Hotărârea nr. 599/2010

Aprobarea facilitatilor pe mijloacele de transport ale SC Transurb SA Galati, pentru anumite categorii de persoane, pentru anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.599

din 21 12 2010

privind aprobarea facilităților pe mijloacele de transport ale SC Transurb SA Galați, pentru anumite categorii de persoane, pentru anul 2011

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:609/1412 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.136 618/10 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.136 620/10 12 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17, alin.1, lit.”i” din Legea nr.92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 alin. 2, lit.”d”, alin.6, lit.” a”, pct.2 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă facilitățile la transportul public local de călători pe o singură linie de transport pentru fiecare categorie de persoane,pentru anul 2011, astfel:

  • a) abonament gratuit pe o linie pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, pentru pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 350 lei/lună, precum și pentru pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 și de HCL nr. 126/2007;

  • b) abonament redus cu 50% pe o linie pentru elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, precum și pentru celelalte categorii de pensionari care nu se încadreaza la lit. a).

Art.2 - Abonamentele vor fi eliberate de SC Transurb SA Galați la solicitarea persoanelor prevăzute la art.1, pe baza următoarelor documente:

  • -  pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani: pe baza actului de identitate;

  • -  pentru pensionari: pe baza actului de identitate și a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul;

  • -  pentru pensionari de invaliditate: pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul și a actelor doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate;

  • -  pentru elevi și studenți: pe baza actului de identitate și a adeverinței din care să rezulte că sunt elevi sau studenți ai unei instituții de învățământ acreditate din municipiul Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei