Hotărârea nr. 588/2010

Revocarea HCL nr. 400 din 14.09.2006 referitoare la trecerea spatiului aferent punctului termic PT 50, din domeniul public in domeniul privat al municipiului si schimbarea destinatiei acestuia in spatiu cu alta destinatie, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr.588

din 21 12 2010

privind: revocarea H.C.L. nr. 400 din 14.09.2006 referitoare la trecerea spațiului aferent punctului termic PT 50, din domeniul public în domeniul privat al municipiului și schimbarea destinației acestuia în spațiu cu altă destinație, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre:621/14 12 2010

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 21 12 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 138 068/14 12 2010, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.138 070/14 12 2010, al Direcției Fond Locativ;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.8, alin.1 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se revocă HCL nr. 400/14 09 2006 referitoare la trecerea spațiului aferent punctului termic PT 50, din domeniul public în domeniul privat al municipiului și schimbarea destinației acestuia în spațiu cu altă destinație, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei