Hotărârea nr. 593/2010

Aprobarea actului aditional la Contractul de asociere intre municipiul Galati si Universitatea "Dunarea de Jos" in vederea editarii lucrarii documentare "Galati, Orasul Consulatelor"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.593

din 21 12 2010

privind aprobarea actului adițional la Contractul de asociere între municipiul Galați și Universitatea “Dunărea de Jos” în vederea editării lucrării documentare “Galați, Orașul Consulatelor”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 617/14 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 139 032/16 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 139 034/16 12 2010, al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică Locală;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 378/30 09 2010 privind finanțarea de la bugetul local a lucrării documentare “Galați, Orașul Consulatelor”, pe anul 2010;

Având în vedere adresa nr. 139 030/16 12 2010, a Universității “Dunărea de Jos”;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin.2, lit.”e” alin.7, lit. “a” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 și alin.2, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la Contractul de asociere între municipiul Galați și Universitatea “Dunărea de Jos” în vederea editării lucrării documentare “Galați, Orașul Consulatelor”, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.593/21 12 2010

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT DE ASOCIERE

NR. ___________/_____________

Intre

Consiliul Local Galati cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, reprezentată prin ing. Dumitru

Nicolae - Primarul municipiului Galați și ec. Doina Stamate - Director Direcția Economică

Și

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească, nr. 49 reprezentată prin dl. Mînzu Viorel - Rector s-a incheiat prezentul contract

Art. 1.- Contractul intra in vigoare la data semnarii si inregistrarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31.05.2011.

Art.2 - Toate celelalte clauze contractuale ramân valabile.

Art. 3 - Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, __________ în 2(două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Consiliul Local Galați:                Universitatea “Dunărea de Jos”

din Galați

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Ec. Stamate Doina

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICA LOCALA

Viorica Palade

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Ec. Campeanu Rodica

AVIZAT JURIDIC

c.j. Mirela Roman

SEF SERVICIU COMUNICARE

Luminița Alexandru