111.00

4,052.00

59.00

59.00

59.00

16

Modernizari strazi Valea Orasului

H.C.L. nr.421/2002

15,364.00

6,565.00

8,799.00

129.00

1,000.00

1,129.00

etapa I

8,786.00

6,565.00

2,221.00

etapa II

4,078.00

4,078.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

etapa III

2,500.00

2,500.00

17

Modernizare str.Rizer

H.C.L. nr.46/2000

4,062.00

26.00

4,036.00

0.00

0.00

18

Drum acces liceul M.Kogalniceanu

H.C.L. nr.421/2002

498.00

11.00

487.00

19

L.T.E.-cartier Siret zona 1, etapa 1.1 drumuri si sistematizare verticala H.C.L.nr.198/2003

11,241.00

8,440.00

2,801.00

140.00

140.00

20

Modernizare str.Secerei H.C.L.nr.627/2003

419.00

409.00

10.00

1.00

1.00

21

Modernizare str.Cometei H.C.L.nr.627/2003

810.00

268.00

542.00

542.00

542.00

22

Modernizare strazi Micro 17 HCL nr.627/2003

6,461.00

3,937.00

2,524.00

89.00

1,311.00

1,400.00

23

Modernizare str.Anghel Saligny HCL nr.627/2003

1,083.00

943.00

140.00

89.00

51.00

140.00

24

Modernizare str,Basarabiei tronson str.G.Cosbuc -

Piata Energiei H.C.L.nr.46/2000,H.C.L.nr.70/2008

3,709.00

309.00

3,400.00

1,350.00

1,350.00

25

Modernizare Drumul Viilor tr.str.Tecuci -mag. Sidex si inlocuire conducta de apa H.C.L.nr. 118/2001 H.C.L. nr. 7/2006

1,401.00

1,111.00

290.00

123.00

167.00

290.00

26

Modernizare si introducere canalizare alei C.F.R. aferente strazii T.Vladimirescu HCL nr.627/2003

793.00

615.00

178.00

29.00

149.00

178.00

27

Modernizare str.Transilvaniei

HCL nr.118/2001

2,241.00

2,057.00

184.00

27.00

157.00

184.00

28

Amenajare parcare Micro 21 H.C.L.nr.404/2007

1,136.00

1,069.00

67.00

66.00

1.00

67.00

29

Modernizare str.Ana Ipatescu H.C.L.nr.359/2007

12,138.00

38.00

12,100.00

3.00

3.00

30

Modernizare str.Garibaldi H.C.L.nr.627/2003

415.00

73.00

342.00

48.00

294.00

342.00

31

Modernizare strazi cartier Traian Nord intersectie str.Privighetorii-str.Zimbrului H.C.L.nr.53/2008

1,104.00

360.00

744.00

464.00

280.00

744.00

32

Modernizare str.Pictor Isser H.C.L.nr.14/2008

5,839.00

10.00

5,829.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

33

Modernizare str.Randunelelor

H.C.L.nr.314/2008

717.00

22.00

695.00

2.00

2.00

34

Amenajare alei acces Micro 19 H.C.L. nr. 53/2008

1,237.00

13.00

1,224.00

1.00

0.00

1.00

35

Modernizare Aleea Florilor

H.C.L.nr.17/2009

418.00

26.00

392.00

2.00

2.00

36

Drum acces statie sortare

H.C.L.nr.112/2009

446.00

38.00

408.00

2.00

406.00

408.00

37

Modernizare str.Anghel Saligny tronson str.Pre.Brailei-str.Arges H.C.L.nr.17/2009

2,106.00

19.00

2,087.00

1.00

1.00

38

Modernizare linii tramvai str.Stadionului,Otelarilor

Gh.Asachi -str.Frunzei,H.C.L.nr.331/2008,

H.C.L.nr.405/2009

36,650.00

1.00

36,649.00

2.00

800.00

802.00

39

Modernizare strazi cartier Traian Nord etapa II

H.C.L.nr.443/2009

8,540.00

19.00

8,521.00

100.00

100.00

40

Parcare Drum de Centura

H.C.L.nr.494/2009

6,937.00

48.00

6,889.00

3.00

97.00

100.00

B

OBIECTIVE NOI

3,578.00

0.00

3,578.00

0.00

80.00

0.00

80.00

1

Modernizare str. Tineretului nr. 2,3 H.C.L.nr. 118/2001

500.00

0.00

500.00

50.00

50.00

2

Modenizare str.Democratiei H.C.L.nr.53/2008

3,078.00

0.00

3,078.00

30.00

30.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

896.00

896.00

896.00

896.00

Presedinte de sedinta


ANEXA V la H.C.L nr


2010


LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2010''

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget initial

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C 12,383.00

CAP.51

1,103.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

738.00

1

Infrastructura retea

buc

1

120.00

2

Infrastructura de stocare

buc

1

103.00

3

Servere

buc

3

75.00

4

Calculatoare

buc

75

375.00

5

Imprimante

buc

3

27.00

6

Automat anclansare rapida

buc

1

38.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50.00

1

Sediu Primaria municipiului Galati

50.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

315.00

1

Licente software

buc

430

185.00

2

Aplicatii informatice

buc

4

130.00

CAP.54-EVIDENTA POPULATIEI

37.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

31.00

1

Calculatoare

buc

4

19.00

2

Server

buc

1

8.00

3

Imprimante

buc

1

4.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

6.00

1

Licente software

buc

4

6.00

CAP.61.02.05

21.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

18.00

1

Consola mobila sistem alarmare

buc

1

3.00

2

Calculator

buc

3

15.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

3.00

1

Licente software

buc

3

3.00

CAP.65-INVATAMANT

1,964.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

363.00

1

Centrul financiar nr.13

76.00

Hota (pt Gradinita nr.36)

buc

1

13.00

Aparate joc Gradinita nr.1

buc

6

24.00

Aparate joc Gradinita nr.15

buc

4

15.00

Aparate joc Gradinita nr.36

buc

6

24.00

2

Centrul financiar Scoala nr.24

15.00

Aparate joc Gradinita nr.12

buc

4

15.00

3

Centrul financiar Gradinita nr.32

72.00

Aparate joc Gradinita nr.43

buc

6

24.00

Aparate joc Gradinita nr.51

buc

6

24.00

Aparate joc Gradinita nr.18

buc

6

24.00

4

Centrul financiar Gradinita nr.38

30.00

Aparate joc Gradinita nr.38

buc

4

15.00

Aparate joc Gradinita nr.64

buc

4

15.00

5

Centrul financiar Gradinita nr.3

39.00

Aparate joc Gradinita nr.55

buc

4

15.00

Aparate joc Gradinita nr.53

buc

6

24.00

6

Centrul financiar nr.5

15.00

Aparate joc Gradinita nr.47

buc

4

15.00

7

Centrul financiar Gradinita nr.39

15.00

Aparate joc Gradinita nr.39

buc

4

15.00

8

Centrul financiar nr.15

39.00

Aparate joc Gradinita nr.41

buc

6

24.00

Aparate joc Gradinita nr.27

buc

4

15.00

9

Colegiul tehnic Traian Vuia

35.00

Soba de gatit

buc

1

35.00

10

Centrul financiar nr.11

20.00

Aparate joc Gradinita nr.45

buc

4

20.00

11

Centrul financiar Grup Scolar Motoc

7.00

Gigacalorimetru

buc

1

7.00

III

CONSOLIDARI

187.00

DEMOLARI

187.00

1

Centrul financiar nr.7

187.00

Demolare corp B Scoala nr.19

187.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

20.00

1

Centrul financiar nr.3

5.00

R.K.Instalatie electrica Scoala nr.13

5.00

2

Centrul financiar Gradinita nr.23 Tedi

5.00

Centrala termica Gradinita nr. 22

5.00

3

Grup Scolar Elena Doamna

5.00

Deviere retea canalizare corp B

5.00

4

Grup Scolar C.F.R.

5.00

Deviere retea gaze

5.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

1,394.00

1

Centrul financiar nr.6

110.00

R.K.Scoala nr. 28-Mihai Eminescu

110.00

2

Grup Scolar Elena Doamna

460.00

R.K.Grup Scolar Elena Doamna

460.00

3

Colegiul National Mihail Kogalniceanu

246.00

R.K.Colegiul Mihail Kogalniceanu

246.00

4

Scoala gimnaziala nr.12

60.00

R.K.Scoala nr. 12

60.00

5

Scoala gimnaziala nr.24

508.00

RK Scoala nr.26

508.00

6

Centrul financiar nr.15

10.00

Licente software

buc

1

10.00

CAP.66-SANATATE

19.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

6.00

Serviciul Comunitar de Asistenta Medico-

Sociala

1

Calculator

buc

2

6.00

III

CONSOLIDARI

9.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Consolidare Centrul de Diagnostic si Tratament str. Eroilor nr.34

9.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2.00

Primaria municipiului Galati

2.00

1

Modernizarea si echiparea Sectiei

2.00

Recuperare,Medicina Fizica si Balneologie

str.Constructorilor nr.29

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.00

Serviciul Comunitar de Asistenta Medico-

Sociala

Licente

buc

2

2.00

CAP.67.02.05-ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE

363.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

50.00

1

Panza verde de umbrire

buc

3

50.00

III

CONSOLIDARI

66.00

1

Consolidare Sala Sporturilor

66.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

247.00

1

Reabilitare ,modernizare fantani arteziene (9locatii )

20.00

2

Modernizare Gradina Publica

4.00

3

Amenajare Scuar central strada Brailei si inel Rocada

17.00

4

Crearea/extinderea spatiilor urbane de recreere

5

Amenajare scuar bd.Galati-str.Otelarilor

1.00

6

Amenajare port ambarcatiuni

7

Amenajare locuri de joaca -50 amplasamente

70.00

8

Infiintare Parc Micro 20

5.00

9

Racord electric fantana Parc Unicom

10

Racord electric fantana Parc Libertatii

11

Amenajare Parc cartier Siret

12

Modernizare plaja Dunarea

50.00

13

Modernizare lac Vanatori

50.00

14

Studiu Lac Vanatori

20.00

15

Amenajare Parc bd.G.Cosbuc /Faleza

10.00

CAP.68-Asistenta sociala

131.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

65.00

CANTINA AJUTOR SOCIAL

65.00

1

Masina de curatat cartofi

buc

1

8.00

2

Masina de spalat legume

buc

1

12.00

3

Fripteuza

buc

1

15.00

4

Cuptor electric

buc

1

30.00

III

CONSOLIDARI

30.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Consolidare Centru de Urgente str. Traian

30.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

36.00

Primaria municipiului Galati

36.00

Extindere Centru de Sprijin si Locuinte pentru Tineri

2.00

Centru de zi pentru copiii cu autism

19.00

Modernizare Cantina de ajutor social

15.00

CAP.70.02.03-Locuinte

2,814.00

III

Consolidări

2,168.00

Consolidari imobile -locuinte

2,068.00

1

Consolid.imobil str.Dr.Carnabel nr.21-23

200.00

2

Consolidare bloc G4 -Micro19

800.00

3

Consolidare imobil str.N.Balcescu nr.21

4

Consolidare imobil str. Iancu Fotea nr. 27

434.00

5

Consolidare bloc C20-Tiglina I

9.00

6

Consolidare imobil str.Universitatii nr.13

175.00

7

Consolidare imobil str.Romana nr.45-49

250.00

8

Consolidare imobil str.Cristofor Columb nr.26

150.00

9

Consolidare imobil str.N.Balcescu nr.34/36

50.00

DEMOLARI IMOBILE

100.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

641.00

1

Consolidari imobile (S.F.)

200.00

2

Demolari imobile

100.00

3

Expertize imobile

100.00

4

Construire locuinte sociale

180.00

5

Izolatii hidrotehnice subsoluri blocuri A.N.L. Gara C.F.R.

20.00

6

Amenajare locuinte (bloc B3,Micro 40, bloc B7 Micro 20)

1.00

7

Grupuri sanitare locuinte

20.00

8

Amenajare locuinte (bl.C6,str.Nae Leonard nr.6)

20.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5.00

1

R.K. imobil str.Traian nr.8

5.00

CAP.70.02.05 ALIMENTARE CU APA

700.00

III

CONSOLIDARI

693.00

1

Consolidare rezervoare statie Filesti

693.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

7.00

STUDII DE FEZABILITATE

7.00

1

Inlocuire conducta apa Faleza -b-dul Marii Uniri ( intre str.Navelor si Alee strada Traian )

5.00

2

Consolidare rezervoare statie Filesti

2.00

CAP.70.02.50 Gospod.Comunala

2,579.00

III

CONSOLIDARI

155.00

Consolidari

105.00

1

Consolidare zid de sprijin str.Sindicatelor

100.00

nr.1-5

2

Consolidare mal Vadu Carabus

5.00

Demolari

50.00

1

Demolare cos fum PT VULTUR

50.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

2,424.00

STUDII DE FEZABILITATE

1,224.00

1

Registrul zone verzi

200.00

2

Expertiza tehnica pasaj Dunarea

50.00

3

Studiu strategie de dezvoltare a serviciilor comunitare

4

Consolidare versant Aleea Florilor

20.00

nr.22-nr.38

5

Documentatii cadastrale

479.00

6

Semaforizare str.Otelarilor -str.Stadionului

7

Extindere Cimitir Vest etapa II

20.00

8

Proiect expropriere Drum de Centura

20.00

9

Proiect expropriere strada Arcasilor

20.00

10

Plan Integrat de Dezvoltare Urbana la nivelul municipiului Galati

15.00

11

Sisteme inteligente pentru managementul traficului in vederea cresterii fluentei si sigurantei circulatiei si a prevenirii criminalitatii

200.00

12

Sistem integrat de monitorizare video de la distanta a zonelor publice si a obiectivelor cu risc criminogen ridicat din municipiul Galati

13

Utilizarea surselor de energie refolosibila (SER) si cresterea eficientei energetice

14

Expertiza tehnica mal Vadu Carabus

50.00

15

Reducerea nivelului panzei freatice si monitorizarea acesteia.Actiuni pentru masuri preventive si planuri de urgenta

16

Expertiza tehnica Viaduct Calea Prutului

17

Expertiza tehnica Viaduct Catusa

18

Expertiza tehnica mal str.Al.I.Cuza

50.00

19

Expertiza tehnica faleza incarcata a Dunarii (calcul stabilitate )

100.00

Studii

0.00

Planuri Urbanistice:

1,200.00

1

Reactualizare P.U.G.

1,000.00

2

P.U.Z.

200.00

CAP .74.02.05-SALUBRITATE

1,415.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,357.00

Municipiul Galati

1

Utilaj multifunctional pentru lucrari in carosabil

buc

1

370.00

2

Platforma de lucru la inaltime

buc

1

230.00

3

Vehicul cu sistem de ridicare cu macara

buc

1

120.00

si carlig pentru incarcarea si descarcarea

containerelor

4

Vehicul cu sistem de ridicare cu carlig

buc

1

108.00

pentru incarcarea si descarcarea containerelor

5

Containere tip Igloo

buc

460

441.00

6

Containere subterane

buc

22

88.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

58.00

1

Managementul integrat al deseurilor urbane solide in municipiul Galati

20.00

2

Bilant de mediu nivel I si II pentru cuantificarea

30.00

impactului asupra mediului a activitatii de

exploatare trecuta,prezenta si viitoare,inchidere

si urmarire postinchidere a Depozitului de deseuri

Tirighina Galati

3

Sistem de gestionare deseuri provenite din constructii si demolari prin concasare

8.00

CAP.74.02.06-CANALIZARI

76.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

76.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Inlocuire colector de canalizare strada Traian intre strada Rizer si strada Venus

20.00

2

Racorduri canalizare si apa aferente imobile

1.00

3

Reabilitarea si modernizarea sistemelor

5.00

de apa si de canalizare,statie de epurare

in municipiul Galati si studiul pedo-stational

4

Canalizare/racord bd.Marii Uniri trecere Bac

50.00

CAP.81-ENERGIE TERMICA

265.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

210.00

MUNICIPIUL GALATI

210.00

1

Ansamblul de pompare pentru instalatia de

buc

21

210.00

recirculare apa calda de consum

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

55.00

a

Expertizare,audit energetic,studiu de fezabilitate

55.00

1

Bl.D7,D8-Tiglina II

1.00

2

Bl.L-Micro 16

1.00

3

Bl.T6-Micro19

4

bl.C11,C12,Tiglina II,bl.A7,A21,Tiglina III

2.00

5

bl.D10,sc.3,str.Otelarilor nr.21

4.00

6

bl.C1,str,Movilei nr.10

3.00

7

bl.G10,str.Brailei nr.262

5.00

8

bl.Ialomita,str.Domneasca nr.130

5.00

9

bl.V1,str.Strungarilor nr.8

6.00

10

bl.30 apartamente,str.Domneasca nr.128,bl.Carpati str.Tecuci nr.32

9.00

11

bl.Albatros,str.Balcescu nr.17

5.00

12

bl.Pin 1,bl.Pin 2,bl.Pin3,str.Rosiori, bl.Paltin str.Melodiei

14.00

CAP.84 Strazi

896.00

III

CONSOLIDĂRI

618.00

Accidente teren :

618.00

1

Accident teren str.Prelungirea Brailei

18.00

2

Accident teren b-dul Marii Uniri -Elice

600.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

278.00

1

Modernizare linii tramvai str.M.Bravu

3.00

2

Modernizare linii tramvai str.Stadionului

3.00

3

Modernizare linii tramvai str.Otelarilor

3.00

4

Modernizare str.Gh.Asachi-str.Frunzei

3.00

5

Modernizare str.Anghel Saligny

1.00

intre str.Prel.Brailei-str.Argesului

6

Modernizare Aleea Florilor

1.00

7

Drum acces statie sortare

1.00

8

Modernizare aleea Morilor

1.00

9

Modernizare strada Traian-Metro-Prundului

50.00

10

Parcare Drum de Centura

2.00

11

Parcari supraetajate

70.00

12

Studiu parcari rezidentiale cu plata

13

Modernizari strazi in municipiul Galati-asfaltare

100.00

14

Modernizare str.9 Mai

20.00

15

Modernizare str.Dobrogei

10.00

16

Modernizare alee Marea Neagra

10.00

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr........../..............2010

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2010 DIN FONDURI STRUCTURALE

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

30,105.00

591.00

29,514.00

119.00

10,911.00

0.00

11,030.00

CAP.65.- INVATAMANT

4,072.00

437.00

3,635.00

0.00

852.00

0.00

852.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

4,012.00

437.00

3,575.00

0.00

792.00

0.00

792.00

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

1,647.00

437.00

1,210.00

239.00

239.00

H.C.L.nr.21/2008(FEN)

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente

2,365.00

2,365.00

553.00

553.00

HCL 161/2008(FEN)

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

60.00

60.00

60.00

60.00

CAP.66.-SANATATE

10,470.00

0.00

10,470.00

0.00

9,150.00

0.00

9,150.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1,320.00

0.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Primaria municipiului Galati

1,320.00

0.00

1,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.71,72/2008 (FEN)

1,320.00

1,320.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

9,150.00

9,150.00

9,150.00

9,150.00

CAP.68. - Asistenta Sociala

2,261.00

154.00

2,107.00

119.00

297.00

0.00

416.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2,261.00

154.00

2,107.00

119.00

297.00

0.00

416.00

Municipiul Galati

Modernizarea cladirilor Caminului pentru

2,261.00

154.00

2,107.00

119.00

297.00

416.00

persoane varstnice Sf.Spiridon

H.C.L.nr.70/2008(FEN)

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

CAP.70.02.50

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

32.00

32.00

32.00

32.00

CAP.84.-Strazi

13,270.00

0.00

13,270.00

0.00

580.00

0.00

580.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

13,270.00

0.00

13,270.00

0.00

580.00

0.00

580.00

Modernizare str,Basarabiei tronson str.G.Cosbuc -Piata Energiei H.C.L.nr.46/2000,H.C.L.nr.70/2008(FEN)

13,270.00

13,270.00

580.00

580.00

Presedinte de sedinta


ANEXA V la H.C.L nr......../.................2010

LISTA pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2010'' din fonduri structurale

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget initial

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C 9,242.00

CAP.65-INVATAMANT

60.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

60.00

Primaria municipiului Galati

60.00

A

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38 (FEN)

34.00

Notebook

buc

2

9.00

Videoproiector

buc

2

5.00

Tabla interactiva

buc

2

14.00

Banc optic

buc

1

6.00

Primaria municipiului Galati

B

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si modernizarea utilitatilor existente (FEN)

23.00

Cortina

buc

1

4.00

Scena

buc

1

7.00

Corp biblioteca

buc

2

8.00

Dulap haine (35 locuri)

buc

1

4.00

C

Grup Scolar Anghel Saligny(FEN)

3.00

Camera video

buc

1

3.00

CAP.66-SANATATE

9,150.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

9,150.00

Primaria municipiului Galati

Modernizarea si echiparea

9,150.00

Ambulatoriului de Specialitate

al Spitalului Clinic de Urgenta

pentru copii Sf.Ioan Galati (FEN)

Laborator imagistica medicala

7,577.00

1

Computer tomograf

buc

1

1,590.00

2

Instalatie de rezonanta magnetica

buc

1

4,265.00

3

Instalatie de roentgendiagnostic cu post de scopie/grafie

buc

1

937.00

4

Instalatie de roentgendiagnostic cu post de grafie universala

buc

1

505.00

5

Aparat de digitalizare a imaginii

buc

2

280.00

radiologice

Cabinete ambulatoriu de specialitate

618.00

1

Unit dentar

buc

1

34.00

2

Set cuplare rapida priza O2 si aer

buc

7

23.00

comprimat

3

Electrocardiograf cu 12 derivatii

buc

1

37.00

4

Fibroendoscop de uz pediatric

buc

1

173.00

5

Videoretroscop

buc

1

19.00

6

Cantar medical de persoane

buc

10

50.00

cu taliometru

7

Cantar electronic pentru sugari

buc

5

13.00

8

Autorefractokeratotonoref

buc

1

90.00

9

Perimetru pentru urmarirea

buc

1

50.00

automata a ochiului

10

Trusa lentile

buc

1

9.00

11

Oftalmoscop

buc

1

8.00

12

Exoftalmometru

buc

1

3.00

13

Biomicroscop cu stereomicroscop

buc

1

24.00

14

Set endoscopie nazala

buc

1

85.00

Laborator analize medicale

695.00

1

Autoclav vertical

buc

2

67.00

2

Centrifuga

buc

4

82.00

3

Etuva 100 l

buc

2

19.00

4

Termostat 52 L

buc

2

17.00

5

Termostat 100 L

buc

2

21.00

6

Analizor automat de microbiologie

buc

1

60.00

7

Hota pentru o persoana

buc

1

11.00

8

Hota pentru 2 persoane

buc

1

17.00

9

Spectrofotometru

buc

1

24.00

10

Aparat electroforeza

buc

1

17.00

11

Microscop de laborator

buc

2

11.00

12

Microscop cu fluorescenta

buc

1

65.00

13

Analizor automat biochimie umeda

buc

1

274.00

14

Sistem analitic portabil de coagulare

buc

1

5.00

15

Analizor de urina

buc

1

5.00

Laborator recuperare medicina fizica

232.00

si balneologie

1

Aparat electroterapie

buc

1

14.00

2

Aparat magnetoterapie

buc

1

22.00

3

Aparat electroterapie

buc

1

34.00

4

Aparat terapie cu unde scurte

buc

1

29.00

5

Aparat pentru aerosoli

buc

2

13.00

6

Masa electrica de terapie

buc

3

18.00

7

Cada hidroterapie

buc

2

102.00

Echipament de calcul

28.00

1

Computer multiprocesor hdd 300GB,DVD-

RW,p.v. min256k,monitor LCD22''

buc

14

28.00

CAP.70.02.50

32.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

23.00

Primaria municipiului Galati

Revitalizarea zonelor industriale RETINA

23.00

1

Laptop

buc

1

4.00

2

Statie de lucru

buc

1

4.00

3

Imprimanta laser color

buc

1

15.00

V

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

9.00

1

Licente

buc

7

9.00

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr........../..........

..2010

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2010 TRANSFERURI

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

279,263.00

5,590.00

273,673.00

258.00

4,415.00

533.00

5,206.00

CAP.66.-SANATATE

10,738.00

0.00

10,738.00

0.00

157.00

0.00

157.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

10,603.00

0.00

10,603.00

0.00

22.00

0.00

22.00

1

Reorganizare si modernizare sectii Spitalul de urgenta pentru copii Sf.Ioan str.Gh.Asachi nr.2,H.C.L..nr.112/2009

10,603.00

10,603.00

22.00

22.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

135.00

135.00

135.00

135.00

CAP. 70.02.03.-Locuinte

1,293.00

209.00

1,084.00

8.00

326.00

533.00

867.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1,293.00

209.00

1,084.00

8.00

326.00

533.00

867.00

1

Cresterea performantei energetice

392.00

1.00

391.00

115.00

190.00

305.00

a blocurilor de locuinte, bl.C11,str.Constructorilor, Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

2

Cresterea performantei energetice

393.00

1.00

392.00

115.00

196.00

311.00

a blocurilor de locuinte, bl.C12,str.Constructorilor,Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

3

Cresterea performantei energetice

508.00

207.00

301.00

8.00

96.00

147.00

251.00

a blocurilor de locuinte, bl.D7,str.Siderurgistilor,Tiglina II H.C.L.nr.406/2009

CAP. 70.02.05.-Alimentare cu apa .

339.00

0.00

339.00

0.00

339.00

0.00

339.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

339.00

339.00

339.00

339.00

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

CAP.70.02.50 TOTAL-Alte servicii comunale

6,496.00

120.00

6,376.00

0.00

250.00

0.00

250.00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

6,496.00

120.00

6,376.00

0.00

250.00

0.00

250.00

S.C.Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.

1

Piata Moruzzi H.C.L.nr.596/2007

820.00

70.00

750.00

250.00

250.00

2

Piata Micro 39 H.C.L.nr.596/2007

5,676.00

50.00

5,626.00

0.00

0.00

CAP.74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor

233,275.00

3,519.00

229,756.00

250.00

1,443.00

0.00

1,693.00

reziduale

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

233,239.00

3,519.00

229,720.00

250.00

1,407.00

0.00

1,657.00

1

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si de canalizare , statie de epurare in municipiul Galati H.C.L.nr.211/2006

233,239.00

3,519.00

229,720.00

250.00

1,407.00

1,657.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

36.00

36.00

36.00

36.00

CAP. 81-ENERGIE TERMICA

900.00

0.00

900.00

0.00

900.00

0.00

900.00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

900.00

900.00

900.00

900.00

CAP.87

26,222.00

1,742.00

24,480.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

26,222.00

1,742.00

24,480.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1

Amenajare Zona Libera etapa I H.G.R nr. 676/1995

26,222.00

1,742.00

24,480.00

1,000.00

1,000.00

Președinte de sedinta          ANEXA V la H.C.L nr......../.................2010

LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2010''-transferuri

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget initial

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C 1,410.00

CAP.66-SANATATE

135.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

20.00

Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan

20.00

1

Lavoar apa sterila

buc

1

20.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

12.00

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

12.00

1

Reamenajare Dispensar nr.2, str.Saturn nr.6A

12.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

103.00

Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan

103.00

Reparatii capitale centrala termica, inlocuire cazan

103.00

CAP.70.02.05 ALIMENTARE CU APA

339.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

339.00

S.C. APA-CANAL S.A

339.00

1

R.K.Retea si bransamente apa Micro 17,et.2A

67.00

bl.G2C-G4C

2

R.K.Retea si bransament apa Micro 16, bl.Nufar 3

31.00

3

R.K.Retea apa rece inalta SC38, Micro 20

70.00

4

R.K.Retea apa Dn150,I.C.Frimu I-II,bl.S8-B2

33.00

5

R.K.Retea si bransament apa I.C.Frimu , etapa I, bl.U7-U12

50.00

6

R.K.Retea apa zona IID, bl.SD6A+B si etapa II

16.00

7

R.K.Conducta Dn 1219, L=125 ml.

54.00

8

R.K. Teava OL Dn600 str.Prel.Brailei

18.00

CAP.74.02.06-CANALIZARI

36.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

36.00

S.C.APA-CANAL S.A.

36.00

1

R.K.Retea canalizare bl.B4-C16-C18,Tiglina II

36.00

2

R.K.Retea canalizare bl.A1-B5-J3,Micro 20

0.00

CAP.81-ENERGIE TERMICA

900.00

V

Alte cheltuieli asimilate investitiilor

900.00

S.C. APATERM S.A.

900.00

1

R.K. Retele termice aferente SC3-5-7-8-

9,Tiglina IIA

310.00

2

R.K. Retele termice aferente PT0, Tiglina I Saturn

290.00

3

R.K. Retele termice aferente PT Policlinica

29.00

4

R.K. Retele termice aferente PT 6 Martie

23.00

5

R.K.Retele termice aferente SC 18,Micro 16

18.00

6

R.K.Retele termice aferente SC 43,Micro 21

15.00

7

R.K.Retele termice aferente SC 2, Micro 40

30.00

8

R.K. Retele termice aferente SC 3,Micro 40

185.00

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI EXTRABUGETARE

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

1

VENITURI(rd.2+4+8+13+17+19+22+56+60+63+66)

00

36,858.00

2

VENITURI CURENTE(rd.3)

01

0.00

3

VENITURI FISCALE

02

0.00

4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd.5)

12

0.00

5

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.6 la 7)

12.10

0.00

6

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice

12.10.08

0.00

7

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

12.10.50

0.00

8

ACCIZE(rd.9 la 12)

14.10

0.00

9

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice

14.10.02

0.00

10

Accize incasate din vanzarea produselor din tututn

14.10.03

0.00

11

Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice

14.10.12

0.00

12

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

14.10.13

0.00

13

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACT

16.10

0.00

14

Taxe pentru jocurile de noroc

16.10.01

0.00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.10.03

0.00

16

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea d

16.10.50

0.00

17

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(rd.18)

18.10

0.00

18

Alte impozite si taxe

18.10.50

0.00

19

CONTRIBUTII DE ASIGURARI(rd.20)

20

0.00

20

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR(rd.21)

20.10

0.00

21

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

20.10.03

0.00

22

VENITURI NEFISCALE(rd.23+29+31+47+49+51+53)

30

36,858.00

23

VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.24 la 28)

30.10

2,771.00

24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.10.01

0.00

25

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0.00

26

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2,771.00

27

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

28

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

29

Venituri di dobanzi(rd.30)

31.10

0.00

30

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

31

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.32)

33

33,727.00

32

VENITURI DI PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI(rd.33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+4

33.10

33,727.00

33

Taxe de metrologie

33.10.01

0.00

34

Taxe consulare

33.10.02

0.00

35

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

33.10.04

0.00

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI EXTRABUGETARE

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

36

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

4,708.00

37

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internation

33.10.07

0.00

38

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

26,039.00

39

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0.00

40

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0.00

41

Contributaia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

2,569.00

42

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

137.00

43

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare

33.10.17

59.00

44

Venituri di serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

46

Venituri di contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0.00

46

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

215.00

47

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE(rd.48)

34.10

0.00

48

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0.00

49

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI(rd.50)

35.10

157.00

50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

157.00

51

DIVERSE VENITURI(rd.52)

36.10

90.00

52

Alte venituri

36.10.50

90.00

53

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(rd.54 la 55)

37.10

113.00

54

Donatii si sponsorizari

37.10.01

113.00

55

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

56

VENITURI DIN CAPITAL(rd.57)

39

0.00

57

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI(rd.58 la 59)

39.10

0.00

58

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0.00

59

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

60

OPERATIUNI FINANCIARE(rd.61)

40

0.00

61

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.62)

40.10

0.00

62

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.10.50

0.00

63

SUBVENTII(rd.64)

43

0.00

64

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII(rd.65+69)

43.10

0.00

65

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

0.00

66

TAXE PE SERVICII SPECIFICE(rd.67 la 68)

15.10

0.00

67

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

68

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

69

43.10.10

0.00

Presedinte


de sedinta ,


Cheltuieli Extrabugetare


2010


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.

10

24,685.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,685.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,363.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,322.00

INVATAMANT

65.

10

11,103.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

10,694.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

468.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,226.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

409.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

409.00

Alte actiuni economice

87.

10

1,070.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

993.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

676.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

317.00

79. OPERATIUNI FINANCIARE

79

77.00

TITLUL XIII. RAMBURSARI DE CREDITE

81

77.00

Total :


36,858.00

Presedinte de sedinta

La HCL nr............

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.10

24,685.00

1 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI

24,685.00

INVATAMANT

65.10

11,103.00

1 CF13 GRADINITA NR.1 "LUCEAFARUL"

650.00

2 CF GRADINITA NR.39 "DUMBRAVA MINUNATA"

369.00

3 CF SCOALA GIMNAZIALA NR.18

1.00

4 GRADINITA NR 23" TEDI"

180.00

5 GRADINITA 30 PINOCHIO

350.00

6 CF15 GRADINITA NR.41 "CODRUTA"

200.00

7 CF16 SCOALA NR.10 "PETRE TUTEA"

36.00

8 CF2 LICEUL "EMIL RACOVITA"

42.00

9 CF29 SCOALA NR.29 "SF.ANA"

30.00

10 CF3 GRADINITA NR. 53 "NICOLAE LABIS"

350.00

11 CF32 GRADINITA NR.51 "MOTANUL INCALTAT"

653.00

12 CF33 SCOALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU"

16.00

13 CF34 SCOALA NR.3

266.00

14 CF35 SCOALA NR.40 "IULIA HASDEU"

20.00

15 CF37 SCOALA NR.2

45.00

16 CF4 LICEUL TEORETIC"DUNAREA"

47.00

17 CF5 GRADINITA NR. 61 "ION CREANGA"

106.00

18 CF6 SCOALA NR. 28 "MIHAI EMINESCU"

6.00

19 CF7 SCOALA NR. 34 "MIHAI VITEAZUL"

51.00

20 CF8 GRADINITA NR.9 "SF.NICOLAE"

352.00

21 CF9 SCOALA NR.33 "SF. DUMITRU"

99.00

22 COLEGIUL "M.KOGALNICEANU"

65.00

23 COLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"

222.00

24 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

3.00

25 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

394.00

26 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

634.00

27 GRADINITA NR.38

257.00

28 SCOALA NR.12

30.00

29 GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"

13.00

30 GRUP SCOLAR "DUMITRU MOTOC"

125.00

31 GRUP SCOLAR "ELENA DOAMNA"

430.00

32 GRUP SCOLAR "GHEORGHE ASACHI"

400.00

33 GRUP SCOLAR "RADU NEGRU"

144.00

34 GRUP SCOLAR "SFANTA MARIA"

60.00

35 GRUP SCOLAR "TRAIAN"

690.00

36 GRUP SCOLAR DE MARINA

413.00

37 GRUP SCOLAR METALURGIC

1,043.00

38 GRUP SCOLAR TRANSPORT CFR

223.00

39 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

397.00

40 LICEUL DE ARTA "D.CUCLIN"

30.00

41 LICEUL PEDAGOGIC "COSTACHE NEGRI"

620.00

42 SCOALA NR.17 "NICHITA STANESCU"

4.00

43 SCOALA NR.24

30.00

44 SEMINARUL TEOLOGIC "SFANTUL ANDREI"

340.00

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

45 CF1 SC NR 25                                                                                  20.00

46 CF11 GRADINITA NR.45 "PARFUMUL TEILOR" 510.00

47 CF12 COLEGIUL "AL.I.CUZA"                                                                   137.00


  • 45 CF1 SC NR 25                                                                                  20.00

  • 46 CF11 GRADINITA NR.45 "PARFUMUL TEILOR"                                                510.00

  • 47 CF12 COLEGIUL "AL.I.CUZA"                                                                   137.00

Alte actiuni economice 87.10 1,070.00

1 SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-E XPERT                                                1,070.00

TOTAL GENERAL 36,858.00

Presedinte de sedinta,

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETARE

MII LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii

U.M.

Cantit te

Valoare aprobata

TOTAL

din care:

409.00

65.10 INVATAMANT

409.00

A. Obiective de investitii in continuare- total

B. Lucrari noi

238.00

1

Tamplarie aluminiu cladire liceu GR. SC. TRAIAN str.traian nr.246

51.00

2

Tamplarie P.V.C. cladire liceu GR. SC. TRAIAN str.traian nr.246

52.00

3

Reabilitare si modernizare teren de sport GR. SC. GHE. ASACHI

130.00

4

Tamplarie P.V.C. cladire liceu GR. SC. SF. MARIA str.Constructorilor nr.25

5.00

C.Alte cheltuieli de investitii

171.00

2

CF 8 - GRADINITA NR. 9 "SF. NICOLAE"

10.00

Tobogan gonflabil

buc.

1

5.00

Castel Gonflabil

buc.

1

5.00

8

SCOALA NR. 24

20.00

Calculator

buc.

6

20.00

9

COLEGIUL '' VASILE ALECSANDRI''

19.00

Masina tuns iarba

buc.

1

19.00

10

COLEGIUL ''TRAIAN VUIA''

26.00

Simulator auto

buc.

1

20.00

Licenta sistem operare Windous

buc.

2

0.14

Soft educational

buc.

15

3.00

Program contabilitate

buc.

2

2.86

11

LICEUL "MIHAIL KOGALNICEANU"

10.00

Pachet de prezentare interactiv III

buc.

1

10.00

12

GRUP SCOLAR "SF. MARIA"

5.00

Program informatic contabilitate

buc.

1

2.00

Calculator

buc.

1

3.00

13

COLEGIUL ''PAUL DIMO''

9.00

Program informatic

buc.

2

9.00

14

GRUP SCOLAR "METALURGIC"

30.00

Calculator

buc.

4

12.00

Soft educational

buc.

2

3.00

Laptop

buc.

3

7.00

Imprimanta color A3

buc.

2

8.00

15

GRUP SCOLAR "TRAIAN"

16.00

Calculator

buc.

2

6.00

Laptop

buc.

2

6.00

Imprimanta color A3

buc.

1

2.50

Programe informatice

buc.

1

1.50

16

LICEUL PEDAGOGIC '' C. NEGRI

20.00

Licente

buc.

10

4.00

Program informatic

buc.

2

6.00

Schela modulara

buc.

5

10.00

17

LICEUL DE MARINA

6.00

Soft educational

buc.

1

2.00

Calculator

buc.

1

4.00

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

1

VENITURI(rd.2+4+8+13+13+17+19+22+61+64+72+75)

00

47,720.00

2

VENITURI CURENTE(rd.3)

01

0.00

3

VENITURI FISCALE

02

0.00

4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(rd.5)

12

0.00

5

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(rd.6 la 7)

12.10

0.00

6

Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice

12.10.08

0.00

7

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

12.10.50

0.00

8

ACCIZE(rd.9 la 12)

14.10

0.00

9

Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice

14.10.02

0.00

10

Accize incasate din vanzarea produselor din tututn

14.10.03

0.00

11

Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice

14.10.12

0.00

12

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun

14.10.13

0.00

13

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.10

0.00

13

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACT

16.10

0.00

14

Taxe pentru jocurile de noroc

16.10.01

0.00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.10.03

0.00

16

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea d

16.10.50

0.00

17

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(rd.18)

18.10

0.00

18

Alte impozite si taxe

18.10.50

0.00

19

CONTRIBUTII DE ASIGURARI(rd.20)

20

0.00

20

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR(rd.21)

20.10

0.00

21

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

20.10.03

0.00

22

VENITURI NEFISCALE(rd.23+31+33+52+54+57)

30

7,222.00

23

VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.24 la 30)

30.10

611.00

24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.10.01

0.00

25

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

30.10.03

0.00

26

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

70.00

27

Venituri din cota- parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului

30.10.06

0.00

28

Venituri din dividente

30.10.08

0.00

29

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

30

Alte venituri din proprietate

30.10.50

541.00

31

Venituri di dobanzi(rd.32)

31.10

0.00

32

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

33

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.34)

33

3,170.00

34

VENITURI DI PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI(rd.35 la 51)

33.10

3,170.00

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

35

Taxe de metrologie

33.10.01

0.00

36

Taxe consulare

33.10.02

0.00

37

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare

33.10.04

0.00

38

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0.00

39

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internation

33.10.07

0.00

40

Venituri din prestari de servicii

33.10.08

1,796.00

41

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0.00

42

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

33.10.11

0.00

43

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,184.00

44

Contributaia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

0.00

45

Contributia pentru tabere si turism scolar

33.10.15

0.00

46

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

47

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare

33.10.17

0.00

48

Venituri di serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

49

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

50

Venituri di contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0.00

51

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

190.00

52

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE(rd.53)

34.10

0.00

53

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0.00

54

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI(rd.55 la 56)

35.10

0.00

55

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0.00

56

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.10.01

0.00

57

DIVERSE VENITURI(rd.58 la 60)

36.10

3,441.00

58

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0.00

59

Varsaminte din veniturile si/ sau disponibilitatile institutiilor publice

36.10.05

0.00

60

Alte venituri

36.10.50

3,441.00

61

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE(rd.62 la 63)

37.10

0.00

62

Donatii si sponsorizari

37.10.01

0.00

63

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

64

VENITURI DIN CAPITAL(rd.65)

39

0.00

65

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI(rd.66 la 71)

39.10

0.00

66

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0.00

67

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

39.10.02

0.00

68

Venituri din privatizare

39.10.04

0.00

69

Incasari din valorificarea activelor bancare

39.10.05

0.00

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET 2010

70

Venituri obtinute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

39.10.06

0.00

71

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

72

OPERAȚIUNI FINANCIARE(rd.73)

40

0.00

73

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE(rd.74)

40.10

0.00

74

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

40.10.50

0.00

75

SUBVENTII(rd.76)

43

40,498.00

76

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII(rd.77 la 78)

43.10

40,498.00

77

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

37,844.00

78

Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii

43.10.14

2,654.00

Presedinte de sedinta ,

Cheltuieli venituri proprii si subventii 2010

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET


ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.10

18,500.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

18,450.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17,275.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,175.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

50.00

Sanatate

66.

10

213.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

213.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

150.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

63.00

Cultura, recreere si religie

67.

10

20,959.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,399.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,227.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,172.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

560.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

560.00

Asigurari si asistenta sociala

68.

10

8,048.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

8,010.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,401.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,609.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

38.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

38.00

Total :

47,720.00

Presedinte de sedinta

La HCL nr............

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.10

18,500.00

1 POLITIA COMUNITARA A MUN. GALATI

18,500.00

Sanatate

66.10

213.00

1 Unitatea medico-sociala Pechea

213.00

Cultura, recreere si religie

67.10

20,959.00

1 S.A.D.P.

8,668.00

2 TEATRUL MUZICAL

7,520.00

3 TEATRUL DE PAPUSI

1,582.00

4 TEATRUL DRAMATIC

3,189.00

Asigurari si asistenta sociala

68.10

8,048.00

1 CAMIN PERSOANE VARSTNICE SF SPIRIDON

2,544.00

2 CAMINUL DE PERSOANE VARSTNICE STEFAN CEL MARE

1,363.00

3 CENTRUL MEDICO SOCIAL

3,044.00

4 Unitatea medico-sociala Pechea

1,097.00

TOTAL GENERAL

47,720.00

Presedinte de sedinta,

Presedinte de sedinta

Anexa IV la H.C.L.nr........../..............2010

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

Alte surse

Buget

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZATĂ la 31.12.2009

LA 31.12.2009

2009

BUGET LOCAL

garantii

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

11,253.00

9,011.00

2,242.00

0.00

648.00

0.00

648.00

CAP.61.10.03

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

50.00

50.00

50.00

50.00

CAP.67.10.03

11,130.00

9,011.00

2,119.00

0.00

525.00

0.00

525.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

10,625.00

9,011.00

1,614.00

0.00

20.00

0.00

20.00

1

Modernizare si refunctionalizare

10,625.00

9,011.00

1,614.00

20.00

20.00

Teatrul Dramatic H.C.L.nr.627/2003

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

505.00

505.00

505.00

505.00

CAP.67.10.05-Zone verzi si baze sportive

35.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

35.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

35.00

35.00

35.00

35.00

CAP.68.10-Asistenta sociala

38.00

0.00

38.00

0.00

38.00

0.00

38.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

38.00

38.00

38.00

38.00

LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte pe anul 2010''-venituri proprii si subventii

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget initial

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

628.0

CAP.61.10.03

50.0

POLITIA COMUNITARA

50.0

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

50.0

Studii de fezabilitate

1

Poligon pentru tragere

25.0

2

Amenajare garaj auto

25.0

CAP.67.10.03-CULTURA

505.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

505.00

TEATRUL MUZICAL

300.00

1

Containere modulare

buc

3

300.00

TEATRUL DRAMATIC

180.00

1

Autocar

buc

1

180.00

TEATRUL DE PAPUSI

25.00

1

Orga de lumini

buc

1

20.00

2

Masina de fum greu

buc

1

5.00

CAP.67.10.05-ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE

35.0

II

DOTARI INDEPENDENTE

35.0

S.A.D.P.

35.0

1

Copertina auto

buc

1

3.6

2

Compresor pentru masina de semanat

buc

1

2.4

3

Emondor

buc

2

5.6

4

Motofierastrau de mare putere

buc

1

4.0

5

Modul (container ) tip birou

buc

1

16.0

6

Motocoasa

buc

1

3.4

CAP.68.10-Asistenta sociala

38.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

29.00

CENTRUL MEDICO-SOCIAL

29.00

Extinderea centrului medico-social Galati prin infiintarea centrului pentru bolnavii de Alzheimer

29.00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

9.00

INVESTITIILOR

CAMINUL PENTRU PERSOANE

9.00

VARSTNICE STEFAN CEL MARE

Program informatic

buc

1

9.00

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

1

C VENITURI NEFISCALE(rd.2+5+11)

00.08

46,528.00

2

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(rd.3)

00.08.01

28.00

3

Venituri din dobanzi(rd.4)

31.08

28.00

4

Alte venituri din dobânzi

31.08.03

28.00

5

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.6+8)

36.00

48.00

6

Diverse venituri(rd.7)

36.08

48.00

7

Alte venituri

36.08.05

48.00

8

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(rd.9 la 10)

37.08

0.00

9

Donatii si sponsorizari

37.08.01

0.00

10

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

11

IV SUBVENTII(rd.12)

44.00

46,452.00

12

Donatii din strainatate(rd.13+16+19)

44.08

46,452.00

13

Donatii din strainatate(rd.14 la 15)

44.08.01

46,452.00

14

Curente

44.08.01.01

46,452.00

15

De capital

44.08.01.02

0.00

16

De la guverne straine(rd.17 la 18)

44.08.02

0.00

17

Curente

44.08.02.01

0.00

18

De capital

44.08.02.02

0.00

19

De la alte administratii(rd.20 la 21)

44.08.03

0.00

20

Curente

44.08.03.01

0.00

21

De capita

44.08.03.02

0.00

Presedinte de sedinta

Cheltuieli din fonduri externe nerambusabile 2010

Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

Invatamant

65.08

417.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

417.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

417.00

Asigurari si asistenta sociala

68.08

76.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

76.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

76.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.08

35.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

35.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

35.00

Protectia mediului

74.08

46,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

46,000.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

46,000.00

Total :

46,528.00

Presedinte de sedinta

La HCL nr............

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

Invatamant

65.08

417.00

1 CF16 SCOALA NR.10 "PETRE TUTEA"

72.00

2 CF37 SCOALA NR.2

72.00

3 COLEGIUL "VASILE ALECSANDRI"

75.00

4 GRUP SCOLAR "GHEORGHE ASACHI"

88.00

5 SCOALA NR.24

48.00

6 CF12 COLEGIUL "AL.I.CUZA"

62.00

Asigurari si asistenta sociala

68.08

76.00

1 MUNICIPIUL GALATI

76.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.08

35.00

1 MUNICIPIUL GALATI

35.00

Protectia mediului

74.08

46,000.00

1 MUNICIPIUL GALATI

46,000.00

TOTAL GENERAL

46,528.00

Presedinte de sedinta,

Presedinte de sedinta


ANEXA IV la HCL nr........../..........2010

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2010

mii lei

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Cheltuieli din total surse de finantare

Finantare din :

Surse proprii

Fonduri externe nerambursabile

Cofinantare Ministerul

Dezv.Regionale si Loc.

Buget

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

89,166

89,166

46,000

0

46,000

0

0

A

Obiective de investitii in continuare

81,127

81,127

37,961

0

37,961

0

0

B

Obiective noi

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii

8,039

8,039

8,039

0

8,039

0

0

CAP 74 Protecția mediului

81,127

81,127

46,000

46,000

0

0

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

81,127

81,127

37,961

0

37,961

0

0

1

Sistemul integrat de management al deseurilor in Mun.Galati

81,127

81,127

37,961

0

37,961

0

0

si zonele invecinate

B

OBIECTIVE NOI

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

8,039

8,039

8,039

0

8,039

0

0

ROMANIA

MUNICIPIUL GALATI

VENITURI IN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2010

- Mii Lei -

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOR

BUGET

2010

1

VENITURI CURENTE(rd.2)

00

18,124.00

2

VENITURI NEFISCALE(rd.3)

01

18,124.00

3

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(rd.4)

02

18,124.00

4

DIVERSE VENITURI(rd.5 la 10)

36.11

18,124.00

5

TAXE SPECIALE

36.11.06

15,647.00

6

Amortizare mijloace fixe

36.11.07

1,384.00

7

Depozite speciale pt constructii de locuinte

36.11.08

1,028.00

8

Fond de risc

36.11.09

0.00

9

Fondul de rulment

36.11.10

65.00

10

Alte venituri

36.11.50

0.00

Presedinte de sedinta ,

Cheltuieli din afara bugetului local

2010


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET


Alte servicii publice generale

54.11

7,931.00

70

1,384.00

71

1,384.00

79

6,547.00

80

6,547.00


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 79. OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XII. IMPRUMUTURI

Invatamant

65.11

1,761.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,447.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE

DIN

FONDURI

EXTERNE

56

1,447.00

NERAMBURSABILE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

314.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

314.00

Sanatate

66.11

1,762.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,762.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE

DIN

FONDURI

EXTERNE

56

1,762.00

NERAMBURSABILE

Asigurari si asistenta sociala

68.11

441.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

441.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE

DIN

FONDURI

EXTERNE

56

441.00

NERAMBURSABILE

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.11

1,028.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1,028.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,028.00

Protectia mediului

74.11

15,647.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

15,647.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

15,647.00

Transporturi

84.11

3,298.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

3,298.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE

DIN

FONDURI

EXTERNE

56

3,298.00

NERAMBURSABILE

Total


31,868.00

Presedinte de


sedinta ,


La HCL nr............

BUGETUL PE ANUL 2010 PE ORDONATORI DE CREDITE

UNITATEA

COD

PROIECT BUGE 2010

1 1-

2.

3.

Alte servicii publice generale

54.11

7,931.00

1 MUNICIPIUL GALATI

6,547.00

2 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI

1,384.00

Invatamant

65.11

1,761.00

1 MUNICIPIUL GALATI

1,090.00

2 CF13 GRADINITA NR.1 "LUCEAFARUL"

1.00

3 CF16 SCOALA NR.10 "PETRE TUTEA"

1.00

4 CF8 GRADINITA NR.9 "SF.NICOLAE"

1.00

5 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

74.00

6 GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY"

220.00

7 GRUP SCOLAR "ELENA DOAMNA"

63.00

8 GRUP SCOLAR DE MARINA

1.00

9 LICEUL DE ARTA "D.CUCLIN"

310.00

Sanatate

66.11

1,762.00

1 MUNICIPIUL GALATI

1,762.00

Asigurari si asistenta sociala

68.11

441.00

1 MUNICIPIUL GALATI

441.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.11

1,028.00

1 MUNICIPIUL GALATI

1,028.00

Protectia mediului

74.11

15,647.00

1 MUNICIPIUL GALATI

15,647.00

Transporturi

84.11

3,298.00

1 MUNICIPIUL GALATI

3,298.00

TOTAL GENERAL

31,868.00

Presedinte de sedinta,

Președinte de sedinta       ANEXA V la H.C.L nr........../............2010

LISTA

pozitiei ,,Dotari si plati proiecte la bugetul in afara

bugetului local pe anul 2010''

Nr.

Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitate

Buget initial

0

1

2

3

4

TOTAL-CAP.C

1,384.00

CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1,384.00

II

DOTARI INDEPENDENTE

1,384.00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

1,384.00

1

Distribuitor asfalt

buc

1

84.00

2

Cilindru vibrocompactor

buc

1

63.00

3

Freza de asfalt

buc

1

154.00

4

Echipament de colmatare fisuri asfaltice

buc

1

85.00

5

Masina de turnat asfalt (latimea 1-3)

buc

1

472.00

6

Masine de turnat borduri (vibroprese)

buc

1

84.00

7

Motocompresor de aer+ciocan pneumatic

buc

1

50.00

8

Polizor unghiular (flex) Makita

buc

1

3.00

9

Platforma ridicatoare

buc

1

51.00

10

Basculanta 16 to

buc

1

51.00

11

Sararita (imprastietor material antiderapant)

buc

2

139.00

12

Masina de marcaje rutiere transversale

buc

1

85.00

13

Remorca 1to

buc

1

32.00

14

Instalatie de sudura oxiacetilenica

buc

1

3.00

15

Aparat de sudura TIG

buc

1

16.00

16

Pusca CO2 pentru uz veterinar+teava13mm

buc

12.00

PROGRAMUL

DE INVESTIȚII PE ANUL 2010 (BUGETUL IN AFARA BUGETULUI LOCAL )

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

Buget initial

CRT.

DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

1

2

TOTAL

9,269.00

CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1,384.00

C

DOTARI SI PLATI PROIECTE

1,384.00

CAP.65.11 - INVATAMANT

1,404.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1,404.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Modernizare si reabilitare Scoala nr.38

289.00

H.C.Lnr.21/2008(FEN)

MUNICIPIUL GALATI

2

Extindere Grup Scolar Elena Doamna si

801.00

modernizarea utilitatilor existente

H.C.L.nr.161/2008(FEN)

3

Centrul financiar nr. 8

1.00

Sala de sport Grădinița nr.9

HCL 684/21.12.2006

1.00

4

Centrul financiar nr. 13

1.00

Extindere 3 săli grupă Grădinița nr.1

HCL nr.684/21.12.2006

1.00

5

Liceul de Marină

1.00

Reabilitare cămin internat HCL nr.593/2006

1.00

6

Centrul Financiar nr.16

1.00

Sală de sport Școala nr.42

HCL 684/21.12.2006

1.00

7

Liceul de artă" D. Cuclin "

310.00

Reabilitare mansardă Liceul de Arta D.Cuclin HCL

684/21.12.2006

310.00

CAP.66-SANATATE

1,762.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1,762.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de

1,762.00

Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru

copii Sf.Ioan Galati H.C.L.nr.71,72/2008(FEN)

CAP.68-ASISTENTA SOCIALA

441.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

441.00

MUNICIPIUL GALATI

1

Modernizarea cladirilor Caminului pentru

441.00

persoane varstnice Sf.Spiridon

H.C.L.nr.70/2008(FEN)

CAP.70.11.03.30-Locuinte

1,028.00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

1,028.00

1

Blocul A4-locuinte si spatii comerciale la parter , str.Traian H.C.L.nr.437/2005

1,028.00

CAP.84-STRAZI

3,250.0

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

3,250.0

MUNICIPIUL GALATI

1

Modernizare str.Basarabiei tronson str.G.Cosbuc

3,250.0

Piata Energiei H.C.L.nr.46/2000,H.C.L.nr.70/2008(FEN)

Credite externe si interne


2010


Capitole Titluri


DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET


PROTECTIA MEDIULUI


74.06


58,000.00


01. CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


01

55

70

71


43,000.00

43,000.00

15,000.00

15,000.00


Total :


58,000.00


Presedinte de sedinta ,


Presedinte de sedinta

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE DIN CREDITE INTERNE SI EXTERNE PE ANUL 2010

MII LEI

Nr. crt.

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Cheltuieli

din total surse de finantare

Buget

0

1

2

3

4

6

TOTAL

318,344

318,344

58,000

58,000

A

Obiective de investitii in continuare

314,366

314,366

54,022

54,022

B

Obiective noi

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii

3,978

3,978

3,978

3,978

CAP 74 Protecția mediului

318,344

318,344

58,000

58,000

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

314,366

314,366

54,022

54,022

1

Sistemul integrat de management al deseurilor in Mun.Galati si zonele invecinate

Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si de

81,127

81,127

11,022

11,022

2

canalizare ,statie epurare in mun. Galati

233,239

233,239

43,000

43,000

B

OBIECTIVE NOI

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

3,978

3,978

3,978

3,978

DIRECȚIA TEHNICĂ

BIROUL REPARAȚII STRĂZI ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

J

BUGET 2010

LEI

NR. CRT.

DENUMIRE LUCRARE

TOTAL

GENERAL

A. REPARAȚII CAROSABIL

A.I. COVOARE ASFALTICE

1

str. PORTULUI (Vama - Navelor)

123,827.52

2

str. JIULUI (Oltului - Barbosi)

19,908.69

3

str. DR. CARNABEL (Eroilor - Basarabiei)

35,000.00

4

str. OȚELARILOR

70,742.47

5

str. C. LEVADITTI (bl BUJOR)

83,939.12

6

DRUM CENTURA

177,778.84

7

Proiectare str. Portului

1,750.00

8

Proiectare str. CRISTOFOR COLUMB

8,000.00

9

Proiectare str. AUREL VLAICU

10,000.00

10

Proiectare bd. MAREA UNIRE (Navelor - Biserica Precista)

5,000.00

11

Reparare str. CRISTOFOR COLUMB

700,000.00

12

Reparare str. AUREL VLAICU

700,000.00

13

Reparare bd. MARII UNIRI (Navelor - Biserica Precista)

450,000.00

TOTAL REPARAȚII COVOARE ASFALTICE

2,385,946.64

A.II. BALASTĂ RI

1

Cartier Traian Nord

1,200.82

2

Cartier Filesti (Pictor Isser)

929.70

3

Ranforsare dr. acces Badalan

0.00

4

Namoloasa

617.91

5

Brasov

1,290.74

6

Drum acces Cimitir Israelit

59,528.42

7

str. CARAIMAN (Frunzei - Nămoloasa )

80,000.00

8

str. LUNCA SIRETULUI

40,000.00

9

CARTIER FILESTI

100,000.00

TOTAL BALASTĂRI

283,567.59

A.III. REPARA Ț II PAVAJE (piatr ă cubic ă / piatr ă de râu)

1

reparatii pavaje

51.68

2

parcare bd. G. Coșbuc (Tecuci - Basarabiei)

45,000.00

3

str. Plugului

45,000.00

4

str. Luceafărului

30,000.00

5

str. Mineralelor

55,000.00

6

str. Vegetalelor

55,000.00

TOTAL REPARAȚII PAVAJE

230,051.68

B. REPARA Ț II PARC Ă RI

1

parcări laterale - str. Fagului

0.00

2

parcare - str. Laminoristilor bl W1, K1

2,401.68

3

parcare - bl Y8

6,169.85

4

parcare - bl X4,X5,X6

6,305.73

5

parcare - M 20 bl E10- E11

91,145.23

6

parcare - M 20 str. Furnalistilor 1

114,014.10

7

parcare - M 13, bl ANL

6,263.35

8

parcări laterale - str. Siderurgiștilor (Doja - A. Saligny)

23,520.71

9

parcări laterale - str. Siderurgiștilor (A. Saligny - Piața Energiei)

4,068.03

10

parcări laterale - str. 1 decembrie 1918

65,767.65

11

zona CARTIER DUNĂREA ( M17, M 18, M 19, M 20, M 21)

90,000.00

12

zona CARTIER AUREL VLAICU I - II

65,000.00

13

zona ȚIGLINA I - II, MAZEPA I -II,

55,000.00

14

zona CENTRU - PIAȚĂ , FONDUL VECHI și VALEA ORAȘULUI

70,000.00

15

zona CARTIER AVIAȚIEI (M13, M14, M 38,M 39 A-B-C, M 40)

90,000.00

16

zona CARTIER SIDERURGIȘTILOR VEST , ȚIGLINA III

65,000.00

17

zona cartiere BARBOȘI, FILEȘTI, TRAIAN NORD

35,000.00

18

Micro 20 bl D2

55,000.00

19

alveole parcare - bd. G. Coșbuc , bl M1 - M3,

35,000.00

20

parcare rezidențială - Micro 39, str. I. Fernic, aferent bl B3 - B4

80,000.00

21

parcare rezidențială - Micro 39, str. I. Fernic, aferent bl C7 - B7

50,000.00

22

parcare rezidențială - str. Fagului, aferent bl 11 E

70,000.00

23

parcare rezidențială - str. Siderurgiștilor, aferent bl D5 - D6

60,000.00

24

parcare rezidențială - cartier I.C. Frimu , aferent bl P4

45,000.00

25

parcare rezidențială - cartier I.C. Frimu , aferent bl K2A - K2B

80,000.00

26

parcare rezidențială - str. Nae Leonard , aferent bl S3 - S13

75,000.00

27

parcare rezidențială - zona bl ANL Micro 17

110,000.00

TOTAL REPARAȚII PARCĂRI

1,449,656.33

C. REPARAȚII TROTUARE

1

Micro 13, 14 și 38

60,827.71

2

Micro 39, A,B,C, și 40

77,697.47

3

Micro 19, 20, 21

16,788.56

4

Țiglina I, II și Centru

103,932.92

5

M 16,17 și Cartierul Siderurgiștilor Vest

15,312.92

6

zona CARTIER DUNĂREA ( M17, M 18, M 19, M 20, M 21)

280,000.00

7

zona CARTIER AUREL VLAICU I - II

280,000.00

8

zona ȚIGLINA I - II, MAZEPA I -II,

280,000.00

9

zona CENTRU - PIAȚĂ, FONDUL VECHI și VALEA ORAȘULUI

280,000.00

10

zona CARTIER AVIAȚIEI (M13, M14, M 38,M 39 A-B-C, M 40)

280,000.00

11

zona CARTIER SIDERURGIȘTILOR VEST , ȚIGLINA III

300,000.00

12

zona cartiere BARBOȘI, FILEȘTI, TRAIAN NORD

250,000.00

13

TROTUARE DALATE

47,346.82

TOTAL REPARAȚII TROTUARE

2,271,906.40

D. DIVERSE

1

Reparații dalaj esplanadă Hotel Dunărea

11,937.39

2

ACHIZIȚIE MIXTURĂ CALDĂ + RECE

66,735.48

3

COLMATARI

350,000.00

4

REPARAȚII PRIN PLOMBĂRI

1,220,178.70

5

RIDICĂRI LA COTĂ CĂMINE ȘI GURI DE SCURGERE

116,630.05

6

REPARAȚII TRECERI LA NIVEL CU LINIII DE TRAMVAI

0.00

7

RAMPE PERSOANE CU HANDICAP

20,000.00

8

REPARAȚII RIGOLĂ FALEZA INFERIOARĂ

15,000.00

9

REPARAȚII SCĂRI FALEZA INFERIOARĂ

15,000.00

10

REPARAȚII PASAJ "DUNĂREA "

15,000.00

11

REPARAȚII ACCIDENTE DE TEREN

669,883.98

TOTAL DIVERSE

2,500,365.60

E. SIGURAN Ț A CIRCULA Ț IEI

1

SENS GIRATORIU bd. Dunărea c/c Galați

2,101.42

2

SENS GIRATORIU bd. Marii Uniri c/c str. Cloșca

2,624.10

3

SENS GIRATORIU bd. Dunărea c/c str. Brăilei (Cimitir Cătușa)

27,353.64

4

EXECUȚIE MARCAJE RUTIERE

521,344.43

5

MONTARE ȘI ÎNTREȚINERE INDICATOARE ȘI ELEMENTE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

101,512.85

6

ACHIZIȚIE INDICATOARE ȘI ELEMENTE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

81,316.44

TOTAL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

736,252.88

TOTAL GENERAL

9,857,747.12

ȘEF BIROU

REPARAȚII STRĂZI ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI VALENTIN SCHIPOR

DIRECTIA TEHNICA

SERVICIUL REPARATII CLADIRI

PROPUNERI BUGET REPARAȚII IMOBILE 2010

Strada

Nr.

1

Al. Cernat

83

2

Al. Moruzzi

42

3

Al.I.Cuza

71

4

Al.I.Cuza

68

5

Al.I.Cuza

45

6

Al.I.Cuza

38

7

Ana Ipatescu

3

8

Apollona

8

9

Ariesului

6

10

Basarabiei

35

11

Camin C-str. Milcov

12

cosuri de fum

13

Cristofor Columb

49

14

Cristofor Columb

52

15

Daciei

8

16

Democratiei

17

17

Domneasca

154

18

Elicei

4

19

Eminescu Mihai

45

20

Garii

55B

21

Garii

17

22

Grivitei

47

23

Holban

7

24

Holban

16

25

I.L.Caragiale

49

26

I.L.Caragiale

20

27

Lahovary

4

28

Lozoveni

82

29

Mr. Iancu Fotea

29

30

N. Balcescu

78

31

N. Balcescu

51

32

N.Alexandrescu

57

33

Plugului

2

34

Razboieni

21

35

Razboieni

64

36

Romana

48

37

Sf. Spiridon

45

38

Sf. Spiridon

37

39

Sf.Spiridon

39

40

Silfidelor

13

41

Tecuci

58

42

Tecuci

73

43

Traian

259

44

Traian

20

45

Transilvaniei

4

46

Universitatii

41

47

Universitatii

39A

48

Zanelor

4

Urmarire blocuri ANL

TOTAL IMOBILE 2010

Bransamente electrice

Cote parti

Total LEI

798,000

DIRECTOR TEHNIC ADJUNCT Ing. Violeta Pavlenco

ANEXA I

NUMARUL DE SALARIATI PERMANENTI SI TEMPORARI PE ANUL 2010

INDICATORI

COD

NUMAR

PERSONAL 2010

BUGET LOCAL

AUTORITATI PUBLICE

51.02

556

EVIDENTA POPULATIEI

54.02

36

PROTECTIA CIVILA

61.02

16

INVATAMANT

65.02

4263

SANATATE

66.02

132

ASISTENTA SOCIALA

68.02

96

ASISTENTI PERSOANE CU HANDICAP

68.02

1000

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA

70.02

32

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

POLITIA COMUNITARA

61.10

808

SANATATE

66.10

8

TEATRE

67.10

376

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

67.10

471

ASISTENTA SOCIALA

68.10

262

BUGET VENITURI PROPRII

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

54.10

450

INVATAMANT

65.10

16

SERVICIUL GEOTOPOCAD -EXPERT

87.10

59