Hotărârea nr. 70/2010

Majorarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii Centrului Financiar Crese Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.70

din 11 03 2010

privind: majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Financiar Creșe Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 76/2 03 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 03 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 26 852/2 03 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 26 854/2 03 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.70/3 02 2010, a Centrului Financiar Crese Galati;

Având în vedere prevederile art.3 din HG nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. “d”, alin.6, lit.”a” pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă majorarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Financiar Creșe Galați, de la 6 lei/zi la 7,5 lei/zi.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Podlați Lucian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Costache Nicolae