Hotărârea nr. 71/2010

Acordarea de suplimente salariale pana la diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si salariul de baza prevazut pentru functiile publice de stat

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.71

din 11 03 2010

privind: acordarea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 77/2 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 26 938/2 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 26 940/2 03 2010, al Serviciului Management Resurse Umane;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), alin. (4), art. 11, art. 13, art. 14, art. 16, art. 23, alin (2) lit. „c” din Legea nr. 273/ 2006, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.11, alin.1, lit.”b”, alin.2, alin.3 și alin.4 din anexa III - Reglementări specifice funcționarilor publici a Legii- cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i, alin.2, lit.”a” și alin.9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă acordarea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat, funcționarilor publici de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați, precum și funcționarilor publici din cadrul Serviciul Public de Evidență Informatizată a a Persoanei, fără a depăși nivelul venitului lunii decembrie 2009 si fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009.

Art.2 - Suplimentele salariale nu sunt drepturi salariale câștigate

Art.3 Suplimentele salariale se acordă în exercițiul financiar al anului 2010, având în vedere că veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2009 au fost mai mari decât cheltuielile de personal alocate pentru autoritățile executive, deliberative și aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați.

Art.4 - Suplimentele salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și reprezintă o bază de calcul pentru drepturile și obligațiile care se determină în raport cu venitul salarial.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Costache Nicolae