Hotărârea nr. 72/2010

Includerea actiunii "Festivalul Scrumbiei" in programul manifestarilor Teatrului Muzical "Nae Leonard" Galati, pe anul 2010

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.72

din 11 03 2010

privind: includerea acțiunii „Festivalul Scrumbiei” în programul manifestărilor Teatrului Muzical ”Nae Leonard” Galați, pe anul 2010

Inițiator: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:79/9 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.29 166/9 03 2010, a inițiatorului-Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 168/9 03 2010, al Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.2, lit.”a” din OG nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”a”, “d”, alin. 3, lit.”c”, alin.6, lit.”a”, pct.4, 5 și 6 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.i-Se aprobă includerea acțiunii „Festivalul Scrumbiei” în programul manifestărilor Teatrului Muzical ”Nae Leonard” Galați, pe anul 2010.

Art.2 - Se aprobă alocarea sumei de 45 000 lei de la bugetul local, cap. 67.02. pentru desfășurarea manifestărilor dedicate „Festivalului Scrumbiei”.

Teatrul Muzical ”Nae Leonard” Galați va prezenta Consiliului local o justificare a cheltuielilor.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae