Hotărârea nr. 7/2010

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.7

din 11 02 2010

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:20/9 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 11 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13 362/5 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 364/5 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din Actul Constitutiv al SC APA CANAL SA Galați, aprobat prin HCL nr.46/30 09 2004;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL 7/11 02 2010

BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI Pe anul 2010

Nr. crt.

INDICATORI

B.V.C.Rectif 2009

PLANIFICAT 2010

Procent %

TOTAL

TOTAL

Col.3/col.2

0

1

2

3

4

1

I. VENITURI TOTALE:

63,345,524

67,342,410

106.31

2

1. Venituri din exploatare:

61,387,514

65,842,410

107.26

3

a). venituri din activitatea de baza

53,992,114

58,042,410

107.50

4

b). venituri din alte activitati

2,016,937

1,900,000

94.20

5

c). venituri din penalitati

3,373,074

3,400,000

100.80

6

d). venituri din surse bugetare

518,487

-

-

7

e). venituri din provizioane

1,486,902

2,500,000

168.13

8

2. Venituri financiare

1,958,010

1,500,000

76.61

9

II. CHELTUIELI TOTALE:

63,184,093

67,672,495

107.10

10

1. Cheltuieli de exploatare:

61,905,393

66,572,495

107.54

11

a). cheltuieli materiale:

11,922,574

15,815,038

132.65

12

- materii prime(sulfat +clor)

290,100

446,500

153.91

13

- materiale consumabile, rechizite, antidot, protectie

1,899,355

1,958,538

103.12

14

-energie, apa

9,733,119

13,410,000

137.78

15

b). cheltuieli cu personalul:

28,332,283

29,250,298

103.24

16

- salarii brute

22,072,420

22,664,076

102.68

Nr. crt.

INDICATORI

B.V.C.Rectif 2009

PLANIFICAT 2010

Procent %

TOTAL

TOTAL

Col.3/col.2

0

1

2

3

4

17

- contributii la asig. Sociale 20,8%

4,559,127

4,715,101

103.42

18

- ajutor de somaj 0,5%

110,406

113,344

102.66

19

- contributii la asigurari sociale de sanatate 5,2%

1,148,902

1,178,775

102.60

20

- cheltuieli privind accidentele de munca 0,279%

61,711

63,246

102.49

21

- contributii concedii medicale 0,85%

187,715

192,684

102.65

22

- fond garantare a creantelor salariale 0,25%

55,203

56,672

102.66

23

- cheltuieli fond Solidaritatea

136,800

266,400

194.74

24

c). tichete de masa

1,982,130

2,206,773

111.33

25

d). cheltuieli socio-culturale 2%,din care:

441,448

453,282

102.68

- tichete cadou - cheltuieli sociale

41,250

-

-

26

e). cheltuieli privind pregatirea profesionala- cursuri

110,362

113,320

102.68

27

f). cheltuieli privind amortizarea

512,587

625,000

121.93

28

g). cheltuieli de protocol

9,000

9,000

100.00

29

h). cheltuieli cu reclama si publicitatea

29,220

30,000

102.67

30

i). Alte cheltuieli

12,467,428

15,069,784

120.87

31

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

1,683,480

1,755,372

104.27

32

- reparatii (RT, RI, RC, RK)

2,508,542

3,954,183

157.63

33

- contorizare( materiale intretinere +verificare contori)

277,152

240,779

86.88

34

- servicii terti

2,768,100

2,920,000

105.49

35

- taxe, impozite

728,366

800,000

109.83

36

- cheltuieli neeligibile UIP-ISPA

3,466,901

3,924,116

113.19

37

- cheltuieli pregatire profesionala cazare +masa

76,300

76,750

100.59

38

- tichete cadou conf. CCM

-

-

-

39

- alte cheltuiel, din care:

958,587

1,398,584

145.90

- remuneratii C.A., A.G.A., secretari

4,680

Nr.

B.V.C.Rectif 2009

PLANIFICAT 2010

Procent %

crt.

INDICATORI

TOTAL

TOTAL

Col.3/col.2

0

1

2

3

4

40

j). cheltuieli cu penalitatile

2,553,561

1,000,000

39.16

41

k). Provizioane

3,544,800

2,000,000

56.42

42

2. Cheltuieli financiare

1,278,700

1,100,000

86.02

43

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere):

161,431

-330,085

-204.47

44

IV.REZERVA LEGALA

8,072

-

-

45

V. ACOPERIREA PIERDERILOR PRECEDENTE

112,963

-

-

46

VI. IMPOZIT pe PROFIT:

7,387

-

-

47

VII. ALTE DESTINATII

33,009

-

-

48

VIII. SURSE de FINANȚARE a INVESTIȚIILOR

14,002,291

8,238,000

58.83

49

1. Surse proprii

370,930

517,000

139.38

50

2. Alocații bugetare, din care:

7,689,075

-

-

- Alocatii de la bugetul local

2,689,075

- Fonduri speciale

5,000,000

51

3. Credite bancare

-

52

- interne

-

53

- externe

-

54

4. Alte surse(taxa dezvoltare)

5,942,286

7,721,000

129.93

55

IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII:

14,002,291

8,238,000

58.83

56

1. Surse proprii

370,930

517,000

139.38

57

2. Alocatii de la buget

7,689,075

- Alocatii de la bugetul local

2,689,075

- Fonduri speciale

5,000,000

58

3. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii:

-

59

- interne

-

60

- externe

-

61

4. Alte surse(taxa dezvoltare)

5,942,286

7,721,000

129.93

62

X. REZERVE:

-

-

-

63

- legale

-

-

-

64

- statutare

-

-

-

65

- alte rezerve

-

-

-

Nr.

B.V.C.Rectif 2009

PLANIFICAT 2010

Procent %

crt.

INDICATORI

TOTAL

TOTAL

Col.3/col.2

0

1

2

3

4

66

1. Venituri totale

63,345,524

67,342,410

106.31

67

2. Costuri aferente volumului de activitate

63,184,093

67,672,495

107.10

68

3. Nr. Programat de personal la finele anului

1,045

1,012

96.84

69

4. Nr. Mediu de personal total

1,056

1,012

95.83

70

5. Fond de salarii

22,072,420

22,664,076

102.68

71

a). fond de salarii aferent posturilor blocate

-

125,000

-

72

b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii:

76,500

70,000

91.50

73

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

-

-

-

74

c). premiul annual

-

-

-

75

d). fond de salarii aferent personal. Angajat pe baza de contract individual de munca

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

76

6. Castigul mediu lunar pe salariat lei RON/salariat

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

77

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente) -lei RON

56,724

62,591

110.34

78

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparabile) -lei RON

60,695

64,782

106.73

79

9. Cheltuieli totale la 1.000 lei RON venituri totale

997

1,005

100.75

Nota:

* cheltuielile cu reclama si publicitatea se vor face numai pentru promovarea societatii ** nu sunt previzionate fonduri pentru sponzorizari

Presedinte de sedinta

Gheorghe Teodor Iulian