Hotărârea nr. 6/2010

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.6

din 11 02 2010

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:22/9 02 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 11 02 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 13 354/5 02 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 356/5 02 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înființarea SC TRANSURB SA Galați prin reorganizarea RA Transport Urban Galați;

Având în vedere prevederile art.1, art.3^1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC TRANSURB SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.6/11 02 2010

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

mii lei

Nr. Rd.

BVC aprobat

2009

BVC aprobat

2010

%

col.3/col.2

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.1=rd.2+3+4+5+6)

01

43150

40600

94,09

1. Venituri din servicii prestate

02

15940

11000

69,00

2.Venituri din chirii,vanzarea marfurilor,activitati diverse

03

1200

600

50,00

3.Venituri din subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif,       din care :

-bugetul local-dif.pret -bugetl local-handicapati -casa de pensii(L118/1990,189/2000)

04

21300

20000

900

400

27790

26540

900

350

130,46

132,70

100,00

87,50

4.Alte venituri din exploatare

05

4700

1200

25,53

5. Venituri financiare

06

10

10

100,00

II. CHELTUIELI TOTALE

(rd.7=rd.8+rd.26)

07

42349

40551

95,75

I.Cheltuieli pentru exploatare, din care :

08

42338

40551

95,77

a) cheltuieli materiale

09

13000

10000

76,92

b) cheltuieli cu personalul,din care:

10

19828

20952

105,66

- salarii brute

11

15500

16378

105,66

- contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 %

12

3224

3407

105,66

0

1

2

3

4

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate 0,25%

14

39

41

105,12

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 5,2%

15

806

852

105,70

-contributia pentru concediile medicale 0,85%

16

132

139

105,30

- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325%

17

50

53

106,00

c) alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala prevazute in Codul Fiscal

18

80

90

112,50

d) cheltuieli privind amortizarea si provizioanele

19

5500

1900

34,54

e) cheltuieli de protocol

20

4

4

100,00

f) cheltuieli cu primele de asigurare

21

270

228

84,44

g) cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurlor publice

22

356

3977

1117,13

h) tichete de masa

23

1700

1700

100,00

i) tichete cadou si tichete cresa

24

j) alte cheltuieli de exploatare

25

1600

1700

106,25

2. Cheltuieli financiare

26

11

III. REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

27

801

49

6,11

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

28

- fond de rezerva

29

V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

30

VI. IMPOZIT PE PROFIT

31

122

8

6,55

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT

32

639

39

6,10

a) rezerve legale

33

40

2

5,00

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

34

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare

35

d) alte repartizari prevazute de lege

36

- participarea salariatilor la profit

37

- dividende la bugetul local

38

e) profitul nerepartizat pe destinatiile ( a - d )

39

639

39

6,10

VIII. SURSE DE FINANTARE A

INVESTITIILOR,din care:

40

1196

1480

123,74

0

1

2

3

4

2. Alocatii de la buget

42

-

3. Credite bancare

43

- interne

44

- externe

45

IX. CHELTUIELI PENTRU

INVESTITII,din care:

46

1196

1480

123,74

1. Investitii,inclusiv investitii in cursul anului

47

1196

1480

123,74

2. Rambursari rate aferente creditelor

48

X. REZERVE,din care :

49

5108

5278

103,32

- rezerve legale

50

168

175

104,16

- rezerve statutare

51

- alte rezerve

52

4940

5103

103,29

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

53

1. Venituri totale

54

43150

40600

94,09

2. Costuri aferente volumului de activitate

55

42349

40551

95,75

3. Numar prognozat de personal la finele anului

56

865

786

90,86

4. Numar mediu de personal ,total

57

847

786

92,79

5. Fond de salarii,din care :

58

15500

16378

105,66

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

59

b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.3A1 al.(c din

60

130,4

65,69

50,37

O.U.G. nr.79/2008,din care:

- sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala

61

- premiu anual,potrivit O.U.G.nr.79/2008

62

45,5

-

c) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

63

15293

16148

105,59

6. Castigul mediu lunar pe salariat

64

1,50

1,70

113,33

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana)

(rd.54/rd.57)-in preturi curente

65

50945

51653

101,38

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei /persoana)

(rd.54/rd.57)-in preturi comparabile

66

53492

54540

101,95

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

67

981

998,79

101,81

0

1

2

3

4

11.Plati restante-total

68

1000

900

90,00

- preturi curente

69

1000

900

90,00

- preturi comparabile

(rd.67 x indicele de crestere a pretului

70

1050

939

89,42

12. Creante restante-total

71

9000

9000

100,00

- preturi curente

72

9000

9000

100,00

- preturi comparabile

(rd.70 x indicele de crestere a pretului)

73

9450

9387

99,33

Nota:

In cheltuielile cu salariile pe anul 2010 de 20952 mii lei,se cuprind si:

- suma de 5,02 mii lei reprezentand cheltuieli cu indemnizatiile membrilor consiliului de administratie si A.G.A. ;

- suma de 83,70 mii lei reprezentand cheltuielile cu drepturilor banesti ale directorului general ;

- sume aferente posturilor blocate in anul 2010 (nu este cazul).

- cheltuielile de protocol sunt de 4 mii lei pentru actiuni sociale;

- societatea nu are incluse in buget cheltuieli de sponsorizare reclama si publicitate;

Președinte de ședință

Gheorghe Teodor Iulian