Hotărârea nr. 591/2010

Stabilirea redeventei lunare datorate in anul 2011 de catre SC Apaterm SA Galati pentru concesionarea unor bunuri aflate in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.591 din 21 12 2010

privind: stabilirea redevenței lunare datorate în anul 2011 de către S.C

Apaterm S.A. Galați pentru concesionarea unor bunuri aflate în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:624/1412 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr.136 340/9 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.136 360/9 12 2010, al Direcției Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată de Legea nr. 22/2007;

Având în vedere prevederile art.36,alin.i și art.123, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară în anul 2011, ce trebuie plătită de către S.C. APATERM S.A. Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 17 053 lei.

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei